Monitor Polski

M.P.2017.565

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 72
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa kujawsko-pomorskiego aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zatwierdzonego uchwałą nr 230 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (M.P. poz. 1069), zmienionego uchwałą nr 112 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 711), stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ANEKS NR 2

DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

zawarty w dniu ................................ w ........................ , między

Ministrem Rozwoju i Finansów, zwanym dalej "Ministrem", w imieniu którego działa ..................... ..................... ........................ ...................................... ..................... ................, na podstawie pełnomocnictwa nr ........................... z dnia ......................... 2017 r.

oraz

Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej "Stroną samorządową", reprezentowanym przez Zarząd Województwa, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu którego działają:

.................................................., Marszałek/Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

oraz

................................................., Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

zwani łącznie dalej "Stronami".

Art.  1. 

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 i art. 14p ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Strony postanawiają, co następuje:

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzonym uchwałą nr 230 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (M.P. poz. 1069), zmienionym uchwałą nr 112 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 711), wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2:
a) pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Strona rządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r., zwanym dalej "DI", Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023, zwanym dalej "PBDK", lub Krajowym Planem Kolejowym do 2023 roku, zwanym dalej "KPK", w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,",

b) pkt 9 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) Strony ustalają, że na terenie miast wojewódzkich i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie wsparcie ukierunkowane zostanie poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwany dalej "ZU", realizowanych ze środków RPO i uzupełnianych przez przedsięwzięcia w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego, sieci ciepłowniczych i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zgodnie z przyjętym podziałem interwencji między programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,

b) Strony ustalają, że w przypadku miast regionalnych i subregionalnych:

– miasta: Grudziądz, Inowrocław, Włocławek lub właściwe podmioty z tych miast mogą ubiegać się o wsparcie projektów w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w ramach konkursu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tego źródła,

– Strona samorządowa wesprze miasta z obszaru Województwa poprzez dofinansowanie realizacji projektów tych miast lub właściwych podmiotów z tych miast, wybranych na zasadach realizacji RPO;",

c) w ust. 3 w pkt 4 wyrazy "wsparcie finansowe" zastępuje się wyrazami "wsparcia finansowego";
2) w art. 6:
a) ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Strony ustalają następujące przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji, w tym potencjalne źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia podstawowe:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / Strona samorządowa)Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.Wsparcie obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowegoStrona rządowa/ samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / budżet państwaPrzedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty uzgodnione pomiędzy Stronami i wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu. Projekty wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu uzyskają preferencje w konkurencyjnej procedurze wyboru. Warunkiem dofinansowania jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu konkursowym.
2.Rozwój klastrów energii w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnymStrona rządowaprogramy operacyjne na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty i wiązki projektów uzgodnione pomiędzy Stronami oraz wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu.
3.S-5 Wrocław - Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota - Gniezno, Poznań - Kaczkowo,

Korzeńsko - Wrocław - odcinki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 6 i 16) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
4.S-5 Nowe Marzy - BydgoszczStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 10) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
5.Obwodnica Inowrocławia w ciągu DK 15Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 6 PBDK na lata 2011 - 2015.
6.Obwodnica Brodnicy w ciągu DK 15Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 6 PBDK na lata 2011 - 2015.
7.Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Chorzów Batory- Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - MaksymilianowoStrona rządowaConnecting Europe Facility (dalej: CEF)Odcinek wpisany do DI (poz. 15) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.

Finansowanie w ramach CEF możliwe w zależności od rozstrzygnięć w ramach CEF.

8.Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Bydgoszcz - TczewStrona rządowaCEFOdcinek wpisany do DI (poz. 21) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.

Finansowanie w ramach CEF możliwe w zależności od rozstrzygnięć w ramach CEF.

