Monitor Polski

M.P.2015.732

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 113
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 14o ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa świętokrzyskiego aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzonego uchwałą nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. poz. 1061), stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawiera aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ANEKS NR 1

DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

zawarty między

......................................., Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, zwanym dalej "Ministrem",

oraz

Województwem Świętokrzyskim, zwanym dalej "Stroną samorządową", reprezentowanym przez Zarząd Województwa, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu którego działają:

..............................................., Marszałek/Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,

oraz

........................................................., Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,

zwani łącznie dalej "Stronami".

Art.  1.

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 i art. 14p ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349), zwanej dalej "ustawą", Strony postanawiają co następuje:

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzonym uchwałą nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. poz. 1061) wprowadza się następujące zmiany:

1) w preambule po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego instrument "Łącząc Europę", zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.),";

2) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kontrakt określa ponadto wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO, przy czym:

1) Strona samorządowa zapewnia, że RPO będzie realizowany zgodnie z Umową Partnerstwa;

2) Strona samorządowa zobowiązuje się do stosowania w trakcie realizacji RPO wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, oraz ich zmian;

3) Strona rządowa zapewnia opracowywanie projektów wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, oraz ich zmian, przy poszanowaniu zasady partnerstwa, mając na względzie rolę Strony samorządowej jako Instytucji Zarządzającej RPO.";

3) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kontrakt obowiązuje od dnia podpisania przez drugą Stronę do dnia ostatecznego rozliczenia RPO i przedsięwzięć wskazanych do realizacji na podstawie Kontraktu.";

4) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

"ROZDZIAŁ 2a

WYSOKOŚĆ, SPOSÓB i WARUNKI DOFINANSOWANIA RPO

Art. 9a. [Zobowiązania finansowe Strony rządowej dotyczące RPO]

1. Minister zobowiązuje się do przekazania na realizację RPO:

1) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 980 704 066 EUR; przedmiotowa kwota uwzględnia środki na ZIT w wysokości nie mniejszej niż 56 527 032 EUR;

2) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej "EFS", do wysokości 383 839 527 EUR; przedmiotowa kwota uwzględnia środki na ZIT w wysokości nie mniejszej niż 5 796 188 EUR oraz środki na pomoc techniczną w wysokości 50 000 000 EUR;

3) środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFRR; na te środki składają się:

a) środki z budżetu państwa - do wysokości 14 693 322 EUR, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów rewitalizacyjnych 1 realizowanych w ramach RPO, stanowiących część kompleksowych, skoordynowanych i terytorialnie skoncentrowanych przedsięwzięć, priorytetowo będą traktowane działania infrastrukturalne, których realizacja przyczynia się do niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danego obszaru, w tym projekty dotyczące zabudowy mieszkaniowej; podział tej kwoty na osie priorytetowe określa załącznik nr 2a do Kontraktu;

b) środki z budżetu państwa - do wysokości 10 015 376 EUR, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów realizowanych w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty jednostek naukowych i państwowych wyższych szkół zawodowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra, a w przypadku projektów innych niż przedsięwzięcia wskazane w art. 6 ust. 1 Kontraktu - za zgodą Ministra, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektu;

4) środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS, do wysokości 21 075 823 EUR; podział tej kwoty na osie priorytetowe przedstawia załącznik nr 2b do Kontraktu.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i pkt 4, podlega zmianom w wyniku przesunięć dokonywanych zgodnie z art. 9k ust. 6 i 7, bez konieczności zmiany Kontraktu.

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, nie obejmują środków na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów realizowanych w ramach RPO przez państwowe jednostki budżetowe.

4. Strona rządowa zobowiązuje się również do zapewnienia środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację współfinansowanych z EFS projektów powiatowych urzędów pracy w ramach RPO, w wysokości 56 140 862 EUR.

5. Podział kwot Funduszu Pracy na kolejne lata wdrażania projektów, o których mowa w ust. 4, określa załącznik nr 2c do Kontraktu. Podział ten może podlegać corocznej aktualizacji w wyniku dostosowania wysokości tych środków do kwot wynikających z ustawy budżetowej na dany rok, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1294), bez konieczności zmiany Kontraktu.

6. Strona rządowa zapewnia środki na pokrycie skutków finansowych w zakresie wynikającym dla niej z art. 9b ust. 6 i 7.

Art. 9b. [Zobowiązania finansowe Strony samorządowej dotyczące RPO]

1. Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się, z zastrzeżeniem art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4, do zapewnienia wkładu krajowego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji RPO, w wysokości nie niższej niż 186 596 167 EUR, z tego:

1) na realizację projektów z udziałem EFRR przeznacza się środki w wysokości nie niższej niż 148 356 729 EUR,

2) na realizację projektów z udziałem EFS przeznacza się środki w wysokości nie niższej niż 38 239 438 EUR

- zgodnie z postanowieniami RPO.

2. Instytucja Zarządzająca RPO zapewnia kwotę, o której mowa w ust. 1, poprzez zarządzanie RPO, zapewniające wniesienie przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej dla realizacji RPO.

3. Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się do zapewnienia realizacji projektów powiatowych urzędów pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

4. Instytucja Zarządzająca RPO zapewnia, że realizacja projektów powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9a ust. 4, następuje zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.

5. Instytucja Zarządzająca RPO ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach RPO. Skutki finansowe wynikające z realizacji RPO obciążają Stronę samorządową, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6. Strona samorządowa ponosi w szczególności skutki finansowe wynikające z realizacji RPO w sytuacji, gdy:

1) wydatki poniesione w ramach RPO nie mogą zostać ujęte w zestawieniach wydatków, o których mowa w art. 137 rozporządzenia nr 1303/2013 lub dokumentach zamknięcia, o których mowa w art. 141 rozporządzenia nr 1303/2013, lub

2) wydatki ujęte w zestawieniach wydatków, o których mowa w art. 137 rozporządzenia nr 1303/2013, lub dokumentach zamknięcia, o których mowa w art. 141 rozporządzenia nr 1303/2013, nie mogą zostać zrefundowane przez Komisję Europejską

- z wyłączeniem przypadków, w których wyżej wymienione okoliczności wystąpiły wyłącznie na skutek działania lub zaniechania Strony rządowej.

7. Strona samorządowa ponosi skutki finansowe związane z lub wynikające z:

1) odzyskiwania od beneficjentów środków z tytułu nieprawidłowego wykorzystania środków, nienależnego pobrania środków, pobrania środków w nadmiernej wysokości lub nieprawidłowości, w tym nieskutecznego odzyskiwania, zarówno w zakresie kwot podlegających odzyskiwaniu wraz z należnymi odsetkami od tych kwot, jak i kosztów odzyskiwania tych kwot,

2) udzielania ulg w spłacie zobowiązań, w tym umorzeń

- z wyłączeniem przypadków, w których wyżej wymienione okoliczności wystąpiły wyłącznie na skutek działania lub zaniechania Strony rządowej.

Art. 9c. [Warunki współpracy w zakresie realizacji RPO]

1. Dla osiągnięcia celów przewidzianych w RPO Strony, każda w swoim zakresie, zobowiązują się:

1) wykonywać postanowienia Kontraktu w zakresie dotyczącym RPO, w tym przekazywać i wydatkować środki finansowe przeznaczone na realizację RPO, na warunkach wskazanych w niniejszym rozdziale i wyłącznie na cele wskazane w RPO;

2) współdziałać w zakresie realizacji RPO, w tym w ramach Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa;

3) podejmować wszelkie możliwe starania oraz dostępne działania w celu zabezpieczenia prawidłowości realizacji RPO;

4) przekazywać dokładne i rzetelne informacje dotyczące realizacji RPO, w tym - w trybie pilnym - informacje dotyczące okoliczności mogących skutkować wstrzymaniem certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej lub wstrzymaniem refundacji wydatków przez Komisję Europejską.

2. Strona samorządowa zapewnia odpowiednie warunki realizacji RPO, w tym odpowiednie zasoby ludzkie, sprzęt oraz warunki lokalowe.

3. Wszelkie zmiany zasad współpracy, o których mowa w ust. 1 i 2, będą wymagały uzgodnień między Stronami, zgodnie z art. 14p ustawy.

Art. 9d. [Sposób wykonywania przez Ministra monitoringu realizacji RPO]

1. W związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w rozdziale 2 ustawy wdrożeniowej, Minister monitoruje realizację RPO, poprzez:

1) analizę sprawozdań z realizacji RPO sporządzanych zgodnie z art. 50 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) bieżącą analizę stanu realizacji RPO na podstawie danych dostępnych w centralnym systemie teleinformatycznym, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej, oraz informacji powziętych z korespondencji otrzymywanej przez Ministra oraz innych źródeł;

3) uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO.

2. Na podstawie wniosków z monitoringu, o którym mowa w ust. 1, Minister może przygotować zalecenia dla Instytucji Zarządzającej RPO dotyczące realizacji RPO.

