Monitor Polski

M.P.2017.542

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 64
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa świętokrzyskiego aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzonego uchwałą nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. poz. 1061), zmienionego uchwałą nr 113 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 732), stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ANEKS NR 2

DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

zawarty w dniu .................... w ........................, między

Ministrem Rozwoju i Finansów, zwanym dalej "Ministrem", w imieniu którego działa ................................. ................................... ............................. ............................. ........................ ............................. ......................., na podstawie pełnomocnictwa nr .............................. z dnia ................................. 2017 r.

oraz

Województwem Świętokrzyskim, zwanym dalej "Stroną samorządową", reprezentowanym przez Zarząd Województwa, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu którego działają:

Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,

oraz

Marek Szczepanik, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,

zwani łącznie dalej "Stronami".

Art.  1. 

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 i art. 14p ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Strony postanawiają, co następuje:

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzonym uchwałą nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. poz. 1061), zmienionym uchwałą nr 113 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 732), wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2:
a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Strona rządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r., zwanym dalej "DI", Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023, zwanym dalej "PBDK", lub Krajowym Planem Kolejowym do 2023 roku, zwanym dalej "KPK", w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,",

b) w pkt 8 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) Strony ustalają, że na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie wsparcie ukierunkowane zostanie poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwany dalej "ZIT", realizowanych ze środków RPO i uzupełnianych przez przedsięwzięcia w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego, sieci ciepłowniczych i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zgodnie z przyjętym podziałem interwencji między programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,

b) Strony ustalają, że w przypadku miast regionalnych i subregionalnych:

– miasta: Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice lub właściwe podmioty z tych miast mogą ubiegać się o wsparcie projektów w obszarze nieskoemisyjnego transportu publicznego i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w ramach konkursu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tego źródła,

– Strona samorządowa wesprze miasta z obszaru Województwa poprzez dofinansowanie realizacji projektów tych miast lub właściwych podmiotów z tych miast, wybranych na zasadach realizacji RPO;";

2) w art. 6:
a) ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Strony ustalają następujące przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji, w tym potencjalne źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia podstawowe:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / Strona samorządowa)Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.Wsparcie obszaru kultury w województwie świętokrzyskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowegoStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ RPO / budżet państwaPrzedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty uzgodnione pomiędzy Stronami i wpisane do załącznika 1b do Kontraktu. Projekty wpisane do załącznika 1b do Kontraktu uzyskają preferencje w konkurencyjnej procedurze wyboru. Warunkiem dofinansowania jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu konkursowym.
2.Rozwój klastrów energii w województwie świętokrzyskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnymStrona rządowaprogramy operacyjne na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty i wiązki projektów uzgodnione pomiędzy Stronami oraz wpisane do załącznika 1b do Kontraktu.
3.S-7 Warszawa - Rabka odcinki: Radom

- Skarżysko Kamienna, Chęciny - granica województwa, Igołomska - Christo Botewa, Lubień - Rabka - odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 4) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
4.Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. odcinka ok. 45 kmStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ RPOPrzedsięwzięcie wpisuje się w zakres wsparcia właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja inwestycji uzależniona jest od wyników negocjacji z KE. Warunkiem uzyskania wsparcia z właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 jest realizacja projektu na obszarze funkcjonalnym Kielc określonym w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ponadto niezbędna jest realizacja DW 764 na obszarze miasta Kielce przynajmniej do DK 73.
5.Obwodnica Opatowa w ciągu drogi S-74Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
6.Obwodnica Morawicy w ciągu DK-73Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
7.Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego (2,7 km)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
8.Prace na linii kolejowej Nr 8 odcinek Skarżysko Kamienna - Kielce - Kozłów - odcinki na terenie województwa świętokrzyskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI do Strategii Transportu (poz. 36) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
9.Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna -SandomierzStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI do Strategii Transportu (poz. 4) na liście projektów kolejowych o znaczeniu makroregionalnym.
10.Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności

miejskiej/ekologicznego

transportu

Strona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie.

Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą (dalej: IZ) RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

11.Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymiStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie.

Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

12.Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczychStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie.

Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

13.Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie świętokrzyskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ środki własne beneficjentaStrona rządowa w ramach realizacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych. Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020. Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw. W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą.
14.Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Busku- ZdrojuStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
15.Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu KieleckimStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
16.Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie świętokrzyskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / środki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2) przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / Strona samorządowa)Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.Rozbudowa dróg krajowych Nr 42 i Nr 9 na odcinku: gr. gminy Brody - obwodnica Ostrowca Św. - granica gminy Opatów (Etap 1: Budowa obwodnicy Ostrowca

Świętokrzyskiego w ciągu dróg Nr 42 i 9, dł. 12,4 km)

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.

W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla miast na prawach powiatu.

2.Droga krajowa Nr 42 Namysłów - Radomsko - Końskie - Skarżysko Kamienna - Rudnik (Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42 -dł. 12 km)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.

W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla miast na prawach powiatu.

3.S-74 Sulejów - Kielce - odcinki na terenie województwa świętokrzyskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 23). Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.
4.S-74 Kielce - Nisko - odcinki na terenie województwa świętokrzyskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 28). Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.
5.Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 kmStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisuje się w zakres wsparcia właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Niezbędne szczegółowe informacje nt. projektu. Realizacja inwestycji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 uzależniona jest od wyników negocjacji z KE.
6.Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 dł. ok. 4 kmStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisuje się w zakres wsparcia właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Niezbędne szczegółowe informacje nt. projektu. Realizacja inwestycji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 uzależniona jest od wyników negocjacji z KE.
7.Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 od węzła w Chęcinach do Małogoszczy, dł. ok. 10,25 kmStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisuje się w zakres wsparcia właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Niezbędne szczegółowe informacje nt. projektu. Realizacja inwestycji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 uzależniona jest od wyników negocjacji z KE.

Rekomendacja do RPO ze względu na powiązanie z siecią Autostrad i dróg ekspresowych oraz ze względu na ciągłość sieci dróg wojewódzkich do 10 t.

8.Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 w msc. Masłów wraz z rozbudową i poprawą bezpieczeństwa sąsiadującej infrastruktury transportowejStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisuje się w zakres wsparcia właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Niezbędne szczegółowe informacje nt. projektu. Realizacja inwestycji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 uzależniona jest od wyników negocjacji z KE.
9.Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisuje się w zakres wsparcia właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja inwestycji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 uzależniona jest od wyników negocjacji z KE.
10.Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Końskie -SkarżyskoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI do Strategii Transportu (poz. 11) na liście projektów kolejowych o znaczeniu makroregionalnym.
11.Prace na liniach kolejowych 61, 567 odcinek Kielce -ŻelisławiceStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI do Strategii Transportu (poz. 57) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Realizacja uzależniona od dostępności środków w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
12.Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa Północ (łącznica linii kolejowej Nr 61 z linią Nr 4)Strona rządowaRPODodatkowych ustaleń wymaga ewentualne wniesienie wkładu własnego z poziomu krajowego.
13.Doposażenie zakładów naukowych w aspekcie

prowadzonych badań (w ramach grupy projektów Life Science)

Strona samorządowaRPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (wg formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
14.Medical Science Park - stem cells our futureStrona samorządowaRPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (wg formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
15.CENWIS - Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu ŚwiętokrzyskiegoStrona samorządowaRPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (wg formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
16.Rozbudowa Oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jako zaplecza oddziałów klinicznychStrona samorządowaśrodki budżetu państwa / RPOProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego

i ewentualnego wyboru jako realizatora zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności środków. W zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.

