Monitor Polski

M.P.1985.21.159

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 sierpnia 1985 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 24 lipca 1985 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1984 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1984 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1984, z przebiegu realizacji w latach 1983 i 1984 narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1983-1985, z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za 1984 r., z wykonania planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1984 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.

1. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zatwierdza:
- sprawozdanie Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1984 r.,
- sprawozdanie z wykonania planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1984 r.,
- bilans płatniczy PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1984,
- sprawozdanie Rządu z przebiegu realizacji w latach 1983 i 1984 narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1983-1985,
- sprawozdanie z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za 1984 r.,
- sprawozdanie z wykonania planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1984 r.
2. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej udziela Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1984 r.