Art. 9e. [Warunki przekazywania Ministrowi przez Instytucję Zarządzającą RPO zapotrzebowania na wydatki na realizację RPO do ujęcia w projekcie ustawy budżetowej]

1. Instytucja Zarządzająca RPO przedstawia Ministrowi zapotrzebowanie na środki na realizację RPO, z wyodrębnieniem środków z budżetu środków europejskich oraz środków dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR lub EFS, i pomoc techniczną, wraz z uzasadnieniem, w terminie określonym przez Ministra, wynikającym z harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej określonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Określając wysokość zapotrzebowania na środki na każdy kolejny rok budżetowy Instytucja Zarządzająca RPO bierze pod uwagę w szczególności:

1) wieloletnie limity zobowiązań budżetu środków europejskich i budżetu państwa, określone w załączniku do ustawy budżetowej;

2) poziom płatności dokonanych dotychczas na rzecz beneficjentów;

3) poziom wydatków poniesionych przez beneficjentów;

4) kwotę zobowiązań na kolejny rok budżetowy, które wynikają z już podpisanych umów i podjętych decyzji o dofinansowanie;

5) planowaną kwotę zobowiązań na kolejny rok budżetowy, która będzie wynikać z umów/decyzji o dofinansowanie, jakie zostaną podpisane/podjęte;

6) planowany poziom płatności na rzecz beneficjentów w kolejnym roku budżetowym.

3. Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi informacje o kwocie wydatków planowanych do certyfikacji do Komisji Europejskiej w kolejnym roku budżetowym w ramach projektów, o których mowa w art. 9a ust. 4, w terminie określonym przez Ministra.

4. Minister, dokonując weryfikacji zapotrzebowania przedstawionego przez Instytucję Zarządzającą RPO i ustalając kwoty, które zostaną ujęte w projekcie ustawy budżetowej, bierze pod uwagę w szczególności:

1) możliwość sfinansowania wydatków na realizację RPO środkami pochodzącymi z zaliczek i refundacji z Komisji Europejskiej w ramach danego programu;

2) wieloletnie limity zobowiązań budżetu środków europejskich i budżetu państwa, określone w załączniku do ustawy budżetowej;

3) limity wydatków na programy ustalone przez Ministra Finansów w oparciu o założenia do projektu ustawy budżetowej przyjęte przez Radę Ministrów;

4) realizację wydatków w latach poprzedzających.

5. Minister informuje Instytucję Zarządzającą RPO o środkach na realizację RPO, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, w terminie do dnia 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

6. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej Minister przekazuje Instytucji Zarządzającej RPO informację w zakresie, o którym mowa w ust. 5.

Art. 9f. [Ogólne warunki udzielania, przekazywania i rozliczania środków z budżetu środków europejskich i budżetu państwa w ramach RPO]

1. Środki na realizację RPO zapewniane są w formie:

1) płatności z budżetu środków europejskich przekazywanych z rachunku prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie zleceń płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w odniesieniu do środków pochodzących z EFRR i EFS, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem środków na pomoc techniczną;

2) dotacji celowej z budżetu państwa, przekazywanej Instytucji Zarządzającej RPO przez Ministra - w odniesieniu do środków na finansowanie wkładu krajowego, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4, oraz środków na pomoc techniczną.

2. W trakcie roku budżetowego środki na realizację RPO mogą zostać zwiększone o środki uruchomione z rezerwy celowej budżetu środków europejskich lub rezerwy celowej budżetu państwa.

3. Środki, o których mowa w ust. 1, są przyznawane corocznie do momentu złożenia dokumentów zamknięcia, o których mowa w art. 141 rozporządzenia nr 1303/2013, na podstawie pisemnego wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, przekazywanego Ministrowi przez Instytucję Zarządzającą RPO. Wniosek jest przekazywany Ministrowi corocznie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, i może być aktualizowany. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3a-1 do Kontraktu.

4. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, Instytucja Zarządzająca RPO przesyła harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki z budżetu środków europejskich. Wzory harmonogramów stanowią załączniki nr 3b i 3c do Kontraktu.

5. W harmonogramie, którego wzór stanowi załącznik nr 3b do Kontraktu, Instytucja Zarządzająca RPO wskazuje w szczególności kwotę pierwszej i drugiej transzy dotacji celowej z budżetu państwa oraz termin przekazania tych transz.

6. Minister informuje Instytucję Zarządzającą RPO o błędach we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oryginału wniosku, i występuje do Instytucji Zarządzającej RPO o dokonanie korekty lub uzupełnienie wniosku. Instytucja Zarządzająca RPO dokonuje korekty lub uzupełnienia wniosku i przesyła go Ministrowi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o błędach.

7. W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek i błędów rachunkowych przepis ust. 6 nie wyklucza możliwości uzupełnienia lub poprawienia wniosku przez właściwy departament w urzędzie obsługującym Ministra, który informuje o tym fakcie Instytucję Zarządzającą RPO.

8. Na podstawie wniosku i harmonogramu, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem ust. 10, Minister sporządza odpowiednio:

1) roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację RPO, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3d do Kontraktu,

2) upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności na realizację RPO w ramach budżetu środków europejskich, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3e-1 i 3e-2 do Kontraktu

– i przekazuje je niezwłocznie Instytucji Zarządzającej RPO.

9. Zmiana limitu wydatków części 34 budżetu państwa - Rozwój regionalny w ramach budżetu państwa lub budżetu środków europejskich na RPO, zmiana kwoty środków budżetowych na realizację RPO lub zmiana klasyfikacji budżetowej środków jest dokonywana na podstawie wniosku od Instytucji Zarządzającej RPO, o którym mowa w ust. 3, złożonego w wersji papierowej i elektronicznej (skan zatwierdzonego dokumentu). Niezwłocznie po dokonaniu zmiany, Minister dokonuje zmiany rocznego planu lub upoważnienia, o których mowa w ust. 8. Minister zastrzega sobie prawo do korekty kwoty dokonywanej zmiany. W przypadku, gdy zmiana rocznego planu lub upoważnienia wymaga decyzji lub zgody Ministra Finansów, termin dokonania zmiany jest uzależniony od terminu, w którym Minister Finansów wyda decyzję lub zgodę w tym zakresie.

10. Zmiana limitu, o której mowa w ust. 9, może zostać dokonana z inicjatywy Ministra, po dokonaniu analizy wydatkowania środków oraz stanu środków pozostałych do wydatkowania w ramach budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, w drodze uzgodnień roboczych z Instytucją Zarządzającą RPO. Zmiana ta nie wymaga przedłożenia wniosku o którym mowa w ust. 3. W sytuacji dokonania zmiany Minister informuje o tym niezwłocznie Instytucję Zarządzającą RPO oraz sporządza dokumenty wymienione w ust. 8.

11. Zmiany, o których mowa w ust. 9 i 10, mogą dotyczyć zmniejszenia lub zwiększenia limitu środków w ramach budżetu państwa lub budżetu środków europejskich. Warunkiem zwiększenia limitu o środki z rezerwy celowej jest spełnienie wymogów określonych w procedurze dotyczącej uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich, zwanej dalej "Procedurą", obowiązującej w danym roku budżetowym, oraz dostępność środków w rezerwach celowych. Zmiana limitu następuje z inicjatywy Ministra po analizie wydatkowania środków oraz stanu środków pozostałych do wydatkowania lub na podstawie wniosku Instytucji Zarządzającej RPO, o którym mowa w ust. 3, oraz uzasadnienia, w którym Instytucja Zarządzająca RPO wskazuje kwotę środków wynikającą z aktualnego harmonogramu zapotrzebowania na środki dotacji celowej z budżetu państwa lub harmonogramu zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich w bieżącym roku budżetowym.

12. Minister występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej lub dokonanie zmian w budżecie państwa lub budżecie środków europejskich. Minister zastrzega sobie prawo korekty kwoty wnioskowanej przez Instytucję Zarządzającą RPO, o czym niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą RPO.

13. Ostatni wniosek o uruchomienie rezerwy celowej Minister przekazuje do Ministra Finansów w terminie wynikającym z obowiązującej Procedury.

Art. 9g. [Środki z budżetu środków europejskich w ramach RPO]

1. Środki z budżetu środków europejskich przeznaczone na realizację RPO przekazywane są z rachunku prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez instytucję, która zawarła z beneficjentem umowę o dofinansowanie projektu/podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu, po uzyskaniu przez tę instytucję upoważnienia od Ministra do wydawania zgody na dokonywanie płatności, o którym mowa w ust. 2.

2. Minister może upoważnić Instytucję Zarządzającą RPO lub inne instytucje wskazane przez Instytucję Zarządzającą RPO, które zawierają z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektu/ podejmują decyzje o dofinansowaniu projektu, do wydawania zgody na dokonywanie płatności wskazując w upoważnieniu limity, do których możliwe jest wydawanie zgody na dokonywanie płatności.

3. Instytucja wystawiająca zlecenie płatności jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji płatności dokonanych w ramach RPO na rachunek beneficjentów, podmiotów upoważnionych przez beneficjentów lub wykonawców, oddzielnie w części finansowanej ze środków EFS oraz oddzielnie w części finansowanej z EFRR, między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

4. Instytucja Zarządzająca RPO prowadzi ewidencję płatności dokonanych na rzecz beneficjentów oraz wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania w ramach RPO, oddzielnie w części finansowanej ze środków EFS oraz oddzielnie w części finansowanej z EFRR.