9.Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto,Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Inwestycja wpisana na listę podstawową KPK na poz. 62, nr 1.060. Inwestycja w DI (poz. 15 i 16) na liście projektów morskich do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
10.Prace na linii kolejowej Nr 18 Kutno - Toruń GłównyStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek wpisany do DI (poz. 45) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
11.Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportuStrona rządowa/ samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie. Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą (dalej: IZ) RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

12.Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymiStrona rządowa/ samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego
13.Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczychStrona rządowa/ samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego
14.Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. kujawsko-pomorskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych.

Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020.

Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw.

W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowobadawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą.

15.Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą (gmina Mrocza)Strona samorządowaŚrodki Funduszu Rozwoju Kultury FizycznejPrzedsięwzięcie zaakceptowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (dalej: MSiT) do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zasadami realizacji programu i podpisaną umową o dofinansowanie.
16.Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie kujawsko-pomorskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / środki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN).
17.Budowa siedziby Akademii Muzycznej w BydgoszczyStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez MKiDN.
18.Prace na linii kolejowej Nr 208 na odcinku Grudziądz - Tuchola - granica województwa oraz Rewitalizacja linii kolejowych

nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz - Brodnica

Strona rządowaRPOProjekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO.
19.Przystań AZS w Toruniu - Budowa budynku przystani sportów wodnych Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w ToruniuStrona samorządowaŚrodki Funduszu Rozwoju Kultury FizycznejPrzedsięwzięcie potencjalnie możliwe do dofinansowania w części zakresu rzeczowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w procedurze konkursowej.

Możliwość realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu uzależniona jest od wyniku postępowania konkursowego dokonanego przez Ministra Sportu i Turystyki na podstawie rekomendacji Komisji do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Kluczowymi kryteriami oceny projektu będzie ocena merytorycznej zasadności realizacji zadania pod względem faktycznych potrzeb w zakresie ilości, wielkości i rozmieszczenia terytorialnego bazy dla danych sportów, w oparciu o rekomendacje i opinie polskich związków sportowych, stopnia przygotowania zadania do realizacji, stanu technicznego i funkcjonalnego zadania oraz - z uwagi na skalę przedsięwzięcia (bardzo szeroki zakres rzeczowo-finansowy) - dostępność środków w Programie.

20.Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki - Stopień wodny poniżej WłocławkaStrona rządowa/ samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020/ RPO/EBI/inwestor prywatnyOdcinek wpisany do DI (poz. 14) na liście projektów wodnych śródlądowych do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków, spełnienia warunkowości ex-ante oraz zapewnienia zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną.

Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w Planach Gospodarowania Wodami oraz Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r.

21.Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - ChełmżaStrona rządowaRPOProjekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO.
22.Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz - granica województwaStrona rządowaRPOProjekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO.
23.Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich

- Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Rydygiera w Toruniu,

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Strona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa. Możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa (wkład własny).

2) przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / Strona samorządowa)Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Bydgoszczy, w szczególności z drogą S-5 - dojazd drogą krajową do węzła Pawłówek na drodze S-5Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla miast na prawach powiatu.
2.Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w ToruniuStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla miast na prawach powiatu.
3.Dostosowanie układu dróg krajowych do rozwoju miasta GrudziądzaStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla miast na prawach powiatu.
4.Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju Miasta WłocławekStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla miast na prawach powiatu.
5.Droga krajowa Nr 15 (DK 15) - relacji Trzebnica - Ostróda (klasa docelowa GP 2/2) wraz z budową obwodnic Inowrocławia, Strzelna, Kowalewa Pomorskiego i GniewkowaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA) będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
6.Budowa obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej Nr 25Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji GDDKiA będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
7.Przebudowa drogi krajowej Nr 80 (DK 80) relacji Pawłówek - Lubicz (klasa GP) wraz z północnym obejściem Torunia oraz budową obwodnic Złejwsi Wielkiej, Strzyżawy, Przysieka i Rozgart wzdłuż DK 80Strona rządowa/ samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji GDDKiA będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
8.Przebudowa drogi krajowej Nr 91 (DK 91) wraz z budową obwodnic Nowego i Lubienia KujawskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji GDDKiA będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
9.Przebudowa drogi krajowej Nr 67 (DK 67) z realizacją

obwodnicy Lipna i połączeniem z DK 10/S10

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny

na lata 2014 - 2020

W przypadku projektów będących w kompetencji GDDKiA będzie istniała

możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.

