Zatwierdzenie zmian w normach szacunkowych dla ustalania wartości budynków podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Monitor Polski

M.P.1960.74.344

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1960 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 września 1960 r.
o zatwierdzeniu zmian w normach szacunkowych dla ustalania wartości budynków podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Na podstawie § 12 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków (Dz. U. Nr 52, poz. 254) podaje się do wiadomości, że decyzją z dnia 30 czerwca 1960 r. nr BP.RMU/204/60 zostały zatwierdzone zmiany w wymienionych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 585) "normach szacunkowych ustalania wartości budynków podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych". Zmiany te wchodzą w życie w obowiązkowym ubezpieczeniu budynków z dniem 1 stycznia 1961 r.
Osoby zainteresowane mają prawo przeglądania norm szacunkowych w biurach inspektoratów powiatowych Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.