Monitor Polski

M.P.2014.828

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr 188
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa śląskiego Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", biorąc pod uwagę postanowienia:

1. Uchwały nr 188 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. zatwierdzającej wynegocjowany Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego, podjętej na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy,

2. Uchwały Zarządu Województwa nr ........ z dnia ..... zatwierdzającej wynegocjowany Kontrakt Terytorialny, podjętej na podstawie art. 14o ust. 3 ustawy,

3. Umowy Partnerstwa, zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r., zwanej dalej "Umową Partnerstwa",

4. Regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zwanego dalej "RPO",

5. Krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,

6. Strategii Rozwoju Kraju 2020: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 r.,

7. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r.,

8. Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r.,

9. Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego przyjętej przez Sejmik Województwa w dniu 1 lipca 2013 r.,

10. Komunikatu Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,

oraz przepisy:

11. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013",

12. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289),

13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 281),

14. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146), zwanej dalej "ustawą wdrożeniową",

15. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.),

16. Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.),

17. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115),

18. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),

19. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),

.................................................., Minister Infrastruktury i Rozwoju, zwany dalej "Ministrem",

oraz

Województwo Śląskie, zwane dalej "Stroną samorządową", reprezentowane przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają:

......................................................., Marszałek/Członek Zarządu Województwa Śląskiego,

oraz

........................................................, Członek Zarządu Województwa Śląskiego,

zwani łącznie dalej "Stronami",

zawierają niniejszy Kontrakt Terytorialny, zwany dalej "Kontraktem".

Biorąc pod uwagę potrzebę koordynacji działań z zakresu polityki rozwoju podejmowanych przez stronę rządową i stronę samorządową w województwach w celu zwiększenia skuteczności i efektywności tych działań oraz efektywności wydatkowania środków publicznych, jak również zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych, na działania z zakresu polityki rozwoju, które zgodnie z szacunkami w latach 2014-2023 w skali całego kraju może wynieść około 400 mld zł, w tym w Województwie Śląskim może wynieść około 40,9 mld zł,

Strony postanawiają, co następuje:

ROZDZIAŁ  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.  1

[Przedmiot Kontraktu]

1. Przedmiotem Kontraktu jest określenie celów i przedsięwzięć priorytetowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Śląskiego, zwanego dalej "Województwem", co do których Strony deklarują współpracę w ramach realizacji właściwych programów operacyjnych na lata 2014-2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów, z których mogą być finansowane przedsięwzięcia priorytetowe przyczyniające się do osiągnięcia celów Kontraktu.
2. Wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO oraz zasady dotyczące rozwiązywania sporów oraz warunków zmiany Kontraktu związanych z realizacją RPO zostaną określone w Kontrakcie po zatwierdzeniu RPO przez Komisję Europejską, przy czym:
1) Strona samorządowa zapewnia, że RPO będzie realizowane zgodnie z Umową Partnerstwa;
2) Strona samorządowa jest odpowiedzialna za zapewnienie wkładu krajowego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji RPO. Na wkład krajowy składają się środki:
a) instytucji zaangażowanych w realizację RPO: instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej,
b) innych podmiotów niewymienionych w lit. a), w szczególności beneficjentów RPO;
3) Strona rządowa może zapewnić środki budżetu państwa na pokrycie części wkładu krajowego. Wysokość tych środków określa Minister, w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, po zatwierdzeniu RPO przez KE;
4) Strona samorządowa zobowiązuje się do stosowania w trakcie realizacji RPO wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, oraz ich zmian;
5) Strona rządowa zapewnia opracowywanie projektów wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, oraz ich zmian, przy poszanowaniu zasady partnerstwa, mając na względzie rolę Strony samorządowej jako instytucji zarządzającej RPO.
Art.  2

[Okres obowiązywania Kontraktu]

1. Kontrakt obowiązuje w latach 2014-2023.
2. Skrócenie lub wydłużenie okresu obowiązywania Kontraktu wymaga zgody Stron.
Art.  3

[Źródła finansowania Kontraktu]

1. Źródłami finansowania Kontraktu są w szczególności: środki przeznaczone na realizację właściwych programów operacyjnych na lata 2014-2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, budżet państwa, budżet Województwa, budżety innych jednostek samorządu terytorialnego, środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne.
2. W realizację Kontraktu mogą być również zaangażowane środki prywatne, zgodnie z zasadami danego źródła finansowania i właściwymi przepisami.
Art.  4

[Ogólne zasady współpracy]

Strony Kontraktu zobowiązują się do:

1) podejmowania w dobrej wierze działań w celu realizacji pełnego zakresu przedmiotowego Kontraktu;
2) podejmowania w dobrej wierze działań w celu pozyskania oraz zaangażowania jak najszerszego grona partnerów do realizacji zakresu przedmiotowego Kontraktu;
3) przekazywania dokładnych i rzetelnych informacji dotyczących realizacji postanowień Kontraktu.

ROZDZIAŁ  2

CELE ROZWOJOWE I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRIORYTETOWE

Art.  5

[Cele rozwojowe i deklaracje stron w zakresie ich realizacji]

