Monitor Polski

M.P.2014.1144

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr 234
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa pomorskiego Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", biorąc pod uwagę postanowienia:

1. Uchwały nr 234 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2014 r. zatwierdzającej wynegocjowany Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego, podjętej na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy,

2. Uchwały Zarządu Województwa nr .... z dnia ..... zatwierdzającej wynegocjowany Kontrakt Terytorialny, podjętej na podstawie art. 14o ust. 3 ustawy,

3. Umowy Partnerstwa, zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r., zwanej dalej "Umową Partnerstwa",

4. Regionalnego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zwanego dalej "RPO",

5. Krajowych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,

6. Strategii Rozwoju Kraju 2020: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 r.,

7. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r.,

8. Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 przyjętej przez Sejmik Województwa w dniu 24 września 2012 r.,

9. Komunikatu Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,

oraz przepisy:

10. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego .Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013",

11. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289),

12. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12,2013, str. 470),

13. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 1146), zwanej dalej "ustawą wdrożeniową",

14. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.),

15. Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.),

16. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115),

17. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),

18. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),

........................................................, Minister Infrastruktury i Rozwoju, zwany dalej "Ministrem",

oraz

Województwo Pomorskie, zwane dalej "Stroną samorządową", reprezentowane przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają:

......................................................., Marszałek/Członek Zarządu Województwa Pomorskiego,

oraz

........................................................, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego,

zwani łącznie dalej "Stronami",

zawierają niniejszy Kontrakt Terytorialny, zwany dalej "Kontraktem".

Biorąc pod uwagę potrzebę koordynacji działań z zakresu polityki rozwoju podejmowanych przez stronę rządową i stronę samorządową w województwach w celu zwiększenia skuteczności i efektywności tych działań oraz efektywności wydatkowania środków publicznych, jak również zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych, na działania z zakresu polityki rozwoju, które zgodnie z szacunkami w latach 2014 - 2023 w skali całego kraju może wynieść około 400 mld zł, w tym w Województwie Pomorskim może wynieść około 30,6 mld zł,

Strony postanawiają, co następuje:

ROZDZIAŁ  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.  1

[Przedmiot Kontraktu]

1. Przedmiotem Kontraktu jest określenie celów i przedsięwzięć priorytetowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Pomorskiego, zwanego dalej "Województwem", co do których Strony deklarują współpracę w ramach realizacji właściwych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów, z których mogą być finansowane przedsięwzięcia priorytetowe przyczyniające się do osiągnięcia celów Kontraktu.
2. Wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO oraz zasady dotyczące rozwiązywania sporów oraz warunków zmiany Kontraktu związanych z realizacją RPO, zostaną określone w Kontrakcie po zatwierdzeniu RPO przez Komisję Europejską, przy czym:
1) Strona samorządowa zapewnia, że RPO będzie realizowane zgodnie z Umową Partnerstwa;
2) Strona samorządowa jest odpowiedzialna za zapewnienie wkładu krajowego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji RPO. Na wkład krajowy składają się środki:
a) instytucji zaangażowanych w realizację RPO: instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej,
b) innych podmiotów niewymienionych w lit. a, w szczególności beneficjentów RPO;
3) Strona rządowa może zapewnić środki budżetu państwa na pokrycie części wkładu krajowego. Wysokość tych środków określa Minister, w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, po zatwierdzeniu RPO przez KE;
4) Strona samorządowa zobowiązuje się do stosowania w trakcie realizacji RPO wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, oraz ich zmian;
5) Strona rządowa zapewnia opracowywanie projektów wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, oraz ich zmian, przy poszanowaniu zasady partnerstwa, mając na względzie rolę Strony samorządowej jako instytucji zarządzającej RPO.
Art.  2

[Okres obowiązywania Kontraktu]

1. Kontrakt obowiązuje w latach 2014 - 2023.
2. Skrócenie lub wydłużenie okresu obowiązywania Kontraktu wymaga zgody Stron.
Art.  3

[Źródła finansowania Kontraktu]

1. Źródłami finansowania Kontraktu są w szczególności: środki przeznaczone na realizację właściwych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, budżet państwa, budżet Województwa, budżety innych jednostek samorządu terytorialnego, środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne.
2. W realizację Kontraktu mogą być również zaangażowane środki prywatne, zgodnie z zasadami danego źródła finansowania i właściwymi przepisami.
Art.  4

