Monitor Polski

M.P.2017.525

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 66
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa wielkopolskiego aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego, zatwierdzonego uchwałą nr 231 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego (M.P. poz. 1068), zmienionego uchwałą nr 125 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 760), stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ANEKS NR 2

DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

zawarty w dniu .................................. w ........................... , między

Ministrem Rozwoju i Finansów, zwanym dalej "Ministrem", w imieniu którego działa ........................ ....................... ............................. ................................... ...................................... ........................... .......................... , na podstawie pełnomocnictwa nr ....................................... z dnia ................................... 2017 r.

oraz

Województwem Wielkopolskim, zwanym dalej "Stroną samorządową", reprezentowanym przez Zarząd Województwa, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu którego działają:

........................................., Marszałek/Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,

oraz

........................................., Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,

zwani łącznie dalej "Stronami".

Art.  1. 

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 i art. 14p ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Strony postanawiają, co następuje:

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego zatwierdzonym uchwałą nr 231 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego (M.P. poz. 1068), zmienionym uchwałą nr 125 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 760), wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2:
a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Strona rządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r., zwanym dalej "DI", Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023, zwanym dalej "PBDK", lub Krajowym Planem Kolejowym do 2023 roku, zwanym dalej "KPK", w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,",

b) w pkt 9 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) Strony ustalają, że na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie wsparcie ukierunkowane zostanie poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwany dalej "ZIT", realizowanych ze środków RPO i uzupełnianych przez przedsięwzięcia w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego, sieci ciepłowniczych i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zgodnie z przyjętym podziałem interwencji między programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,

b) Strony ustalają, że w przypadku miast regionalnych i subregionalnych:

– miasta: Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Piła lub właściwe podmioty z tych miast mogą ubiegać się o wsparcie projektów w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w ramach konkursu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tego źródła,

– Strona samorządowa wesprze miasta z obszaru Województwa poprzez dofinansowanie realizacji projektów tych miast lub właściwych podmiotów z tych miast, wybranych na zasadach realizacji RPO;";

2) w art. 6:
a) ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Strony ustalają następujące przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji, w tym potencjalne źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia podstawowe:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / samorządowa)Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.Wsparcie obszaru kultury w województwie wielkopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowegoStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / budżet państwaPrzedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty uzgodnione pomiędzy Stronami i wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu. Projekty wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu uzyskają preferencje w konkurencyjnej procedurze wyboru. Warunkiem dofinansowania jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu konkursowym.
2.Rozwój klastrów energii w województwie wielkopolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnymStrona rządowaprogramy operacyjne na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty i wiązki projektów uzgodnione pomiędzy Stronami oraz wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu.
3.S-5 Wrocław - Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota - Gniezno, Poznań

- Kaczkowo, Korzeńsko - Wrocław

- odcinki na terenie województwa wielkopolskiego

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 6 i 16) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
4.S-11 Kórnik - Ostrów Wlkp.Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 /

budżet państwa

Przedsięwzięcie ujęte w DI (poz. 30) do Strategii Rozwoju Transportu. Planowane rozpoczęcie prac

studialnych dla tego odcinka. Realizacja inwestycji uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.

5.Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S-11Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 6 PBDK na lata 2011 - 2015.
6.Obwodnica Jarocina w ciągu S-11Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 6 Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015.
7.Obwodnica Kępna w ciągu S-11Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach środków właściwego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem ujęcia w PBDK. Projekt ujęty w projekcie PBDK.
8.Obwodnica Ujścia w ciągu S-11Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach środków właściwego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem ujęcia w PBDK. Projekt ujęty w projekcie PBDK.
9.Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - odcinki na terenie województwa wielkopolskiegoStrona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI(poz. 5) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. W zakresie Connecting Europe Facility realizacja uzależniona od rozstrzygnięć dotyczących Connecting Europe Facility.
10.Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń - odcinki na terenie województwa wielkopolskiegoStrona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 8) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. W zakresie Connecting Europe Facility realizacja uzależniona od rozstrzygnięć dotyczących Connecting Europe Facility.
11.Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Chorzów Batory