1. Strony deklarują wolę współpracy przy realizacji w szczególności następujących celów rozwojowych i kierunków działań na terenie Województwa:
1) poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki:
a) wzmacnianie innowacyjnego potencjału uczelni oraz podmiotów sektora B+R - wspieranie najsilniejszych placówek i zespołów naukowych, wzmocnienie już istniejącej infrastruktury B+R pod kątem realizacji prac badawczych na rzecz regionalnych inteligentnych specjalizacji,
b) rozwój współpracy instytucji nauki, B+R i przedsiębiorstw na rzecz tworzenia i wdrażania rozwiązań innowacyjnych i kreatywnych, w tym patentów,
c) rozwój i komercjalizacja badań naukowych przede wszystkim w zakresie nowoczesnych technologii,
d) podnoszenie zdolności firm regionu do wdrażania innowacji i nowoczesnych rozwiązań technologicznych;
2) modernizacja istniejących systemów transportowych oraz lepsze skomunikowanie obszarów południowej i północnej części województwa:
a) modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych zarówno drogowych, jak i kolejowych,
b) modernizacja linii kolejowych, zwłaszcza w kontekście rozwoju transportu multimodalnego,
c) wzmocnienie powiązań komunikacyjnych obszaru północnego oraz południowego z obszarami węzłowymi,
d) zapewnienie warunków dla mobilności mieszkańców przez inwestycje infrastrukturalne na liniach kolejowych znaczenia regionalnego;
3) zwiększenie mocy wytwórczych energii elektrycznej w województwie;
4) zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu;
5) zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
6) zwiększenie poziomu zatrudnienia w Województwie:
a) działania na rzecz aktywnej polityki rynku pracy wobec grup znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
b) rozwój przedsiębiorczości,
c) upowszechnianie różnych form opieki nad dziećmi do lat 3,
d) poprawa adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników;
7) redukcja poziomu wykluczenia społecznego:
a) zwiększenie aktywności społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu,
b) poprawa dostępu do usług społecznych i inwestycje niezbędne do realizacji usług społecznych i usług aktywnej integracji społecznej,
c) rozwój ekonomii społecznej;
8) podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie:
a) upowszechnienie edukacji przedszkolnej,
b) podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
c) wsparcie edukacji ogólnej w zakresie kompetencji kluczowych dla funkcjonowania na rynku pracy,
d) upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy;
9) podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia, w szczególności:
a) podniesienie jakości infrastruktury ochrony zdrowia oraz efektywności systemu zarządzania, rozszerzenie zakresu usług medycznych i podniesienie jakości obsługi pacjentów,
b) rozwój profilaktyki zdrowotnej, w tym działania na rzecz ograniczania chorób i uzależnień cywilizacyjnych oraz promocja zdrowego i aktywnego trybu życia, z uwzględnieniem zmian demograficznych,
c) optymalizacja dostępu do specjalistycznych placówek ochrony zdrowia,
d) podnoszenie kwalifikacji pracowników związanych z ochroną zdrowia i kształcenie nowych kadr;
10) rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych;
11) kompleksowa rewitalizacja dzielnic i miast o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych, w szczególności rewitalizacja na terenie Bytomia.
2. Mając na uwadze cele rozwojowe i kierunki działań określone w ust. 1, Strony deklarują, że:
1) dla celu poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki:
a) w zakresie uzupełniania bazy niezbędnej infrastruktury B+R w jednostkach naukowych przy uwzględnieniu istniejącego potencjału:
Strona rządowa będzie dążyć do realizacji przedsięwzięć wskazanych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, zwanej dalej "PMDIB", wyłonionych w konkursie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,
Strona samorządowa będzie dążyć do realizacji w ramach RPO przedsięwzięć uzgodnionych w Kontrakcie, wskazanych na PMDIB lub innych uzgodnionych przez Strony, w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji;
b) w zakresie wspierania regionalnych agend naukowo-badawczych opartych na regionalnych inteligentnych specjalizacjach i wynikających z nich projektów prowadzonych przez jednostki naukowe i konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami, w którym liderem jest jednostka naukowa:
Strona rządowa w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, może przeznaczyć środki na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych,
Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,
Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez województwa, w tym Województwo Śląskie,
w ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą;
2) dla celu modernizacja istniejących systemów transportowych oraz lepsze skomunikowanie obszarów południowej i północnej części województwa:
a) Strona rządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej zgodnie z projektem Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r., zwanym dalej "DI", Programem Budowy Dróg Krajowych, zwanym dalej "PBDK" lub Wieloletnim Programem Inwestycji Kolejowych, zwanym dalej "WPIK", w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,
b) Strona samorządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich zgodnie z opracowanym planem inwestycyjnym w ramach warunkowości ex ante do RPO, na zasadach określonych w Umowie Partnerstwa, w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,
c) Strony podejmą starania na rzecz uzyskania dodatkowych środków innych niż źródła dostępne w ramach właściwych programów operacyjnych na lata 2014-2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności na finansowanie inwestycji transportowych,
d) Strona rządowa podejmie starania na rzecz kontynuacji finansowego wsparcia inwestycji na drogach lokalnych na zasadach określonych dla właściwych źródeł finansowania, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tych źródeł;
3) dla celu zwiększenie mocy wytwórczych energii elektrycznej w województwie:
a) Strona rządowa zidentyfikuje najważniejsze inwestycje w zakresie infrastruktury energetycznej w Project pipeline dla sektora energetyki,
b) Strona rządowa będzie dążyć, w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, do zapewnienia wsparcia finansowego dla projektów zidentyfikowanych w Project pipeline dla sektora energetyki, pod warunkiem że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,
c) Strona rządowa dokona wyboru projektów spośród inwestycji w zakresie infrastruktury energetycznej ujętych w Project pipeline dla sektora energetyki na zasadach przewidzianych we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014-2020, służącym realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,
d) Strona samorządowa będzie dążyć do zapewnienia w ramach dostępnych środków finansowych w ramach RPO wsparcie finansowe dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, pod warunkiem że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji;
4) dla celu zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu:
a) Strony zapewnią, że ewentualne inwestycje związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym będą wynikać z tzw. "masterplanów", stanowiących uzupełnienie planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 roku, a po 2015 roku - ze zaktualizowanych planów gospodarowania wodami, zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.), tzw. Ramową Dyrektywą Wodną, zwaną dalej "RDW",
b) Strony zapewnią, że ewentualne inwestycje związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym będą uwzględniać opracowane mapy zagrożeń i mapy ryzyka powodziowego oraz będą spójne z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str. 27),
c) Strony podejmą starania w celu zapewnienia wsparcia finansowego dla inwestycji związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji, odpowiednio w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, i właściwego RPO;
5) dla celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego:
a) Strony podejmą działania na rzecz uzyskania dodatkowych środków z innych niż źródła dostępne w ramach właściwych programów operacyjnych na lata 2014-2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności na finansowanie inwestycji w kulturę i dziedzictwo narodowe i regionalne,
b) Strona rządowa podejmie starania na rzecz kontynuacji finansowego wsparcia inwestycji z zakresu kultury, w szczególności ochrony zabytków, na zasadach określonych dla właściwych źródeł finansowania, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tych źródeł;
6) dla celu zwiększenie poziomu zatrudnienia w Województwie:
a) Strona rządowa podejmie starania w celu realizacji i dofinansowania w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, działań w Województwie Śląskim w obszarze aktywizacji zawodowej osób młodych do ukończenia 29 roku życia, które pozostają bez pracy lub poszukują zatrudnienia. Działania te będą realizowane na podstawie odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy instytucją zarządzającą tym programem a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, który będzie pełnił rolę instytucji pośredniczącej w ramach tego programu. W porozumieniu tym zostaną określone szczegółowe zasady realizacji działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób młodych do ukończenia 29 roku życia, które pozostają bez pracy lub poszukują zatrudnienia, oraz wysokość środków przeznaczonych na ten cel,
b) Strona samorządowa zobowiązuje się, że w ramach dostępnych środków finansowych w ramach RPO:
działania w zakresie aktywizacji zawodowej objęte wsparciem finansowym będą uwzględniać specyfikę wewnątrzregionalną,
preferowane będą grupy docelowe znajdujące się w szczególnej sytuacji na regionalnym rynku pracy,
działania objęte wsparciem finansowym będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektów,
wsparcie finansowe będzie obejmować instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne instrumenty i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej,
wsparcie finansowe będzie obejmować aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia,
wsparcie finansowe w zakresie przystosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian będzie realizowane zgodnie z podejściem popytowym oraz będzie skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;
7) dla celu redukcja poziomu wykluczenia społecznego:
a) Strona rządowa zobowiązuje się, że w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, wsparciem finansowym w formie instrumentów finansowych, o których mowa w rozporządzeniu nr 1303/2013, zostaną objęte podmioty ekonomii społecznej w Województwie,
b) Strona samorządowa zobowiązuje się, że w ramach dostępnych środków finansowych w ramach RPO:
wsparcie finansowe działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie ukierunkowane na ich aktywizację społeczno-zawodową, a także reintegrację i rehabilitację społeczno-zawodową i będzie odbywać się z wykorzystaniem m.in. instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym czy zdrowotnym,
wsparcie finansowe działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie zindywidualizowane i kompleksowe,
wsparcie finansowe będzie skoncentrowane na współpracy publicznych i niepublicznych służb oraz integrowanie oferowanych przez nie usług,
wsparcie finansowe będzie skoncentrowane na procesie deinstytucjonalizacji,
preferowane będzie wsparcie finansowe działań dotyczących następujących rodzajów usług: asystenckich i opiekuńczych nad osobami o różnym stopniu niesamodzielności, wsparcia rodzin, usług związanych z pieczą zastępczą, usług w mieszkaniach chronionych i innych formach mieszkań lub domów o charakterze wspomaganym,
wsparcie finansowe adresowane do sektora ekonomii społecznej będzie ukierunkowane na tworzenie w nim nowych miejsc pracy;
8) dla celu podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie:
a) Strona rządowa zapewnia, że przedsięwzięcia w zakresie szkolnictwa wyższego odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wybierane w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, w trybie konkursowym, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym;
b) Strona samorządowa zapewnia, że w ramach dostępnych środków finansowych w ramach RPO:
wsparcie finansowe w obszarze kształcenia ogólnego będzie obejmować działania ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych oraz postaw lub umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości) uczniów, wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, stworzenia warunków dla nowoczesnego nauczania oraz indywidualizacji podejścia do ucznia,
wsparcie finansowe działań z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli będzie ograniczone do wskazanych w tiret 1 obszarów interwencji EFS oraz obszarów deficytowych,
wsparcie finansowe działań na rzecz edukacji przedszkolnej będzie obejmować tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej, rozszerzenie oferty ośrodka wychowania o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli; budowa nowej bazy lokalowej dla ośrodków wychowania przedszkolnego realizowana będzie w ograniczonym zakresie, w przypadkach uzasadnionych specyfiką lokalną,
wsparcie finansowe działań w obszarze kształcenia zawodowego będzie obejmować działania ukierunkowane na inicjowanie i rozwijanie współpracy szkół zawodowych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, organizację praktycznej nauki zawodu, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, wsparcie świadczenia usług doradztwa w szkołach,
wsparcie finansowe działań w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych będzie skoncentrowane na rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności porozumiewaniu się w językach obcych oraz kompetencjach informatycznych;
9) dla celu podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia:
a) Strony uznają, że dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do prognozowanych zmian epidemiologicznych i demograficznych wymaga prowadzenia działań zarówno na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym,
b) Strony deklarują, że podejmowane w Województwie inwestycje w infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych będą uwzględniały potrzeby zdrowotne występujące w Województwie,
c) Strony deklarują współpracę przy tworzeniu instrumentów badania potrzeb zdrowotnych,
d) Strony podejmą starania na rzecz uzyskania dodatkowych środków innych niż źródła dostępne w ramach właściwych programów operacyjnych na lata 2014-2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności na finansowanie inwestycji w infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, w szczególności dostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych do wymogów wynikających z właściwych przepisów,
e) Strona rządowa podejmie starania na rzecz kontynuacji finansowego wsparcia inwestycji w infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, na zasadach określonych dla właściwych źródeł finansowania, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tych źródeł,
f) Strony zapewniają, że projekty z zakresu ochrony zdrowia finansowane ze środków właściwych programów operacyjnych na lata 2014-2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności będą podlegać ograniczeniom wynikającym z Umowy Partnerstwa, w szczególności, że wsparcie finansowe będzie kierowane na inwestycje z zakresu ochrony zdrowia na zasadach wynikających z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe Ramy Strategiczne oraz Planu działań;
10) dla celu wsparcie rozwoju miasta wojewódzkiego i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych:
a) Strony ustalają, że na terenie Subregionu Centralnego wsparcie ukierunkowane zostanie poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwany dalej "ZIT", realizowanych ze środków RPO i uzupełnianych przez przedsięwzięcia w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego i działań w zakresie efektywności energetycznej ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zgodnie z przyjętym podziałem interwencji między programami operacyjnymi na lata 2014-2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,
b) Strony ustalają, że w przypadku miast regionalnych i subregionalnych:
miasta: Bielsko-Biała, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Rybnik, Zawiercie, Żory lub właściwe podmioty z tych miast mogą ubiegać się o wsparcie projektów w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego w ramach konkursu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tego źródła,
Strona rządowa dokona w trybie konkursowym wyboru projektów spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez miasta wymienione w tiret 1,
Strona samorządowa wesprze miasta z obszaru Województwa poprzez dofinansowanie realizacji projektów tych miast lub właściwych podmiotów z tych miast, wybranych w konkursach w ramach RPO lub poprzez instrumenty terytorialne w RPO, na zasadach realizacji RPO;
11) dla celu kompleksowa rewitalizacja dzielnic i miast o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych:
a) Strona rządowa deklaruje przygotowanie narodowego planu rewitalizacji,
b) Strona rządowa podejmie działania na rzecz przygotowania rozwiązań prawnych w zakresie rewitalizacji,
c) Strona samorządowa zapewni odpowiednie mechanizmy finansowania działań z zakresu rewitalizacji w ramach RPO.
Art.  6

