Monitor Polski

M.P.2017.528

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 67
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa zachodniopomorskiego aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, zatwierdzonego uchwałą nr 223 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego (M.P. poz. 1062), zmienionego uchwałą nr 116 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 765), stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ANEKS NR 2

DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

zawarty w dniu .................................. w ........................... , między

Ministrem Rozwoju i Finansów, zwanym dalej "Ministrem", w imieniu którego działa ........................ ....................... ............................. ................................... ...................................... ........................... .......................... , na podstawie pełnomocnictwa nr ....................................... z dnia ................................... 2017 r.

oraz

Województwem Zachodniopomorskim, zwanym dalej "Stroną samorządową", reprezentowanym przez Zarząd Województwa, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu którego działają:

......................................., Marszałek/Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,

oraz

......................................., Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,

zwani łącznie dalej "Stronami".

Art.  1. 

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 i art. 14p ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Strony postanawiają, co następuje:

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzonym uchwałą nr 223 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego (M.P. poz. 1062), zmienionym uchwałą nr 116 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 765), wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2:
a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Strona rządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r., zwanym dalej "DI", Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023, zwanym dalej "PBDK", lub Krajowym Planem Kolejowym do 2023 roku, zwanym dalej "KPK", w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,",

b) w pkt 10 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) Strony ustalają, że na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie wsparcie ukierunkowane zostanie poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwany dalej "ZIT", realizowanych ze środków RPO i uzupełnianych przez przedsięwzięcia w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego, sieci ciepłowniczych i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zgodnie z przyjętym podziałem interwencji między programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,

b) Strony ustalają, że w przypadku miast regionalnych i subregionalnych:

– miasta: Kołobrzeg, Koszalin lub właściwe podmioty z tych miast mogą ubiegać się o wsparcie projektów w obszarze efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w ramach konkursu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tego źródła,

– Strona samorządowa wesprze miasta z obszaru Województwa poprzez dofinansowanie realizacji projektów tych miast lub właściwych podmiotów z tych miast, wybranych na zasadach realizacji RPO;";

2) w art. 6:
a) ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Strony ustalają następujące przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji, w tym potencjalne źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia podstawowe:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / samorządowa)Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.Wsparcie obszaru kultury w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowegoStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020 / RPO / budżet państwa

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty uzgodnione pomiędzy Stronami i wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu. Projekty wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu uzyskają preferencje w konkurencyjnej procedurze wyboru. Warunkiem dofinansowania jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu konkursowym w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
2.Rozwój klastrów energii w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnymStrona rządowaprogramy operacyjne na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty i wiązki projektów uzgodnione pomiędzy Stronami oraz wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu.
3.S-6 Szczecin - KoszalinStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 19) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów drogowych oraz w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
4.S-6 Koszalin - Słupsk - odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 20) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów drogowych. Realizacja uzależniona od ujęcia w PBDK.
5.Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S-10Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 6 PBDK na lata 2011 - 2015.
6.Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S-11Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 6 PBDK na lata 2011 - 2015.
7.Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i WolinStrona rządowa / samorządowaśrodki budżetu państwa / środki jednostek samorządu terytorialnego / środki prywatne / inneWarunkiem podjęcia inwestycji jest wypracowanie przez Strony z udziałem Miasta Świnoujście koncepcji realizacji wraz z mechanizmem finansowania uwzględniającym zaangażowanie środków publicznych i prywatnych.
8.Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/ Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy - odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 1) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
9.Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin DąbieStrona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 5) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. W zakresie finansowania z Connecting Europe Facility - realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w ramach Connecting Europe Facility.
10.Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 mStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 2) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
11.Pełne wdrożenie RIS Dolnej OdryStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 7) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów wodnych śródlądowych.
12.Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamaniaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 2) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów wodnych śródlądowych.
13.Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 3) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów wodnych śródlądowych.
14.Modernizacja portu w DarłowieStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 32) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
15.Rozbudowa infrastruktury zespołu portowego Szczecin-ŚwinoujścieStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ Connecting Europe FacilityPrzedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 7, 10, 13, 17, 20, 22) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich. W zakresie finansowania z Connecting Europe Facility - realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w ramach Connecting Europe Facility.
16.Poprawa dostępu do portu w Szczecinie i portu w ŚwinoujściuStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ Connecting Europe FacilityPrzedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 8, 28, 29, 30) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich. W zakresie finansowania z Connecting Europe Facility - realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w ramach Connecting Europe Facility.
17.Rozbudowa terminalu morskiego - poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w PolicachStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 23) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
18.Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportuStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie. Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą (dalej: IZ) RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