5. W oparciu o porozumienie/umowę Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje instytucję, której powierzyła zadania związane z podpisywaniem umów o dofinansowanie w ramach RPO, do prowadzenia ewidencji płatności dokonanych na rzecz beneficjentów oraz wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania w ramach RPO, oddzielnie w części finansowanej ze środków EFS oraz oddzielnie w części finansowanej z EFRR.

6. Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się do monitorowania i rozliczenia płatności przekazanych na rachunek beneficjentów, podmiotów upoważnionych przez beneficjentów lub wykonawców, w formie zaliczki, oddzielnie w części finansowanej ze środków EFS oraz oddzielnie w części finansowanej z EFRR. Analogiczne postanowienia powinny zostać ujęte w porozumieniu/umowie zawartej między Instytucją Zarządzającą RPO a właściwą Instytucją Pośredniczącą.

Art. 9h. [Środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego w ramach RPO]

1. Minister przekazuje dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego w ramach RPO na rachunek/rachunki Instytucji Zarządzającej RPO wskazany/wskazane we wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO.

2. Instytucja Zarządzająca RPO podejmuje wszelkie działania zmierzające do przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, na rzecz beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy w tym samym terminie, w którym odpowiadająca dotacji celowej płatność jest przekazywana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, przekazywana jest przez Ministra w oparciu o roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację RPO.

4. Pierwsza i druga transza dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, opiewają odpowiednio na kwotę nie większą niż 15% dotacji celowej udzielonej na dany rok na realizację RPO, chyba że z uzasadnienia do wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO, stanowiącego załącznik nr 3a-2 do Kontraktu, wynika wyższa kwota zobowiązań, których płatność na rzecz beneficjentów planowana jest do zrealizowania w okresie 30 dni od daty otrzymania dotacji, a środki dotacji będące w dyspozycji Instytucji Zarządzającej RPO są niewystarczające na pokrycie tych zobowiązań lub zobowiązania te nie będą mogły być pokryte ze środków ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Pierwsza transza dotacji celowej jest przekazywana przez Ministra po zatwierdzeniu rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację RPO, jednak nie wcześniej niż 5 dnia roboczego w miesiącu styczniu w roku, którego dotyczy roczny plan.

5. Dotacja celowa z budżetu państwa jest przekazywana Instytucji Zarządzającej RPO w następujący sposób:

1) pierwsza i druga transza dotacji celowej przekazywana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej;

2) począwszy od trzeciej transzy, przekazanie kolejnej transzy dotacji celowej następuje w oparciu o harmonogram, o którym mowa w art. 9f ust. 4, oraz pod warunkiem złożenia przez Instytucję Zarządzającą RPO poprawnego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w art. 9j ust. 1. Sprawozdanie jest przekazywane Ministrowi do 20 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem sprawozdania za grudzień. W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca RPO nie złoży poprawnego sprawozdania, przekazanie kolejnej transzy dotacji celowej zostanie wstrzymane do czasu złożenia poprawnego sprawozdania.

6. W przypadku zwiększenia kwoty dotacji celowej o środki z rezerwy celowej budżetu państwa lub zmian klasyfikacji budżetowej, środki dotacji celowej są przekazywane na podstawie zaktualizowanego rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w terminie i kwocie zgodnej z zapotrzebowaniem.

7. Począwszy od trzeciej transzy Minister może przekazać Instytucji Zarządzającej RPO różnicę wynikającą z kwoty ujętej w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej z budżetu państwa i wysokości środków dotacji celowej, pozostającej na rachunkach Instytucji Zarządzającej RPO na dzień zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa sporządzanego na ostatni dzień miesiąca. W przypadku dokonywania korekty sprawozdania stan rachunku powinien zostać zaktualizowany.

8. Wielkość transz dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego określona w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej, które Instytucja Zarządzająca RPO otrzymuje na pokrycie bieżącego zapotrzebowania, wynika z:

1) wartości refundacji w ramach finansowania wkładu krajowego, wynikających z wniosków o płatność, które zostały złożone do Instytucji Zarządzającej RPO i nie zostały jeszcze zrefundowane;

2) wartości wydatków, jakie Instytucja Zarządzająca RPO poniosła i nie zrefundowała w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz jakie zamierza ponieść w okresie od dnia sporządzenia sprawozdania na realizację projektów własnych, wynikających z harmonogramów wydatków;

3) wartości zaliczek w ramach finansowania wkładu krajowego, które będą wypłacone przez Instytucję Zarządzającą RPO lub inne instytucje wskazane przez Instytucję Zarządzającą RPO na podstawie zawartych umów o dofinansowanie/podjętych decyzji o dofinansowaniu;

4) wartości zleceń płatności w zakresie wydatków budżetu środków europejskich planowanych do złożenia w Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie, w którym będą ponoszone wydatki na RPO.

9. Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej i udzielonej zgodnie z ust. 5, w podziale na finansowanie wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR oraz finansowanie wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFS.

10. Instytucja Zarządzająca RPO wydatkuje środki dotacji celowej z budżetu państwa z wyodrębnionych, przeznaczonych tylko do obsługi RPO, rachunków bankowych wskazanych we wniosku, o którym mowa w art. 9f ust. 3. W przypadku likwidacji, otwarcia lub zakwalifikowania nowego rachunku do obsługi dotacji celowej z budżetu państwa Instytucja Zarządzająca RPO informuje o tym niezwłocznie w drodze pisemnej Ministra.

11. Rozliczenie środków przekazanych w ramach transz dotacji celowej z budżetu państwa następuje poprzez przedstawienie Ministrowi poprawnego rozliczenia przekazanych środków w formie wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa, zawierającego zestawienie przygotowane w oparciu o wyciągi z rachunków bankowych, o których mowa w ust. 10, lub raportów kasowych, potwierdzających:

1) przekazanie w okresie rozliczeniowym dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, w formie zaliczki lub refundacji beneficjentom/Instytucjom Pośredniczącym/podmiotom, którym w ramach RPO została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów, niebędących wojewódzkimi jednostkami budżetowymi, wraz z uwzględnieniem rozliczonych środków wypłaconych w formie zaliczki;

2) wydatkowanie w okresie rozliczeniowym środków przez Instytucje Pośredniczące lub podmioty będące wojewódzkimi jednostkami budżetowymi, którym w ramach programów została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów;

3) zwrot niewykorzystanej części dotacji, o którym mowa ust. 14.

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego, Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 7 lutego roku następnego. Wniosek sporządzany jest z uwzględnieniem art. 168 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3f-1 i 3f-2 do Kontraktu.

13. Instytucja Zarządzająca RPO może dokonać zwrotu części środków dotacji celowej z budżetu państwa na właściwe rachunki bankowe Ministra, w przypadku, gdy środki te nie zostaną wykorzystane przez Instytucję Zarządzającą RPO. Zwrócone środki uwzględniane są w najbliższym sprawozdaniu z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz wniosku o rozliczenie dotacji celowej. Zwrot dotacji celowej jest dokonywany w szczególności w przypadku zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej.

14. Instytucja Zarządzająca RPO dokonuje zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej z budżetu państwa w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku (decyduje data wpływu na właściwy rachunek bankowy Ministra) na zasadach określonych w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca RPO umieszcza informację o nazwie programu operacyjnego, nazwie funduszu, klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok, w którym została udzielona dotacja celowa oraz źródło finansowania (środki budżetowe, środki z rezerwy celowej wraz z nr rezerwy celowej oraz wskazanie funduszu). Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 11.

15. Na wniosek Ministra Instytucja Zarządzająca RPO, nie później niż w terminie 20 dni roboczych, przedstawia kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem wyciągów z rachunków bankowych, o których mowa w ust. 10, będące podstawą przygotowania rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa.

16. Minister w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania od Instytucji Zarządzającej RPO wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa bądź sprawozdania informuje Instytucję Zarządzającą RPO o błędach we wniosku bądź sprawozdaniu i występuje do Instytucji Zarządzającej RPO o ich niezwłoczną korektę.

17. W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek i błędów rachunkowych w przekazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO dokumentach, nie wyklucza się możliwości uzupełnienia lub poprawienia ich przez właściwy departament w urzędzie obsługującym Ministra, który informuje o tym fakcie Instytucję Zarządzającą RPO.

18. Minister może przekazać środki transzy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie niższej niż wnioskowana przez Instytucję Zarządzającą RPO, informując o tym niezwłocznie Instytucję Zarządzającą RPO. W przypadku, gdy Minister nie dysponuje środkami umożliwiającymi przekazanie transzy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie wnioskowanej przez Instytucję Zarządzającą RPO, kwota będąca różnicą pomiędzy kwotą środków przyznanych a przekazanych jest przekazywana w możliwie najkrótszym terminie, w ramach dostępnych środków.

19. Środki dotacji celowej z budżetu państwa odzyskane w kolejnych latach następujących po roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą RPO beneficjentom, odsetki oraz inne wpływy na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO (stanowiące dochód budżetu państwa), Instytucja Zarządzająca RPO po wyjaśnieniu i rozliczeniu zwraca niezwłocznie na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra, informując o tym Ministra w formie pisemnej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca RPO umieszcza informację o nazwie programu operacyjnego, nazwie funduszu, klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi, określa tytuł zwrotu środków oraz w przypadku zwrotu należności głównej rok, w którym została udzielona dotacja celowa z budżetu państwa.

