Zatwierdzenie przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Monitor Polski

M.P.2017.819

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 sierpnia 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 7 sierpnia 2017 r.
o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 14kd pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) ogłasza się, że:
1.
W dniu 18 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą C(2017) 2604 zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014) 9783.
2.
Treść zmienionego programu, o którym mowa w ust. 1, została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).