19.Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymiStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ RPO / środki jednostek samorządu

terytorialnego

Przedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie. Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem

ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

20.Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczychStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie.

Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

21.Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoW miarę dostępnej alokacji projekt będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach priorytetu inwestycyjnego 7.4 w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu. Projekty ujęte w Strategii ZIT będą dodatkowo punktowane.
22.Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie zachodniopomorskimStrona rządowawłaściwy krajowy

program operacyjny na lata 2014 - 2020 / środki własne beneficjenta

Strona rządowa w ramach realizacji

właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych. Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw. W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą.

23.Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznegoStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / środki własne beneficjentaPrzedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
24.Utworzenie Regionalnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zachodniopomorskim Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem - SPSZOZ "Zdroje" w SzczecinieStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / środki własne beneficjentaPrzedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
25.Na potrzeby SOR - zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych oraz podwyższenie ich standardu poprzez doposażenie w tomograf komputerowy SPZOZ Szpitala Miejskiego im. J. Garduły w ŚwinoujściuStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / środki własne beneficjentaPrzedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
26.Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Regionalnym w KołobrzeguStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / środki własne beneficjentaPrzedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
27.Sieci Energetyczne Polski ZachodniejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / środki własne beneficjentaPrzedsięwzięcie możliwe do realizacji w ramach poszczególnych projektów objętych Project pipeline dla sektora energetyki. Realizacja projektów uzależniona od ostatecznego wyniku prac nad Project pipeline, ostatecznego kształtu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w wyniku negocjacji z KE, dostępności środków w ramach tego programu i ostatecznej decyzji inwestora o realizacji projektu.
28.Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w KoszalinieStrona samorządowaRPORealizacja uzależniona od postanowień Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia oraz spełnienia warunków programu.
29.Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowejStrona samorządowaRPORealizacja uzależniona od postanowień Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia oraz spełnienia warunków programu.
30.Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa ZachodniopomorskiegoStrona samorządowaRPORealizacja uzależniona od spełnienia warunków programu.
31.Zachodniopomorskie e-ZdrowieStrona samorządowaRPORealizacja uzależniona od postanowień Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia oraz spełnienia warunków programu.
32.Wspieranie działań wzmacniających innowacyjność i kreatywność w regionie, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacjeStrona samorządowaRPORealizacja projektów wpisanych do załącznika nr 1b do Kontraktu uzależniona od spełnienia warunków programu.
33.Realizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza ZachodniegoStrona samorządowaRPORealizacja projektów wpisanych do załącznika nr 1b do Kontraktu uzależniona od spełnienia warunków programu.
34.Budowa demonstracyjnego budynku pasywnegoStrona samorządowaRPORealizacja uzależniona od spełnienia warunków programu.

2) przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / samorządowa)Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.Budowa drogi krajowej Nr 13 na odcinku rondo Hakena w Szczecinie - węzeł Kołbaskowo - obwodnica KołbaskowaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK. Inwestycja istotna z punktu widzenia regionu, jako efektywne skomunikowanie aglomeracji szczecińskiej z siecią TEN-T.
2.Budowa zachodniego drogowego obejścia Szczecina wraz z przeprawą tunelową Police - Święta w ciągu drogi Nr 6 po nowym śladzie od Goleniowa do KołbaskowaStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / środki własne beneficjentaRealizacja uzależniona od uzyskania decyzji środowiskowej, zamknięcia kwestii formalnych związanych z ustaleniem kategorii drogi i inwestora, a także od dostępności środków w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
3.Likwidacja wąskich gardeł na drogach krajowych poprzez budowę obwodnic Kołobrzegu, Gryfina, Myśliborza, WęgorzynaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / środki własne beneficjentaW przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia określonych w tym programie kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
4.Przebudowa ciągów komunikacyjnych sieci TEN-T: DK Nr 31 pod nazwą "ul. Autostrada Poznańska" w połączeniu z A6 i S3Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia określonych w tym programie kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK. W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla miast na prawach powiatu.
5.S-3 Świnoujście - SzczecinStrona rządowawłaściwy krajowyPrzedsięwzięcie wpisane do DI
program operacyjny na lata 2014 - 2020(poz. 21). Realizacja uzależniona od dostępności środków w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 oraz ujęcia w PBDK.
6.S-10 Piła - Szczecin - odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 29). Realizacja uzależniona od dostępności środków w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 oraz ujęcia w PBDK.
7.S-11 Koszalin - Piła - odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 42). Realizacja uzależniona od dostępności środków w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 oraz ujęcia w PBDK.
8.Modernizacja układu torowego wraz z zabudową zdalnych urządzeń srk na stacji Tuczno Krajeńskie na linii Nr 403 odcinek Wałcz - Kalisz PomorskiStrona samorządowaRPOProjekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu RPO w wyniku negocjacji z KE i dostępności środków.
9.Rewitalizacja linii kolejowych Nr 403 i 405 odcinek Szczecinek - granica województwaStrona samorządowaRPOProjekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu RPO w wyniku negocjacji z KE i dostępności środków.
10.Rewitalizacja linii kolejowej Nr 210 na odcinku Szczecinek - Runowo PomorskieStrona samorządowaRPOProjekt został zaakceptowany przez UM Woj. Zachodniopomorskiego do realizacji w ramach RPO. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu RPO w wyniku negocjacji z KE i dostępności środków.
11.Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 24) na liście projektów wodnych śródlądowych. Realizacja uzależniona od dostępności środków w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
12.Przebudowa wejścia do Portu DarłowoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 34) na liście projektów morskich. Realizacja uzależniona od dostępności środków w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
13.Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym w ŚwinoujściuStrona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 35) na liście projektów morskich.

Realizacja uzależniona od dostępności środków w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.

14.Budowa Nabrzeża Refulacyjnego na potrzeby obsługi statków handlowych w Porcie DarłowoStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 36) na liście projektów morskich. Realizacja uzależniona od dostępności środków w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
15.Budowa infrastruktury portowej w Basenie Górnośląskim w porcie w SzczecinieStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 37) na liście projektów morskich. Realizacja uzależniona od dostępności środków w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
16.Rozbudowa terminalu barkowego - poszerzenie toru dojściowego i budowa nabrzeży (Police)Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 43) na liście projektów morskich. Realizacja uzależniona od dostępności środków w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
17.Modernizacja nawierzchni torowej bocznicy kolejowej Portu Morskiego w Kołobrzegu wraz z przebudową ul. Towarowej prowadzącej do portuStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 44) na liście projektów morskich. Realizacja uzależniona od dostępności środków w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
18.Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap IIIStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 45) na liście projektów morskich. Realizacja uzależniona od dostępności środków w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
19.Terminal pasażerski - modernizacja podejścia promowego przy nabrzeżu Ro-Ro (Kołobrzeg)Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 48) na liście projektów morskich. Realizacja uzależniona od dostępności środków w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
20.Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalneStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji działań w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na działania uwzględniające specyfikę regionalną. Przedsięwzięcia odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wyłaniane w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym. Szczegółowe zasady i sposób zastosowania ww. mechanizmu zostaną zatwierdzone przez komitet monitorujący właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020.
21.Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od ostatecznego kształtu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w wyniku negocjacji z KE i dostępności środków.
22.Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w SzczecinieStrona rządowa / samorządowaśrodki budżetu państwa / RPO / środki własne beneficjentaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia (program do 2015 roku) realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego i ewentualnego wyboru jako realizatora zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności. Realizacja przedsięwzięcia w ramach RPO będzie uzależniona od ostatecznego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
23.Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ "Zdroje" w SzczecinieStrona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od ostatecznego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
24.Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle ChorychStrona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od ostatecznego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
25.Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w KoszalinieStrona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od ostatecznego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
26.Rozbudowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w SzczecinieStrona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od ostatecznego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
27.Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w SzczecinieStrona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od ostatecznego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
28.Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniemStrona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od ostatecznego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
29.Budowa i Modernizacja Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w SzczecinieStrona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od ostatecznego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
30.Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniemStrona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od ostatecznego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
31.Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniemStrona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od ostatecznego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
32.Rozwój bazy uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskimStrona samorządowaRPOPrzedsięwzięcie kompleksowe. Realizacja poszczególnych elementów przedsięwzięcia zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa. Realizacja uzależniona od negocjacji z KE, ostatecznego kształtu RPO oraz dostępności alokacji.
33.Centrum Nauki w SzczecinieStrona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE oraz ostatecznego kształtu RPO. Ewentualne współfinansowanie ze środków budżetu państwa - do dalszych uzgodnień.