10.Przebudowa drogi krajowej Nr 62 (DK 62) na odcinkach: Włocławek - Brześć Kujawski wraz z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego i KruszwicyStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji GDDKiA będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
11.S - 10 Bydgoszcz - PiłaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 38) do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja pod warunkiem dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.
12.S-10 Bydgoszcz-ToruńStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 26) do Strategii Rozwoju Transportu.

W ramach prac projektowych rozważana będzie możliwość rozbudowy węzła Toruń Południe (tzw. węzeł Czerniewice) oraz węzła Toruń Podgórz (tzw. węzeł Kluczyki). Realizacja pod warunkiem dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.

13.S-10 Toruń - PłońskStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 31) do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja pod warunkiem dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.
14.Budowa dróg regionalnych w województwie kujawsko-pomorskimStrona samorządowaŚrodki Programu Polskie Inwestycje RozwojoweProjekt możliwy do zrealizowania w ramach Polskich Inwestycji Rozwojowych. Projekt znajduje się w fazie szczegółowej analizy.
15.Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna - Piła Główna - Krzyż, etap I, prace nad odcinku Bydgoszcz Główna - Piła GłównaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek wpisany do DI (poz. 61) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
16.Modernizacja linii kolejowej Nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni: granica województwa - Toruń Wschodni (na odcinku Lipno - Toruń Wschodni wraz z elektryfikacją i dyslokacją przystanków)Strona rządowa/ samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Projekt jest elementem przedsięwzięcia BiT-City II. Możliwość realizacji uzależniona od ustaleń pomiędzy stroną samorządową i zarządcą infrastruktury - Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe.
17.Bit-City IIStrona samorządowa / Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPOPostulowane przez stronę samorządową przedsięwzięcie składa się z wielu projektów inwestycyjnych. Możliwość aplikowania o dofinansowanie poszczególnych projektów uwarunkowana jest przyjętymi zasadami krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020, w tym związanymi z trybami wyboru projektów - np. część projektów drogowych na drogach krajowych będących w zarządzie prezydentów miast na prawach powiatu oraz projektów związanych z koleją aglomeracyjną ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie we właściwym programie pod warunkiem zapewnienia zgodności z kryteriami wyboru projektów.
18.Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle terenie woj. kujawsko-pomorskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek wpisany do DI (poz. 11 - 13) na liście projektów wodnych śródlądowych do Strategii Rozwoju Transportu. Inwestycja ujęta w Planach Gospodarowania Wodami oraz Planach Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym. Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz spełnienia warunkowości ex-ante.
19.Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów bydgoskiego węzła wodnegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek wpisany do DI (poz. 17) na liście projektów wodnych śródlądowych do Strategii Rozwoju Transportu. Inwestycja ujęta w Planach Gospodarowania Wodami oraz Planach Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym. Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz spełnienia warunkowości ex-ante.
20.Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz JózefinkiStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek wpisany do DI (poz. 18) na liście projektów wodnych śródlądowych do Strategii Rozwoju Transportu. Inwestycja ujęta w Planach Gospodarowania Wodami. Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz spełnienia warunkowości ex-ante.
21.Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy - na terenie województwa kujawsko-pomorskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek wpisany do DI (poz. 18) na liście projektów wodnych śródlądowych do Strategii Rozwoju Transportu. Inwestycja ujęta w Planach Gospodarowania Wodami. Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz spełnienia warunkowości ex-ante.
22.Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek wpisany do DI (poz. 18) na liście projektów wodnych śródlądowych do Strategii Rozwoju Transportu. Inwestycja ujęta w Planach Gospodarowania Wodami. Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz spełnienia warunkowości ex-ante.
23.Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w woj. kujawsko-pomorskim, w tym w okolicach WłocławkaStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPOMożliwość realizacji projektu/projektów w ramach przedsięwzięcia uwarunkowana art. 5 ust. 2 pkt 3) Kontraktu w zakresie projektów przeciwpowodziowych oraz przyjętymi zasadami programów operacyjnych, a także uzależnione od dostępności środków.

