Monitor Polski

M.P.2017.545

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 60
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa mazowieckiego aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego, zatwierdzonego uchwałą nr 233 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego (M.P. poz. 1142), zmienionego uchwałą nr 110 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 728), stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ANEKS NR 2

DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

zawarty w dniu ................................... w .................................., między

Ministrem Rozwoju i Finansów, zwanym dalej "Ministrem", w imieniu którego działa .................. .............................. ................................ ...................... ......................, na podstawie pełnomocnictwa nr .............................. z dnia ............................... 2017 r.

oraz

Województwem Mazowieckim zwanym dalej "Stroną samorządową", reprezentowanym przez Zarząd Województwa, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu którego działają:

................................................, Marszałek/Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,

oraz

................................................, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,

zwani łącznie dalej "Stronami".

Art.  1. 

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 i art. 14p ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Strony postanawiają, co następuje:

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego zatwierdzonym uchwałą nr 233 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego (M.P. poz. 1142), zmienionym uchwałą nr 110 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 728), wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2:
a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Strona rządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r., zwanym dalej "DI", Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, zwanym dalej "PBDK", lub Krajowym Planem Kolejowym do 2023 roku, zwanym dalej "KPK", w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,",

b) w pkt 3 w lit. d wyrazy "wsparcie finansowe" zastępuje się wyrazami "wsparcia finansowego",
c) w pkt 10 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) Strony ustalają, że na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie wsparcie ukierunkowane zostanie poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwany dalej "ZIT", realizowanych ze środków RPO i uzupełnianych przez przedsięwzięcia w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego, sieci ciepłowniczych i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zgodnie z przyjętym podziałem interwencji między programami operacyjnymi na lata 2014-2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,

b) Strony ustalają, że w przypadku miast regionalnych i subregionalnych:

– miasta: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce lub właściwe podmioty z tych miast mogą ubiegać się o wsparcie projektów w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tego źródła,

– Strona samorządowa wesprze miasta z obszaru Województwa poprzez dofinansowanie realizacji projektów tych miast lub właściwych podmiotów z tych miast, wybranych na zasadach realizacji RPO;";

2) w art. 6:
a) ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Strony ustalają następujące przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji, w tym potencjalne źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia podstawowe:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron

(Strona rządowa / samorządowa)

Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.Wsparcie obszaru kultury w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowegoStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / budżet państwaPrzedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty uzgodnione pomiędzy Stronami i wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu. Projekty wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu uzyskają preferencje w konkurencyjnej procedurze wyboru. Warunkiem dofinansowania jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu konkursowym.
2.Rozwój klastrów energii w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnymStrona rządowaprogramy operacyjne na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty i wiązki projektów uzgodnione pomiędzy Stronami oraz wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu.
3.Wsparcie obszaru transportu w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych w ramach transeuropejskich korytarzy transportowych służących budowie multimodalnego węzła transportowego o zasięgu międzynarodowymStrona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia poprzez projekty zaakceptowane przez samorząd województwa do wdrażania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz spełnienia warunkowości ex-ante.
4.S-7 Warszawa - Gdańsk, odcinki: Gdańsk - Elbląg, Olsztynek - Miłomłyn, Nidzica - Płońsk - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 2) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
5.S-7 Warszawa - Rabka odcinki: Radom - Skarżysko Kamienna, Chęciny - granica województwa,

Igołomska - Christo Botewa, Lubień - Rabka - odcinki na terenie województwa mazowieckiego

