Monitor Polski

M.P.2017.541

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 73
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa łódzkiego aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego, zatwierdzonego uchwałą nr 229 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego (M.P. poz. 1067), zmienionego uchwałą nr 109 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 712), stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ANEKS NR 2

DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

zawarty w dniu ................ w .................. , między

Ministrem Rozwoju i Finansów, zwanym dalej "Ministrem", w imieniu którego działa ............................... ........................................ ............................ ............................... ............................. ................................. ........................., na podstawie pełnomocnictwa nr ........................... z dnia ........................ 2017 r.

oraz

Województwem Łódzkim, zwanym dalej "Stroną samorządową", reprezentowanym przez Zarząd Województwa, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu którego działają:

.........................................., Marszałek/Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,

oraz

..........................................., Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,

zwani łącznie dalej "Stronami".

Art.  1. 

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 i art. 14p ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Strony postanawiają, co następuje:

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego zatwierdzonym uchwałą nr 229 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego (M.P. poz. 1067), zmienionym uchwałą nr 109 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 712) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2:
a) pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Strona rządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r., zwanym dalej "DI", Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023, zwanym dalej "PBDK", lub Krajowym Planem Kolejowym do 2023 roku, zwanym dalej "KPK", w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,",

b) pkt 9 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) Strony ustalają, że na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie wsparcie ukierunkowane zostanie poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwany dalej "ZIT", realizowanych ze środków RPO i uzupełnianych przez przedsięwzięcia w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego, sieci ciepłowniczych i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zgodnie z przyjętym podziałem interwencji między programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,

b) Strony ustalają, że w przypadku miast regionalnych i subregionalnych:

– miasta: Bełchatów, Kutno, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki lub właściwe podmioty z tych miast mogą ubiegać się o wsparcie projektów w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w ramach konkursu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tego źródła,

– Strona samorządowa wesprze miasta z obszaru Województwa poprzez dofinansowanie realizacji projektów tych miast lub właściwych podmiotów z tych miast, wybranych na zasadach realizacji RPO;";

2) w art. 6:
a) ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Strony ustalają następujące przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji, w tym potencjalne źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia podstawowe:

LPNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / samorządowa)Potencjalne

źródło

finansowania

Warunki realizacji przedsięwzięcia
1.Wsparcie obszaru kultury w województwie łódzkim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowegoStrona

samorządowa

właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / budżet państwa

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty uzgodnione pomiędzy Stronami i wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu. Projekty wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu uzyskają preferencje w konkurencyjnej procedurze wyboru. Warunkiem dofinansowania jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu konkursowym.
2.Rozwój klastrów energii w województwie łódzkim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnymStrona rządowaprogramy operacyjne na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty i wiązki projektów uzgodnione pomiędzy Stronami oraz wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu.
3.Działania wspierające zorganizowanie w Łodzi Międzynarodowej Wystawy EXPOStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / budżet państwa

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty uzgodnione pomiędzy Stronami i wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu.
4.Obwodnica Wielunia w ciągu DK 8Strona rządowawłaściwy krajowy

program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie ujęte w PBDK (poz. 3).
5.Obwodnica Bełchatowa w ciągu DK 8Strona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie ujęte w PBDK (poz. 4).
6.Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź ŻabieniecStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Odcinek ujęty w DI (poz. 18) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
7.Poprawa standardów podróżowania Łódzką Koleją AglomeracyjnąStrona

samorządowa

właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO

Projekt taborowy, którego realizacja jest uzależniona od dostępności środków.
8.Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiegoStrona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie ujęte w KPK. Realizacja uzależniona od dostępności środków. Projekt pn. "Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap II" został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego do realizacji w ramach RPO.
9.Integracja publicznego transportu zbiorowego z systemem Łódzkiej Kolei AglomeracyjnejStrona

samorządowa

właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO

Realizacja uzależniona od dostępności środków. Zakres projektu: budowa dróg dojazdowych, parkingów przy węzłach integracyjnych, zakup nowoczesnego taboru autobusowego.
10.Prace na liniach kolejowych Nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz - KutnoStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Odcinek ujęty w DI (poz. 38) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
11.Prace na linii kolejowej CE 65 na odcinku Chorzów Batory