20. Środki dotacji celowej z budżetu państwa odzyskane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą RPO beneficjentom, mogą być wydatkowane na realizację RPO w tym samym roku.

21. Instytucja Zarządzająca RPO może przekazać Ministrowi w terminie do dnia 5 listopada danego roku budżetowego informację na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które powinny zostać zgłoszone przez Ministra do ujęcia w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z trybem określonym w art. 181 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W zgłoszeniu odrębnie wykazywane są środki z transz dotacji celowej otrzymanych przez Instytucję Zarządzającą RPO, a odrębnie środki z udzielonej dotacji nieotrzymane przez Instytucję Zarządzającą RPO do dnia przekazania zgłoszenia do Ministra. Instytucja Zarządzająca RPO zwraca środki zgłoszone do ujęcia w wykazie środków niewygasających z upływem roku budżetowego, w zakresie środków otrzymanych od Ministra, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia danego roku, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra, informując o tym Ministra w formie pisemnej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca RPO umieszcza informację o nazwie programu operacyjnego, nazwie funduszu, klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok, w którym została udzielona dotacja celowa, oraz źródło finansowania (środki budżetowe, środki z rezerwy celowej, numer rezerwy).

22. W przypadku ujęcia środków na realizację RPO w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Minister w terminie 10 dni roboczych od dnia wejścia rozporządzenia w życie przesyła do Instytucji Zarządzającej RPO informację o wysokości środków RPO ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem danego roku budżetowego. Środki ujęte w rozporządzeniu przekazywane są w ramach jednej transzy w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Instytucję Zarządzającą RPO poprawnego wniosku o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, chyba że z wniosku o uruchomienie środków wynika niższa kwota. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3j-1 i 3j-2 do Kontraktu.

23. Instytucja Zarządzająca RPO zwraca Ministrowi niewykorzystaną część środków, przekazanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra, w terminie 7 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu, jednocześnie informując o tym Ministra w formie pisemnej. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca RPO umieszcza informację o nazwie programu operacyjnego, klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok, w którym została udzielona dotacja celowa oraz źródło finansowania - środki niewygasające.

24. Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi wniosek dotyczący rozliczenia przekazanych środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w terminie 14 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3k-1 i 3k-2 do Kontraktu. W przypadku zwrotu środków do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego po złożonym już rozliczeniu, Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi korektę wniosku dotyczącego rozliczenia przekazanych środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

25. Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się do określenia w zawieranych umowach o dofinansowanie i porozumieniach warunków rozliczania dotacji celowej przekazanej Instytucjom Pośredniczącym, Instytucjom Wdrażającym lub beneficjentom, umożliwiających rozliczenie się Instytucji Zarządzającej RPO z otrzymanej dotacji celowej z Ministrem w sposób i w terminach wynikających z postanowień Kontraktu.

26. Przepisy ust. 22 i 24 mają zastosowanie w przypadku podjęcia przez Stronę rządową decyzji o wydaniu przez Radę Ministrów rozporządzenia na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 9i. [Środki na pomoc techniczną w ramach RPO]

1. Do wnioskowania, przekazywania i rozliczania środków na pomoc techniczną stosuje się postanowienia art. 9h, z wyłączeniem ust. 8. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa - pomoc techniczna określają załączniki nr 3g-1 i 3g-2 do Kontraktu.

2. Wielkość transz dotacji celowej na pomoc techniczną, określona w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej, które Instytucja Zarządzająca RPO otrzymuje na pokrycie bieżącego zapotrzebowania, wynika z:

1) wartości refundacji w ramach pomocy technicznej, wynikających z wniosków o płatność, które zostały złożone do Instytucji Zarządzającej RPO i nie zostały jeszcze zrefundowane;

2) wartości wydatków, jakie Instytucja Zarządzająca RPO poniosła i nie zrefundowała w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz jakie zamierza ponieść w okresie od dnia sporządzenia sprawozdania na realizację projektów pomocy technicznej, wynikających z harmonogramów wydatków;

3) wartości zaliczek w ramach pomocy technicznej, które będą wypłacone przez Instytucję Zarządzającą RPO na podstawie zawartych umów o dofinansowanie/podjętych decyzji o dofinansowaniu.

Art. 9j. [Sprawozdania rozliczające, harmonogramy wydatkowania środków pochodzących z budżetu środków europejskich i budżetu państwa w ramach RPO]

1. Do 20 dnia każdego miesiąca Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie sprawozdania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3h-1 i 3h-2 do Kontraktu, z wyłączeniem sprawozdania za grudzień. Wraz ze sprawozdaniem Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje zaktualizowany harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej, o którym mowa w art. 9f ust. 4, oraz oświadczenie o stanie rachunków bankowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3h-3 do Kontraktu.

2. Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, zbiorcze harmonogramy wydatków wynikających z podpisanych umów w podziale na EFRR i EFS. Wzór harmonogramu określa załącznik nr 3i do Kontraktu.

Art. 9k. [Kontraktacja i przesunięcia środków w ramach RPO]

1. Instytucja Zarządzająca RPO może zaciągać zobowiązania, rozumiane jako suma limitów wydatków wynikających z umów lub decyzji o dofinansowanie projektu do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego RPO, z uwzględnieniem wieloletnich limitów zobowiązań i wydatków, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Kontraktując środki Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji w podziale na środki, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1-4, ustalonego za pomocą algorytmów, o których mowa w załącznikach nr 4a i 4b do Kontraktu, z uwzględnieniem poniższych warunków:

1) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu wynosi nie więcej niż 10%, z zastrzeżeniem lit. b,

b) za zgodą Ministra udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, w których część wkładu krajowego ma być finansowana ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b, może wynieść więcej niż 10%,

c) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym priorytecie inwestycyjnym nie przekracza udziału określonego w załączniku nr 2d do Kontraktu dla tego typu projektu w ramach danego priorytetu inwestycyjnego, przy czym Instytucja Zarządzająca RPO może podwyższyć maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w przypadku pewnej grupy projektów lub beneficjentów, pod warunkiem, że wykazany zostanie potencjał, którego nie można wycenić i przełożyć na wkład własny,

b) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

3. Strona rządowa pokrywa wyłącznie różnice kursowe wynikające z przeliczenia alokacji EFRR, EFS, środków budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, pod warunkiem, że limit dostępnej alokacji wyliczony został zgodnie z algorytmami, o których mowa w ust. 2.

4. Przesunięcia środków z EFRR lub EFS w ramach RPO mogą być dokonywane jedynie w ramach danego funduszu, na warunkach wynikających z rozporządzenia nr 1303/2013, przy zachowaniu następujących warunków:

1) przesunięcia między osiami priorytetowymi skutkujące przesunięciami między celami tematycznymi nie mogą powodować zmniejszenia procentowego udziału alokacji EFRR na cele tematyczne 1 - 4,

2) przesunięcia między osiami priorytetowymi nie mogą skutkować zmniejszeniem procentowego udziału alokacji EFRR na cel tematyczny 4 i procentowego udziału alokacji EFS na cel tematyczny 9,

3) wszystkie przesunięcia między osiami priorytetowymi skutkujące przesunięciami między celami tematycznymi muszą zostać uzgodnione z Ministrem,

4) przesunięcia środków z lub do priorytetu inwestycyjnego 8i, skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem środków Funduszu Pracy, wymagają zgody Ministra po uzgodnieniu zmiany z dysponentem Funduszu Pracy

- z zastrzeżeniem ust. 7 i 9.

5. Przesunięcia środków z EFRR lub EFS w ramach RPO nie mogą prowadzić do zwiększenia zaangażowania środków budżetu państwa, chyba że Strony, za zgodą Ministra Finansów, uzgodnią inaczej.

6. Przesunięcia środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego między osiami priorytetowymi mogą być dokonywane przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach każdej z kwot wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, pod warunkiem, że środki te zostaną wykorzystane na ten sam cel i zgodnie z warunkami wskazanymi w Kontrakcie, z zastrzeżeniem ust. 8.

7. Instytucja Zarządzająca RPO informuje Ministra i Ministra Finansów o planowanych przesunięciach środków EFRR, EFS lub środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. a lub pkt 4, między osiami priorytetowymi. Instytucja Zarządzająca RPO może dokonać przesunięcia środków, jeśli w terminie 14 dni od otrzymania informacji o planowanych przesunięciach Minister lub Minister Finansów nie zgłoszą zastrzeżeń.

8. Środki budżetu państwa, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4, niewykorzystane na cele lub wykorzystane niezgodnie z zasadami wskazanymi w Kontrakcie pomniejszają odpowiednio kwoty zobowiązań finansowych Strony rządowej wskazane w art. 9a ust. 1 pkt 3 lub pkt 4.

9. W przypadku ryzyka niewykorzystania środków EFRR lub EFS na ZIT w wysokości określonej w art. 9a ust. 1 pkt 1 i 2, za zgodą Ministra, Instytucja Zarządzająca RPO może dokonać przesunięcia całości lub części tych środków na realizację strategii rozwoju miast innych niż miasta będące siedzibą władz samorządu województwa lub wojewody i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, określających zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, o których mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, zwanych dalej "ZIT subregionalnymi".