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 4) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
6.S-17 Warszawa - Lublin, odcinek: Zakręt - Kurów - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 10) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
7.S-2 Puławska - LubelskaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 13) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
8.S-8 odcinki Radziejowice - Paszków, Wyszków - Zambrów, Wiśniewo - Jeżewo - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 3) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
9.Obwodnica Góry Kalwarii w ciągu DK 50 i 79Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 6 PBDK na lata 2011 - 2015.
10.Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 7) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
11.Prace na linii kolejowej Nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot: C, D, E)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 6) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
12.Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne - Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 9) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
13.Prace na linii średnicowej

w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia

Strona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 12) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Realizacja uzależniona od rozstrzygnięć Connecting Europe Facility oraz dostępności środków.
14.Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej Nr 3 na odcinku Warszawa - granica LCS Łowicz - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 20) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Realizacja uzależniona od dostępności środków, finalnych uzgodnień z KE oraz negocjacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
15.Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów - Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchuStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 26) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
16.Prace na linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska)Strona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 27) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. W zakresie Connecting Europe Facility realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w kwestii Connecting Europe Facility.
17.Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 30) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. W zakresie Connecting Europe Facility realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w kwestii Connecting Europe Facility.
18.Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia Nr 447)Strona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 33) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. W zakresie Connecting Europe Facility realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w kwestii Connecting Europe Facility.
19.Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice - Pilawa - Łuków - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 40) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. W zakresie Connecting Europe Facility realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w kwestii Connecting Europe Facility.
20.Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa Rembertów - Mińsk Maz., etap II: Budowa dodatkowej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 44) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
21.Kompleksowe przedsięwzięcia

z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej /

ekologicznego transportu

Strona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki JSTPrzedsięwzięcia realizowane będą przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie.

Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą (dalej: IZ) RPO oraz właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

22.Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymiStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki JST
23.II linia metra - etap II: odcinek zachodni od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza" oraz odcinek wschodni - północny od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2" wraz z zakupem taboru i infrastrukturą towarzyszącą oraz prace przygotowawcze do etapu IIIStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Projekt do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego w trybie pozakonkursowym (PI 7.4).
24.II linia metra - etap III: kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich" oraz dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego do stacji "Bródno" wraz z zakupem taboruStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Projekt do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego w trybie pozakonkursowym (PI 7.4).
25.Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboruStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W miarę dostępnej alokacji przedsięwzięcia będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 (PI 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu. Projekty ujęte w Strategii ZIT będą dodatkowo punktowane.

Proponowany projekt obejmuje dwa bloki inwestycyjne:

1. Inwestycje w 3 zaplecza techniczne (Sochaczew, Tłuszcz i Radom) do obsługi taboru wraz z modernizacją 39 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej.

2. Zakup nowego taboru, w tym: 55 elektrycznych zespołów trakcyjnych (5-członowych) i 10 szt. dwuczłonowych oraz 26 nowych wagonów środkowych.

26.Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie mazowieckimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych.

Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020.

Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw.

W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą.

27.Adaptacja budynku przy ul. Rakowieckiej 21 dla ZPSM Nr 1 w WarszawieStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
28.Budowa budynku Akademii Sztuk Pięknych dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15 w WarszawieStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
29.Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie mazowieckimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / środki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
30.Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie PodlaskimStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
31.Projekt - SOR Powiatowego Centrum Medycznego w GrójcuStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
32.Szpitalny Oddział Ratunkowy w LipskuStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
33.Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku "C" dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w WarszawieStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
34.Powiązanie systemów elektroenergetycznych Polski i LitwyStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie możliwe do realizacji poprzez poszczególne projekty objęte Project pipeline dla sektora energetyki (wybrane odcinki są objęte PP). Realizacja Project pipeline uzależniona od ostatecznego wyniku prac nad dokumentem oraz finalizacji prac nad właściwym krajowym programem operacyjnym na lata 2014 - 2020.
35.Pakiet inwestycji z zakresu infrastruktury gazowniczejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie możliwe do realizacji poprzez poszczególne projekty objęte Project pipeline dla sektora energetyki (wybrane odcinki są objęte PP). Realizacja Project pipeline uzależniona od ostatecznego wyniku prac nad dokumentem oraz finalizacji prac nad właściwym krajowym programem operacyjnym na lata 2014 - 2020.
36.Budowa

Elektrociepłowni

Pruszków

Strona rządowaśrodki Programu Polskie Inwestycje RozwojoweProjekt możliwy do realizacji w ramach Polskich Inwestycji Rozwojowych. Projekt w fazie szczegółowej analizy.

2) przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / samorządowa)Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Ostrołęki)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
2.Budowa obwodnicy Płocka w układzie dróg krajowychStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK. W zakresie dróg krajowych w miastach będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym dla miast na prawach powiatu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
3.Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Pułtuska)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
4.Przebudowa drogi krajowej Nr 9 - odcinek: Al. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego w RadomiuStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych w miastach będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym dla miast na prawach powiatu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
5.S-19 Białystok - LublinStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 32). Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.
6.S-12 Radom - LublinStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 22). Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.
7.S-10 Toruń - Bydgoszcz, Płońsk - ToruńStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 31). Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.
8.A2 Mińsk Mazowiecki - SiedlceStrona rządowainnePrzedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 13). Realizacja uzależniona od wpisania do PBDK oraz dostępności środków.
9.Budowa drogi wojewódzkiej "Paszkowianki" łączącej drogę krajową Nr 8 z autostradą A2, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 719 do autostrady A2.Strona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
10.Budowa drogi wojewódzkiej Nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 kmStrona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
11.Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. StanisławówStrona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
12.Rozbudowa DW 634 (odcinek od DW 631 do Wołomina)Strona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
13.Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 577 relacji Łąck-Ruszki, na terenie m. GąbinStrona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
14.Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 / Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej Nr 560 do drogi krajowej Nr 10Strona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
15.Obwodnica Śródmieścia (Warszawa): Praga Płd. - Targówek, etap I: odcinek od ul. Międzyborskiej do ul. RadzymińskiejStrona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
16.Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska, odcinek od ul. Marsa (skrzyżowanie ul. Żołnierska-Rekrucka- Marsa) do granicy miastaStrona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
17.Obwodnica Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579Strona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
18.Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą S2Strona samorządowaRPO / właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Inwestycja poza DI, w takim przypadku, w zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym dla miast na prawach powiatu/węzłów miejskich sieci bazowej TEN-T w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Inwestycja dotycząca drogi wojewódzkiej w ramach RPO.
19.Prace na liniach kolejowych Nr 13, 513 odcinek Kruszę / Tłuszcz - PilawaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 58) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych oznaczeniu krajowym. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
20.Budowa linii kolejowej w relacji Płock-ModlinStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 56) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych oznaczeniu krajowym. Realizacja uzależniona od dostępności środków. Przy aktualizacji DI możliwe będzie rozważenie rozszerzenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.
21.Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin

do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin

Strona samorządowa / rządowainneRealizacja uzależniona od zapewnienia środków. Brak możliwości finansowania z programów krajowych. Inwestycja bardzo ważna o wymiarze ponadregionalnym. Realizacja umożliwi bezpośrednie połączenie kolejowe dwóch portów lotniczych (Okęcie i Modlin) obsługujących nie tylko stolicę i aglomerację warszawską (lotniska przyjmują pasażerów z terenu całej Polski).
22.Rewitalizacja linii kolejowej Nr 33 Kutno - PłockStrona samorządowa / rządowaRPO / ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 55) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych oznaczeniu krajowym. Projekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
23.Prace na linii kolejowej Nr 29 odcinek Mostówka - OstrołękaStrona samorządowaRPOProjekt rekomendowany przez samorząd województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE i dalszych uzgodnień z PKP PLK S.A.
24.Prace na linii kolejowej Nr 36 odcinek Ostrołęka - ŚniadowoStrona samorządowaRPOProjekt rekomendowany przez samorząd województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE i dalszych uzgodnień z PKP PLK S.A.
25.Modernizacja linii kolejowej Nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele oraz budowa linii kolejowej łączącej linię Nr 35 z linią Nr 9 na odcinku Ciechanów - Przasnysz - ChorzeleStrona samorządowaRPOProjekt rekomendowany przez samorząd województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE oraz od wyników uzgodnień z PKP PLK S.A. Strony będą dążyć do zapewnienia finansowania ze środków UE, ewentualne finansowanie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego 2014 - 2020 uzależnione od zmiany DI do Strategii Rozwoju Transportu.
26.Zakup i modernizacja taboru do obsługi kolei metropolitalnej (SKM) wraz z modernizacją Stacji

