Monitor Polski

M.P.2017.527

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 63
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa podlaskiego aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego, zatwierdzonego uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego (M.P. poz. 834), zmienionego uchwałą nr 111 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 729), stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ANEKS NR 2

DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

zawarty w dniu .......................... w ...................., między

Ministrem Rozwoju i Finansów, zwanym dalej "Ministrem", w imieniu którego działa .......................... ................................ ................................ .................................. ......................... ....................... ........................., na podstawie pełnomocnictwa nr ................................. z dnia ................................ 2017 r.

oraz

Województwem Podlaskim, zwanym dalej "Stroną samorządową", reprezentowanym przez Zarząd Województwa, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu którego działają:

.........................................., Marszałek/Członek Zarządu Województwa Podlaskiego,

oraz

.........................................., Członek Zarządu Województwa Podlaskiego,

zwani łącznie dalej "Stronami".

Art.  1. 

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 i art. 14p ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Strony postanawiają, co następuje:

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego zatwierdzonym uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego (M.P. poz. 834), zmienionym uchwałą nr 111 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 729), wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

"12) rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną;

13) wsparcie działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych.",

b) w ust. 2:
w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Strona rządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r., zwanym dalej "DI", Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023, zwanym dalej "PBDK", lub Krajowym Planem Kolejowym do 2023 roku, zwanym dalej "KPK", w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,",

w pkt 3 w lit. d wyrazy "wsparcie finansowe" zastępuje się wyrazami "wsparcia finansowego",
w pkt 10 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) Strony ustalają, że na terenie Białegostoku i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Białegostoku wsparcie ukierunkowane zostanie poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwany dalej "ZIT", realizowanych ze środków RPO i uzupełnianych przez przedsięwzięcia w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego, sieci ciepłowniczych i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zgodnie z przyjętym podziałem interwencji między programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,

b) Strony ustalają, że w przypadku miast regionalnych i subregionalnych:

– miasta: Łomża i Suwałki lub właściwe podmioty z tych miast mogą ubiegać się o wsparcie projektów w obszarze nieskoemisyjnego transportu publicznego i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w ramach konkursu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tego źródła,

– Strona rządowa dokona w trybie konkursowym wyboru projektów spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez miasta wymienione w tiret 1,

– Strona samorządowa wesprze miasta z obszaru Województwa poprzez dofinansowanie realizacji projektów tych miast lub właściwych podmiotów z tych miast, wybranych na zasadach realizacji RPO;",

dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

"12) dla celu rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną:

a) Strona samorządowa będzie dążyć do realizacji w RPO przedsięwzięcia uzgodnionego w Kontrakcie w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji inwestycji,

b) Strona rządowa będzie dążyć do realizacji projektów z zakresu e-administracji w ramach dostępnych środków właściwych krajowych programów operacyjnych oraz budżetu państwa;

13) dla celu wsparcie działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych:

Strona samorządowa podejmie działania na rzecz uzyskania dodatkowych środków z innych niż źródła dostępne w ramach właściwych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności na finansowanie działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych.";

2) w art. 6:
a) ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Strony ustalają następujące przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji, w tym potencjalne źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia podstawowe:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa

/ samorządowa)

Potencjalne

źródło

finansowania

Warunki realizacji przedsięwzięcia
1.Wsparcie obszaru kultury w województwie podlaskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowegoStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020 / RPO / budżet państwa

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty uzgodnione pomiędzy Stronami i wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu. Projekty wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu uzyskają preferencje w konkurencyjnej procedurze wyboru. Warunkiem dofinansowania jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu konkursowym.
2.Rozwój klastrów energii w województwie podlaskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnymStrona rządowaprogramy operacyjne na lata

2014 - 2020

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty i wiązki projektów uzgodnione pomiędzy Stronami oraz wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu.
3.Rozwój elektronicznych usług administracji publicznej w województwie podlaskimStrona

samorządowa

RPO / środki właściwych krajowych programów operacyjnych na lata

2014 - 2020 / środki budżetu państwa / środki jednostek samorządu terytorialnego / inne środki

Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od warunków określonych w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020 oraz dostępności środków finansowych.
4.Aktywizowanie społeczności lokalnych na terenie województwa podlaskiegoStrona

samorządowa

RPO / środki właściwych krajowych programów operacyjnych na lata

2014 - 2020 / środki budżetu państwa / środki jednostek samorządu terytorialnego / inne środki

Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od warunków określonych w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020 oraz dostępności środków finansowych.
5.S-8 Radziejowice - Białystok, odcinki Radziejowice - Paszków, koniec obwodnicy Wyszkowa - Zambrów (bez obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej), Wiśniewo - Jeżewo - odcinki na terenie województwa podlaskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu Implementacyjnego (poz. 3) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015.
6.S-61 obwodnica Augustowa - granica PaństwaStrona rządowaConnecting Europe FacilityPrzedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu Implementacyjnego (poz. 11) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015.
7.S-61 Ostrów Mazowiecka

- obwodnica Augustowa

- odcinki na terenie województwa podlaskiego

Strona rządowaConnecting Europe Facility rezerwa / właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu (poz. 14). W zakresie Connecting Europe Facility realizacja jest uzależniona od rozstrzygnięć Connecting Europe Facility. W przypadku braku uzyskania dofinansowania ze środków Connecting Europe Facility projekt będzie realizowany ze środków z właściwego krajowego programu operacyjnego.
8.Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białystok od strony Warszawy (droga krajowa wylotowa z Białegostoku - dojazd do S-8)Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020 (tryb konkursowy) uzależniona jest od wyników negocjacji z KE odnośnie zakresu tego programu.
9.Droga wojewódzka Kleosin-ŁapyStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020 uzależniona jest od wyników negocjacji z KE odnośnie do zakresu tego programu.
10.Prace na liniach kolejowych nr 32 odc. Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu (poz. 3) na liście projektów kolejowych o znaczeniu makroregionalnym.
11.Prace na linii kolejowej nr 31 odc. Granica województwa - Czeremcha - HajnówkaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu (poz. 5) na liście projektów kolejowych o znaczeniu makroregionalnym.
12.Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki - HajnówkaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu (poz. 6) na liście projektów kolejowych o znaczeniu makroregionalnym.
13.Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne - Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne - odcinki na terenie województwa podlaskiegoStrona rządowaConnecting Europe FacilityPrzedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu (poz. 9) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. W zakresie Connecting Europe Facility realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w kwestii Connecting Europe Facility.
14.Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok - Sokółka - Kuźnica Białostocka (granica państwa)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu (poz. 32) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
15.Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 odc. granica państwa - ChryzanówStrona rządowaRPOProjekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO.
16.Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 odc. Kuźnica Białostocka - GieniuszeStrona rządowaRPOProjekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO.
17.Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 Bufałowo Wschód - BufałowoStrona rządowa Projekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO.
18.Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 odc. Łapy - Śniadowo - granica województwaStrona rządowaRPOProjekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO.
19.Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 odc. Śniadowo - ŁomżaStrona rządowaRPOProjekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO.
20.Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności

miejskiej/ekologicznego

transportu

Strona

samorządowa / rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcia realizowane będą przez projekty wynikające ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Białegostoku i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Białegostoku. Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem ds. rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

21.Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji między programami krajowymi a regionalnymiStrona

samorządowa / rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego

22.Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczychStrona

samorządowa / rządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego

23.Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. podlaskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / środki własne beneficjentaStrona rządowa w ramach realizacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych. Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw. W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą.
24.Rozbudowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w BiałymstokuStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
25.Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podlaskimStrona rządowaśrodki budżetu państwa / właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Projekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
26.Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego w BiałymstokuStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt do realizacji zgodnie z zasadami właściwymi dla realizacji programu wieloletniego - podmiot odpowiedzialny Ministerstwo Zdrowia, część 46 budżetu państwa.
27.Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce północno-wschodniejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020 / środki własne beneficjenta