- Tarnowskie Góry - Karsznice

- Inowrocław - Bydgoszcz

- Maksymilianowo - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego

Strona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 15) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. W zakresie Connecting Europe Facility realizacja uzależniona od rozstrzygnięć dotyczących Connecting Europe Facility.
12.Prace na towarowej obwodnicy PoznaniaStrona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 22) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. W zakresie Connecting Europe Facility realizacja uzależniona od rozstrzygnięć dotyczących Connecting Europe Facility.
13.Prace na liniach kolejowych Nr 14, 881 odcinek Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wlkp., etap II: Zduńska Wola - Ostrów WielkopolskiStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 29) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
14.Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - SwarzędzStrona rządowaConnecting Europe FacilityOdcinek ujęty w DI (poz. 30) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. W zakresie Connecting Europe Facility realizacja uzależniona od rozstrzygnięć dotyczących Connecting Europe Facility.
15.Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. - Leszno - Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn - GłogówStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 42) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
16.Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportuStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie. Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą (dalej: IZ) RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu

i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

17.Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymiStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego
18.Utworzenie kolei aglomeracyjnej obsługującej obszar aglomeracji poznańskiejStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoW miarę dostępnej alokacji projekt będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 (PI 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z KT. Projekty ujęte w Strategii ZIT będą dodatkowo punktowane.
19.Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. wielkopolskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych. Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020. Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw. W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą.
20.Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach budowy

Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem.

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny

na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych

z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu programu w wyniku negocjacji z KE.

21.Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej w PoznaniuStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu programu w wyniku negocjacji z KE.
22.Budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu (Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu)Strona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
23.Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie wielkopolskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / środki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2) przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / samorządowa)Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.S-11 Ostrów Wlkp. - KępnoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w DI (poz. 30) do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.
2.S-11 Obwodnica ObornikStrona rządowaśrodki budżetu państwaPrzedsięwzięcie ujęte w DI (poz. 34) do Strategii Rozwoju Transportu. Planowane rozpoczęcie prac studialnych dla tego odcinka.
3.S-11 Piła - PoznańStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w DI (poz. 34) do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.
4.S-10 Szczecin - Bydgoszcz - odcinki na terenie województwa wielkopolskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w DI (poz. 26, 29, 38) do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.
5.DK 25 Ostrów Wlkp. - Kalisz - KoninStrona rządowaśrodki budżetu państwaPlanowane rozpoczęcie prac studialnych dla tego odcinka.
6.Budowa wiaduktu nad ulicą Inflancką oraz wiaduktu nad ulicą Chartowo i Żegrze w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego w PoznaniuStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym dla miejskich węzłów sieci bazowej TEN-T w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
7.Budowa węzła Naramowicka nad ul. Lechicką w PoznaniuStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym dla miejskich węzłów sieci bazowej TEN-T w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
8.Nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 w granicach miasta Konina na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. PrzemysłowejStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych w miastach na prawach powiatu będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
9.Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu DK Nr 12Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie uwarunkowane wpisaniem do PBDK oraz zapewnieniem finansowania w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
10.Rewitalizacja linii kolejowej Nr 356 Wągrowiec - Gołańcz - granica województwaStrona

samorządowa

RPOProjekt zgłoszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: PKP PLK S.A.) samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
11.Rewitalizacja linii kolejowej Nr 357 Drzymałowo - WolsztynStrona

samorządowa

RPOProjekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
12.Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 odcinek Oleśnica / Łukanów

- Krotoszyn - Jarocin - Września

- Gniezno

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 54) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
13.Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna - Piła - Krzyż, etap I, odcinek Bydgoszcz - PiłaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 61) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
14.Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna - Piła - Krzyż, etap I, odcinek Piła - Krzyż wraz z elektryfikacjąStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 62) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
15.Modernizacja linii kolejowej Nr 354 - Poznań Główny POD - Piła GłównaStrona

samorządowa

RPOWstępnie uzgodniono realizację tego odcinka w ramach RPO. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
16.Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w DI (poz. 18) na liście projektów wodnych śródlądowych do Strategii
do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz JózefinkiRozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
17.Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasyStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w DI (poz. 19) na liście projektów wodnych śródlądowych do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
18.Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w DI (poz. 20) na liście projektów wodnych śródlądowych do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
19.Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w DI (poz. 22) na liście projektów wodnych śródlądowych do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
20.PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami InnowacjiStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
21.PRACE - Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w EuropieStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
22.ICOS-PL - Zintegrowany System Obserwacji WęglaStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
23.ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i GenomikiStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
24.Sieć Współpracy Sektora Badawczo- Rozwojowego i Przedsiębiorstw w Dziedzinie Technologii Obróbki i Badań Materiałów FunkcjonalnychStrona