[Ogólne zasady współpracy]

Strony Kontraktu zobowiązują się do:

1) podejmowania w dobrej wierze działań w celu realizacji pełnego zakresu przedmiotowego Kontraktu;
2) podejmowania w dobrej wierze działań w celu pozyskania oraz zaangażowania jak najszerszego grona partnerów do realizacji zakresu przedmiotowego Kontraktu;
3) przekazywania dokładnych i rzetelnych informacji dotyczących realizacji postanowień Kontraktu.

ROZDZIAŁ  2

CELE ROZWOJOWE I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRIORYTETOWE

Art.  5

[Cele rozwojowe i deklaracje stron w zakresie ich realizacji]

1. Strony deklarują wolę współpracy przy realizacji w szczególności następujących celów rozwojowych i kierunków działań na terenie Województwa:
1) poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki:
a) rozwój Pomorskiego Trójkąta Wiedzy - kompleksowe projekty łączące programy badawczo-wdrożeniowe z odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym, służące pogłębieniu współpracy pomiędzy uczelniami oraz między uczelniami i przedsiębiorcami,
b) umiędzynarodowienie uczelni i eksport usług edukacyjnych,
c) upowszechnianie innowacji w przedsiębiorstwach i transfer wiedzy do gospodarki,
d) rozwój współpracy międzyuczelnianej oraz współpracy pracodawców, samorządów terytorialnych i uczelni w celu tworzenia trwałych mechanizmów dostosowywania oferty kształcenia do potrzeb rynkowych;
2) efektywne połączenie regionalnego - drogowego i kolejowego - układu transportowego z systemem krajowym i europejskim:
a) rozwój infrastruktury transportowej wzmacniającej dostępność zewnętrzną regionu,
b) wzmocnienie konkurencyjności strefy rozwojowej ponadregionalnego korytarza transportowego Południowego,
c) poprawa dostępności południowo-zachodniej i zachodniej części Województwa do obszaru metropolitalnego Trójmiasta;
3) zwiększenie mocy wytwórczych regionu-poprawa bilansu energetycznego:
a) zwiększenie mocy wytwórczych Województwa w oparciu o energetykę jądrową,
b) budowa i rozbudowa sieci przesyłowych w ramach KSE;
4) zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu;
5) wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa, w szczególności w zakresie obszarów uznanych za obiekty światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO oraz parków narodowych;
6) zwiększenie poziomu zatrudnienia w Województwie:
a) działania na rzecz aktywnej polityki rynku pracy wobec grup znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
b) rozwój przedsiębiorczości,
c) upowszechnianie różnych form opieki nad dziećmi do lat 3,
d) poprawa adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników;
7) redukcja poziomu wykluczenia społecznego:
a) zwiększenie aktywności społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu,
b) poprawa dostępu do usług społecznych i inwestycje niezbędne do realizacji usług społecznych i usług aktywnej integracji społecznej,
c) rozwój ekonomii społecznej;
8) podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie:
a) upowszechnienie edukacji przedszkolnej,
b) podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
c) wsparcie edukacji ogólnej w zakresie kompetencji kluczowych dla funkcjonowania na rynku pracy,
d) upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy;
9) zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności:
a) dostosowanie do obowiązujących standardów regionalnej bazy szpitalnej prowadzącej specjalistyczne usługi zdrowotne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych,
b) przedsięwzięcia ukierunkowane na tworzenie poradni specjalistycznych m.in. w zakresie: diabetologii, onkologii, pneumonologii, gastroenterologii, endokrynologii, reumatologii i geriatrii,
c) rozwój ośrodków rehabilitacji oraz zintegrowanej opieki długoterminowej, w szczególności domowej (m.in. w neurologii i pneumonologii);
10) rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych;
11) kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych.
2. Mając na uwadze cele rozwojowe i kierunki działań określone w ust. 1, Strony deklarują, że:
1) dla celu poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki:
a) w zakresie uzupełniania bazy niezbędnej infrastruktury B+R w jednostkach naukowych przy uwzględnieniu istniejącego potencjału:
Strona rządowa będzie dążyć do realizacji przedsięwzięć wskazanych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, zwanej dalej "PMDIB", wyłonionych w konkursie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,
Strona samorządowa będzie dążyć do realizacji w ramach RPO przedsięwzięć uzgodnionych w Kontrakcie, wskazanych na PMDIB lub innych uzgodnionych przez Strony, w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,
b) w zakresie wspierania regionalnych agend naukowo-badawczych opartych na regionalnych inteligentnych specjalizacjach i wynikających z nich projektów prowadzonych przez jednostki naukowe i konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami, w którym liderem jest jednostka naukowa:
Strona rządowa w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, może przeznaczyć środki na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych,
Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,
Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez województwa, w tym Województwo Pomorskie,
w ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą;
2) dla celu efektywne połączenie regionalnego - drogowego i kolejowego - układu transportowego z systemem krajowym i europejskim:
a) Strona rządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r., zwanym dalej "DI", Programem Budowy Dróg Krajowych, zwanym dalej "PBDK" lub Wieloletnim Programem Inwestycji Kolejowych, zwanym dalej "WPIK", w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,
b) Strona samorządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich zgodnie z opracowanym planem inwestycyjnym w ramach warunkowości ex-ante do RPO, na zasadach określonych w Umowie Partnerstwa, w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,