- Tarnowskie Góry - Karsznice

- Inowrocław - Bydgoszcz

- Maksymilianowo - odcinki na terenie województwa łódzkiego

Strona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 15) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. W zakresie Connecting Europe Facility realizacja uzależniona od rozstrzygnięć dotyczących Connecting Europe Facility.
12.Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska - Zduńska WolaStrona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 28) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. W zakresie finansowania z Connecting Europe Facility realizacja uzależniona od rozstrzygnięć dotyczących Connecting Europe Facility.
13.Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wlkp., etap II: Zduńska Wola - Ostrów Wlkp.Strona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Odcinek ujęty w DI (poz. 29) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
14.Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Łowicz Główny

- Skierniewice

Strona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 14) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. W zakresie Connecting Europe Facility realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w dotyczących Connecting Europe Facility.
15.Prace na linii kolejowej Nr 146 odcinek Wyczerpy - Chorzew SiemkowiceStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Odcinek ujęty w DI (poz. 17) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
16.Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa - Kutno, etap I. Prace na linii kolejowej Nr 3 odcinek Warszawa - granica LCS ŁowiczStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Odcinek ujęty w DI (poz. 20) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
17.Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - SwarzędzStrona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 30) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.

W zakresie Connecting Europe Facility realizacja uzależniona od rozstrzygnięć dotyczących Connecting Europe Facility.

18.Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice - Pilawa - ŁukówStrona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 40) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.

W zakresie Connecting Europe Facility realizacja uzależniona od rozstrzygnięć dotyczących Connecting Europe Facility.

19.Prace na linii kolejowej Nr 18 odcinek Kutno - Toruń GłównyStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Odcinek ujęty w DI (poz. 45) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
20.Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w ŁodziStrona

samorządowa / rządowa

właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.
21.Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymiStrona

samorządowa / rządowa

właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

22.Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczychStrona

samorządowa

właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

23.Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w ŁodziStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
24.Wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT w ŁodziStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
25.Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie łódzkimStrona rządowaśrodki budżetu państwa / właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Projekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
26.Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie łódzkimStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Strona rządowa w ramach realizacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych. Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020. Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw. W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą.
27.Rewitalizacja linii kolejowej Nr 16 Łódź Widzew - Kutno na odcinku Zgierz - OzorkówStrona rządowaRPOPrzedsięwzięcie ujęte w KPK oraz Regionalnym Planie Transportowym Województwa Łódzkiego, spełniającym kryteria warunku ex-ante dla celu tematycznego 7 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
28.Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. - Opoczno w ramach zadania "Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego m.in. linia kolejowa Nr 25 na odcinku Łódź - Opoczno - Etap I"Strona rządowaRPOPrzedsięwzięcie ujęte w KPK oraz Regionalnym Planie Transportowym Województwa Łódzkiego, spełniającym kryteria warunku ex-ante dla celu tematycznego 7 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
29.Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź KaliskaStrona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie zostało zaakceptowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego do realizacji w ramach RPO.
30.S-14 Zachodnia obwodnica ŁodziStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 25) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w PBDK (poz. 33) w ramach zadania pn. "Budowa Zachodniej obwodnicy Łodzi". Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej pozyskane w 2015 r.
31.A1l Tuszyn - CzęstochowaStrona rządowainnePrzedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 1) do Strategii Rozwoju Transportu. Brak możliwości dofinansowania ze środków UE. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępności środków.

2) przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / samorządowa)Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dróg krajowych Nr 91 i 42Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w PBDK (poz. 55). W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów.
2.Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A-1Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego dla miast na prawach powiatu.
3.Budowa dojazdu do węzła "Stryków" na autostradzie A-2 - Przebudowa drogi krajowej Nr 14 na odcinku od granic Łodzi do StrykowaStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego.
4.Budowa dojazdu do węzła "Stryków" na autostradzie A-2 - Przebudowa ul. Strykowskiej od ul. Wycieczkowej do granic miastaStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu, będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
5.Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł." (S-14)Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu, będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
6.Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy GórnaStrona