10. W razie stwierdzenia przez Ministra ryzyka niewykorzystania środków EFRR lub EFS na ZIT lub ZIT subregionalne w wysokości określonej w art. 9a ust. 1 pkt 1 i 2, po wykorzystaniu instrumentów wskazanych w art. 9l ust. 1 - 3, Minister może podjąć działania w celu przesunięcia środków z EFRR lub EFS do innego programu operacyjnego.

11. Projekty przewidziane do realizacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w ramach RPO zostaną uzgodnione przez Strony oraz ministra właściwego do spraw nauki. Informacje o tych projektach są umieszczane w wykazie, którego wzór stanowi załącznik nr 5a do Kontraktu, po zakończeniu tych uzgodnień. Informacje sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 5a do Kontraktu będą zawarte w zbiorczym zestawieniu, które stanowić będzie załącznik nr 5b do Kontraktu. Każdorazowa zmiana załącznika nr 5b do Kontraktu wymaga uzgodnienia pomiędzy Stronami oraz ministrem właściwym do spraw nauki. Wyboru projektów do realizacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w ramach RPO dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO na warunkach i w trybie wynikających z RPO spośród projektów umieszczonych w załączniku nr 5b do Kontraktu.

Art. 9l. [Działania naprawcze, wstrzymanie dofinansowania]

1. W razie stwierdzenia przez Ministra wystąpienia okoliczności wskazujących na nieprawidłowości w realizacji RPO lub okoliczności mogących skutkować niewydatkowaniem środków z EFRR lub EFS w ramach RPO, w szczególności w przypadku, gdy wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) RPO nie realizuje celów przewidzianych do osiągnięcia zgodnie z Umową Partnerstwa,

2) Instytucja Zarządzająca RPO nie stosuje się do wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, lub ich zmian,

3) liczba i wartość nieprawidłowości indywidualnych może wskazywać na nieprawidłowe zarządzanie RPO,

4) wystąpiły opóźnienia w realizacji RPO, stwarzające realne zagrożenie anulowania zobowiązań, zgodnie z art. 136 rozporządzenia nr 1303/2013,

5) stopień wykorzystania środków EFRR lub EFS na ZIT wskazuje na ryzyko niewykonania postanowień Umowy Partnerstwa

- Minister wzywa Instytucję Zarządzającą RPO do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia planowanych działań naprawczych i terminu ich wdrożenia.

2. Minister może zlecić Instytucji Zarządzającej RPO przeprowadzenie innych niż działania zaplanowane przez Instytucję Zarządzającą RPO, o których mowa w ust. 1, dodatkowych działań naprawczych. Wówczas Minister określa również termin wdrożenia tych działań.

3. Jeżeli Instytucja Zarządzająca RPO nie podejmie działań określonych w ust. 1 i 2 w określonych terminach, Minister może wstrzymać dofinansowanie w zakresie środków EFRR, środków EFS lub środków budżetu państwa do momentu stwierdzenia podjęcia tych działań lub ustąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.

4. Minister Finansów może wstrzymać realizację płatności w odniesieniu do danego projektu w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności mogące skutkować brakiem refundacji z Komisji Europejskiej wydatków poniesionych w ramach tego projektu, o czym informuje niezwłocznie Ministra oraz Instytucję Zarządzającą RPO.

5. Postanowień ust. 1 - 4 nie stosuje się w przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1, są spowodowane działaniem lub zaniechaniem Strony rządowej.";

5) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmiana Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 14a ust. 2 i 3.";

6) w art. 11 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Strona samorządowa zwraca środki budżetu państwa przekazane przez Ministra na realizację RPO w części objętej nieprawidłowościami oraz niewykorzystanej.

4. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązana jest do dokonania rozliczenia środków jej przekazanych na realizację RPO a dotychczas nierozliczonych.";

7) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niniejszy Kontrakt w zakresie art. 6 ma charakter umowy ramowej i do chwili uzgodnienia pomiędzy Stronami, w formie załącznika nr 1b do Kontraktu, szczegółowych warunków realizacji poszczególnych przedsięwzięć, w tym sposobu ich finansowania, nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania Stron do realizacji poszczególnych przedsięwzięć czy też ich finansowania. W przypadku braku realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany warunków ich realizacji, żadnej ze Stron nie będą w związku z tym przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia o charakterze pieniężnym.";

8) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:

"Art. 14a. [Załączniki]

1. Następujące załączniki stanowią integralną część Kontraktu:

1) Załącznik nr 1a - Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6;

2) Załącznik nr 1b - Informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6;

3) Załącznik nr 2a - Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO;

4) Załącznik nr 2b - Środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFS;

5) Załącznik nr 2c - Podział kwot Funduszu Pracy na kolejne lata wdrażania projektów;

6) Załącznik nr 2d - Maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym priorytecie inwestycyjnym w ramach EFS;

7) Załącznik nr 3a-1 - Wniosek o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

8) Załącznik nr 3a-2 - Uzasadnienie zwiększenia kwoty I / II transzy dotacji celowej;

9) Załącznik nr 3b - Harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu państwa;

10) Załącznik nr 3c - Harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu środków europejskich;

11) Załącznik nr 3d - Roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa;

12) Załącznik nr 3e-1 - Upoważnienie do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności dla Zarządu Województwa;

13) Załącznik nr 3e-2 - Upoważnienie do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności dla Instytucji Pośredniczącej;

14) Załącznik nr 3f-1 - Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa - finansowanie wkładu krajowego;

15) Załącznik nr 3f-2 - Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej - finansowanie wkładu krajowego;

16) Załącznik nr 3g-1 - Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa - pomoc techniczna;

17) Załącznik nr 3g-2 - Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej - pomoc techniczna;

18) Załącznik nr 3h-1 - Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - finansowanie wkładu krajowego;

19) Załącznik nr 3h-2 - Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - pomoc techniczna;

20) Załącznik nr 3h-3 - Oświadczenie dotyczące stanu środków dotacji celowej na rachunkach bankowych pozostających w dyspozycji Instytucji;

21) Załącznik nr 3i - Harmonogram wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich;

22) Załącznik nr 3j-1 - Wniosek o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

23) Załącznik nr 3j-2 - Zapotrzebowanie na środki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

24) Załącznik nr 3k-1 - Wniosek o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

25) Załącznik nr 3k-2 - Rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach finansowania wkładu krajowego i pomocy technicznej;

26) Załącznik nr 4a - Algorytm przeliczania środków EFRR, EFS;

27) Załącznik nr 4b - Algorytm przeliczania środków budżetu państwa;

28) Załącznik nr 5a - Wzór informacji o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO;

29) Załącznik nr 5b - Informacja o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO.

2. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 6 oraz 28 i 29, nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane po uzgodnieniu Stron.

3. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt 7 - 25 nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane przez Ministra po konsultacji z Instytucją Zarządzającą RPO.".

Art.  2.
1. W odniesieniu do przedsięwzięć priorytetowych, o których mowa w art. 6 ust. 1, wprowadzonych do Kontraktu w roku 2014, termin na przygotowanie i przekazanie informacji, o których mowa w art. 7 ust. 1 Kontraktu, upływa z dniem 31 sierpnia 2015 r.
2. Informacji o realizacji Kontraktu, o których mowa w art. 7 ust. 4 - 7 Kontraktu, w odniesieniu do roku 2014 nie sporządza się.
3. W terminie 14 dni od dnia podpisania aneksu, Instytucja Zarządzająca RPO przekaże Ministrowi wniosek o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa oraz harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki z budżetu środków europejskich, o których mowa w art. 9f ust. 3 i 4 Kontraktu. Przepis art. 9f ust. 8 Kontraktu stosuje się odpowiednio.
Art.  3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą stronę.

Minister: Marszałek Województwa /

Członek Zarządu Województwa:

_________________ _____________________________

Członek Zarządu Województwa:

Załącznik Nr  2a

Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO

Środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR
Oś priorytetowaKwota budżetu państwa (EUR)
Efektywna i zielona energia2 984 562
Dziedzictwo naturalne i kulturowe1 883 483
Rozwój miast6 721 342
Sprawne usługi publiczne3 103 935
RAZEM14 693 322

Załącznik Nr  2b

Środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFS

Oś priorytetowaKwota budżetu państwa (EUR)
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo6 122 792
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem8 032 187
Otwarty rynek pracy6 920 844
RAZEM21 075 823

Załącznik Nr  2c

Podział kwoty Funduszu Pracy na kolejne lata wdrażania projektów

rokŚrodki Funduszu Pracy (EUR)
20156 167 146
20166 241 092
20176 514 325
20186 721 129
20196 927 933
20207 238 139
20217 755 148
20228 575 950
20230
RAZEM:56 140 862

Załącznik Nr  2d

Maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym priorytecie inwestycyjnym w ramach EFS

Cele tematyczne / priorytety inwestycyjne / typy działańMaksymalny udział budżetu państwa
CEL TEMATYCZNY 8
8.i. zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
- projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy0,0%
- pozostałe projekty10,0%
8.iii. samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
- instrumenty inżynierii finansowej0,0%
- bezzwrotne wsparcie (wskazany % dotyczy wyłącznie części budżetu projektu pomniejszonego o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegają bowiem dofinansowaniu w 100% z budżetu państwa)10,0%
8.iv. równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego
- wszystkie projekty10,0%
8.v. adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
- wsparcie rozwoju kwalifikacji przedsiębiorców i przedsiębiorstw0,0%
- wsparcie dla osób zagrożonych zwolnieniem lub osób zwalnianych z zakładu pracy10,0%
8.vi. aktywne i zdrowe starzenie się
- wszystkie projekty10,0%
CEL TEMATYCZNY 9
9.i. aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy szans na zatrudnienie
- projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie0,0%
- pozostałe projekty10,0%
9.iv. ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
- wszystkie projekty10,0%
9.v. wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych
- koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej0,0%
- pozostałe projekty (wskazany % może dotyczyć wyłącznie części budżetu projektu pomniejszonego o środki przekazywane przez beneficjentów na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej)10,0%
9.vi. lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność
- realizacja projektów w ramach LSR0,0%
CEL TEMATYCZNY 10
10.i. ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego
- tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej0,0%
- pozostałe projekty10,0%
10.iii. wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji
- wszystkie projekty5,0%
10.iv. lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
- realizacja programów kształcenia zawodowego10,0%
- szkolne i pozaszkolne formy ustawicznego kształcenia zawodowego5,0%

Załącznik Nr  3a-1

Wniosek o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

ZARZĄD

WOJEWÓDZTWA

.....................................

