Monitor Polski

M.P.2017.524

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 58
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa lubelskiego aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego, zatwierdzonego uchwałą nr 235 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego (M.P. poz. 1143), zmienionego uchwałą nr 98 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 719), stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ANEKS NR 2

DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

zawarty w dniu .................................. w ........................... , między

Ministrem Rozwoju i Finansów, zwanym dalej "Ministrem", w imieniu którego działa ........................ ....................... ............................. ................................... ...................................... ........................... .......................... , na podstawie pełnomocnictwa nr ....................................... z dnia ................................... 2017 r.

oraz

Województwem Lubelskim, zwanym dalej "Stroną samorządową", reprezentowanym przez Zarząd Województwa, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu którego działają:

........................................., Marszałek/Członek Zarządu Województwa Lubelskiego,

oraz

........................................., Członek Zarządu Województwa Lubelskiego,

zwani łącznie dalej "Stronami".

Art.  1. 

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 i art. 14p ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Strony postanawiają, co następuje:

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego zatwierdzonym uchwałą nr 235 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego (M.P. poz. 1143), zmienionego Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą nr 98 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 (M.P. poz. 719), wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:
a) w ust. 2 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Strona rządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r., zwanym dalej "DI", Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023, zwanym dalej "PBDK", lub Krajowym Planem Kolejowym do 2023 roku, zwanym dalej "KPK", w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,",

b) w ust. 2 pkt 10 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) Strony ustalają, że na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie wsparcie ukierunkowane zostanie poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwany dalej "ZIT", realizowanych ze środków RPO i uzupełnianych przez przedsięwzięcia w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego, sieci ciepłowniczych i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zgodnie z przyjętym podziałem interwencji między programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,

b) Strony ustalają, że w przypadku miast regionalnych i subregionalnych:

– miasta: Biała Podlaska, Chełm, Puławy, Zamość lub właściwe podmioty z tych miast mogą ubiegać się o wsparcie projektów w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w ramach konkursu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tego źródła,

– Strona samorządowa wesprze miasta z obszaru Województwa poprzez dofinansowanie realizacji projektów tych miast lub właściwych podmiotów z tych miast, wybranych na zasadach realizacji RPO;";

2) w art. 6:
a) ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Strony ustalają następujące przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji, w tym potencjalne źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia podstawowe:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / samorządowa)Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.Wsparcie obszaru kultury w województwie lubelskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowegoStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / budżet państwaPrzedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty uzgodnione pomiędzy Stronami i wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu. Projekty wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu uzyskają preferencje w konkurencyjnej procedurze wyboru. Warunkiem dofinansowania jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu konkursowym.
2.Rozwój klastrów energii w województwie lubelskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnymStrona rządowaprogramy operacyjne na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty i wiązki projektów uzgodnione pomiędzy Stronami oraz wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu.
3.S-17 Warszawa - Lublin, odcinek: Zakręt - Kurów - odcinki na terenie województwa lubelskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 9) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
4.S-19 Lublin - Rzeszów - odcinki na terenie województwa lubelskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 12) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
5.Przebudowa drogiStronawłaściwy krajowyPrzedsięwzięcie wstępnie wpisuje się
wojewódzkiej nr 835 (1. Odcinek od km 10+014 do km 43+162, Lublin - Wysokie, 33,148 km)samorządowaprogram operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPOw zakres wsparcia właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Jest to droga wyprowadzająca ruch z miasta i uzupełnienie brakującego elementu ciągu drogowego finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013. Realizacja uzależniona jest od dostępnej alokacji i wyników negocjacji z KE odnośnie zakresu programu. Inwestycja wychodząca poza obszar funkcjonalny Lublina powinna mieć zapewnione współfinansowanie z RPO.
6.Budowa i przebudowa odcinków dróg na terenie miasta LublinStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPOProjekty wchodzące w skład przedsięwzięcia wstępnie kwalifikują się do wsparcia ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w zależności od dostępnej alokacji i wyników negocjacji z KE odnośnie zakresu programu. Warunkiem realizacji jest również nadanie statusu co najmniej drogi wojewódzkiej, która łączyłaby się z węzłem sieci TEN-T.
7.Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
8.Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Siedlce - Terespol, etap III - LCS TerespolStrona rządowaConnecting Europe FacilityPrzedsięwzięcie wpisane do DI do Strategii Rozwoju Transportu (poz. 37) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Realizacja uzależniona od rozstrzygnięć Connecting Europe Facility.
9.Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice - Pilawa - ŁukówStrona rządowaConnecting Europe FacilityPrzedsięwzięcie wpisane do DI do Strategii Rozwoju Transportu (poz. 40) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Realizacja uzależniona od rozstrzygnięć Connecting Europe Facility.
10.Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacjąStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI do Strategii Rozwoju Transportu (poz. 1) na liście projektów makroregionalnych.
11.Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - LublinStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI do Strategii Rozwoju Transportu (poz. 7) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
12.Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Lubartów - ParczewStrona