samorządowa

programy operacyjne na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie komplementarne do zamierzeń realizowanych na poziomie krajowym, finansowanie z RPO.
7.S-74 Sulejów - KielceStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 23) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w PBDK (poz. 31). Realizacja uzależniona od dostępności środków.
8.S-12 Piotrków Trybunalski - RadomStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 37) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w PBDK (poz. 44). Realizacja uzależniona od dostępności środków.
9.Przebudowa ulicy Maratońskiej na odcinku Al. Waltera Janke do węzła Łódź Retkinia (S-14)Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu, będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
10.Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy BrójceStrona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie komplementarne do zamierzeń realizowanych na poziomie krajowym, finansowanie z RPO.
11.Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy "Romanów" - BrójceStrona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie komplementarne do zamierzeń realizowanych na poziomie krajowym, finansowanie z RPO.
12.Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - UjazdStrona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie komplementarne do zamierzeń realizowanych na poziomie krajowym, finansowanie z RPO.
13.Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - KamieńskStrona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie komplementarne do zamierzeń realizowanych na poziomie krajowym, finansowanie z RPO.
14.Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 - BełchatówStrona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie komplementarne do zamierzeń realizowanych na poziomie krajowym, finansowanie z RPO.
15.Zmiana przebiegu DK 91 (budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego)Strona rządowa / samorządowainneWskazane jako priorytet w kolejnej perspektywie finansowej po 2020 r.
16.Prace na linii kolejowej Nr 33 odcinek Kutno - PłockStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 55) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
17.Budowa linii kolejowej Bełchatów - Wieluń z bocznicą do Złoczewa

(etap I) i rewitalizacja linii Bełchatów - Piotrków Trybunalski - prace analityczno-studialne

Strona rządowainnePrace analityczno-studialne, dofinansowanie w zależności od formy finansowania, montażu finansowego i dostępności środków (poziom krajowy / regionalny).
18.Baza logistyczna, przeładunkowa i park przemysłowy dla obsługi połączenia Łódź-ChengduStrona rządowaprogramy operacyjne na lata 2014 - 2020Planowana platforma znajduje się w sieci bazowej TEN-T oraz została wymieniona w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję Nr 661/2010/UE jako węzeł multimodalny Łódź (terminal kolejowo-drogowy). Realizacja uzależniona od możliwości ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego programu operacyjnego.
19.Port multimodalny Zduńska

Wola - Karsznice:

a) budowa centrum logistycznego Zduńska Wola - Karsznice,

b) budowa/przebudowa infrastruktury drogowej,

c) uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Etapowanie przedsięwzięcia

i zadań inwestycyjnych

Strona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Planowana platforma znajduje się w sieci bazowej TEN-T. Będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
20.Przedsięwzięcia rewitalizacyjne na terenie województwa łódzkiego zgłoszone w stanowisku negocjacyjnym

województwa, w tym 16 przedsięwzięć wskazanych poniżej

21.Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulicStrona

samorządowa

programy operacyjne na lata 2014 - 2020 / środki budżetu państwaRealizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępnych alokacji na poziomie krajowym i regionalnym.
22.Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią,

Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic

Strona

samorządowa

programy operacyjne na lata 2014 - 2020 / środki budżetu państwaRealizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępnych alokacji na poziomie krajowym i regionalnym.
23.Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:

Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic

Strona

samorządowa

programy operacyjne na lata 2014 - 2020 / środki budżetu

państwa

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępnych alokacji na poziomie krajowym i regionalnym.
24.Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulicStrona

samorządowa

programy operacyjne na lata 2014 - 2020 / środki budżetu państwaRealizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępnych alokacji na poziomie krajowym i regionalnym.
25.Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6Strona

samorządowa

programy operacyjne na lata 2014 - 2020 / środki budżetu państwaRealizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępnych alokacji na poziomie krajowym i regionalnym.
26.Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2Strona

samorządowa

programy operacyjne na lata 2014 - 2020 / środki budżetu państwaRealizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępnych alokacji na poziomie krajowym i regionalnym.
27.Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3Strona

samorządowa

programy operacyjne na lata 2014 - 2020 / środki budżetu państwaRealizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępnych alokacji na poziomie krajowym i regionalnym.
28.Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5Strona

samorządowa

programy operacyjne na lata 2014 - 2020 / środki budżetu państwaRealizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępnych alokacji na poziomie krajowym i regionalnym.
29.Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)Strona

samorządowa

programy operacyjne na lata 2014 - 2020 / środki budżetu państwaRealizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępnych alokacji na poziomie krajowym i regionalnym.
30.Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum ŁodziStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki budżetu państwaWsparcie działań realizowane będzie na zasadach i w trybach określonych dla właściwego źródła finansowania.
31.Rewitalizacja EC1 Południowy WschódStrona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie wynikające ze Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.
32.Rewitalizacja EC1 - Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych - centrum Nauki i TechnikiStrona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie wynikające ze Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.
33.Rewitalizacja Księżego MłynaStrona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie wynikające ze Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.
34.Rewitalizacja Miasta Rawa MazowieckaStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki budżetu państwaRealizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępnych alokacji na poziomie krajowym i regionalnym.
35.Rewitalizacja terenów Podzamcza - "Młode Stare Miasto" w Piotrkowie