W ramach właściwego programu krajowego istnieje ewentualna możliwość ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym.

Bezwzględnym warunkiem realizacji projektu/projektów jest ujęcie projektów w Masterplanie dla dorzecza Wisły, aktualizowanych Planach Gospodarowania Wodami w dorzeczach oraz w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

24.Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii KosmicznychStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020, tryb konkursowy / RPOPrzedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z programem i inteligentnymi specjalizacjami. Z uwagi na wielkość projektu finansowanie z RPO możliwe dla wybranych elementów.
25.Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLifeStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020, tryb konkursowy/ RPOPrzedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z programem i inteligentnymi specjalizacjami. Z uwagi na wielkość projektu finansowanie z RPO możliwe dla wybranych elementów.
26.Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z laboratoriumStrona samorządowaRPOElement infrastrukturalny w ramach projektu składanego w konkursie Teaming of Excellence. Przedsięwzięcie rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: MNiSW) do RPO.

Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z programem i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

27.Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe we Włocławku i GrudziądzuStrona rządowaRPORealizacja przedsięwzięcia uzależniona od negocjacji z KE, ostatecznego kształtu RPO oraz dostępności alokacji.
28.Centra Innowacyjnej Edukacji (w tym tzw. "Minikoperniki")Strona rządowa/ samorządowaRPO/właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/środki budżetu państwaPrzedsięwzięcie możliwe do realizacji ze środków RPO, właściwego krajowego programu operacyjnego lub przy współfinansowaniu z budżetu państwa.
29.Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMedStrona samorządowaRPOPrzedsięwzięcie możliwe do realizacji ze środków RPO po uzyskaniu pozytywnej oceny MNiSW i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR). Warunkiem realizacji jest pozytywna weryfikacja fiszki (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.), szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
30.System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki Województwa Kujawsko-PomorskiegoStrona samorządowaRPO
31.Program Zdrowie. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnejStrona samorządowaRPO
32.Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawieStrona samorządowaŚrodki Funduszu Rozwoju Kultury FizycznejPrzedsięwzięcie potencjalnie możliwe do dofinansowania w części zakresu rzeczowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w procedurze konkursowej.

Możliwość realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu uzależniona jest od wyniku postępowania konkursowego dokonanego przez Ministra Sportu i Turystyki na podstawie rekomendacji Komisji do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Kluczowymi kryteriami oceny projektu będzie ocena merytorycznej zasadności realizacji zadania pod względem faktycznych potrzeb w zakresie ilości, wielkości i rozmieszczenia terytorialnego bazy dla danych sportów, w oparciu o rekomendacje i opinie polskich związków sportowych, stopnia przygotowania zadania do realizacji, stanu technicznego i funkcjonalnego zadania oraz - z uwagi na skalę przedsięwzięcia (bardzo szeroki zakres rzeczowo-finansowy) - dostępność środków w Programie.

33.Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenuStrona samorządowaŚrodki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
34.Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163Strona samorządowaŚrodki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
35.Budowa Hali Sportowej Collegium Medicum UMKStrona rządowaŚrodki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
36.Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych (gmina Kruszwica)Strona samorządowaŚrodki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
37.Toruńska starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etapStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ RPOMożliwość realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym.
38.Infrastruktura ratownictwa medycznegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość realizacji w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja będzie uzależniona od wyników negocjacji z KE.
39.Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalneStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji działań w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na działania uwzględniające specyfikę regionalną. Przedsięwzięcia odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wyłaniane w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym. Szczegółowe zasady i sposób zastosowania ww. mechanizmu zostaną zatwierdzone przez komitet monitorujący właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020.
40.Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od negocjacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 z KE, ostatecznego kształtu programu oraz dostępnej alokacji.
41.Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala

Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość realizacji w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, o ile konkurs zostanie ogłoszony.
42.Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem w BydgoszczyStrona samorządowaśrodki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznejprzedsięwzięcie ujęte na liście Ministra Sportu i Turystyki w planie wieloletnim do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.
43.Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz - Kcynia - granica województwaStrona rządowa/ samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPOPrzedsięwzięcie dotyczące linii kolejowej Nr 356 (alternatywnie Nr 281) znajduje się na liście rezerwowej w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 3 do KPK na poz. 30, nr 30.030.

",

b) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Projekty znajdujące się w załącznikach do Kontraktu, przez odpowiednie powiązanie z przedsięwzięciami zawartymi w art. 6, stanowią integralną część Kontraktu.",

c) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) z zakresu działań realizowanych na terenie miast wojewódzkich i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie - zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego, zwiększenie efektywności ciepłownictwa oraz efektywności energetycznej, wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach obszaru ZIT;",

d) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) uzgodnienia pomiędzy Stronami szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia;";

3) w art. 7:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "z wyłączeniem przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK lub WPIK",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 1a, po ich rzeczowym uzgodnieniu przez Strony będą stanowić załącznik nr 1b do Kontraktu. Za zgodą Stron dopuszcza się możliwość włączania do załącznika nr 1b projektów bez konieczności ich uzgadniania, zgodnie z ust. 1.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu przez Strony w zakresie określonym w pkt 1-6 załącznika nr 1a do Kontraktu. W pozostałym zakresie informacje te podlegają zaopiniowaniu.

2b. Przygotowanie i przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane dla:

a) przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK, KPK, Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz innych przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych znajdujących się w szczegółowych opisach osi priorytetowych poszczególnych programów operacyjnych,

b) przedsięwzięć realizowanych w trybie pozakonkursowym,

c) przedsięwzięć, w stosunku do których nie są przewidziane możliwości przyznania preferencji wynikających z uwzględnienia w Kontrakcie,

d) przedsięwzięć, mających na celu wsparcie obszaru kultury, które przewidziano do sfinansowania ze środków pochodzących z RPO,

e) przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie na ich realizację,

f) przedsięwzięć, co do których Strony ustalą, że nie jest zasadne przygotowanie tych informacji,

g) przedsięwzięć planowanych do realizacji z RPO w PI1a, w przypadku których istnieje zawsze obowiązek uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw nauki za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, dla których tryb uzgadniania został określony w art. 9k ust. 10.

2c. Dla przedsięwzięć składających się z kilku projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie jako odrębne wnioski, o ile będą wybierane w trybie konkursowym, informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się dla każdego z tych projektów z osobna, na zasadach określonych dla przedsięwzięć.";

4) w art. 9a:
a) w ust. 1 w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) środki z budżetu państwa - do wysokości 82 614 615,72 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów rewitalizacyjnych 1 realizowanych w ramach RPO, stanowiących część kompleksowych, skoordynowanych i terytorialnie skoncentrowanych przedsięwzięć, priorytetowo będą traktowane działania infrastrukturalne, których realizacja przyczynia się do niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danego obszaru,

b) środki z budżetu państwa - do wysokości 60 515 994,84 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach:

– projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra, a w przypadku projektów innych niż przedsięwzięcia wskazane w art. 6 ust. 1 Kontraktu - za zgodą Ministra, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektu,

– projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać udzielona przed podpisaniem umów o dofinansowanie na realizację tych projektów;",

b) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS, do wysokości 105 654 233,25 PLN,",

c) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i 7",
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przenoszenie środków między kwotami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b oraz ust. 1 pkt 4, jest możliwe na uzasadniony wniosek Strony samorządowej i wymaga zgody Ministra.";