17.Badania naukowe w zakresie immunologii adoptywnej

oraz zaburzeń odporności w chorobach nowotworowych (w zakresie infrastruktury)

Strona samorządowaśrodki budżetu państwa / RPOProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert (program do 2015 r.). Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgodnie z kryteriami programu oraz dostępności środków. W zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
18.Badania w zakresie rehabilitacji ruchowej u pacjentów leczonych z powodu nowotworów złośliwych (w zakresie infrastruktury)Strona samorządowaśrodki budżetu państwa / RPOProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego i ewentualnego wyboru jako realizatora zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności środków. W zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
19.Innowacyjne metody diagnostyki i terapii w chorobach onkologicznychStrona samorządowaśrodki budżetu państwa / RPOProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego i ewentualnego wyboru jako realizatora zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności środków. W zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
20.Nowe radiofarmaceutyki w diagnostyce chorób w onkologii, kardiologii i neurologiiStrona samorządowaśrodki budżetu państwa / RPOProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego i ewentualnego wyboru jako realizatora zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności środków. W zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
21.Doposażenie WSZ w sprzęt specjalistyczny do rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej i neurologicznej oraz budowa basenu rehabilitacyjnegoStrona samorządowaśrodki budżetu państwa / RPOProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach programu POLKARD finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego i ewentualnego wyboru jako realizatora zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności środków. W zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
22.Dostosowanie oddziałów WSzZ w Kielcach do wymogu oddziałów klinicznychStrona samorządowaRPOProjekt uzależniony od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia, rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa, negocjacji RPO oraz dostępności środków.
23.Budowa Ośrodka Dawców Szpiku wraz z Pracownią Badań HLAStrona samorządowaRPOProjekt uzależniony od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia, rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa, negocjacji RPO oraz dostępności środków.
24.Rozbudowa

Specjalistycznego Szpitala

Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego "Górka" - budowa pawilonu diagnostycznozabiegowego z izbą przyjęć i punktem żywienia

Strona samorządowaRPOProjekt uzależniony od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia,

rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa, negocjacji RPO oraz dostępności środków.

25.Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonów Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji "Krystyna" do potrzeb rehabilitacji onkologicznejStrona samorządowaRPOProjekt uzależniony od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia, rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa, negocjacji RPO oraz dostępności środków.
26.Budowa nowego pawilonu uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego budynku "Mikołaj" wraz z łącznikami oraz rekonstrukcją pawilonu zachodniegoStrona samorządowaRPOProjekt uzależniony od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia, rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa, negocjacji RPO oraz dostępności środków.
27.Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowegoStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość finansowania ze środków UE uzależniona od wyników negocjacji z KE. Przedsięwzięcie wstępnie rekomendowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji. Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z MKiDN.
28.Rozbudowa

Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie - Park edukacyjny "Akademia Bajki"

Strona samorządowaRPOMożliwość finansowania ze środków UE uzależniona od wyników negocjacji z KE. Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do dalszych konsultacji pod kątem jego finansowania.
29.Kompleksowa modernizacja zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w KielcachStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość finansowania ze środków UE uzależniona od wyników negocjacji z KE. Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do dalszych konsultacji pod kątem jego finansowania.
30.Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalneStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Strona rządowa w ramach realizacji działań w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na działania uwzględniające specyfikę regionalną. Przedsięwzięcia odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wyłaniane w trybie konkursowym

w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym. Szczegółowe zasady i sposób zastosowania ww. mechanizmu zostaną zatwierdzone przez komitet monitorujący właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020.