Trybunalskim

Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020

/ RPO / środki budżetu państwa

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępnych alokacji na poziomie krajowym i regionalnym.
36.Rewitalizacja najstarszej, historycznej części KutnaStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki budżetu państwaRealizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępnych alokacji na poziomie krajowym i regionalnym.
37.Europejski Instytut Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi)Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowymPrzedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwość realizacji z RPO jeśli przedsięwzięcie jest zgodne z programem oraz inteligentnymi specjalizacjami.
38.Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej (POL- OPENSCREEN)Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowymPrzedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwość realizacji z RPO jeśli przedsięwzięcie jest zgodne z programem oraz inteligentnymi specjalizacjami.
39.Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji - Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa "Moratex"Strona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie możliwe do realizacji ze środków RPO po uzyskaniu pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Warunkiem realizacji jest pozytywna weryfikacja fiszki (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.) szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z RPO i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
40.BRaIn - Badania Rozwój Innowacyjność w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacjiStrona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie możliwe do realizacji ze środków RPO po uzyskaniu pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Warunkiem realizacji jest pozytywna weryfikacja fiszki (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.) szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z RPO i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
41.Budowa Centrum Biotechnologii OgrodniczejStrona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie możliwe do realizacji ze środków RPO po uzyskaniu pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Warunkiem realizacji jest pozytywna weryfikacja fiszki (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.) szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z RPO i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
42.Interregionalne Centrum Transportu Szynowego i Usług logistycznych CTSL TRANSLOGStrona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie możliwe do realizacji ze środków RPO po uzyskaniu pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Warunkiem realizacji jest pozytywna weryfikacja fiszki (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.) szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z RPO i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
43.Innowacyjne Włókiennictwo 2020+ (w zakresie infrastruktury B+R)Strona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie możliwe do realizacji ze środków RPO po uzyskaniu pozytywnej oceny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Warunkiem realizacji jest pozytywna weryfikacja fiszki (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.) szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z RPO i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
44.Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych (w zakresie infrastruktury B+R)Strona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie możliwe do realizacji ze środków RPO po uzyskaniu pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Warunkiem realizacji jest pozytywna weryfikacja fiszki (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.) szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z RPO i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
45.Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R)Strona

samorządowa

RPOPrzedsięwzięcie możliwe do realizacji ze środków RPO po uzyskaniu pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Warunkiem realizacji jest pozytywna weryfikacja fiszki (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.) szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z RPO i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
46.Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi - Pałac Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta ŁodziStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPOPrzedsięwzięcie wstępnie rekomendowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji. Przedsięwzięcie wynika ze Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
47.Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępności środków.
48.Modernizacja i rozwój WSS im. M. Kopernika w Łodzi poprzez inwestycje w bazę medyczną ukierunkowaną na rozwiązywanie kluczowych dla województwa problemów medycznych i epidemiologicznychStrona

samorządowa

programy operacyjne na lata 2014 - 2020Możliwość udziału w konkursie programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępności środków.
49.Rozbudowa i remont szpitalnego oddziału ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców oraz zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziałuStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
50.Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dotyczącym Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych możliwość udziału w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępności środków.
51.Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Skierniewicach wraz z modernizacją Pracowni Endoskopii i Pracowni USG

Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dotyczącym Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych możliwość udziału w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępności środków.
52.Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Skierniewicach - II etap

Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dotyczącym Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych możliwość udziału w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępności środków.
53.Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego - modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w BełchatowieStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dotyczącym Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych możliwość udziału w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępności środków.
54.Rozbudowa WSS im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum OnkologiiStrona

samorządowa

RPORealizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępności środków.
55.Przebudowa i rozbudowa budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 dla poprawy warunków hospitalizacji dzieci ze schorzeniami

onkologicznymi i hematologicznymi

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość udziału w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępności środków.
56.Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Instytucie "Centrum Zdrowia Matki Polki" w ŁodziStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość udziału w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępności środków.
57.Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
58.Rozbudowa, przebudowa i doposażenie USK im. WAM - CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113 celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterówStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
59.Centrum

Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi II etap

Strona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt możliwy do objęcia programem wieloletnim Ministra Zdrowia. Program jest na etapie konsultacji w Ministerstwie Zdrowia.
60.UMed4Oncology, Akademicki Ośrodek OnkologicznyStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert (program do 2015 r.). Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego i ewentualnego wyboru jako realizatora, zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności środków.
61.Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przy uwzględnieniu trendów demograficzno-epidemiologicznych realizowanych

w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.

