§ 2. - Zatwierdzenie "Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020".

Monitor Polski

M.P.2015.1207

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2015 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.