[Przedsięwzięcia priorytetowe i warunki ich realizacji]

1. Strony ustalają następujące przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji, w tym przewidywane źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:
1) przedsięwzięcia podstawowe:
Nazwa przedsięwzięciaWłaściwość

Stron (Strona rządowa /Strona samorządowa)

Przewidywane źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
A1 odc. Pyrzowice - koniec obwodnicy CzęstochowyStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Przedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu Implementacyjnego (poz 1) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.
S-1 Pyrzowice - Bielsko BiałaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Przedsięwzięcie ujęte w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz 18) do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków. Projekt obarczony dużymi problemami w pozyskaniu decyzji realizacyjnych.
Rewitalizacja linii kolejowej nr. 182 Tarnowskie Góry - Pyrzowice (dojazd do lotniska)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Projekt wstępnie zakwalifikowany do wsparcia w POIŚ jako kolej aglomeracyjna (element połączenia Katowic z lotniskiem Pyrzowice).
Linia kolejowa nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice DziedziceStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz 10) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
Prace na liniach kolejowych nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice - Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice Brzezinka - Oświęcim oraz Dorota - Mysłowice BrzezinkaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz 11) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I linia E65 odc. Będzin -Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - ZebrzydowiceStrona rządowaConnecting Europe Facility (dalej: CEF)Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz 2) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.

Finansowanie w ramach CEF uzależnione od rozstrzygnięć w ramach CEF.

Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap II linia E30 odc. Katowice - Chorzów Batory oraz Gliwice ŁabędyStrona rządowaCEFOdcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz 4) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.

Finansowanie w ramach CEF uzależnione od rozstrzygnięć w ramach CEF.

Prace na linii kolejowej C-E 65 odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - MaksymilianowoStrona rządowaCEFOdcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz 15) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.

Finansowanie w ramach CEF uzależnione od rozstrzygnięć w ramach CEF.

Prace na linii kolejowej nr 146 odc. Wyczerpy - Chorzew SiemkowiceStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 17) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
Prace na linii kolejowej nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 odc. Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/TurzeStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 19) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
Prace na linii kolejowej nr 1 odc. Częstochowa - ZawiercieStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 24) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
Prace na linii kolejowej nr E-59 odc. Kędzierzyn Koźle - Chałupki (granica państwa)Strona rządowaCEFOdcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 41) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.

Finansowanie w ramach CEF uzależnione od rozstrzygnięć w ramach CEF.

Prace na linii kolejowej nr 153, 199, 681, 682, 872, odc. Toszek Północ - Rudzieniec Gliwicki - Stare KoźleStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 43) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
Prace na linii kolejowej nr 62, 660 odc. Tunel, Bukowno - Sosnowiec Płd.Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 46) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap IIStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 4) na liście projektów wodnych śródlądowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.

Realizacja zależy od spełnienia warunkowości ex ante.

Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportuStrona rządowa/ samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcia realizowane będą przez projekty wynikające ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Subregionu Centralnego (w opracowaniu).

Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem ds. rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020,

* projekt jest przygotowany a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT.

W zależności od dostępności alokacji.

Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymiStrona rządowa/ samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcia realizowane będą przez projekty wynikające ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Subregionu Centralnego (w opracowaniu).

Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem ds. rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020,

* projekt jest przygotowany a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT.

W zależności od dostępności alokacji.

Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczychStrona rządowa/ samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcia realizowane będą przez projekty wynikające ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Subregionu Centralnego (w opracowaniu).

Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem ds. rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020,

* projekt jest przygotowany a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT.

W zależności od dostępności alokacji.

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. śląskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Strona rządowa w ramach realizacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych.

Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014-2020.

Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw.

W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą.

Budowa nowego budynku w Bielsku Białej przy ul. Piłsudskiego 39a na siedzibą dla Oddziałów AP Katowice w AP Bielsku Białej, Oświęcimiu i ŻywcuStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie śląskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020 / środki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjąć w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-ZdrojuStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna)Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń oraz zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSW w KatowicachStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
2) przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych:
Nazwa przedsięwzięciaWłaściwość

Stron (Strona rządowa / Strona samorządowa)

Przewidywane źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód - Etap II - węzeł Janów - węzeł BórStrona samorządowaśrodki budżetu państwa/RPOPrzedsięwzięcie poza projektem Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu Realizacja uzależniona od dostępności środków rezerwy subwencji ogólnej.
Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej - DK 52 w odcinku przebiegającym przez woj. śląskieStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020W zakresie dróg krajowych w miastach na prawach powiatu/ w miejskich węzłach sieci bazowej TEN-T będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020.

W przypadku projektów będących w kompetencji GDDKiA będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach POIŚ pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.

Budowa połączenia autostrady A1 i A4 - etap I - zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła IIStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym dla miast na prawach powiatu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020.
Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w CzęstochowieStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym dla miast na prawach powiatu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020.
Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz - Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny - etap I -obwodnica m. Poręba i Zawiercie (Siewierz - Żerkowice)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020W przypadku projektów będących w kompetencji GDDKiA będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
A1 Tuszyn - CzęstochowaStrona rządowaśrodki własne beneficjentaPrzedsięwzięcie ujęte w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz 1) do Strategii Rozwoju Transportu.

Inwestycja nie jest przewidziana ze środków UE. Realizacja uzależniona od określenia źródeł finansowania.

