Zatwierdzenie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków.

Monitor Polski

M.P.1951.A-98.1392

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 października 1951 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków. *

Na podstawie art. 18 ust. 1 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 72) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 1951 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 168) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się uchwałę Rady Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 25 października 1951 r. zawierającą taryfę składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków określoną w §§ 2 i 3.
1.
Dla obowiązkowego ubezpieczenia wszystkich budynków położonych w gminach oraz dla tych budynków, położonych na terenach miast, które związane są w rozumieniu przepisów o podatku gruntowym z gospodarstwem rolnym, ustala się następującą taryfę składek:
Ściany zewnętrzne budynkuPokrycie dachuSkładka od 1.000 zł sumy ubezpieczenia
W - taryfa wiejska
poz.zł gr
murowanetwarde miękkie słomaW. 1

W. 2

W. 3

1.20

2.70

3.80

mieszanetwarde miękkie słomaW. 4

W. 5

W. 6

2.50

3.00

4.00

drewnianetwarde miękkie słomaW. 7

W. 8

W. 9

2.70

3.80

4.50

2.
Stawki, wymienione w ust. 1, zmniejsza się o 50% dla:
1)
budynków państwowych związanych z gospodarstwem rolnym w rozumieniu przepisów o podatku gruntowym;
2)
świątyń wszelkich wyznań, położonych w gminach, o ile mieszczą się w budynkach specjalnie w tym celu wzniesionych.
3. 2
Stawki, wymienione w ust. 1, podwyższa się:
1)
o 10% dla gospodarstw rolnych własności prywatnej o podstawie opodatkowania dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok podatkowy poprzedzający rok wymiaru składki od 11.880 zł do 23.760 zł;
2)
o 25% dla gospodarstw rolnych własności prywatnej o podstawie opodatkowania dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok podatkowy poprzedzający rok wymiaru składki - ponad 10.800 zł.
Budynki położone w gminach, które ze względu na swój miejski charakter opłacały dotychczas składki obliczone według taryfy miejskiej, będą nadal opłacały składki obliczone według taryfy miejskiej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1951 r.
* Z dniem 1 stycznia 1957 r. obniża się o 12% taryfę składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków wiejskich, zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 18 lipca 1957 r. w sprawie obniżenia taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków wiejskich (M.P.57.61.374).
1 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 kwietnia 1962 r. (M.P.62.35.167) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1962 r.
2 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 kwietnia 1962 r. (M.P.62.35.167) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1962 r.