Strona

samorządowa

RPORealizacja projektu uzależniona od dostępności środków.
62.Rozwój funkcji uzdrowiskowych województwa łódzkiego

poprzez eko-inwestycje (Uniejów)

Strona

samorządowa

RPO / właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Możliwość udziału w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępności środków i spełnienia wymogów konkursu.
63.KRAINA BEZ BARIER - Przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych - Centrum Rekreacji i Wodolecznictwa w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnychStrona

samorządowa

programy operacyjne na lata 2014 - 2020Możliwość udziału w konkursie programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od dostępności środków i spełnienia wymogów konkursu.
64.Nowoczesny Szpital w Rawie Mazowieckiej gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców i osób podróżujących przez region województwa łódzkiegoStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
65.Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych w ramach inwestycji "Rozbudowa i Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli"Strona

samorządowa

programy operacyjne na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
66.Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalneStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji działań w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na działania uwzględniające specyfikę regionalną. Przedsięwzięcia odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wyłaniane w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym. Szczegółowe zasady i sposób zastosowania ww. mechanizmu zostaną zatwierdzone przez komitet monitorujący właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020.

",

b) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Projekty znajdujące się w załącznikach do Kontraktu, przez odpowiednie powiązanie z przedsięwzięciami zawartymi w art. 6, stanowią integralną część Kontraktu.",

c) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) z zakresu działań realizowanych na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie - zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego, zwiększenie efektywności ciepłownictwa oraz efektywności energetycznej, wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach obszaru ZIT;",

d) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) uzgodnienia pomiędzy Stronami szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia;";

3) w art. 7:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "z wyłączeniem przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK lub WPIK",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 1a, po ich rzeczowym uzgodnieniu przez Strony będą stanowić załącznik nr 1b do Kontraktu. Za zgodą Stron dopuszcza się możliwość włączania do załącznika nr 1b projektów bez konieczności ich uzgadniania, zgodnie z ust. 1.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu przez Strony w zakresie określonym w pkt 1-6 załącznika nr 1a do Kontraktu. W pozostałym zakresie informacje te podlegają zaopiniowaniu.

2b. Przygotowanie i przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane dla:

a) przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK, KPK, Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz innych przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych znajdujących się w szczegółowych opisach osi priorytetowych poszczególnych programów operacyjnych,

b) przedsięwzięć realizowanych w trybie pozakonkursowym,

c) przedsięwzięć, w stosunku do których nie są przewidziane możliwości przyznania preferencji wynikających z uwzględnienia w Kontrakcie,

d) przedsięwzięć, mających na celu wsparcie obszaru kultury, które przewidziano do sfinansowania ze środków pochodzących z RPO,

e) przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie na ich realizację,

f) przedsięwzięć, co do których Strony ustalą, że nie jest zasadne przygotowanie tych informacji,

g) przedsięwzięć planowanych do realizacji z RPO w PI1a, w przypadku których istnieje zawsze obowiązek uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw nauki za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, dla których tryb uzgadniania został określony w art. 9k ust. 11.

2c. Dla przedsięwzięć składających się z kilku projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie jako odrębne wnioski, o ile będą wybierane w trybie konkursowym, informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się dla każdego z tych projektów z osobna, na zasadach określonych dla przedsięwzięć. ";

4) w art. 9a:
a) w ust. 1 w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) środki z budżetu państwa - do wysokości 149 635 299,17 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów rewitalizacyjnych 1 realizowanych w ramach RPO, stanowiących część kompleksowych, skoordynowanych i terytorialnie skoncentrowanych przedsięwzięć, priorytetowo będą traktowane działania infrastrukturalne, których realizacja przyczynia się do niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danego obszaru,

b) środki z budżetu państwa - do wysokości 71 722 704,02 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach:

– projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra, a w przypadku projektów innych niż przedsięwzięcia wskazane w art. 6 ust. 1 Kontraktu - za zgodą Ministra, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektu,

– projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać udzielona przed podpisaniem umów o dofinansowanie na realizację tych projektów;",

b) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS, do wysokości 152 870 889,62 PLN.",

c) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i 7",
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przenoszenie środków między kwotami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b oraz ust. 1 pkt 4, jest możliwe na uzasadniony wniosek Strony samorządowej i wymaga zgody Ministra, bez konieczności zmiany Kontraktu.";

4a) w art. 9h ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego, Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 7 lutego roku następnego. Wniosek sporządzany jest z uwzględnieniem art. 168 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3f-1 i 3f-2 do Kontraktu.";

5) w art. 9k:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kontraktując środki, Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji w podziale na środki, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1-2, ustalonego za pomocą algorytmu, o którym mowa w załączniku nr 4a do Kontraktu, z uwzględnieniem poniższych warunków:

1) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu wynosi nie więcej niż 10%, z zastrzeżeniem lit. b, a w przypadku projektów z zakresu instrumentów finansowych nie więcej niż 15%,

b) za zgodą Ministra udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, w których część wkładu krajowego ma być finansowana ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b, może wynieść więcej niż 10%,

c) z wyłączeniem projektów z zakresu instrumentów finansowych, środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej 2 , pomocy de minimis 3 lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym priorytecie inwestycyjnym nie przekracza udziału określonego w załączniku nr 2d do Kontraktu dla tego typu projektu w ramach danego priorytetu inwestycyjnego, przy czym Instytucja Zarządzająca RPO może podwyższyć maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w przypadku pewnej grupy projektów lub beneficjentów, pod warunkiem, że wykazany zostanie potencjał, którego nie można wycenić i przełożyć na wkład własny,

b) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. 4 ",

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy "7 i",
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przesunięcia środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego między osiami priorytetowymi mogą być dokonywane przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach każdej z kwot wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, pod warunkiem, że środki te zostaną wykorzystane zgodnie z warunkami wskazanymi w Kontrakcie, z zastrzeżeniem ust. 8.",

d) uchyla się ust. 7,
e) w ustępie 8 skreśla się wyrazy "niewykorzystane na cele lub";
6) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niniejszy Kontrakt w zakresie art. 6 ma charakter umowy ramowej. Uzgodnienie rzeczowe pomiędzy Stronami, w formie załącznika nr 1b do Kontraktu, szczegółowych warunków realizacji poszczególnych przedsięwzięć, nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania Stron do realizacji poszczególnych przedsięwzięć czy też ich finansowania. W przypadku braku realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany warunków ich realizacji, żadnej ze Stron nie będą w związku z tym przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia o charakterze pieniężnym.";

7) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz 26, 28 i 29, nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane po uzgodnieniu przez Strony.";

8) załączniki nr 1a i 1b otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do aneksu;
9) uchyla się załączniki nr 2a, 2b i 4b;
10) w załączniku nr 2d w kolumnie "Cele tematyczne / priorytety inwestycyjne / typy działań" w wierszu 8iii tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– instrumenty finansowe".

Art.  2. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

Minister Marszałek Województwa /

Członek Zarządu Województwa

__________________ ____________________

Członek Zarządu Województwa

____________________

Załącznik Nr  1

Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6

I. 

Informacje podlegające uzgodnieniu przez Strony

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego

...........

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

...........

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów

...........

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia

...........

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje)

...........

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

...........

II. 

Informacje dodatkowe podlegające zaopiniowaniu przez Strony

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

..........

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

..........

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia

Ogółem

(w zł)

w tym:
2015 r.2016 r.2017 r........
Źródło

finansowania

A

Źródło

finansowania

B

Źródło

finansowania

C

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Elementy /EtapyData rozpoczęcia

(A)

mm/rrrr

Data ukończenia

(B)

mm/rrrr

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej)

Wskaźnik produktu/rezultatuWartość bazowaOczekiwana wartość docelowa

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne

Załącznik Nr  2

Lista projektów uzgodnionych rzeczowo

Lp.Nazwa przedsięwzięciaNazwa projektuBeneficjentŹródło finansowania
1.
2.
1 Przez projekty rewitalizacyjne należy rozumieć projekty realizowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b oraz projekty z innych priorytetów inwestycyjnych, w których kryteria dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do dofinansowania.
2 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
3 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą de minimis, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
4 Patrz: przypis 2.