S-11 Kępno - KatowiceStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Przedsięwzięcie ujęte w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz 41) do Strategii Rozwoju Transportu.

Realizacja uzależniona od dostępności środków.

Wsparcie multimodalnego europejskiego obszaru transportu poprzez budowę łącznika pomiędzy S1-DK94 w celu połączenia terenów inwestycyjnych Zagłębia Dąbrowskiego z Euroterminalem w Sławkowie (droga wojewódzka)Strona samorządowaRPO/środki budżetu państwaRekomendacja do RPO ze względu na powiązanie z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Strona rządowa będzie dążyła do zapewnienia środków budżetu państwa na współfinansowanie projektu (wkład własny).
Modernizacja i przebudowa węzłów na najbardziej obciążonej drodze regionu - DK94/86 w przebiegu Katowice - Sosnowiec - Będzin - Czeladź (DK86) oraz Czeladź, Będzin, Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej (DK94)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Przedsięwzięcie poza projektem Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu.

W przypadku projektów będących w kompetencji GDDKiA będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.

Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice -Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim.Strona rządowaRPOProjekt wstępnie uzgodniony między PLK S.A. a samorządem do finansowania z RPO.
Modernizacja linii kolejowej Katowice - Kraków (szybkie połączenie)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020WPIK: poz. 11 Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków 2009-2016.

W przypadku niezrealizowania go w dotychczasowej perspektywie, możliwość ewentualnego przeniesienia do właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020.

Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami w aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - PyrzowiceStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 49) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
Prace na linii kolejowej nr 139 odc. Czechowice Dziedzice - Bielsko-Biała - Zwardoń (granica państwa)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 51) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap III: linia E30 odc. Chorzów Batory - Gliwice ŁabędyStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 53) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Wisła GłębceStrona rządowaRPOProjekt został zaakceptowany przez samorząd województwa do realizacji w ramach RPO.
Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice - CieszynStrona rządowaRPOProjekt został zaakceptowany przez samorząd województwa do realizacji w ramach RPO.
Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko-Biała Główna na odcinku granica województwa - Bielsko-Biała GłównaStrona rządowaRPOProjekt został zaakceptowany przez samorząd województwa do realizacji w ramach RPO.
Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota - Nędza na odcinku Rybnik Towarowy - SuminaStrona rządowaRPOProjekt został zaakceptowany przez samorząd województwa do realizacji w ramach RPO.
Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice -Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - OświęcimStrona rządowaRPOProjekt został zaakceptowany przez samorząd województwa do realizacji w ramach RPO.
Dostawa 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich (wymiar regionalny)Strona samorządowaRPOProjekt został zaakceptowany przez samorząd województwa do realizacji w ramach RPO.
Modernizacja Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowychStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 21) na liście projektów wodnych śródlądowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.

Realizacja uzależniona od dostępności środków i spełnienia warunkowości ex ante.

Modernizacja Kanału Gliwickiego - urządzeń i obiektów funkcjonalnie związanych z kanałem żeglugowymStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 23) na liście projektów wodnych śródlądowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.

Realizacja uzależniona od dostępności środków i spełnienia warunkowości ex ante.

Rozbudowa infrastruktury MPL Katowice (w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony środowiska)Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020.
Europejskie Centrum Przetwórstwa Surowców Metalicznych i MetaliStrona samorządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z programem i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
CENTREVITAL - Centrum Eko-Innowacyjnych Technologii Rewitalizacji Terenów PoprzemysłowychStrona samorządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z programem i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - "Assist Med-Sport Silesia"Strona samorządowaRPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: MNiSW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR) zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Innowacyjne technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska na terenach zurbanizowanychStrona samorządowaRPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Zintegrowane Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych MateriałówStrona samorządowaRPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Śląskie Centrum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachStrona samorządowaRPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Centrum Rozwoju Technologii Biomedycznych, Stomatologicznych i Transferu Danych Bio-SilesiaStrona samorządowaRPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Działalność badawczo-rozwojowa nad innowacyjnymi metodami leczenia ran przewlekłych i oparzeńStrona samorządowaRPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Centrum Czystych Technologii Węglowych: rozwój wiedzy i kompetencji gospodarki regionalnej wokół czystych technologii węglowychStrona samorządowaRPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Prace badawczo-rozwojowe nad możliwością wykorzystania wód geotermalnych i pokopalnianych w Województwie ŚląskimStrona samorządowaRPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO (dotyczy komponentu infrastruktury badawczej). Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Muzeum Hutnictwa w ChorzowieStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020/RPOMożliwość finansowania ze środków UE uzależniona od wyników negocjacji z KE. Możliwość realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 w trybie konkursowym.

Przedsięwzięcie wstępnie rekomendowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN) do realizacji.

Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z MKiDN.

Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowegoStrona samorządowaRPOMożliwość finansowania ze środków UE uzależniona od wyników negocjacji z KE.

Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z MKiDN.

Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-BiałejStrona samorządowaśrodki budżetu państwa, RPO, środki własne beneficjentaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia (dalej: MZ) realizowanych w drodze konkursu ofert.

Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgodnie z kryteriami programu oraz dostępności środków.

W zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.

Organizacja Śląskiego Centrum Wczesnej Diagnostyki Nowotworów i Medycyny FizykalnejStrona samorządowaśrodki budżetu państwa, RPO, środki własne beneficjentaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji MZ realizowanych w drodze konkursu ofert.

Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgodnie z kryteriami programu oraz dostępności środków.

W zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.

Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiegoStrona samorządowaśrodki budżetu państwa, RPO, środki własne beneficjentaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji MZ realizowanych w drodze konkursu ofert.

Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgodnie z kryteriami programu oraz dostępności środków.

W zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.

Modernizacja i rozbudowa zaplecza lokalowego i sprzętowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w ramach zadania "Utworzenie Jurajskiego Centrum Onkologii"Strona samorządowaśrodki budżetu państwa, RPO, środki własne beneficjentaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji MZ realizowanych w drodze konkursu ofert.

Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgodnie z kryteriami programu oraz dostępności środków.

Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę bloku operacyjnego oraz doposażenie pracowni diagnostyki obrazowej Zagłębiowskiego Centrum OnkologiiStrona samorządowaśrodki budżetu państwa, RPO, środki własne beneficjentaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji MZ realizowanych w drodze konkursu ofert.

Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgodnie z kryteriami programu oraz dostępności środków.

W zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.

Utworzenie Regionalnego Ośrodka Onkologii, Kardiologii oraz Chorób Przewlekłych i Wieku Starczego w RybnikuStrona samorządowaśrodki budżetu państwa, RPO, środki własne beneficjentaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji MZ realizowanych w drodze konkursu ofert.

Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgodnie z kryteriami programu oraz dostępności środków.

W zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.

Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz 10 innych szpitali, których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego lub oddziałów w tych szpitalachStrona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
Utworzenie Centrum Geriatrii i Rehabilitacji poprzez dobudowę skrzydła do budynku D Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-BiałejStrona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
Stworzenie infrastruktury zapobiegającej negatywnym skutkom chorób cywilizacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w SosnowcuStrona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiegoStrona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju)Strona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
Budowa Elektrociepłowni ŁagiszaStrona rządowaŚrodki Programu Polskie Inwestycje RozwojoweProjekt możliwy do realizacji w ramach Polskich Inwestycji Rozwojowych. Projekt znajduje się w fazie szczegółowej analizy.
Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalneStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Strona rządowa w ramach realizacji działań w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na działania uwzględniające specyfikę regionalną.

Przedsięwzięcia odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wyłaniane w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym.

Szczegółowe zasady i sposób zastosowania ww. mechanizmu zostaną zatwierdzone przez komitet monitorujący właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020.

Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od negocjacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 z KE, ostatecznego kształtu programu oraz dostępnej alokacji.
Planetarium - Śląski Park NaukiStrona samorządowaRPOProjekt został zaakceptowany przez samorząd województwa do realizacji w ramach RPO.
Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330- Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry", w Tarnowskich Górach w likwidacjiStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Możliwość finansowania ze środków UE. Możliwość realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 w trybie konkursowym.
Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i BrynicyStrona samorządowaRPOProjekt został zaakceptowany przez samorząd województwa do realizacji w ramach RPO.
Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMEDStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020Możliwość uzyskania dodatkowych punktów w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Warunkiem jest spełnienie kryteriów tego programu, w tym obecność w konsorcjum z jednostką administracji rządowej.
2. Oczekiwanym rezultatem realizacji przedsięwzięć wskazanych w ust. 1 jest:
1) z zakresu badania i rozwój - zwiększenie nakładów na badania i rozwój oraz wzrost poziomu innowacyjności Województwa;
2) z zakresu infrastruktury transportowej - poprawa dostępności transportowej Województwa w układzie (międzynarodowym/krajowym/regionalnym);
3) z zakresu energetyki - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Województwa;
4) z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia - poprawa dostępności usług zdrowotnych w Województwie;
5) z zakresu działań realizowanych na terenie Subregionu Centralnego - zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego, zwiększenie efektywności energetycznej, wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach obszaru ZIT;
6) z zakresu działań skierowanych do miast subregionalnych - zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego;
7) z zakresu rewitalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców obszarów o szczególnym nasileniu negatywnych zjawisk;
8) z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego i regionalnego - poprawa dostępności do dóbr i usług kultury.
3. Podjęcie realizacji przedsięwzięć określonych w ust. 1 będzie uzależnione od:
1) wyników negocjacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, w ramach których mogą być finansowane przedsięwzięcia priorytetowe;
2) gotowości przedsięwzięć priorytetowych do realizacji;
3) dostępności środków finansowych w ramach wskazanych źródeł finansowania;
4) zgodności z kryteriami właściwymi dla danego źródła lub źródeł finansowania przedsięwzięcia;
5) niewystąpienia okoliczności skutkujących niemożnością finansowania projektów zgodnie z zasadami, w tym uniemożliwiających dofinansowanie przedsięwzięcia zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danego źródła lub źródeł finansowania;
6) w przypadku przedsięwzięć wynikających ze strategii ZIT - wyników dalszych prac nad Strategią ZIT zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 4 ustawy wdrożeniowej, w tym pozytywnej opinii instytucji zarządzającej właściwym krajowym programem operacyjnym na lata 2014-2020, służącym realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, lub RPO, oraz od spełnienia przez potencjalnego wnioskodawcę ustalonych warunków przyznania dofinansowania;
7) złożenia przez podmiot realizujący przedsięwzięcie odpowiedniego wniosku do właściwej instytucji albo właściwego dysponenta w terminie i na warunkach wskazanych przez tę instytucję albo tego dysponenta, potwierdzającego gotowość realizacyjną przedsięwzięcia;
8) zdolności podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia do realizacji tego przedsięwzięcia, w szczególności do zapewnienia wkładu własnego;
9) uzgodnienia pomiędzy Stronami szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia, w tym ostatecznych źródeł jego finansowania;
10) innych niż określone w pkt 1-9 warunków formalnoprawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.
4. Przedsięwzięcia priorytetowe, o których mowa w ust. 1, są realizowane na warunkach określonych w dokumentach właściwych dla danego źródła lub źródeł finansowania, z uwzględnieniem szczegółowych warunków wskazanych w ust. 1.
5. Przyznanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w ust. 1, ich wydatkowanie i rozliczenie następuje na podstawie dokumentów właściwych dla danego źródła lub źródeł finansowania.
Art.  7

[Zakres i tryb sprawozdawczości z realizacji Kontraktu w zakresie celów i przedsięwzięć priorytetowych]