samorządowa

RPOProjekt przewidziany do realizacji w ramach
środków RPO. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu RPO w wyniku negocjacji z KE.
13.Prace na linii kolejowej Nr 30 Parczew - ŁukówStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI do Strategii Rozwoju Transportu (poz. 12) na liście projektów makroregionalnych. Przedsięwzięcie będzie mogło być zrealizowane pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Europejskiej na realizację linii objazdowej w ramach projektu (prace na linii kolejowej Nr 7) i w zakresie zapewniającym podstawową przejezdność linii do wysokości 80 mln zł.
14.Kompleksowe

przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

Strona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie.

Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą (dalej: IZ) RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

15.Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymiStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego
16.Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczychStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego
17.Muzeum - Miejsce Pamięci w Sobiborze (Państwowe Muzeum na Majdanku)Strona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
18.Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubelskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / środki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
19.Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie lubelskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / środki własne beneficjentaStrona rządowa w ramach realizacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych. Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw. W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą.
20.Wieloletni Program Przebudowy i Rozbudowy Samodzielnego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w LublinieStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt do realizacji zgodnie z zasadami właściwymi dla programu wieloletniego - podmiot odpowiedzialny Ministerstwo Zdrowia. Program jest w trakcie procedowania. Realizacja programu będzie możliwa po jego ustanowieniu przez Radę Ministrów i przyznaniu środków finansowych (części 46 budżetu państwa).
21.Budowa SOR wraz z wyposażeniem i lądowiskiem przy Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim (lokalizacja w Poniatowej)Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
22.Szpitalny Oddział Ratunkowy z Lądowiskiem dla Śmigłowców (1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie)Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
23.SOR - Szpitalny Oddział Ratunkowy w LubartowieStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
24.Sieci energetyczne w województwie lubelskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie możliwe do realizacji w ramach poszczególnych projektów objętych Project pipeline dla sektora energetyki. Realizacja Project pipeline uzależniona od ostatecznego wyniku prac nad dokumentem, wyniku negocjacji z KE i finalizacji prac nad właściwym krajowym programem operacyjnym na lata 2014 - 2020 oraz dostępności środków i ostatecznej decyzji inwestora o realizacji projektu.

2) przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / samorządowa)Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.S-12 Radom - LublinStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 22). Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.
2.S-12 Lublin - DorohuskStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 24). Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.
3.S-19 Białystok - LublinStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 32). Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK, przy czym w pierwszej kolejności sfinansowany powinien zostać odcinek Kraśnik - Lublin oraz na odcinku Lublin (węzeł z obwodnicą) - Lubartów.
4.S-17 Lublin - HrebenneStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 39). Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.
5.Budowa drogi wojewódzkiej Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" obwodnicy Lublina w ciągu DK Nr 19 na odcinku Radawiec Duży - węzeł KonopnicaStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Projekty wchodzące w skład przedsięwzięcia wstępnie kwalifikują się do wsparcia ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w zależności od dostępnej alokacji i wyników negocjacji z KE odnośnie zakresu programu.
6.Rozbudowa

Nadwiślańskiego układu drogowego - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa - Karczew

- Wilga - Maciejowice

- Dęblin - Puławy

Strona

samorządowa

RPORealizacja uzależniona od ostatecznego kształtu RPO w wyniku negocjacji z KE.
7.Modernizacja linii kolejowej Nr 69 Rejowiec - HrebenneStrona

samorządowa

RPOProjekt nie został ujęty w DI i KPK. Projekt możliwy do realizacji w ramach środków RPO. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu RPO w wyniku negocjacji z KE i od dostępności środków.
8.Modernizacja linii kolejowej Nr 72 Zamość - Hrubieszów Miasto (na odcinku Zawada - Zamość)Strona