c) Strony podejmą starania na rzecz uzyskania dodatkowych środków innych niż źródła dostępne w ramach właściwych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności na finansowanie inwestycji transportowych,
d) Strona rządowa podejmie starania na rzecz kontynuacji finansowego wsparcia inwestycji na drogach lokalnych na zasadach określonych dla właściwych źródeł finansowania, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tych źródeł;
e) Strony podejmą dialog w zakresie kategoryzacji dróg publicznych na terenie województwa;
3) dla celu zwiększenie mocy wytwórczych regionu - poprawa bilansu energetycznego:
a) Strona rządowa zidentyfikuje najważniejsze inwestycje w zakresie infrastruktury energetycznej w Project pipeline dla sektora energetyki,
b) Strona rządowa będzie dążyć, w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, do zapewnienia wsparcia finansowego dla projektów zidentyfikowanych w Project pipeline dla sektora energetyki, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,
c) Strona rządowa dokona wyboru projektów spośród inwestycji w zakresie infrastruktury energetycznej ujętych w Project pipeline dla sektora energetyki na zasadach przewidzianych we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020, służącym realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,
d) Strona samorządowa będzie dążyć do zapewnienia w ramach dostępnych środków finansowych w ramach RPO wsparcie finansowe dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji;
4) dla celu zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu:
a) Strony zapewnią, że ewentualne inwestycje związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym będą wynikać z tzw. "masterplanów", stanowiących uzupełnienie planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r., a po 2015 r. - ze zaktualizowanych planów gospodarowania wodami, zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.), tzw. Ramową Dyrektywą Wodną, zwaną dalej "RDW",
b) Strony zapewnią, że ewentualne inwestycje związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym będą uwzględniać opracowane mapy zagrożeń i mapy ryzyka powodziowego oraz będą spójne z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str. 27),
c) Strony podejmą starania w celu zapewnienia wsparcia finansowego dla inwestycji związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji, odpowiednio w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, i właściwego RPO;
5) dla celu wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa, w szczególności w zakresie obszarów uznanych za obiekty światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO oraz parków narodowych;
a) Strony podejmą działania na rzecz uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł niż źródła dostępne w ramach właściwych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności na finansowanie inwestycji w kulturę i dziedzictwo narodowe i regionalne,
b) Strona rządowa podejmie starania na rzecz kontynuacji finansowego wsparcia inwestycji z zakresu kultury, w szczególności ochrony zabytków, na zasadach określonych dla właściwych źródeł finansowania, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tych źródeł;
6) dla celu zwiększenie poziomu zatrudnienia w Województwie:
a) Strona rządowa podejmie starania w celu realizacji i dofinansowania w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, działań w Województwie w obszarze aktywizacji zawodowej osób młodych do ukończenia 29. roku życia, które pozostają bez pracy lub poszukują zatrudnienia. Działania te będą realizowane na podstawie odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy instytucją zarządzającą tym programem a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, który będzie pełnił rolę instytucji pośredniczącej w ramach tego programu. W porozumieniu tym zostaną określone szczegółowe zasady realizacji działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób młodych do ukończenia 29. roku życia, które pozostają bez pracy lub poszukują zatrudnienia, oraz wysokość środków przeznaczonych na ten cel,
b) Strona samorządowa zobowiązuje się, że w ramach dostępnych środków finansowych w ramach RPO:
działania w zakresie aktywizacji zawodowej objęte wsparciem finansowym będą uwzględniać specyfikę wewnątrzregionalną,
preferowane będą grupy docelowe znajdujące się w szczególnej sytuacji na regionalnym rynku pracy,
działania objęte wsparciem finansowym będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektów,
wsparcie finansowe będzie obejmować instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne instrumenty i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej,
wsparcie finansowe będzie obejmować aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi do 3. roku życia,
wsparcie finansowe w zakresie przystosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian będzie realizowane zgodnie z podejściem popytowym oraz będzie skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;
7) dla celu redukcja poziomu wykluczenia społecznego:
a) Strona rządowa zobowiązuje się, że w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, wsparciem finansowym w formie instrumentów finansowych, o których mowa w rozporządzeniu nr 1303/2013, zostaną objęte podmioty ekonomii społecznej w Województwie,
b) Strona samorządowa zobowiązuje się, że w ramach dostępnych środków finansowych w ramach RPO:
wsparcie finansowe działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie ukierunkowane na ich aktywizację społeczno-zawodową, a także reintegrację i rehabilitację społeczno-zawodową i będzie odbywać się z wykorzystaniem m.in. instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym czy zdrowotnym,
wsparcie finansowe działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie zindywidualizowane i kompleksowe,
wsparcie finansowe będzie skoncentrowane na współpracy publicznych i niepublicznych służb oraz integrowaniu oferowanych przez nie usług,