Postojowo-Technicznej

Szczęśliwice

Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W miarę dostępnej alokacji przedsięwzięcia będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 (PI 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu. Projekty ujęte w Strategii ZIT będą dodatkowo punktowane.
27.Polska Platforma Fotoniki ŚwiatłowodowejStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
28.Centrum grafenu i innowacyjnych nanotechnologiiStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
29.ELI - Extreme Light InfrastructureStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
30.EMFL - Europejskie Laboratorium Pól MagnetycznychStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
31.NLPQT - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii KwantowychStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
32.Virgo - Obserwatorium fal grawitacyjnychStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z programem i inteligentnymi specjalizacjami.
33.PolFEL - Polski Laser na Swobodnych ElektronachStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)

Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
34.ESS - Europejski Sondaż SpołecznyStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
35.CERAD - Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych MolekularnieStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
36.ELIXIR - System Informacyjny o Złożonych Systemach BiologicznychStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
37.IBMiK - Infrastruktura Badawcza Molekuł i KomórekStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
38.NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w naukach biologicznych i biomedycznychStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
39.SeCuRe - Centrum Zasobów

Mikrobiologicznych

Strona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
40.NLEJ - Narodowe Laboratorium Energii JądrowejStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
41.Infrastruktura do badań inteligentnych robotów autonomicznychStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
42.KCIKiS - Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i SatelitarnejStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
43.Polska Platforma Fotoniki ŚwiatłowodowejStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
44.e-infrastruktura Otwartej Nauki i InnowacjiStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
45.COPAL - Samolot Troposferyczny o Dużym ZasięguStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
46.EPOS - System Obserwacji Płyty EuropejskiejStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
47.PolarPOL - Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań PolarnychStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
48.ESRF Upgrade - Europejski Ośrodek Synchrotronu AtomowegoStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwe do realizacji z RPO, jeśli zgodne z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
49.Mazowieckie Centrum Funkcjonalnych Materiałów Hybrydowych i Energii (EnPol High-Tech)Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
50.Centrum Nauki im. Marii Skłodowskiej-CurieStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
51.Centrum Naukowych Analiz

Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych

Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
52.Zaplecze badawcze wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej statków powietrznychStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
53.Centrum Biologii StosowanejStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
54.Utworzenie Laboratorium Edukacyjnego Kopernik działającego w ramach Centrum Nauki KopernikStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
55.Centrum Transferu Technologii na rzecz Obrony i BezpieczeństwaStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
56.Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i FotonikiStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
57.Centrum żywności i żywieniaStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
58.Akademickie Centrum Badań Klinicznych z siedzibą w WarszawieStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
59.Zwiększenie innowacyjności Mazowsza dzięki modernizacji

i doposażeniu Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej w ICHTJ w Warszawie

Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
60.Rozwój gospodarczy Mazowsza poprzez wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego specjalistyczną pracownią symulacji komputerowych wraz z utworzeniem laboratorium naukowo-dydaktycznego służącego identyfikacją zagrożeń bezpieczeństwa regionuStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
61.II etap budowy Kampusu Nowych Technologii Politechniki WarszawskiejStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
62.Utworzenie laboratorium badań zaawansowanych materiałów budowlanych o wysokiej efektywnościStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
63.Centrum

Zaawansowanych

Technologii

Energetycznych

Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
64.Utworzenie w Radomiu Parku Naukowo- Technologicznego na bazie infrastruktury obecnej siedziby Fabryki Broni "Łucznik" Sp. z o.o.Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
65.Wzmocnienie i transfer mazowieckiego potencjału innowacyjnego do gospodarki - budowa Centrum Nowych Materiałów i Konstrukcji CENOMAK w kampusie Wojskowej Akademii TechnicznejStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
66.Rewitalizacja