4a) w art. 9h ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego, Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 7 lutego roku następnego. Wniosek sporządzany jest z uwzględnieniem art. 168 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3f-1 i 3f-2 do Kontraktu.";

5) w art. 9k:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kontraktując środki, Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji w podziale na środki, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1-2, ustalonego za pomocą algorytmu, o którym mowa w załączniku nr 4a do Kontraktu, z uwzględnieniem poniższych warunków:

1) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu wynosi nie więcej niż 10%, z zastrzeżeniem lit. b, a w przypadku projektów z zakresu instrumentów finansowych nie więcej niż 15%,

b) za zgodą Ministra udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, w których część wkładu krajowego ma być finansowana ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b, może wynieść więcej niż 10%,

c) z wyłączeniem projektów z zakresu instrumentów finansowych, środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej 2 , pomocy de minimis 3 lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym priorytecie inwestycyjnym nie przekracza udziału określonego w załączniku nr 2d do Kontraktu dla tego typu projektu w ramach danego priorytetu inwestycyjnego, przy czym Instytucja Zarządzająca RPO może podwyższyć maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w przypadku pewnej grupy projektów lub beneficjentów, pod warunkiem, że wykazany zostanie potencjał, którego nie można wycenić i przełożyć na wkład własny,

b) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. 4 ",

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy z zastrzeżeniem ust. 7.",
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przesunięcia środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego między osiami priorytetowymi mogą być dokonywane przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach każdej z kwot wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, pod warunkiem, że środki te zostaną wykorzystane zgodnie z warunkami wskazanymi w Kontrakcie, z zastrzeżeniem ust. 8.",

d) uchyla się ust. 7;
6) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niniejszy Kontrakt w zakresie art. 6 ma charakter umowy ramowej. Uzgodnienie rzeczowe pomiędzy Stronami, w formie załącznika nr 1b do Kontraktu, szczegółowych warunków realizacji poszczególnych przedsięwzięć, nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania Stron do realizacji poszczególnych przedsięwzięć czy też ich finansowania. W przypadku braku realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany warunków ich realizacji, żadnej ze Stron nie będą w związku z tym przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia o charakterze pieniężnym.";

7) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz 26, 28 i 29, nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane po uzgodnieniu przez Strony.";

8) załączniki nr 1a i 1b otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego aneksu;
9) uchyla się załączniki nr 2a,2b i 4b;
10) w załączniku nr 2d w kolumnie "Cele tematyczne / priorytety inwestycyjne / typy działań" w wierszu 8iii tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- instrumenty finansowe".

Art.  2. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

Minister: Marszałek Województwa /

Członek Zarządu Województwa:

________________ ____________________

Członek Zarządu Województwa:

____________________

Załącznik Nr  1

Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6

I. Informacje podlegające uzgodnieniu przez Strony

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego

.........

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

.........

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów

.........

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia

.........

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje)

.........

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

.........

II. Informacje dodatkowe podlegające zaopiniowaniu przez Strony

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

.........

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

.........

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia

Ogółem

(w zł)

w tym:
2015 r.2016 r.2017 r.......
Źródło finansowania AŹródło finansowania BŹródło finansowania C

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Elementy /EtapyData rozpoczęcia

(A)

mm/rrrr

Data ukończenia

(B)

mm/rrrr

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej)

Wskaźnik produktu/rezultatuWartość bazowaOczekiwana wartość docelowa

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne

Załącznik Nr  2

Lista projektów uzgodnionych rzeczowo

Lp.Nazwa przedsięwzięciaNazwa projektuBeneficjentŹródło finansowania
1.
2.
1 Przez projekty rewitalizacyjne należy rozumieć projekty realizowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b oraz projekty z innych priorytetów inwestycyjnych, w których kryteria dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do dofinansowania.
2 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
3 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą de minimis, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
4 Patrz: przypis 2.