1. W terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia Kontraktu, Strony - zgodnie z właściwością wskazaną w art. 6 ust. 1 - przygotują i przekażą sobie nawzajem informacje dotyczące każdego z przedsięwzięć wskazanych w art. 6 ust. 1, z wyłączeniem przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK lub WPIK, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do Kontraktu. W przypadku gdy w wyniku zmiany Kontraktu zostaną w nim wskazane dodatkowe przedsięwzięcia priorytetowe, termin na przygotowanie informacji o przedsięwzięciu stosuje się odpowiednio.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 1a, będą stanowić załączniki 1b do Kontraktu, określające szczegółowe warunki realizacji poszczególnych przedsięwzięć, po ich zaakceptowaniu przez drugą Stronę. Każdorazowa zmiana załącznika 1b do Kontraktu wymaga uzgodnienia pomiędzy Stronami.
3. Nieprzygotowanie informacji, o których mowa w ust. 1, może skutkować usunięciem przedsięwzięcia z listy przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie. Usunięcie przedsięwzięcia priorytetowego z listy w Kontrakcie wymaga zgody Stron.
4. Minister występuje w terminie do dnia 15 lutego każdego roku do właściwych instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi na lata 2014-2020 służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności z wnioskiem o przekazanie informacji o realizacji Kontraktu w roku poprzednim, w szczególności w zakresie realizowanych w tych programach przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w art. 6 ust. 1. Informacja jest przygotowywana na podstawie informacji przekazanych przez podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć priorytetowych lub danych i informacji pozyskanych w procesie zarządzania krajowymi programami operacyjnymi na lata 2014-2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności.
5. Minister występuje w terminie do dnia 15 lutego każdego roku do ministrów właściwych ze względu na zakres objęty Kontraktem z wnioskiem o przekazanie informacji o realizacji Kontraktu w roku poprzednim w zakresie celów i przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w art. 6 ust. 1, nieobjętych programami operacyjnymi na lata 2014-2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, realizowanych w nadzorowanych przez nich działach administracji rządowej. Informacja jest przygotowywana na podstawie informacji przekazanych przez podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć priorytetowych lub danych i informacji pozyskanych w procesie kierowania tym działem.
6. Strona samorządowa w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku przekazuje Ministrowi informację o realizacji Kontraktu w roku poprzednim w zakresie realizowanych w tym RPO celów i przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w art. 6 ust. 1. Informacja jest przygotowywana na podstawie informacji przekazanych przez podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć priorytetowych lub danych i informacji pozyskanych w procesie zarządzania programem.
7. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Minister sporządza i przekazuje do uzgodnienia Stronie samorządowej projekt informacji o realizacji Kontraktu w roku poprzednim w zakresie celów i przedsięwzięć priorytetowych, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 1-2.
8. Strona samorządowa przedstawia Ministrowi uwagi do projektu, o którym mowa w ust. 7, w terminie 7 dni roboczych. W przypadku braku uwag do projektu w tym terminie projekt uznaje się za uzgodniony. Minister rozpatruje uwagi Strony samorządowej i uzgadnia z nią ostateczny zakres informacji.
9. Minister w konsultacji ze Stroną samorządową opracowuje wzory informacji, o których mowa w ust. 4-7. Wzory te nie stanowią elementu Kontraktu.
Art.  8

[Sposób wykonywania przez Ministra monitoringu i kontroli realizacji Kontraktu w zakresie celów rozwojowych i przedsięwzięć priorytetowych]

1. Minister monitoruje realizację Kontraktu w zakresie celów rozwojowych w oparciu o dane statystyki publicznej oraz wyniki analiz lub ewaluacji dotyczących w jakimkolwiek zakresie celów lub przedsięwzięć priorytetowych. Wnioski z monitoringu ujmowane są w projekcie informacji, o którym mowa w art. 7 ust. 7.
2. Minister monitoruje realizację Kontraktu w zakresie przedsięwzięć priorytetowych poprzez monitorowanie postępu w realizacji przedsięwzięć, w szczególności postępu rzeczowego i postępu finansowego, w odniesieniu do informacji dotyczących każdego z przedsięwzięć, przygotowanych przez Strony zgodnie z art. 7 ust. 1. Monitorowanie przedsięwzięć może być prowadzone w szczególności w oparciu o dane statystyki publicznej, dane dotyczące przedsięwzięć dostępne w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 69 ustawy wdrożeniowej, wyniki analiz lub ewaluacji dotyczących w jakimkolwiek zakresie przedsięwzięć priorytetowych.
3. W razie wystąpienia okoliczności lub powzięcia przez Ministra informacji o nieprawidłowej realizacji Kontraktu, Minister może przeprowadzić kontrolę nad jego realizacją na dokumentach.
4. W celu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 3, Minister występuje z wnioskiem o udostępnienie niezbędnych dokumentów do podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć, instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi na lata 2014-2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, ministrów właściwych ze względu na zakres objęty Kontraktem lub Strony samorządowej.
5. Po zakończeniu kontroli, o której mowa w ust. 3, Minister sporządza informację pokontrolną.
6. Minister przekazuje informację pokontrolną właściwej instytucji zarządzającej krajowym programem operacyjnym na lata 2014-2020, służącym realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, instytucji zarządzającej RPO, ministrowi właściwemu ze względu na zakres objęty Kontraktem lub podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację przedsięwzięcia, zwanym dalej "podmiotem kontrolowanym".
7. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 5, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
8. Termin, o którym mowa w ust. 7, może być przedłużony przez Ministra, na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
9. Minister ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.
10. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje Minister w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 12, każdorazowo przerywa bieg terminu.
11. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, Minister pozostawia bez rozpatrzenia.
12. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Minister ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie.
13. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń Minister sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu.
14. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
15. W zakresie przedsięwzięć priorytetowych właściwych dla Strony rządowej, zgodnie z właściwością określoną w art. 6 ust. 1, Minister może wystąpić do instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi na lata 2014-2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności lub ministrów właściwych ze względu na zakres objęty Kontraktem z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.
16. W zakresie przedsięwzięć priorytetowych właściwych dla Strony samorządowej, zgodnie z właściwością określoną w art. 6 ust. 1, Minister może wystąpić do Strony samorządowej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.
17. Kontrole, o których mowa w ust. 15 i 16, są przeprowadzane w sposób i zgodnie z trybem właściwym dla źródeł finansowania danego przedsięwzięcia priorytetowego.
18. Po zakończeniu kontroli informacja pokontrolna w zakresie przedsięwzięć priorytetowych:
1) właściwych dla Strony rządowej - jest sporządzana przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym na lata 2014-2020 służącym realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności lub ministra właściwego ze względu na zakres objęty Kontraktem;
2) właściwych dla Strony samorządowej - jest sporządzana przez Stronę samorządową.
19. Podmioty wskazane w ust. 18 przekazują Ministrowi ostateczną informację pokontrolną niezwłocznie po jej sporządzeniu.
20. Minister dokonuje analizy informacji pokontrolnych sporządzonych lub otrzymanych w roku poprzednim i przekazuje wnioski z tej analizy Stronie samorządowej w terminie do dnia 31 marca. W terminie do dnia 30 kwietnia Strony uzgadniają, czy zasadne jest podjęcie działań naprawczych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu, i wskazują właściwy w tym zakresie podmiot.
21. W razie stwierdzenia przez Strony zasadności podjęcia działań naprawczych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu, Minister w imieniu Stron przekazuje właściwemu podmiotowi informację w tym zakresie.
Art.  9