i wyposażenie Centrum Badawczo-

Laboratoryjnego Kierunków Medycznych UTH w Radomiu

Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
67.INNOLABStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
68.Prace badawczo-rozwojowe nad nowym materiałem kompozytowym ze zintegrowanym elektrycznym i światłowodowym medium transmisyjnym oraz czujnikami, tzw. "poszycie sensoryczno-transmisyjne"Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
69.Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskimStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
70.Technopolis Mazoviae - Centrum Doskonałości Zaawansowanych Technologii Inżynierii Powierzchni KETStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
71.Inteligentny system wspomagania decyzji w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i lokalizacji nowych przedsiębiorstw z obszaru czystych technologii i technologii wrażliwych na zanieczyszczenia środowiska w województwie mazowieckim: biotechnologie, nanotechnologie, elektronika, IT, fotonikaStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
72.Identyfikacja potrzeb i możliwości zastosowania Najlepszych Dostępnych i Technik (BAT)

w przedsiębiorstwach nieobjętych pozwoleniem zintegrowanym w myśl realizacji zasad zrównoważonego rozwoju

Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
73.Rozbudowa potencjału badawczo-dydaktycznego województwa mazowieckiego

w zakresie doskonalenia wdrażania efektów prac badawczych

i rozwojowych w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności

Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
74.Centrum Projektowania i Prototypowania Układów Optycznych wspierające rozwój systemów fotonicznych o wysokim potencjale innowacyjności, na potrzeby polskiego przemysłuStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie

w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

75.Utworzenie Ośrodka

Inteligentnych

Specjalizacji w Zakresie

Innowacyjnych

Technologii

Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa

Technicznego

i Środowiskowego

Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
76.Wrota Mokotowa. Zadanie A: Centrum Transferu Technologii SGHStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
77.Laboratorium Środowiskowe w Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w SiedlcachStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
78.Utworzenie Centrum Prototypowania w Instytucie Technologii Eksploatacji - PIB w RadomiuStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
79.e-WAT Tworzenie i rozwój Informatycznej Infrastruktury Dydaktycznej i Badawczo- Rozwojowej WAT na Potrzeby Rozwoju Kapitału Ludzkiego i Stymulacji Innowacji na MazowszuStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
80.Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój Mazowieckiego Parku Technologicznego Poświętne w Płońsku (MPT)Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
81.Uniwersyteckie Centrum współpracy

NAUKA-BIZNES

Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
82.Utworzenie

Mazowieckiego Centrum Technologii Bezpieczeństwa Publicznego

Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
83.Uniwersytecka platforma współpracy z otoczeniemStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
84.Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Społecznych (CIRS) - innowacyjne wsparcie inicjatyw społecznychStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
85.Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalneStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji działań w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na działania uwzględniające specyfikę regionalną. Przedsięwzięcia odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wyłaniane w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym. Szczegółowe zasady i sposób zastosowania ww. mechanizmu zostaną zatwierdzone przez komitet monitorujący właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020.
86.Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od negocjacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 z KE, ostatecznego kształtu programu oraz dostępnej alokacji.
87.Modernizacja Hali Lekkoatletycznej w AWF WarszawaStrona rządowaśrodki Funduszu Rozwoju Kultury FizycznejPrzedsięwzięcie potencjalnie możliwe do dofinansowania w części zakresu rzeczowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w procedurze konkursowej. Możliwość realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu uzależniona jest od wyniku postępowania konkursowego dokonanego przez Ministra Sportu i Turystyki na podstawie rekomendacji Komisji do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Kluczowymi kryteriami oceny projektu będzie ocena merytorycznej zasadności realizacji zadania pod względem faktycznych potrzeb w zakresie ilości, wielkości i rozmieszczenia terytorialnego bazy dla danych sportów, w oparciu o rekomendacje i opinie polskich związków sportowych, stopnia przygotowania zadania do realizacji, stanu technicznego i funkcjonalnego zadania oraz - z uwagi na skalę przedsięwzięcia (bardzo szeroki zakres rzeczowo-finansowy) - dostępność środków w Programie.
88.Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia (część dotycząca budynków zabytkowych)Strona samorządowaRPO / właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość finansowania ze środków UE uzależniona od wyników negocjacji z KE. Możliwość realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym. Przedsięwzięcie wstępnie rekomendowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji. Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
89.Stacja Muzeum - rewitalizacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego wraz z adaptacją poprzemysłowych terenów na potrzeby nowoczesnej ekspozycjiStrona samorządowamożliwości finansowania, w tym określenie potencjalnych źródeł będą przedmiotem dalszej analizy po zakończeniu negocjacji programów operacyjnychWarunki realizacji do określenia w zależności od źródeł finansowania.
90.Tworzenie i rozwój ośrodków onkologicznych (projekt systemowy), w tym Siedleckiego Ośrodka OnkologicznegoStrona samorządowaśrodki budżetu państwaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego i ewentualnego wyboru jako realizatora zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności środków.
91.Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim DrewnicaStrona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
92.Wsparcie dla