31.Modernizacja i ochrona przed powodzią na terenie węzła połanieckiego z uwzględnieniem zlewni rzek: Czarnej Staszowskiej, Wschodniej i Kanału Strumień.Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość realizacji projektu/projektów w ramach przedsięwzięcia uwarunkowana art. 5 ust. 3 pkt 2 Kontraktu w zakresie projektów przeciwpowodziowych oraz ostatecznymi wynikami negocjacji programów operacyjnych, a także uzależnione od dostępności środków. W ramach programu krajowego ewentualna możliwość ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym. Bezwzględnym warunkiem realizacji projektu/projektów jest ujęcie projektów w Master planie dla dorzecza Wisły, aktualizowanych planach gospodarowania wodami w dorzeczach oraz w planach zarządzania ryzykiem powodziowym.
32.Zabezpieczenie rejonu węzła sandomierskiego z uwzględnieniem zlewni rzek Opatówki i Koprzywianki wraz z dopływamiStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość realizacji projektu/projektów w ramach przedsięwzięcia uwarunkowana art. 5 ust. 3 pkt 2 Kontraktu w zakresie projektów przeciwpowodziowych oraz ostatecznymi wynikami negocjacji programów operacyjnych, a także uzależnione od dostępności środków. W ramach programu krajowego ewentualna możliwość ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym. Bezwzględnym warunkiem realizacji projektu/projektów jest ujęcie projektów w Master planie dla dorzecza Wisły, aktualizowanych planach gospodarowania wodami w dorzeczach oraz w planach zarządzania ryzykiem powodziowym.

",

b) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Projekty znajdujące się w załącznikach do Kontraktu, poprzez odpowiednie powiązanie z przedsięwzięciami zawartymi w art. 6, stanowią integralną część Kontraktu.",

c) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) z zakresu działań realizowanych na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie - zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego, zwiększenie efektywności ciepłownictwa oraz efektywności energetycznej, wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach obszaru ZIT;",

d) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) uzgodnienia pomiędzy Stronami szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia;";

3) w art. 7:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "z wyłączeniem przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK lub WPIK",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika 1a, po ich rzeczowym uzgodnieniu przez Strony będą stanowić załącznik 1b do Kontraktu. Za zgodą Stron dopuszcza się możliwość włączania do załącznika 1b projektów bez konieczności ich uzgadniania, zgodnie z ust. 1.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu przez Strony w zakresie określonym w pkt 1-6 załącznika 1a do Kontraktu. W pozostałym zakresie informacje te podlegają zaopiniowaniu.

2b. Przygotowanie i przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane dla:

a) przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK, KPK, Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz innych przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych znajdujących się w szczegółowych opisach osi priorytetowych poszczególnych programów operacyjnych,

b) przedsięwzięć realizowanych w trybie pozakonkursowym,

c) przedsięwzięć, w stosunku do których nie są przewidziane możliwości przyznania preferencji wynikających z uwzględnienia w Kontrakcie,

d) przedsięwzięć, mających na celu wsparcie obszaru kultury, które przewidziano do sfinansowania ze środków pochodzących z RPO,

e) przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie na ich realizację,

f) przedsięwzięć, co do których Strony ustalą, że nie jest zasadne przygotowanie tych informacji,

g) przedsięwzięć planowanych do realizacji z RPO w PI1a, w przypadku których istnieje zawsze obowiązek uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw nauki za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, dla których tryb uzgadniania został określony w art. 9k ust. 11.

2c. Dla przedsięwzięć składających się z kilku projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie jako odrębne wnioski, o ile będą wybierane w trybie konkursowym, informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się dla każdego z tych projektów z osobna, na zasadach określonych dla przedsięwzięć.";

4) w art. 9a:
a) w ust. 1:
w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) środki z budżetu państwa - do wysokości 63 642 654,91 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów rewitalizacyjnych 1 realizowanych w ramach RPO, stanowiących część kompleksowych, skoordynowanych i terytorialnie skoncentrowanych przedsięwzięć, priorytetowo będą traktowane działania infrastrukturalne, których realizacja przyczynia się do niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danego obszaru,

b) środki z budżetu państwa - do wysokości 43 380 599,61 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach:

– projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra, a w przypadku projektów innych niż przedsięwzięcia wskazane w art. 6 ust. 1 Kontraktu - za zgodą Ministra, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektu,

– projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać udzielona jedynie przed podpisaniem umów o dofinansowanie na realizację tych projektów;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS, do wysokości 91 287 819,74 PLN",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i 7",
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przenoszenie środków między kwotami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4, jest możliwe na uzasadniony wniosek Strony samorządowej i wymaga zgody Ministra.";

4a) w art. 9h ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego, Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 7 lutego roku następnego. Wniosek sporządzany jest z uwzględnieniem art. 168 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik 3f-1 i 3f-2 do Kontraktu.";

5) w art. 9k:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kontraktując środki, Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji w podziale na środki, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1-2, ustalonego za pomocą algorytmu, o którym mowa w załączniku 4a do Kontraktu, z uwzględnieniem poniższych warunków:

1) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu wynosi nie więcej niż 10%, z zastrzeżeniem lit. b,

b) za zgodą Ministra udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, w których część wkładu krajowego ma być finansowana ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b, może wynieść więcej niż 10%,

c) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej 2 , pomocy de minimis 3 lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013;"

2) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym priorytecie inwestycyjnym nie przekracza udziału określonego w załączniku 2d do Kontraktu dla tego typu projektu w ramach danego priorytetu inwestycyjnego, przy czym Instytucja Zarządzająca RPO może podwyższyć maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w przypadku pewnej grupy projektów lub beneficjentów, pod warunkiem, że wykazany zostanie potencjał, którego nie można wycenić i przełożyć na wkład własny,

b) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. 4 ",

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy "7 i",
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przesunięcia środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego między osiami priorytetowymi mogą być dokonywane przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach każdej z kwot wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, pod warunkiem, że środki te zostaną wykorzystane zgodnie z warunkami wskazanymi w Kontrakcie, z zastrzeżeniem ust. 8.",

d) uchyla się ust. 7;
6) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niniejszy Kontrakt w zakresie art. 6 ma charakter umowy ramowej. Uzgodnienie rzeczowe pomiędzy Stronami, w formie załącznika 1b do Kontraktu, szczegółowych warunków realizacji poszczególnych przedsięwzięć, nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania Stron do realizacji poszczególnych przedsięwzięć czy też ich finansowania. W przypadku braku realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany warunków ich realizacji, żadnej ze Stron nie będą w związku z tym przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia o charakterze pieniężnym.";

7) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz 26, 28 i 29, nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane po uzgodnieniu przez Strony.";

8) załączniki 1a i 1b otrzymują brzmienie określone w załącznikach 1 i 2 do aneksu;
9) uchyla się załączniki 2a, 2b i 4b;
10) w załączniku 2d w kolumnie "Cele tematyczne / priorytety inwestycyjne / typy działań" w wierszu 8iii tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– instrumenty finansowe".

Art.  2. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

_________________ _____________________

Minister Marszałek Województwa

_____________________

Członek Zarządu Województwa

Załącznik Nr  1

Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6

I. 

Informacje podlegające uzgodnieniu przez Strony

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego

.........

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

.........

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów

.........

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia

.........

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje)

.........

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

.........

II. 

Informacje dodatkowe podlegające zaopiniowaniu przez Strony

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

.........

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

.........

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia

Ogółem

(w zł)

w tym:
2015 r.2016 r.2017 r.........
Źródło

finansowania

A

Źródło

finansowania

B

Źródło

finansowania

C

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Elementy /EtapyData rozpoczęcia

(A)

mm/rrrr

Data ukończenia

(B)

mm/rrrr

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej)

Wskaźnik produktu/rezultatuWartość bazowaOczekiwana wartość

docelowa

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne

Załącznik Nr  2

Lista projektów uzgodnionych rzeczowo

Lp.Nazwa przedsięwzięciaNazwa projektuBeneficjentŹródło

finansowania

1.
2.
1 Przez projekty rewitalizacyjne należy rozumieć projekty realizowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b oraz projekty z innych priorytetów inwestycyjnych, w których kryteria dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do dofinansowania.
2 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
3 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą de minimis, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
4 Patrz: przypis 2.