samorządowa

RPOProjekt nie został ujęty w DI i KPK. Projekt możliwy do realizacji w ramach środków RPO. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu RPO w wyniku negocjacji z KE i od dostępności środków.
9.Budowa terminala przeładunkowego materiałów sypkich i gabarytowych na stacji Zamość-Boratycze LHS oraz stacji Zamość-MajdanStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Projekt możliwy do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 (procedura konkursowa). Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu programu w wyniku negocjacji z KE, wyniku konkursu i dostępności środków.
10.Budowa Kolejowego Terminala Przeładunkowego w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych ChełmaStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Projekt możliwy do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 (procedura konkursowa). Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu programu w wyniku negocjacji z KE, wyniku konkursu i dostępności środków.
11.Przebudowa obiektów sportowych MKS START w LublinieStrona

samorządowa

środki Funduszu Rozwoju Kultury FizycznejPrzedsięwzięcie potencjalnie możliwe do dofinansowania w części zakresu rzeczowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w procedurze konkursowej. Możliwość realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu uzależniona jest od wyniku postępowania konkursowego dokonanego przez Ministra Sportu i Turystyki na podstawie rekomendacji Komisji do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Kluczowymi kryteriami oceny projektu będzie ocena merytorycznej zasadności realizacji zadania pod względem faktycznych potrzeb w zakresie ilości, wielkości i rozmieszczenia terytorialnego bazy dla danych sportów, w oparciu o rekomendacje i opinie polskich związków sportowych, stopnia przygotowania zadania do realizacji, stanu technicznego i funkcjonalnego zadania oraz - z uwagi na skalę przedsięwzięcia (bardzo szeroki zakres rzeczowo-finansowy) - dostępność środków w Programie.
12.Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. AndersenaStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPORealizacja uzależniona od ostatecznego kształtu właściwych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020, wyników negocjacji z KE, wyniku konkursu i dostępności środków.
13.Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w ZamościuStrona

samorządowa

możliwości finansowania, w tym określenie

potencjalnych źródeł będą przedmiotem dalszej analizy po zakończeniu negocjacji programów operacyjnych

Warunki realizacji do określenia w zależności od źródeł finansowania.
14.Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka. Podtytuł: "Lubelskie! Smakuj życie kulturowo"Strona

samorządowa

RPO / środki budżetu państwaProjekt możliwy do realizacji w RPO. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu RPO w wyniku negocjacji z KE i dostępności środków. Ewentualny wkład budżetu państwa na sfinansowanie części wkładu własnego do ustalenia na późniejszym etapie, w zależności od szczegółowego zakresu rzeczowego.
15.Program przywracania rzeki miastu - kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Biała PodlaskaStrona

samorządowa

RPOProjekt możliwy do realizacji w RPO. Projekt może się również ubiegać w trybie konkursowym o wsparcie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu RPO w wyniku negocjacji z KE i dostępności środków. Ewentualna możliwość realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy Akademickiego Parku Sportowego AWF w Białej Podlaskiej ze źródeł innych niż RPO do ustalenia na późniejszym etapie.
16.E-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiegoStrona rządowaRPO / właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie może zostać zrealizowane pod warunkiem zawarcia szczegółowego porozumienia określającego jego zakres i źródła finansowania, w tym RPO i właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020.
17.Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalneStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji działań w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na działania uwzględniające specyfikę regionalną. Przedsięwzięcia odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wyłaniane w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym. Szczegółowe zasady i sposób zastosowania ww. mechanizmu zostaną zatwierdzone przez komitet monitorujący właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020.
18.Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od negocjacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 z KE, ostatecznego kształtu programu oraz dostępnej alokacji.
19.Zintegrowany system nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej chorób serca w województwie lubelskimStrona

samorządowa

środki budżetu państwa / środki własne beneficjentaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLCARD finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgodnie z kryteriami.
20.Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznychStrona

samorządowa

RPO / środki budżetu państwa / środki własne beneficjentaW zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od ostatecznego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa. Projekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert (program do 2015 r.). Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego i ewentualnego wyboru jako realizatora zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności środków.
21.Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Dziecięcym Szpitali Klinicznym w Lublinie oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowiaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od ostatecznego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa, oraz dostępności środków. Zgodnie z przyjętą demarkacją szpitale kliniczne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, możliwość realizacji w ramach RPO w zależności od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego w tym zakresie.
22.Rewitalizacja systemu wodnego kanału Wieprz - Krzna - Etap I inwestycjiStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Warunki realizacji przedsięwzięcia:

1) poszczególne zadania w ramach przedsięwzięcia będą wynikać z tzw. masterplanów, stanowiących uzupełnienie planów gospodarowania

wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r., a po 2015 r. - ze zaktualizowanych planów gospodarowania wodami, zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, oraz będą uwzględniać opracowane mapy zagrożeń i mapy ryzyka powodziowego oraz będą spójne z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim;

2) przedsięwzięcie będzie realizowane w etapach, z uwzględnieniem gotowości poszczególnych zadań do realizacji;

3) konieczne jest wypracowanie z właściwymi dysponentami mechanizmów finansowania tego przedsięwzięcia z różnych źródeł;

4) dostępności środków w ramach poszczególnych źródeł finansowania;

5) inne wynikające z art. 6 ust 3 Kontraktu.

23.Budowa zbiornika Oleśniki na rzece Wieprz - Etap I inwestycjiStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Warunki realizacji przedsięwzięcia:

1) poszczególne zadania w ramach przedsięwzięcia będą wynikać z tzw. masterplanów, stanowiących uzupełnienie planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r., a po 2015 r. - ze zaktualizowanych planów gospodarowania wodami, zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, oraz będą uwzględniać opracowane mapy zagrożeń i mapy ryzyka powodziowego oraz będą spójne z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim;

2) przedsięwzięcie będzie realizowane w etapach, z uwzględnieniem gotowości poszczególnych zadań do realizacji;

3) konieczne jest wypracowanie z właściwymi dysponentami mechanizmów finansowania tego przedsięwzięcia z różnych źródeł;

4) dostępności środków w ramach poszczególnych źródeł finansowania;

5) inne wynikające z art. 6 ust 3 Kontraktu.

",

b) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Projekty znajdujące się w załącznikach do Kontraktu, przez odpowiednie powiązanie z przedsięwzięciami zawartymi w art. 6, stanowią integralną część Kontraktu.",

c) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) z zakresu działań realizowanych na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie - zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego, zwiększenie efektywności ciepłownictwa oraz efektywności energetycznej, wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach obszaru ZIT;",

d) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) uzgodnienia pomiędzy Stronami szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia;";

3) w art. 7:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "z wyłączeniem przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK lub WPIK",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 1a, po ich rzeczowym uzgodnieniu przez Strony będą stanowić załącznik nr 1b do Kontraktu. Za zgodą Stron dopuszcza się możliwość włączania do załącznika nr 1b projektów bez konieczności ich uzgadniania, zgodnie z ust. 1.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu przez Strony w zakresie określonym w pkt 1-6 załącznika nr 1a do Kontraktu. W pozostałym zakresie informacje te podlegają zaopiniowaniu.

2b. Przygotowanie i przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane dla:

a) przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK, KPK, Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz innych przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych znajdujących się w szczegółowych opisach osi priorytetowych poszczególnych programów operacyjnych,

b) przedsięwzięć realizowanych w trybie pozakonkursowym,

c) przedsięwzięć, w stosunku do których nie są przewidziane możliwości przyznania preferencji wynikających z uwzględnienia w Kontrakcie,

d) przedsięwzięć, mających na celu wsparcie obszaru kultury, które przewidziano do sfinansowania ze środków pochodzących z RPO,

e) przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie na ich realizację,

f) przedsięwzięć, co do których Strony ustalą, że nie jest zasadne przygotowanie tych informacji,

g) przedsięwzięć planowanych do realizacji z RPO w PI1a, w przypadku których istnieje zawsze obowiązek uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw nauki za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, dla których tryb uzgadniania został określony w art. 9k ust. 11.

2c. Dla przedsięwzięć składających się z kilku projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie jako odrębne wnioski, o ile będą wybierane w trybie konkursowym, informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się dla każdego z tych projektów z osobna, na zasadach określonych dla przedsięwzięć.";

4) w art. 9a:
a) w ust. 1 w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) środki z budżetu państwa - do wysokości 107 476 314,63 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów rewitalizacyjnych 1 realizowanych w ramach RPO, stanowiących część kompleksowych, skoordynowanych i terytorialnie skoncentrowanych przedsięwzięć, priorytetowo będą traktowane działania infrastrukturalne, których realizacja przyczynia się do niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danego obszaru,

b) środki z budżetu państwa - do wysokości 70 925 033,40 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach:

– projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra, a w przypadku projektów innych niż przedsięwzięcia wskazane w art. 6 ust. 1 Kontraktu - za zgodą Ministra, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektu,

– projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać udzielona przed podpisaniem umów o dofinansowanie na realizację tych projektów;",

b) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS, do wysokości 172 313 119,19 PLN.",

c) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i 7",
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przenoszenie środków między kwotami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b oraz ust. 1 pkt 4, jest możliwe na uzasadniony wniosek Strony samorządowej i wymaga zgody Ministra.",

4a) w art. 9h ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego, Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 7 lutego roku następnego. Wniosek sporządzany jest z uwzględnieniem art. 168 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3f-1 i 3f-2 do Kontraktu.";

5) w art. 9k:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kontraktując środki, Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji w podziale na środki, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1-2, ustalonego za pomocą algorytmu, o którym mowa w załączniku nr 4a do Kontraktu, z uwzględnieniem poniższych warunków:

1) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu wynosi nie więcej niż 10%, z zastrzeżeniem lit. b, a w przypadku projektów z zakresu instrumentów finansowych nie więcej niż 15%,

b) za zgodą Ministra udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, w których część wkładu krajowego ma być finansowana ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b, może wynieść więcej niż 10%,

c) z wyłączeniem projektów z zakresu instrumentów finansowych, środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej 2 , pomocy de minimis 3 lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym priorytecie inwestycyjnym nie przekracza udziału określonego w załączniku nr 2d do Kontraktu dla tego typu projektu w ramach danego priorytetu inwestycyjnego, przy czym Instytucja Zarządzająca RPO może podwyższyć maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w przypadku pewnej grupy projektów lub beneficjentów, pod warunkiem, że wykazany zostanie potencjał, którego nie można wycenić i przełożyć na wkład własny,

b) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. 4 ",

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy "7 i",
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przesunięcia środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego między osiami priorytetowymi mogą być dokonywane przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach każdej z kwot wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, pod warunkiem, że środki te zostaną wykorzystane zgodnie z warunkami wskazanymi w Kontrakcie, z zastrzeżeniem ust. 8.",

d) uchyla się ust. 7;
6) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niniejszy Kontrakt w zakresie art. 6 ma charakter umowy ramowej. Uzgodnienie rzeczowe pomiędzy Stronami, w formie załącznika nr 1b do Kontraktu, szczegółowych warunków realizacji poszczególnych przedsięwzięć, nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania Stron do realizacji poszczególnych przedsięwzięć czy też ich finansowania. W przypadku braku realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany warunków ich realizacji, żadnej ze Stron nie będą w związku z tym przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia o charakterze pieniężnym.";

7) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz 26, 28 i 29, nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane po uzgodnieniu przez Strony.";

8) załączniki nr 1a i 1b otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do aneksu;
9) uchyla się załączniki nr 2a, 2b i 4b;
10) w załączniku nr 2d w kolumnie "Cele tematyczne / priorytety inwestycyjne / typy działań" w wierszu 8iii tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– instrumenty finansowe".

Art.  2. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

Minister: Marszałek Województwa /

Członek Zarządu Województwa:

____________________ ____________________

Członek Zarządu Województwa:

____________________

Załącznik Nr  1

Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6

I. Informacje podlegające uzgodnieniu przez Strony

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego

.........

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

.........

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów

.........

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia

.........

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje)

.........

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

.........

II. Informacje dodatkowe podlegające zaopiniowaniu przez Strony

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

.........

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

.........

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia

Ogółem

(w zł)

w tym:
2015 r.2016 r.2017 r....
Źródło

finansowania

A

Źródło finansowania

B

Źródło finansowania

C

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Elementy /EtapyData rozpoczęciaData ukończenia
(A)(B)
mm/rrrrmm/rrrr

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej)

Wskaźnik produktu/rezultatuWartość bazowaOczekiwana wartość docelowa

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne

Załącznik Nr  2

Lista projektów uzgodnionych rzeczowo

Lp.Nazwa przedsięwzięciaNazwa projektuBeneficjentŹródło finansowania
1.
2.
1 Przez projekty rewitalizacyjne należy rozumieć projekty realizowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b oraz projekty z innych priorytetów inwestycyjnych, w których kryteria dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do dofinansowania.
2 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
3 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą de minimis, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
4 Patrz: przypis 2.