Państwowego

Ratownictwa

Medycznego, w tym również tworzenie i modernizacja SOR

Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość udziału w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od finalizacji prac nad programem i dostępności środków.
93.Poprawa dostępności usług do opieki zdrowotnej poprzez modernizację infrastruktury dla potrzeb Centrum Rehabilitacji i Hospicjum oraz Centralnej Sterylizatorni w Radomskim Szpitalu SpecjalistycznymStrona samorządowaRPOProjekt będzie realizowany w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, w zależności od wyników negocjacji RPO z KE. Realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
94.Poprawa dostępności mieszkańców regionu radomskiego do wysokiej jakości usług publicznych w zakresie ochrony zdrowiaStrona samorządowaRPOProjekt kompleksowy będzie realizowany w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
95.Tworzenie i rozwój ośrodków geriatrycznych (projekt systemowy)Strona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
96.Rozbudowa źródeł wytwórczych energii cieplnej i elektrycznej w RadomiuStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPORealizacja projektu uwarunkowana od wyników negocjacji z KE, spełnienia warunkowości ex-ante oraz uzależniona od dostępności środków.

Możliwość uczestniczenia w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dotyczącego wysokosprawnych źródeł ciepła i energii elektrycznej w ramach PI 4.7 w procedurze konkursowej.

97.Utworzenie regionalnej Sieci TelemedycynyStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość uzyskania dodatkowych punktów w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Warunkiem jest spełnienie kryteriów programu, w tym obecność w konsorcjum z jednostką administracji rządowej.
98.Pakiet inwestycji z zakresu gospodarki wodnejStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja poszczególnych przedsięwzięć wchodzących w skład pakietu uwarunkowana od wyników negocjacji z KE, spełnienia warunkowości ex-ante oraz uzależniona od dostępności środków. Możliwość uczestniczenia w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
99.Pakiet inwestycji wodnokanalizacyjnych na terenie MazowszaStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Zgodnie z derogacją właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla województwa mazowieckiego, Strona Rządowa deklaruje przeznaczyć co najmniej 200 mln EUR na gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Możliwość udziału w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
100.Pakiet inwestycji z zakresu gospodarowania odpadamiStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja poszczególnych przedsięwzięć wchodzących w skład pakietu uwarunkowana od wyników negocjacji z KE, spełnienia warunkowości ex-ante oraz uzależniona od dostępności środków.
101.Praca + Ekologia + Rozwój. Bezpieczna EnergetykaStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja projektu uwarunkowana od wyników negocjacji z KE, spełnienia warunkowości ex-ante oraz uzależniona od dostępności środków.
102.Zakup pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby transportu zbiorowego w Radomiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i systemami zarządzania ruchemStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja projektu uwarunkowana od wyników negocjacji z KE, spełnienia warunkowości ex-ante oraz uzależniona od dostępności środków. Możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym dla miast subregionalnych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
103.Twierdza Modlin: tworzenie bieguna wzrostu innowacji technologicznych i społecznych w oparciu o ideę SMART CITY i SMART CITIZIENStrona samorządowaRPOMożliwość wsparcia finansowania wkładu własnego ze środków budżetu państwa.
104.Rewitalizacja zabytkowego Pałacyku Briggsów wraz z parkiem w MarkachStrona samorządowaRPOMożliwość wsparcia finansowania wkładu własnego ze środków budżetu państwa.
105.Budowa centrum logistycznego wraz z drogowo-kolejowym węzłem przesiadkowym, modernizacją dworca kolejowego, infrastrukturą towarzyszącą oraz bocznicą towarową w CiechanowieStrona samorządowaRPO / właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, w zależności od wyników negocjacji RPO z KE. Projekty z obszaru niskoemisyjności (PI 4.5), realizowane w ramach Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, w pierwszej kolejności będą mogły ubiegać się o środki RPO, bez konieczności oczekiwania na ogłoszenie konkursów w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. W przypadku wyczerpania środków RPO na przedmiotowe działanie, projekty te będą mogły korzystać ze środki w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
106.Budowa Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w SiedlcachStrona samorządowaRPO / właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, w zależności od wyników negocjacji RPO z KE. Projekty z obszaru niskoemisyjności (PI 4.5), realizowane w ramach Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, w pierwszej kolejności będą mogły ubiegać się o środki RPO, bez konieczności oczekiwania na ogłoszenie konkursów w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. W przypadku wyczerpania środków RPO na przedmiotowe działanie, projekty te będą mogły korzystać ze środki w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.