wsparcie finansowe będzie skoncentrowane na procesie deinstytucjonalizacji,
preferowane będzie wsparcie finansowe działań dotyczących następujących rodzajów usług; asystenckich i opiekuńczych nad osobami o różnym stopniu niesamodzielności, wsparcia rodzin, usług związanych z pieczą zastępczą, usług w mieszkaniach chronionych i innych formach mieszkań lub domów o charakterze wspomaganym,
wsparcie finansowe adresowane do sektora ekonomii społecznej będzie ukierunkowane na tworzenie w nim nowych miejsc pracy;
8) dla celu podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie:
a) Strona rządowa zapewnia, że przedsięwzięcia w zakresie szkolnictwa wyższego odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wybierane w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, w trybie konkursowym, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym,
b) Strona samorządowa zapewnia, że w ramach dostępnych środków finansowych w ramach RPO:
wsparcie finansowe w obszarze kształcenia ogólnego będzie obejmować działania ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych oraz postaw lub umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości) uczniów, wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, stworzenia warunków dla nowoczesnego nauczania oraz indywidualizacji podejścia do ucznia,
wsparcie finansowe działań z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli będzie ograniczone do wskazanych w tiret pierwsze obszarów interwencji EFS oraz obszarów deficytowych,
wsparcie finansowe działań na rzecz edukacji przedszkolnej będzie obejmować tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej, rozszerzenie oferty ośrodka wychowania o dodatkowe zajęcia zwiększające szansę edukacyjne dzieci, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli; budowa nowej bazy lokalowej dla ośrodków wychowania przedszkolnego będzie realizowana w ograniczonym zakresie, w przypadkach uzasadnionych specyfiką lokalną,
wsparcie finansowe działań w obszarze kształcenia zawodowego będzie obejmować działania ukierunkowane na inicjowanie i rozwijanie współpracy szkół zawodowych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, organizację praktycznej nauki zawodu, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, wsparcie świadczenia usług doradztwa w szkołach,
wsparcie finansowe działań w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych będzie skoncentrowane na rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności porozumiewaniu się w językach obcych oraz kompetencjach informatycznych;
9) dla celu zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług w zakresie ochrony zdrowia:
a) Strony uznają, że dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do prognozowanych zmian epidemiologicznych i demograficznych wymaga prowadzenia działań zarówno na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym,
b) Strony deklarują, że podejmowane w Województwie inwestycje w infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych będą uwzględniały potrzeby zdrowotne występujące w Województwie,
c) Strony deklarują współpracę przy tworzeniu instrumentów badania potrzeb zdrowotnych,
d) Strony podejmą starania na rzecz uzyskania dodatkowych środków innych niż źródła dostępne w ramach właściwych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności na finansowanie inwestycji w infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, w szczególności dostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych do wymogów wynikających z właściwych przepisów,
e) Strona rządowa podejmie starania na rzecz kontynuacji finansowego wsparcia inwestycji w infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, na zasadach określonych dla właściwych źródeł finansowania, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tych źródeł,
f) Strona rządowa deklaruje wsparcie utworzenia centrum symulacji medycznej w Województwie w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności 1 ,
g) Strony zapewniają, że projekty z zakresu ochrony zdrowia finansowane ze środków właściwych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności będą podlegać ograniczeniom wynikającym z Umowy Partnerstwa, w szczególności, że wsparcie finansowe będzie kierowane na inwestycje z zakresu ochrony zdrowia na zasadach wynikających z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 - 2020. Krajowe Ramy Strategiczne oraz Planu działań;
10) dla celu rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych:
a) Strony ustalają, że na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie wsparcie ukierunkowane zostanie poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwany dalej "ZIT", realizowanych ze środków RPO i uzupełnianych przez przedsięwzięcia w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego i działań w zakresie efektywności energetycznej ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zgodnie z przyjętym podziałem interwencji między programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,
b) Strony ustalają, że w przypadku miast regionalnych i subregionalnych:
miasto Słupsk lub właściwe podmioty z tego miasta mogą ubiegać się o wsparcie projektów w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego w ramach konkursu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tego źródła,
Strona samorządowa wesprze miasto Słupsk poprzez dofinansowanie realizacji projektów tego miasta lub właściwych podmiotów z tego miasta, wybranych w konkursach w ramach RPO lub poprzez instrumenty terytorialne w RPO, na zasadach realizacji RPO;
11) dla celu kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych:
a) Strona rządowa będzie dążyć do opracowania narodowego planu rewitalizacji,
b) Strona rządowa podejmie działania na rzecz przygotowania rozwiązań prawnych w zakresie rewitalizacji,
c) Strona samorządowa zapewni odpowiednie mechanizmy finansowania działań z zakresu rewitalizacji w ramach RPO.
Art.  6