Przedsięwzięcie możliwe do realizacji w ramach poszczególnych projektów objętych Project pipline dla sektora energetyki. Realizacja projektów uzależniona od ostatecznego wyniku prac nad Project pipeline, ostatecznego kształtu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w wyniku negocjacji z KE, dostępności środków w ramach tego programu i ostatecznej decyzji inwestora o realizacji projektu.
28.Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny IndywidualizowanejStrona rządowaRPO / inne środkiProjekt nie uzyskał akceptacji w II etapie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, ale rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką. Możliwość uzgodnienia montażu środków finansowych. Maksymalny udział środków budżetu państwa w finansowaniu projektu zostanie ustalony na późniejszym etapie, z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej.
29.Program rozwoju Puszczy BiałowieskiejStrona

samorządowa

RPO / środki budżetu państwa, środki właściwych krajowych programów operacyjnych na lata

2014 - 2020

Strony będą wspierać stronę lokalną w pracach nad Programem Rozwoju Puszczy Białowieskiej i nad wdrażaniem uzgodnionych wspólnie projektów, które będą możliwe do współfinansowania w ramach dostępnych źródeł.

2) przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa

/ samorządowa)

Potencjalne

źródło

finansowania

Warunki realizacji przedsięwzięcia
1.S-19 Białystok - Lublin - odcinki na terenie województwa podlaskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu (poz. 32). Realizacja uzależniona od dostępności środków.
2.S-19 granica państwa - Białystok - odcinki na terenie województwa podlaskiegoStrona rządowawłaściwy

krajowy

program

operacyjnyna lata

2014 - 2020

Przedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu (poz. 36). Realizacja uzależniona od dostępności środków.
3.Droga wojewódzka Białystok - Supraśl (10 km)Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020 uzależniona jest od wyników negocjacji z KE odnośnie do zakresu tego programu.
4.Południowa obwodnica miejska (Białystok) - etap IIStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020 uzależniona jest od wyników negocjacji z KE odnośnie do zakresu tego programu.
5.Zwiększenie wewnętrznej dostępności

komunikacyjnej. Budowa zachodniej części obwodnicy miejskiej Białegostoku

Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Realizacja inwestycji we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020 uzależniona jest od wyników negocjacji z KE odnośnie do zakresu tego programu.
6.Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa)Strona rządowaConnecting Europe FacilityPrzedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu (poz. 60). Realizacja uzależniona od dostępności środków i od rozstrzygnięć Connecting Europe Facility.
7.Prace na linii kolejowej nr 32 odc.. Lewki - CzeremchaStrona rządowaRPOProjekt rekomendowany samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Możliwość realizacji w ramach RPO w zależności od wyników negocjacji z KE. Ewentualna decyzja o realizacji inwestycji będzie uzależniona od pozytywnego uzasadnienia ekonomicznego (odpowiednio duże potoki pasażerów).
8.Podlaskie Centrum Innowacyjnych Technologii Sektora Rolno-Spożywczego (PC RS) wraz z Ośrodkiem badawczo-rozwojowym rolnictwa na obszarach wiejskichStrona

samorządowa

RPORekomendowane jest opracowanie szczegółowej fiszki (finansowanie z RPO). Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny MNiSW zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
9.Muzeum Pamięci Sybiru w kompleksie budynku dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku - adaptacja i rozbudowa oraz wykonanie wystawy stałej i wyposażenia muzeumStrona

samorządowa

środki budżetu państwa / RPO / właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Przedsięwzięcie wstępnie rekomendowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji. Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zakresie finansowania z UE realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE (tryb konkursowy).
10.Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu TalmudycznegoStrona

samorządowa

RPOSzczegółowy zakres projektu i źródeł finansowania do uzgodnienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zakresie finansowania z UE realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE (tryb konkursowy).
11.Adaptacja budynku elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 na potrzeby Galerii Arsenał w BiałymstokuStrona

samorządowa

środki budżetu państwa / RPO / właściwy krajowy

program operacyjny na lata

2014 - 2020

Przedsięwzięcie wstępnie rekomendowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji. Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zakresie finansowania z UE realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE (tryb konkursowy).
12.Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii

im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z wyposażeniem oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej

Strona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego (zakup aparatury lub sprzętu medycznego do diagnostyki nowotworów) może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia (program do 2015 roku) realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgodnie z kryteriami programu oraz dostępności środków.
13.Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalneStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Strona rządowa w ramach realizacji działań w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na działania uwzględniające specyfikę regionalną. Przedsięwzięcia odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wyłaniane w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym. Szczegółowe zasady i sposób zastosowania ww. mechanizmu zostaną zatwierdzone przez komitet monitorujący właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020.
14.Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych

uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020

Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od ostatecznego kształtu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w wyniku negocjacji z KE i dostępności środków.
15.Oddział Geriatrii i Psychogeriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w BiałymstokuStrona rządowaśrodki budżetu państwaDo dalszych uzgodnień z Ministerstwem Zdrowia dotyczących możliwości dofinansowania.

",

b) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Projekty znajdujące się w załącznikach do Kontraktu, przez odpowiednie powiązanie z przedsięwzięciami zawartymi w art. 6, stanowią integralną część Kontraktu.",

c) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) z zakresu działań realizowanych na terenie Białegostoku i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Białegostoku - zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego, zwiększenie efektywności ciepłownictwa oraz efektywności energetycznej, wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach obszaru ZIT;",

d) w ust. 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) z zakresu e-administracji - zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.",

e) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) uzgodnienia pomiędzy Stronami szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia;";

3) w art. 7:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "z wyłączeniem przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK lub WPIK",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 1a, po ich rzeczowym uzgodnieniu przez Strony będą stanowić załącznik nr 1b do Kontraktu. Za zgodą Stron dopuszcza się możliwość włączania do załącznika nr 1b projektów bez konieczności ich uzgadniania, zgodnie z ust. 1.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu przez Strony w zakresie określonym w pkt 1-6 załącznika nr 1a do Kontraktu. W pozostałym zakresie informacje te podlegają zaopiniowaniu.

2b. Przygotowanie i przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane dla:

a) przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK, KPK, Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz innych przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych znajdujących się w szczegółowych opisach osi priorytetowych poszczególnych programów operacyjnych,

b) przedsięwzięć realizowanych w trybie pozakonkursowym,

c) przedsięwzięć, w stosunku do których nie są przewidziane możliwości przyznania preferencji wynikających z uwzględnienia w Kontrakcie,

d) przedsięwzięć, mających na celu wsparcie obszaru kultury, które przewidziano do sfinansowania ze środków pochodzących z RPO,

e) przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie na ich realizację,

f) przedsięwzięć, co do których Strony ustalą, że nie jest zasadne przygotowanie tych informacji,

g) przedsięwzięć planowanych do realizacji z RPO w PI1a, w przypadku których istnieje zawsze obowiązek uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw nauki za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, dla których tryb uzgadniania został określony w art. 9k ust. 11.

2c. Dla przedsięwzięć składających się z kilku projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie jako odrębne wnioski, o ile będą wybierane w trybie konkursowym, informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się dla każdego z tych projektów z osobna, na zasadach określonych dla przedsięwzięć.";

4) w art. 9a:
a) w ust. 1:
w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) środki z budżetu państwa - do wysokości 49 879 384,52 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów rewitalizacyjnych 1 realizowanych w ramach RPO, stanowiących część kompleksowych, skoordynowanych i terytorialnie skoncentrowanych przedsięwzięć, priorytetowo będą traktowane działania infrastrukturalne, których realizacja przyczynia się do niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danego obszaru,

b) środki z budżetu państwa - do wysokości 38 581 776,58 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach:

– projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra, a w przypadku projektów innych niż przedsięwzięcia wskazane w art. 6 ust. 1 Kontraktu - za zgodą Ministra, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektu,

– projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać udzielona przed podpisaniem umów o dofinansowanie na realizację tych projektów;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS, do wysokości 78 849 598,25 PLN.",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i 7",
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przenoszenie środków między kwotami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4, jest możliwe na uzasadniony wniosek Strony samorządowej i wymaga zgody Ministra.";

5) w art. 9h ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego, Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 7 lutego roku następnego. Wniosek sporządzany jest z uwzględnieniem art. 168 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3f-1 i 3f-2 do Kontraktu.";

6) w art. 9k:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kontraktując środki, Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji w podziale na środki, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1-2, ustalonego za pomocą algorytmu, o którym mowa w załączniku nr 4a do Kontraktu, z uwzględnieniem poniższych warunków:

1) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu wynosi nie więcej niż 10%, z zastrzeżeniem lit. b,

b) za zgodą Ministra udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, w których część wkładu krajowego ma być finansowana ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b, może wynieść więcej niż 10%,

c) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej 2 , pomocy de minimis 3 lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym priorytecie inwestycyjnym nie przekracza udziału określonego w załączniku nr 2d do Kontraktu dla tego typu projektu w ramach danego priorytetu inwestycyjnego, przy czym Instytucja Zarządzająca RPO może podwyższyć maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w przypadku pewnej grupy projektów lub beneficjentów, pod warunkiem, że wykazany zostanie potencjał, którego nie można wycenić i przełożyć na wkład własny,

b) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. 4 ",

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy "7 i",
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przesunięcia środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego między osiami priorytetowymi mogą być dokonywane przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach każdej z kwot wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, pod warunkiem, że środki te zostaną wykorzystane zgodnie z warunkami wskazanymi w Kontrakcie, z zastrzeżeniem ust. 8.",

d) uchyla się ust. 7;
7) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niniejszy Kontrakt w zakresie art. 6 ma charakter umowy ramowej. Uzgodnienie rzeczowe pomiędzy Stronami, w formie załącznika nr 1b do Kontraktu, szczegółowych warunków realizacji poszczególnych przedsięwzięć, nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania Stron do realizacji poszczególnych przedsięwzięć czy też ich finansowania. W przypadku braku realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany warunków ich realizacji, żadnej ze Stron nie będą w związku z tym przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia o charakterze pieniężnym.";

8) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz 26, 28 i 29, nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane po uzgodnieniu przez Strony.";

9) załączniki nr 1a i 1b otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do aneksu;
10) uchyla się załączniki nr 2a, 2b i 4b;
11) w załączniku nr 2d w kolumnie "Cele tematyczne / priorytety inwestycyjne / typy działań" w wierszu 8iii tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– instrumenty finansowe".

Art.  2. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

Minister Marszałek Województwa /

Członek Zarządu Województwa

_________________ ______________________

Członek Zarządu Województwa

______________________

Załącznik Nr  1

Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6

I. 

Informacje podlegające uzgodnieniu przez Strony

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego

.......

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

.......

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów

.......

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia

.......

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje)

.......

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

.......

II. 

Informacje dodatkowe podlegające zaopiniowaniu przez Strony

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

.......

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

.......

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia

Ogółem

(w zł)

w tym:
2015 r.2016 r.2017 r..........
Źródło

finansowania

A

Źródło

finansowania

B

Źródło

finansowania

C

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Elementy /EtapyData rozpoczęcia

(A)

mm/rrrr

Data ukończenia

(B)

mm/rrrr

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej)

Wskaźnik produktu/rezultatuWartość bazowaOczekiwana wartość

docelowa

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne

Załącznik Nr  2

Lista projektów uzgodnionych rzeczowo

Lp.Nazwa przedsięwzięciaNazwa projektuBeneficjentŹródło finansowania
1.
2.
1 Przez projekty rewitalizacyjne należy rozumieć projekty realizowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b oraz projekty z innych priorytetów inwestycyjnych, w których kryteria dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do dofinansowania.
2 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
3 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą de minimis, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
4 Patrz: przypis 2.