",

b) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Projekty znajdujące się w załącznikach do Kontraktu, przez odpowiednie powiązanie z przedsięwzięciami zawartymi w art. 6, stanowią integralną część Kontraktu.",

c) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) z zakresu działań realizowanych na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie - zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego, zwiększenie efektywności ciepłownictwa oraz efektywności energetycznej, wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach obszaru ZIT;",

d) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) uzgodnienia pomiędzy Stronami szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia;";

3) w art. 7:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "z wyłączeniem przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK lub WPIK",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 1a, po ich rzeczowym uzgodnieniu przez Strony będą stanowić załącznik nr 1b do Kontraktu. Za zgodą Stron dopuszcza się możliwość włączania do załącznika nr 1b projektów bez konieczności ich uzgadniania, zgodnie z ust. 1.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu przez Strony w zakresie określonym w pkt 1-6 załącznika nr 1a do Kontraktu. W pozostałym zakresie informacje te podlegają zaopiniowaniu.

2b. Przygotowanie i przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane dla:

a) przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK, KPK, Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz innych przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych znajdujących się w szczegółowych opisach osi priorytetowych poszczególnych programów operacyjnych,

b) przedsięwzięć realizowanych w trybie pozakonkursowym,

c) przedsięwzięć, w stosunku do których nie są przewidziane możliwości przyznania preferencji wynikających z uwzględnienia w Kontrakcie,

d) przedsięwzięć, mających na celu wsparcie obszaru kultury, które przewidziano do sfinansowania ze środków pochodzących z RPO,

e) przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie na ich realizację,

f) przedsięwzięć, co do których Strony ustalą, że nie jest zasadne przygotowanie tych informacji,

g) przedsięwzięć planowanych do realizacji z RPO w PI1a, w przypadku których istnieje zawsze obowiązek uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw nauki za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, dla których tryb uzgadniania został określony w art. 9k ust. 10.

2c. Dla przedsięwzięć składających się z kilku projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie jako odrębne wnioski, o ile będą wybierane w trybie konkursowym, informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się dla każdego z tych projektów z osobna, na zasadach określonych dla przedsięwzięć.";

4) w art. 9a:
a) w ust. 1:
w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) środki z budżetu państwa - do wysokości 93 892 429,17 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów rewitalizacyjnych 1 realizowanych w ramach RPO, stanowiących część kompleksowych, skoordynowanych i terytorialnie skoncentrowanych przedsięwzięć, priorytetowo będą traktowane działania infrastrukturalne, których realizacja przyczynia się do niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danego obszaru,

b) środki z budżetu państwa - do wysokości 68 327 865,32 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach:

– projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra, a w przypadku projektów innych niż przedsięwzięcia wskazane w art. 6 ust. 1 Kontraktu - za zgodą Ministra, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektu,

– projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać udzielona przed podpisaniem umów o dofinansowanie na realizację tych projektów;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS, do wysokości 203 329 360,67 PLN.",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i 7",
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przenoszenie środków między kwotami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4, jest możliwe na uzasadniony wniosek Strony samorządowej i wymaga zgody Ministra.";

4a) w art. 9h ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego, Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 7 lutego roku następnego. Wniosek sporządzany jest z uwzględnieniem art. 168 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3f-1 i 3f-2 do Kontraktu.";

5) w art. 9k:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kontraktując środki, Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji w podziale na środki, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1-2, ustalonego za pomocą algorytmu, o którym mowa w załączniku nr 4a do Kontraktu, z uwzględnieniem poniższych warunków:

1) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu wynosi nie więcej niż 10%, przy czym dla projektów realizowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b wynosi nie więcej niż 15%, z zastrzeżeniem lit. b,

b) za zgodą Ministra udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, w których część wkładu krajowego ma być finansowana ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b, może wynieść więcej niż 10%,

c) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej 2 , pomocy de minimis 3 lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym priorytecie inwestycyjnym nie przekracza udziału określonego w załączniku nr 2d do Kontraktu dla tego typu projektu w ramach danego priorytetu inwestycyjnego, przy czym Instytucja Zarządzająca RPO może podwyższyć maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w przypadku pewnej grupy projektów lub beneficjentów, pod warunkiem, że wykazany zostanie potencjał, którego nie można wycenić i przełożyć na wkład własny,

b) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. 4 ",

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy "- z zastrzeżeniem ust. 7",
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przesunięcia środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego między osiami priorytetowymi mogą być dokonywane przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach każdej z kwot wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, pod warunkiem, że środki te zostaną wykorzystane zgodnie z warunkami wskazanymi w Kontrakcie, z zastrzeżeniem ust. 8.",

d) uchyla się ust. 7;
6) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niniejszy Kontrakt w zakresie art. 6 ma charakter umowy ramowej. Uzgodnienie rzeczowe pomiędzy Stronami, w formie załącznika nr 1b do Kontraktu, szczegółowych warunków realizacji poszczególnych przedsięwzięć, nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania Stron do realizacji poszczególnych przedsięwzięć czy też ich finansowania. W przypadku braku realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany warunków ich realizacji, żadnej ze Stron nie będą w związku z tym przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia o charakterze pieniężnym.";

7) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz 26, 28 i 29, nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane po uzgodnieniu przez Strony.";

8) załączniki nr 1a i 1b otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do aneksu;
9) uchyla się załączniki nr 2a, 2b i 4b;
10) w załączniku nr 2d w kolumnie "Cele tematyczne / priorytety inwestycyjne / typy działań" w wierszu 8iii tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- instrumenty finansowe".

Art.  2. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

Minister Marszałek Województwa /

Członek Zarządu Województwa

____________________ ____________________

Członek Zarządu Województwa

____________________

Załącznik Nr  1

Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6

I. Informacje podlegające uzgodnieniu przez Strony

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego

.........

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

.........

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów

.........

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia

.........

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje)

.........

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

.........

II. Informacje dodatkowe podlegające zaopiniowaniu przez Strony

.........

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

.........

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

.........

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia

Ogółem

(w zł)

w tym:
2015 r.2016 r.2017 r........
Źródło finansowania

A

Źródło finansowania

B

Źródło finansowania

C

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Elementy /EtapyData rozpoczęcia

(A)

mm/rrrr

Data ukończenia

(B)

mm/rrrr

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej)

Wskaźnik produktu/rezultatuWartość bazowaOczekiwana wartość docelowa

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne

Załącznik Nr  2

Lista projektów uzgodnionych rzeczowo

Lp.Nazwa przedsięwzięciaNazwa projektuBeneficjentŹródło finansowania
1.
2.
1 Przez projekty rewitalizacyjne należy rozumieć projekty realizowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b oraz projekty z innych priorytetów inwestycyjnych, w których kryteria dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do dofinansowania.
2 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
3 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą de minimis, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
4 Patrz: przypis 2.