[Sposób i warunki weryfikacji realizacji przedsięwzięć priorytetowych]

1. Weryfikację przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w art. 6 ust. 1, przeprowadza:
1) Minister - w przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach właściwych krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach innych instrumentów zarządzanych na poziomie krajowym,
2) Strona samorządowa - w przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach innych instrumentów zarządzanych na poziomie regionalnym

- co najmniej raz w roku, na podstawie danych zawartych w informacjach, o których mowa w art. 7, lub informacjach pokontrolnych, o których mowa w art. 8 ust. 5.

2. Weryfikacja przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w art. 6 ust. 1, następuje w szczególności, gdy:
1) wyniki oceny oddziaływania na środowisko wskazują, że realizacja danego przedsięwzięcia w ustalonym zakresie rzeczowym i finansowym jest niemożliwa;
2) pojawi się alternatywne, uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie w stosunku do ustalonego przedsięwzięcia;
3) środki z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub programów operacyjnych na lata 2014-2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności są niewystarczające dla zapewnienia skutecznej realizacji danego przedsięwzięcia;
4) wystąpi naruszenie zasad finansowania danego przedsięwzięcia właściwych dla danego źródła finansowania;
5) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia priorytetowego odstąpi od jego realizacji.
3. W przypadku gdy w wyniku weryfikacji jedna ze Stron stwierdzi nieprawidłowości w przygotowaniu lub realizacji przedsięwzięcia priorytetowego, Strony uzgadniają działania naprawcze niezbędne do podjęcia, okres ich realizacji oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację.
4. Strony podejmują decyzję o wykreśleniu danego przedsięwzięcia z Kontraktu w przypadku uznania przez Strony, że podjęcie działań naprawczych jest niemożliwe lub niecelowe.

ROZDZIAŁ  3

ZMIANY KONTRAKTU ORAZ ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Art.  10

[Warunki zmiany Kontraktu]

1. Kontrakt może zostać zmieniony na uzasadniony wniosek każdej ze Stron.
2. Zmiana Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Art.  11

[Warunki i sposób rozwiązania Kontraktu]

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Kontrakt z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wypowiedzenie Kontraktu, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia, w którym Strona wypowiadająca przekazuje informacje o okolicznościach stanowiących podstawę wypowiedzenia Kontraktu.
Art.  12

[Klauzula salwatoryjna]

Jeżeli którekolwiek z postanowień Kontraktu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony zobowiązują się do dokonania odpowiednich zmian w Kontrakcie.

Art.  13

[Rozwiązywanie sporów]

1. Strony zobowiązują się rozwiązywać wszelkie powstałe w związku z realizacją postanowień Kontraktu spory w sposób polubowny bez skierowania sprawy na drogę sądową.
2. Jakiekolwiek ustalenie między Stronami podjęte w trybie ust. 1 wejdzie w życie jedynie wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez Strony, pod warunkiem że do zawarcia rozstrzygnięcia nie jest wymagana zgoda osoby trzeciej. W takim przypadku wejście w życie przyjętych ustaleń uzależnione jest od pisemnej zgody osoby trzeciej.
3. W przypadku gdy jedna ze Stron naruszy postanowienia Kontraktu, druga Strona może wezwać Stronę naruszającą postanowienia Kontraktu do usunięcia naruszenia. Naruszenie może polegać na działaniu lub na jego zaniechaniu. Wezwanie do usunięcia naruszenia następuje w formie pisemnej.
4. Spory wynikłe z realizacji Kontraktu nierozstrzygnięte w trybie ust. 1-3 będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Ministra.
Art.  14

[Postanowienia końcowe]

1. Strona nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią praw i zobowiązań wynikających z Kontraktu bez zgody drugiej Strony.
2. Niniejszy Kontrakt ma charakter umowy ramowej i do chwili uzgodnienia pomiędzy Stronami, w formie załączników 1b do Kontraktu, szczegółowych warunków realizacji poszczególnych przedsięwzięć, w tym sposobu ich finansowania, nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania Stron do realizacji poszczególnych przedsięwzięć czy też ich finansowania. W przypadku braku realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany warunków ich realizacji, żadnej ze Stron nie będą w związku z tym przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia o charakterze pieniężnym.
3. Ustalenia zawarte w Kontrakcie nie mogą być podstawą do roszczeń przeciwko Stronom, kierowanych przez inne podmioty, w tym podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć wskazanych w art. 6 ust. 1.
4. Wymiana informacji dotyczących realizacji Kontraktu odbywa się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, na adresy ustalone w odrębnej korespondencji.
5. Strony oświadczają, że nie są im znane okoliczności, które uniemożliwiają realizację przedsięwzięć priorytetowych.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Kontraktu stosuje się właściwe przepisy krajowe i unijne.
7. Kontrakt został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa są przeznaczone dla Strony Samorządowej i dwa egzemplarze dla Ministra.
Art.  15

[Wejście w życie]

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

(podpisy na następnej stronie)

Minister: Marszałek Województwa /

Członek Zarządu Województwa:

____________________________ _________________________

Członek Zarządu Województwa:

_________________________

Załącznik Nr  1a

Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6.

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego

............

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

............

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów

............

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia

............

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje)

............

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

............

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

............

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

............

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia

Ogółemw tym:
(w zł)2015 r.2016 r.2017 r.......
Źródło finansowania AŹródło finansowania BŹródło finansowania C

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Elementy/EtapyData rozpoczęcia

(A)

Data ukończenia

(B)

mm/rrrrmm/rrrr

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej)

Wskaźnik produktu/rezultatuWartość bazowaOczekiwana wartość docelowa

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne Załącznik nr 1b Informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6.

Załącznik Nr  1b

Informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6.