",

b) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Projekty znajdujące się w załącznikach do Kontraktu, przez odpowiednie powiązanie z przedsięwzięciami zawartymi w art. 6, stanowią integralną część Kontraktu. ",

c) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) z zakresu działań realizowanych na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie - zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego, zwiększenie efektywności ciepłownictwa oraz efektywności energetycznej, wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach obszaru ZIT;",

d) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) uzgodnienia pomiędzy Stronami szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia;";

3) w art. 7:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "z wyłączeniem przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK lub WPIK",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 1a, po ich rzeczowym uzgodnieniu przez Strony będą stanowić załącznik nr 1b do Kontraktu. Za zgodą Stron dopuszcza się możliwość włączania do załącznika nr 1b projektów bez konieczności ich uzgadniania, zgodnie z ust. 1.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu przez Strony w zakresie określonym w pkt 1-6 załącznika nr 1a do Kontraktu. W pozostałym zakresie informacje te podlegają zaopiniowaniu.

2b. Przygotowanie i przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane dla:

a) przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK, KPK, Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz innych przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych znajdujących się w szczegółowych opisach osi priorytetowych poszczególnych programów operacyjnych,

b) przedsięwzięć realizowanych w trybie pozakonkursowym,

c) przedsięwzięć, w stosunku do których nie są przewidziane możliwości przyznania preferencji wynikających z uwzględnienia w Kontrakcie,

d) przedsięwzięć, mających na celu wsparcie obszaru kultury, które przewidziano do sfinansowania ze środków pochodzących z RPO,

e) przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie na ich realizację,

f) przedsięwzięć, co do których Strony ustalą, że nie jest zasadne przygotowanie tych informacji,

g) przedsięwzięć planowanych do realizacji z RPO w PI1a, w przypadku których istnieje zawsze obowiązek uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw nauki za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, dla których tryb uzgadniania został określony w art. 9k ust. 11.

2c. Dla przedsięwzięć składających się z kilku projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie jako odrębne wnioski, o ile będą wybierane w trybie konkursowym, informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się dla każdego z tych projektów z osobna, na zasadach określonych dla przedsięwzięć.";

4) w art. 9a:
a) w ust. 1:
w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) środki z budżetu państwa - do wysokości 33 204 828,59 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów rewitalizacyjnych 1 realizowanych w ramach RPO, stanowiących część kompleksowych, skoordynowanych i terytorialnie skoncentrowanych przedsięwzięć, priorytetowo będą traktowane działania infrastrukturalne, których realizacja przyczynia się do niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danego obszaru,

b) środki z budżetu państwa - do wysokości 83 639 442,29 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach:

– projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra, a w przypadku projektów innych niż przedsięwzięcia wskazane w art. 6 ust. 1 Kontraktu - za zgodą Ministra, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektu,

– projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać udzielona przed podpisaniem umów o dofinansowanie na realizację tych projektów;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS, do wysokości 95 940 631,28 PLN",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i 7",
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przenoszenie środków między kwotami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4, jest możliwe na uzasadniony wniosek Strony samorządowej i wymaga zgody Ministra.";

4a) w art. 9h ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego, Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 7 lutego roku następnego. Wniosek sporządzany jest z uwzględnieniem art. 168 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3f-1 i 3f-2 do Kontraktu.";

5) w art. 9k:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kontraktując środki, Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji w podziale na środki, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1-2, ustalonego za pomocą algorytmu, o którym mowa w załączniku nr 4a do Kontraktu, z uwzględnieniem poniższych warunków:

1) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu wynosi nie więcej niż 10%, z zastrzeżeniem lit. b,

b) za zgodą Ministra udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, w których część wkładu krajowego ma być finansowana ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b, może wynieść więcej niż 10%,

c) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej 2 , pomocy de minimis 3 lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym priorytecie inwestycyjnym nie przekracza udziału określonego w załączniku nr 2d do Kontraktu dla tego typu projektu w ramach danego priorytetu inwestycyjnego, przy czym Instytucja Zarządzająca RPO może podwyższyć maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w przypadku pewnej grupy projektów lub beneficjentów, pod warunkiem, że wykazany zostanie potencjał, którego nie można wycenić i przełożyć na wkład własny,

b) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 4 .",

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy "7 i",
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przesunięcia środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego między osiami priorytetowymi mogą być dokonywane przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach każdej z kwot wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, pod warunkiem, że środki te zostaną wykorzystane zgodnie z warunkami wskazanymi w Kontrakcie, z zastrzeżeniem ust. 8.",

d) uchyla się ust. 7;
6) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niniejszy Kontrakt w zakresie art. 6 ma charakter umowy ramowej. Uzgodnienie rzeczowe pomiędzy Stronami, w formie załącznika nr 1b do Kontraktu, szczegółowych warunków realizacji poszczególnych przedsięwzięć, nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania Stron do realizacji poszczególnych przedsięwzięć czy też ich finansowania. W przypadku braku realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany warunków ich realizacji, żadnej ze Stron nie będą w związku z tym przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia o charakterze pieniężnym.";

7) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz 26, 28 i 29, nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane po uzgodnieniu przez Strony.";

8) załączniki nr 1a i 1b otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do aneksu;
9) uchyla się załączniki nr 2a, 2b i 4b;
10) w załączniku nr 2d w kolumnie "Cele tematyczne / priorytety inwestycyjne / typy działań" w wierszu 8iii tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– instrumenty finansowe".

Art.  2. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

Minister Marszałek Województwa /

Członek Zarządu Województwa

____________________ ____________________

Członek Zarządu Województwa

____________________

Załącznik Nr  1

Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6

I. Informacje podlegające uzgodnieniu przez Strony

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego

...........

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

...........

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów

...........

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia

...........

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje)

...........

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

...........

II. Informacje dodatkowe podlegające zaopiniowaniu przez Strony

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

...........

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

...........

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia

Ogółem

(w zł)

w tym:
2015 r.2016 r.2017 r....
Źródło

finansowania

A

Źródło finansowania

B

Źródło finansowania

C

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Elementy /EtapyData rozpoczęciaData ukończenia
(A)(B)
mm/rrrrmm/rrrr

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej)

Wskaźnik produktu/rezultatuWartość bazowaOczekiwana wartość docelowa

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne

Załącznik Nr  2

Lista projektów uzgodnionych rzeczowo

Lp.Nazwa przedsięwzięciaNazwa projektuBeneficjentŹródło finansowania
1.
2.
1 Przez projekty rewitalizacyjne należy rozumieć projekty realizowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b oraz projekty z innych priorytetów inwestycyjnych, w których kryteria dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do dofinansowania.
2 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
3 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą de minimis, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
4 Patrz: przypis 2.