(nazwa województwa

oraz pieczęć właściwego urzędu) (miejscowość, data)

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Wniosek o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

.............../3a/................/RPO/.......................................

(nr wniosku) (rok) (nr województwa z instrukcji)

W związku z art. 186 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) wnioskuję o przyznanie środków z budżetu środków europejskich w wysokości ....................................(PLN) (słownie złotych:.............................),

oraz

w związku z art. 127 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wnioskuję o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach:

1) finansowania wkładu krajowego w wysokości ........................... (PLN)

(słownie złotych:....................................................................................),

2) pomocy technicznej w wysokości .............................................. (PLN)

(słownie złotych:.....................................................................................)

i przekazanie na rachunek bankowy (nr, właściciel rachunku) .......................................... .

Powyższe środki przeznaczone będą na realizację (wpisać nazwę programu) ............................... i będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa ........................ zawartym w dniu ............ r., na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz.349).

W ramach wykorzystania ww. kwoty środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację (wpisać nazwę programu) .................................. .................. w 20.... roku, środki będą wydatkowane lub przekazywane:

1) z rachunku bankowego nr/właściciel rachunku ............... na ........................ 2 ,

2) z rachunku bankowego nr/właściciel rachunku ................... na ...........................,

3) .... .

...........................................

(imię i nazwisko,

pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3a-2: Uzasadnienie zwiększenia kwoty I/II transzy dotacji celowej

Załącznik Nr  3a-2

Uzasadnienie zwiększenia kwoty I / II transzy dotacji celowej

Załącznik do wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Uzasadnienie zwiększenia kwoty I / II 3 transzy dotacji celowej 4

1. Planowany poziom wydatkowania dotacji celowej w ramach I / II 5 transzy dotacji celowej (kwota w PLN).................

2. Podstawa oszacowania planowanego poziomu wydatkowania

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Osoby wyznaczone do kontaktu

..........................................................................................................................

(imię i nazwisko, jednostka, telefon, e-mail)

........................................... ............................

(miejscowość, data) (imię i nazwisko, pieczęć

oraz podpis osoby upoważnionej)

Załącznik  3b

Harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu państwa

rok:
nazwa programu:
BUDŻET PAŃSTWA - FINANSOWANIE WKŁADU KRAJOWEGO
CzęśćDziałRozdziałParagrafŹródło finansowaniastyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzieńRazemRazem
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
SUMA w tym:
Kwota ogółem - budżet państwa
Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa
BUDŻET PAŃSTWA - POMOC TECHNICZNA
CzęśćDziałRozdziałParagrafŹródło finansowaniastyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzieńRazemRazem
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
SUMA w tym:
Kwota ogółem - budżet państwa
Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa
OGÓŁEMstyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzieńRazemRazem
SUMA w tym:
Kwota ogółem - środki z budżetu państwa
Kwota ogółem - środki z rezerwy celowej z budżetu państwa
Termin przekazania I transzy: do dnia ....................

Termin przekazania II transzy: do dnia...................

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

...........................................

Załącznik  3c

Harmonogram zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich

rok:
nazwa programu:
BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
Instytucja*)CzęśćDziałRozdziałParagrafŹródło finansowaniaRazemRazem
Środki budżetu UE
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu UE
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu UE
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu UE
Rezerwa celowa nr ...
SUMA w tym:
Kwota ogółem - budżet środków europejskich
Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu środków europejskich
*) Należy wpisać nazwę Instytucji wpisaną w upoważnieniu do wydawania zgody na wydawanie płatności.

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

..............................................

Załącznik Nr  3d

Roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa

Roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr............. w ramach (wpisać nazwę programu) ........................... (PLN)
BUDŻET PAŃSTWA - FINANSOWANIE WKŁADU KRAJOWEGO
CzęśćDziałRozdziałParagrafŹródło finansowaniaCałkowita wartość zapotrzebowania w podziale na źródło finansowaniaCałkowita wartość zapotrzebowania w podziale na paragrafy
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
SUMA w tym:
Kwota ogółem - budżet państwa
Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa
BUDŻET PAŃSTWA - POMOC TECHNICZNA
CzęśćDziałRozdziałParagrafŹródło finansowaniaCałkowita wartość zapotrzebowania w podziale na źródło finansowaniaCałkowita wartość zapotrzebowania w podziale na paragrafy
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
Środki budżetu państwa
Rezerwa celowa nr ...
SUMA w tym:
Kwota ogółem - budżet państwa
Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa
OGÓŁEM
SUMA w tym:
Kwota ogółem - środki z budżetu państwa
Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa
Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

......................................................

Załącznik Nr  3e-1

Upoważnienie do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności dla Zarządu Województwa

Załącznik Nr  3e-2

Upoważnienie do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności dla Instytucji Pośredniczącej

Załącznik Nr  3f-1

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa - finansowanie wkładu krajowego

ZARZĄD

WOJEWÓDZTWA

.................................................

(nazwa województwa oraz pieczęć właściwego urzędu) (miejscowość, data)

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa - finansowanie wkładu krajowego

................../3f/............./RPO/...............................

(nr wniosku) (rok) (nr województwa z instrukcji)

Na podstawie art. 9 h ust. 11 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa ....................... zawartego w dniu ....................., na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349) wnioskuję o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego w ramach (wpisać nazwę programu) ....................................... w wysokości ................. (PLN) (słownie złotych: .............................................).

.......................................................

(imię i nazwisko,

pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej)

Załącznik 3f-2: Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej - finansowanie wkładu krajowego

Załącznik Nr  3f-2

Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej -finansowanie wkładu krajowego

Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej - FINANSOWANIE WKŁADU KRAJOWEGO
rok:
nazwa programu:
nr wniosku o rozliczenie dotacji celowej:
Lp.Kwota ogółem (PLN)w tym:
Rozliczenie środków budżetowychRozliczenie środków rezerwy celowej nr ......................
CzęśćCzęść
DziałDział
RozdziałRozdział
ParagrafParagraf
123=4+134=5+6+7+8+9+10+11+125678910111213=14+151415
1Kwota środków dotacji celowej otrzymanych w rozliczanym roku budżetowym
2Kwota wydatków rozliczanych (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych)
3Wysokość środków dotacji pochodzących z rozliczanego roku budżetowego zwróconych do MIR do dnia 31 stycznia następnego roku
4Pozostałe środki do rozliczenia (1 - 2 - 3)
Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionejZatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Skarbnika
..................................................................................................................................................

Załącznik Nr  3g-1

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa - pomoc techniczna

ZARZĄD

WOJEWÓDZTWA

.................................................

(nazwa województwa oraz pieczęć właściwego urzędu) (miejscowość, data)

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa - pomoc techniczna

..................../3g/............/RPO/................................

(nr wniosku) (rok) (nr województwa z instrukcji)

Na podstawie art. 9i ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa ......................... zawartego w dniu .................., na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349) wnioskuję o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc techniczną w ramach (wpisać nazwę programu) ............................................. w wysokości (PLN) (słownie złotych: ...........................................).

...................................................................

(imię i nazwisko,

pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej)

Załącznik 3g-2: Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej - pomoc techniczna

Załącznik Nr  3g-2

Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej - pomoc techniczna

Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej - POMOC TECHNICZNA
rok:
nazwa programu:
nr wniosku o rozliczenie dotacji celowej:
Lp.Kwota ogółem (PLN)w tym:
Rozliczenie środków budżetowychRozliczenie środków

rezerwy celowej nr ...........

CzęśćCzęść
DziałDział
RozdziałRozdział
ParagrafParagraf
123=4+94=5+6+7+856789=10+111011
1Kwota środków dotacji celowej otrzymanych w rozliczanym roku budżetowym
2Kwota wydatków rozliczanych (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych)
3Wysokość środków dotacji pochodzących z rozliczanego roku budżetowego zwróconych do MIR do dnia 31 stycznia następnego roku
4Pozostałe środki do rozliczenia (1 - 2 - 3)
Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionejZatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Skarbnika
..................................................................................................................................................