samorządowa

RPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
25.Budowa i Wyposażenie Wydziałowego Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuStrona rządowaRPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
26.Wielkopolskie Centrum Energii OdnawialnejStrona

samorządowa

RPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również
zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
27.Centrum Fenotypowania RoślinStrona

samorządowa

RPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Instytut jako jedyna jednostka w Polsce ma ERA-Chairs (Horyzont 2020). Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu.
28.Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w PoznaniuStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt możliwy do objęcia programem wieloletnim Ministerstwa Zdrowia - program jest w trakcie procedowania. Realizacja programu będzie możliwa po jego ustanowieniu przez Radę Ministrów i przyznaniu środków finansowych z budżetu państwa (części 46).
29.Utworzenie Ośrodka Radioterapii Protonowej w PoznaniuStrona

samorządowa

RPO / środki budżetu państwaRealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa. Projekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert (program do 2015 r.). Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego i ewentualnego wyboru jako realizatora zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności środków
30.Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem.Strona

samorządowa

RPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia

oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa

31.Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalneStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji działań w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na działania uwzględniające specyfikę regionalną. Przedsięwzięcia odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wyłaniane w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym. Szczegółowe zasady i sposób zastosowania ww. mechanizmu zostaną zatwierdzone przez komitet monitorujący właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020.
32.Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznejStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od negocjacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 z KE, ostatecznego kształtu programu oraz dostępnej alokacji.

",

b) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Projekty znajdujące się w załącznikach do Kontraktu, przez odpowiednie powiązanie z przedsięwzięciami zawartymi w art. 6, stanowią integralną część Kontraktu.",

c) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) z zakresu działań realizowanych na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie - zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego, zwiększenie efektywności ciepłownictwa oraz efektywności energetycznej, wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach obszaru ZIT;",

d) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) uzgodnienia pomiędzy Stronami szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia;";

3) w art. 7:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "z wyłączeniem przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK lub WPIK",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 1a, po ich rzeczowym uzgodnieniu przez Strony będą stanowić załącznik nr 1b do Kontraktu. Za zgodą Stron dopuszcza się możliwość włączania do załącznika nr 1b projektów bez konieczności ich uzgadniania, zgodnie z ust. 1.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu przez Strony w zakresie określonym w pkt 1-6 załącznika nr 1a do Kontraktu. W pozostałym zakresie informacje te podlegają zaopiniowaniu.

2b. Przygotowanie i przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane dla:

a) przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK, KPK, Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz innych przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych znajdujących się w szczegółowych opisach osi priorytetowych poszczególnych programów operacyjnych,

b) przedsięwzięć realizowanych w trybie pozakonkursowym,

c) przedsięwzięć, w stosunku do których nie są przewidziane możliwości przyznania preferencji wynikających z uwzględnienia w Kontrakcie,

d) przedsięwzięć, mających na celu wsparcie obszaru kultury, które przewidziano do sfinansowania ze środków pochodzących z RPO,

e) przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie na ich realizację,

f) przedsięwzięć, co do których Strony ustalą, że nie jest zasadne przygotowanie tych informacji,

g) przedsięwzięć planowanych do realizacji z RPO w PI1a, w przypadku których istnieje zawsze obowiązek uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw nauki za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, dla których tryb uzgadniania został określony w art. 9k ust. 11.

2c. Dla przedsięwzięć składających się z kilku projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie jako odrębne wnioski, o ile będą wybierane w trybie konkursowym, informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się dla każdego z tych projektów z osobna, na zasadach określonych dla przedsięwzięć.";

4) w art. 9a:
a) w ust. 1:
w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) środki z budżetu państwa - do wysokości 72 633 965,61 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów rewitalizacyjnych 1 realizowanych w ramach RPO, stanowiących część kompleksowych, skoordynowanych i terytorialnie skoncentrowanych przedsięwzięć, priorytetowo będą traktowane działania infrastrukturalne, których realizacja przyczynia się do niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danego obszaru,

b) środki z budżetu państwa - do wysokości 110 380 717,57 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach:

– projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra, a w przypadku projektów innych niż przedsięwzięcia wskazane w art. 6 ust. 1 Kontraktu - za zgodą Ministra, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektu,

– projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać udzielona przed podpisaniem umów o dofinansowanie na realizację tych projektów;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS, do wysokości 194 770 644,21 PLN",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i 7",
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przenoszenie środków między kwotami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4, jest możliwe na uzasadniony wniosek Strony samorządowej i wymaga zgody Ministra.";

4a) w art. 9h ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego, Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 7 lutego roku następnego. Wniosek sporządzany jest z uwzględnieniem art. 168 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3f-1 i 3f-2 do Kontraktu.";

5) w art. 9k:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kontraktując środki, Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji w podziale na środki, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1-2, ustalonego za pomocą algorytmu, o którym mowa w załączniku nr 4a do Kontraktu, z uwzględnieniem poniższych warunków:

1) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu wynosi nie więcej niż 10%, z zastrzeżeniem lit. b,

b) za zgodą Ministra udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, w których część wkładu krajowego ma być finansowana ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b, może wynieść więcej niż 10%,

c) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej 2 , pomocy de minimis 3 lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym priorytecie inwestycyjnym nie przekracza udziału określonego w załączniku nr 2d do Kontraktu dla tego typu projektu w ramach danego priorytetu inwestycyjnego, przy czym Instytucja Zarządzająca RPO może podwyższyć maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w przypadku pewnej grupy projektów lub beneficjentów, pod warunkiem, że wykazany zostanie potencjał, którego nie można wycenić i przełożyć na wkład własny,

b) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. 4 ",

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy "7 i",
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przesunięcia środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego między osiami priorytetowymi mogą być dokonywane przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach każdej z kwot wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, pod warunkiem, że środki te zostaną wykorzystane zgodnie z warunkami wskazanymi w Kontrakcie, z zastrzeżeniem ust. 8.",

c) uchyla się ust. 7;
6) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niniejszy Kontrakt w zakresie art. 6 ma charakter umowy ramowej. Uzgodnienie rzeczowe pomiędzy Stronami, w formie załącznika nr 1b do Kontraktu, szczegółowych warunków realizacji poszczególnych przedsięwzięć, nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania Stron do realizacji poszczególnych przedsięwzięć czy też ich finansowania. W przypadku braku realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany warunków ich realizacji, żadnej ze Stron nie będą w związku z tym przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia o charakterze pieniężnym.";

7) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz 26, 28 i 29, nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane po uzgodnieniu przez Strony.";

8) załączniki nr 1a i 1b otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do aneksu;
9) uchyla się załączniki nr 2a, 2b i 4b;
10) w załączniku nr 2d w kolumnie "Cele tematyczne / priorytety inwestycyjne / typy działań" w wierszu 8iii tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– instrumenty finansowe".

Art.  2. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

Minister Marszałek Województwa /

Członek Zarządu Województwa

____________________ ____________________

Członek Zarządu Województwa

____________________

Załącznik Nr  1

Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6

I. Informacje podlegające uzgodnieniu przez Strony

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego

..........

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

..........

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów

..........

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia

..........

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje)

..........

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

..........

II. Informacje dodatkowe podlegające zaopiniowaniu przez Strony

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

..........

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

..........

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia

Ogółem

(w zł)

w tym:
2015 r.2016 r.2017 r....
Źródło

finansowania

A

Źródło finansowania

B

Źródło finansowania

C

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Elementy /EtapyData rozpoczęciaData ukończenia
(A)(B)
mm/rrrrmm/rrrr

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej)

Wskaźnik produktu/rezultatuWartość bazowaOczekiwana wartość docelowa

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne

Załącznik Nr  2

Lista projektów uzgodnionych rzeczowo

Lp.Nazwa przedsięwzięciaNazwa projektuBeneficjentŹródło finansowania
1.
2.
1 Przez projekty rewitalizacyjne należy rozumieć projekty realizowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b oraz projekty z innych priorytetów inwestycyjnych, w których kryteria dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do dofinansowania.
2 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
3 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą de minimis, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
4 Patrz: przypis 2.