Monitor Polski

M.P.2019.41

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 11 stycznia 2019 r.
o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona

Na podstawie art. 14kf pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669) ogłasza się, że:
1. W dniu 23 listopada 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą nr C(2018) 8003 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2015) 7386 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego "Europejski Fundusz Morski i Rybacki - Program Operacyjny dla Polski" w celu udzielenia wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
2. Treść programu, o którym mowa w ust. 1, została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pod adresem: http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/rybolowstwo-ogloszenia-i-obwieszczenia/.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).