Załącznik Nr  3h -1

Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - finansowanie wkładu krajowego

Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - FINANSOWANIE WKŁADU KRAJOWEGO
nazwa programu:
okres objęty sprawozdaniem:
Lp.Kwota ogółemw tym:
Rozliczenie środków budżetowychRozliczenie środków rezerwy celowej nr .....
CzęśćCzęść
DziałDział
RozdziałRozdział
ParagrafParagraf
123=4+134=5+6+7+8+9+10+11+125678910111213=14+151415
1Wysokość otrzymanych środków dotacji celowej - stan wykazywany na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie (narastająco w bieżącym roku budżetowym)
2Otrzymane środki dotacji celowej w rozliczanym okresie
3Wydatki poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych)
4Środki zwrócone do MIR w rozliczanym okresie (zwroty dotacji celowej przekazanej w bieżącym roku budżetowym)
5Pozostało do rozliczenia z okresu rozliczanego (2 - 3 - 4)
6Pozostałe środki nierozliczone z poprzedniego okresu (poz. 7 z poprzedniego sprawozdania)
7Pozostało do rozliczenia (5 + 6)
Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionejZatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Skarbnika
..................................................................................................................................................

Załącznik Nr  3h -2

Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - pomoc techniczna

Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - POMOC TECHNICZNA
nazwa programu:
okres objęty sprawozdaniem:
Lp.Kwota ogółemw tym:
Rozliczenie środków budżetowychRozliczenie środków rezerwy celowej

nr ........

CzęśćCzęść
DziałDział
RozdziałRozdział
ParagrafParagraf
123=4+94=5+6+7+856789=10+111011
1Wysokość otrzymanych środków dotacji celowej - stan wykazywany na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie (narastająco w bieżącym roku budżetowym)
2Otrzymane środki dotacji celowej w rozliczanym okresie
3Wydatki poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych)
4Środki zwrócone do MIR w rozliczanym okresie (zwroty dotacji celowej przekazanej w bieżącym roku budżetowym)
5Pozostało do rozliczenia z okresu rozliczanego (2 - 3 - 4)
6Pozostałe środki nierozliczone z poprzedniego okresu (poz. 7 z poprzedniego sprawozdania)
7Pozostało do rozliczenia (5 + 6)
Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionejZatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Skarbnika
..................................................................................................................................................

Załącznik  3h-3

Oświadczenie dotyczące stanu środków dotacji celowej na rachunkach bankowych pozostających w dyspozycji Instytucji

OŚWIADCZENIE

Oświadcza się, że środki dotacji celowej pozostające w dyspozycji Instytucji Zarządzającej (wpisać nazwę programu).............. wg stanu na dzień ...............wynoszą odpowiednio:

Instytucja Zarządzająca
Finansowanie wkładu krajowego
CzęśćDziałRozdziałParagrafKwota(PLN)
Pomoc techniczna
CzęśćDziałRozdziałParagrafKwota(PLN)

Zatwierdzone przez

......................

(data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej)

OŚWIADCZENIE

Oświadcza się, że środki dotacji celowej pozostające w dyspozycji Instytucji Pośredniczącej (wpisać nazwę programu)................ wg stanu na dzień ............... wynoszą odpowiednio:

Instytucja Pośrednicząca*) (nazwa ........................................)
Finansowanie wkładu krajowego
CzęśćDziałRozdziałParagrafKwota(PLN)
Pomoc techniczna
CzęśćDziałRozdziałParagrafKwota(PLN)

Zatwierdzone przez

.........................

(data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej)

*) Tabelę należy powielić stosownie do liczby Instytucji.

Załącznik Nr  3i

Harmonogram wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Harmonogram wydatków nr ... wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich według stanu na dzień ...**)
województwo:
20142015201620172018201920202021202220232014-2023
Budżet środków europejskich - EFRR
Budżet środków europejskich - EFS
Budżet państwa - finansowanie wkładu krajowego - EFRR
Budżet państwa - finansowanie wkładu krajowego - EFS
Budżet państwa - pomoc techniczna - EFS
SUMA
W tym rok:*)
BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
Instytucja podpisująca umowy z beneficjentamiCzęśćDziałRozdziałParagrafstyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzieńRazem
Instytucja SUMA:
Instytucja SUMA:
SUMA:
BUDŻET PAŃSTWA - FINANSOWANIE WKŁADU KRAJOWEGO
Instytucja podpisująca umowy z beneficjentamiCzęśćDziałRozdziałParagrafstyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzieńRazem
Instytucja SUMA:
Instytucja SUMA:
SUMA:
BUDŻET PAŃSTWA - POMOC TECHNICZNA
Instytucja podpisująca umowy z beneficjentamiCzęśćDziałRozdziałParagrafstyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzieńRazem
Instytucja SUMA:
Instytucja SUMA:
SUMA:
OGÓŁEMstyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzieńRazem
SUMA OGÓŁEM:

*) należy wpisać bieżący rok.

**) stan na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie harmonogramu.

..........................................................................................................................
datapodpis i pieczęć osoby uprawnionej do akceptacji informacji ze strony Instytucji sporządzającej Informację

Załącznik Nr  3j-1

Wniosek o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

ZARZĄD

WOJEWÓDZTWA

..........................................

(nazwa województwa oraz

pieczęć właściwego urzędu)

...................................

(miejscowość, data)

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Wniosek o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w 20......... r.

.................../3j/.............../RPO/...............................

(nr wniosku) (rok) (nr województwa z instrukcji)

W związku z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), wnioskuję o przekazanie środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia ......... r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w ....... r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, w wysokości .................. (PLN) (słownie złotych ................), w tym w ramach finansowania wkładu krajowego w kwocie .......... (PLN) (słownie złotych ......................) oraz w ramach pomocy technicznej w kwocie ........... (PLN) (słownie złotych .....................................).

Powyższe środki przeznaczone będą na realizację wydatków w ramach (wpisać nazwę programu) ............................................ Środki proszę przekazać na rachunek bankowy (nr, właściciel rachunku).........................

.................................

(imię i nazwisko,

pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej)

Załącznik 3j-2 Zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Załącznik Nr  3j-2

Zapotrzebowanie na środki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Zapotrzebowanie na środki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20........r. w

ramach (wpisać nazwę programu) .................................................................... - FINANSOWANIE WKŁADU KRAJOWEGO

Numer osi priorytetowejNumer działaniaKlasyfikacja budżetowaWysokość środków do uruchomienia w podziale na miesiące:
częśćdziałrozdziałparagrafstyczeńlutymarzecOgółem
12345678910
Suma
Zapotrzebowanie na środki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20.........r. w

ramach (wpisać nazwę programu) .................................................................. - POMOC TECHNICZNA

Numer osi priorytetowejNumer działaniaKlasyfikacja budżetowaWysokość środków do uruchomienia w podziale na miesiące:
częśćdziałrozdziałparagrafstyczeńlutymarzecOgółem
12345678910
Suma
Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

..........................................................................

Załącznik Nr  3k-1

Wniosek o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

ZARZĄD

WOJEWÓDZTWA

........................................

(nazwa województwa

oraz pieczęć właściwego urzędu) (miejscowość, data)

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Wniosek o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem 20....... r.

.................../3k/............../RPO/.....................

(nr wniosku) (rok) (nr województwa z instrukcji)

Na podstawie art. 9 h ust. 24 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa ........................... zawartego w dniu ..........., na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349) wnioskuję o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem 20....r. w ramach (wpisać nazwę programu) ......................................... w kwocie ........ (PLN) (słownie złotych ........................) w tym w ramach finansowania wkładu krajowego w kwocie ......... (PLN) (słownie złotych) oraz w ramach pomocy technicznej w kwocie (PLN) (słownie złotych ................................).

...........................................

(imię i nazwisko,

pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3k-2: Rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach finansowania wkładu krajowego i pomocy technicznej.

Załącznik Nr  3k-2

Rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach finansowania wkładu krajowego i pomocy technicznej

Rozliczenie środków niewygasających w ramach finansowania wkładu krajowego i pomocy technicznej
nazwa programu:
nr wniosku o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem ..... r.:
Lp.Kwota ogółem (PLN)w tym:
Rozliczenie środków niewygasających w ramach finansowania wkładu krajowegoRozliczenie środków niewygasających w ramach pomocy technicznej
CzęśćCzęść
DziałDział
RozdziałRozdział
ParagrafParagraf
123=4+74=5+6567=8+989
1Kwota środków niewygasających otrzymanych w bieżącym roku budżetowym
2Kwota wydatków rozliczanych (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych)
3Wartość środków niewykorzystanych i zwróconych w bieżącym roku budżetowym
4Pozostałe środki do rozliczenia - stan na moment zatwierdzenia wniosku (1-2-3)
Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionejZatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Skarbnika
...........................................................................................................................................................................

Załącznik Nr  4a

Algorytm przeliczania środków EFRR, EFS

Algorytm przeliczania środków:

L= A - UPLN + RN + KS

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

L - to limit środków wspólnotowych w PLN, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie/podejmowanych decyzji o dofinansowaniu. Limit dotyczy zarówno projektów zgłoszonych do wyboru w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. Wartość umów/decyzji dotyczących projektów zgłoszonych do wyboru, jakie będą podpisane w okresie objętym limitem, musi uwzględniać przewidywane umowy/decyzje dotyczące projektów pozakonkursowych w taki sposób, aby łączna wartość podpisanych umów/podjętych decyzji w omawianym okresie nie przekraczała limitu L, a jednocześnie umożliwiała podpisanie następnych umów/podjęcie następnych decyzji dotyczących projektów pozakonkursowych w kolejnych okresach;

W sytuacji, gdy limit środków do zakontraktowania w danym działaniu jest większy niż limit dla całej osi, wówczas możliwość kontraktacji w ramach danego działania zostaje obniżona do wysokości środków dostępnych dla całej osi. Natomiast, gdy w ramach osi priorytetowej brak jest jakichkolwiek wolnych środków do zakontraktowania, wówczas nie ma możliwości dalszej kontraktacji w działaniach, w których limit nie został wyczerpany.

A- to wyrażona w PLN wartość środków wspólnotowych w ramach danego działania jaka może być objęta umowami/decyzjami o dofinansowanie w całym okresie programowania 2014-2020

A = [PPLN + (POEUR - PEUR) * KEBC] * Z

gdzie:

POEUR - to wyrażona w EUR wartość alokacji środków wspólnotowych dla danego działania, określona w dokumentach programowych dla lat 2014-2020 (aktualizowana wraz ze zmianami w szczegółowych opisach osi priorytetowych);

PEUR - to wyrażona w EUR, dla danego działania, wartość wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom wspólnotowym, skumulowanych od początku okresu programowania, certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Zarządzającą do Komisji Europejskiej jako wydatki spełniające wymogi kwalifikowalności;

PPLN- to wyrażona w PLN, dla danego działania, wartość wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom wspólnotowym, skumulowanych od początku okresu programowania, stanowiących podstawę wyliczenia kwot poświadczonych i certyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą do Komisji Europejskiej (PEUR);

KEBC - to kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji; w przypadku gdy kurs ten przekracza 103% i nie jest jednocześnie wyższy niż 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu), stosujemy średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 kursów księgowych. W przypadku, gdy kurs księgowy EBC w danym miesiącu przekroczy 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu) stosujemy kurs będący średnią z 12 ostatnich kursów księgowych;

Z - to współczynnik określający procent dostępnej kontraktacji (w przypadku decyzji o tzw. "nadkontraktacji" wartość Z powinna być większa od 100%); obecnie Z równa się 100%. Decyzję dopuszczającą "nadkontraktację" w ramach danego działania podejmuje Instytucja Zarządzająca, po uzyskaniu zgody Instytucji Koordynującej UP oraz Ministra Finansów;

UPLN - to wyrażona w złotych wartość środków wspólnotowych zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, zawartych/podjętych od początku uruchomienia działania, w przypadku aneksowania umów/decyzji wspomniana wartość powinna uwzględniać dotychczasowe korekty przyznanego dofinansowania, a w odniesieniu do projektów, w przypadku których dokonano płatności końcowej, należy dokonać korekty kwoty widniejącej w umowie o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, tak aby odzwierciedlała faktyczną wartość płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta (w odniesieniu do działań, w których udzielona została zgoda na nadkontraktację należy w wartości UPLN uwzględniać pierwotną wartość umowy/decyzji, z wyjątkiem sytuacji gdzie w wyniku aneksu wartość pierwotnej umowy/decyzji wzrosła);

RN - to wyrażona w złotych wartość dofinansowania wspólnotowego, do zwrotu którego beneficjenci zostali zobowiązani na skutek stwierdzenia nieprawidłowości w projektach niezakończonych (ale w dalszym ciągu realizowanych) w przypadku, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki dotyczące wspomnianego dofinansowania:

a) wydatki związane z przekazanym dofinansowaniem nie zostały jeszcze zadeklarowane do Komisji Europejskiej albo alternatywnie - zostały zadeklarowane, przy czym nastąpiło już także stosowne pomniejszenie deklaracji,

b) dofinansowanie wspólnotowe, do zwrotu którego beneficjenci zostali zobowiązani, nie zostało odzwierciedlone poprzez odpowiednią korektę wartości UPLN;

KS - to wyrażona w złotych wartość dofinansowania wspólnotowego ujętego w korektach systemowych uwzględnionych we wnioskach o płatność skierowanych przez Instytucję Zarządzającą do Komisji Europejskiej w ramach danego działania.

Załącznik Nr  4b

Algorytm przeliczania środków budżetu państwa

Algorytm przeliczania środków budżetu państwa, stanowiących część wkładu krajowego, wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w ramach kategorii:

a) środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów rewitalizacyjnych,

b) środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów realizowanych w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty jednostek naukowych i państwowych wyższych szkół zawodowych,

c) środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS,

L= A - UPLN

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

L- to limit środków z budżetu państwa, stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO w PLN, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie/podejmowanych decyzji o dofinansowaniu. Limit dotyczy zarówno projektów zgłoszonych do wyboru w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. Wartość umów/decyzji dotyczących projektów zgłoszonych do wyboru, jakie będą podpisane w okresie objętym limitem, musi uwzględniać przewidywane umowy dotyczące projektów pozakonkursowych w taki sposób, aby łączna wartość podpisanych umów/podjętych decyzji w omawianym okresie nie przekraczała limitu L, a jednocześnie umożliwiała podpisanie następnych umów/podjęcie następnych decyzji dotyczących projektów pozakonkursowych w kolejnych okresach;

A- to wyrażona w PLN wartość środków z budżetu państwa, stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, jaka może być objęta umowami/decyzjami o dofinansowanie w całym okresie programowania 2014-2020

A = [PPLN + (POEUR - PEUR) * KEBC]

gdzie:

POEUR - to wyrażona w EUR wartość alokacji środków z budżetu państwa stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, określona w Kontrakcie Terytorialnym;

PEUR - to wyrażona w EUR, dla danego programu operacyjnego, kwota środków z budżetu państwa stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, skumulowanych od początku okresu programowania, zawartych w wydatkach certyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą do Komisji Europejskiej (należy uwzględnić rzeczywiste kwoty wynikające z wydatków wykazanych w deklaracjach, a nie kwoty wynikające z poziomu współfinansowania na osi);

n - numer deklaracji wydatków skierowanej do KE (począwszy od 1, 2, 3, ..., itd.)

Pn - to wyrażona w PLN, dla danego programu operacyjnego, kwota środków z budżetu państwa stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, zawarta w wydatkach certyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą do Komisji Europejskiej w ramach deklaracji wydatków nr n (należy uwzględnić rzeczywiste kwoty wynikające z wydatków wykazanych w deklaracjach, a nie kwoty wynikające z poziomu współfinansowania na osi);

Kn - to kurs Europejskiego Banku Centralnego zastosowany do przeliczenia kwot z PLN na EUR w ramach deklaracji wydatków nr n;

PPLN - to wyrażona w PLN, dla danego programu operacyjnego, kwota środków z budżetu państwa stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, skumulowanych od początku okresu programowania, zawartych w wydatkach certyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą do Komisji Europejskiej (należy uwzględnić rzeczywiste kwoty wynikające z wydatków wykazanych w deklaracjach, a nie kwoty wynikające z poziomu współfinansowania na osi);

KEBC - to kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji; w przypadku gdy kurs ten przekracza 103% i nie jest jednocześnie wyższy niż 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych Europejskiego Banku Centralnego z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu), stosujemy średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 kursów księgowych. W przypadku gdy kurs księgowy Europejskiego Banku Centralnego w danym miesiącu przekroczy 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych Europejskiego Banku Centralnego z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu) stosujemy kurs będący średnią z 12 ostatnich kursów księgowych;

UPLN- to wyrażona w złotych wartość środków z budżetu państwa stanowiących część wkładu krajowego w ramach RPO, zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, zawartych/podjętych od początku uruchomienia programu operacyjnego; w przypadku aneksowania umów/decyzji wspomniana wartość powinna uwzględniać dotychczasowe zmiany/korekty przyznanego dofinansowania (wynikające z aneksowania umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, czy też z obciążeń na projekcie nie mające odzwierciedlenia w aneksach), a w odniesieniu do projektów w przypadku których dokonano płatności końcowej należy dokonać korekty kwoty widniejącej w umowie o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, tak aby odzwierciedlała faktyczną wartość płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta.

Załącznik Nr  5a

Wzór informacji o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO

Lp.Nazwa projektuBeneficjentKoordynator

(jeśli dotyczy)

Skład konsorcjum (jeśli dotyczy)
1.
2.
3.

Załącznik Nr  5b

Informacja o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO

1 Przez projekty rewitalizacyjne należy rozumieć projekty realizowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b oraz projekty z innych priorytetów inwestycyjnych, w których kryteria dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do dofinansowania.
2 Należy wskazać na jakie cele związane z realizacją RPO będą wydatkowane środki ze wskazanego rachunku bankowego (np. nr osi priorytetowej, realizacja projektów własnych, pomoc techniczna itp.).
3 Niepotrzebne skreślić.
4 Załącznik składany w przypadku wnioskowania o wyższą kwotę niż 15 % w ramach I lub II transzy środków dotacji celowej udzielanej na dany rok.
5 Niepotrzebne skreślić.