[Przedsięwzięcia priorytetowe i warunki ich realizacji]

1. Strony ustalają następujące przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji, w tym przewidywane źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:
1) przedsięwzięcia podstawowe:
Nazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / Strona samorządowa)Przewidywane źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
S-7 Warszawa - Gdańsk, odcinki: koniec południowej obwodnicy Gdańska - początek obwodnicy Elbląga, Olsztynek - Miłomłyn, Nidzica - Płońsk - odcinki na terenie województwa pomorskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 2) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011-2015.
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu DK Nr 20Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 6 PBDK na lata 2011-2015.
Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu DK 22 i 55Strona rządowainneZadanie uzgodnione do realizacji w ramach planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego.
Obwodnica Starogardu Gdańskiego- przygotowanie dokumentacjiStrona rządowaśrodki budżetu państwaWarunkiem realizacji przedsięwzięcia jest ujęcie w PBDK w ramach budżetu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA).
S-6 Słupsk - Gdańsk wraz z obwodnicą metropolitalnąStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 7) do Strategii Rozwoju Transportu. Przedsięwzięcie ujęte na liście podstawowej w projekcie PBDK na lata 2014 - 2020.
S-6 Słupsk -Koszalin- odcinki na terenie woj. pomorskiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 20) do Strategii Rozwoju Transportu. Przedsięwzięcie ujęte na liście podstawowej w projekcie PBDK na lata 2014 - 2020.
Przebudowa Estakady Kwiatkowskiego w GdyniStrona samorządowaConnecting Europe Facility (dalej: CEF) Aplikacja zostanie złożona do CEF przez tę stronę, która będzie uprawniona zgodnie z zasadami tego instrumentu.Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 18) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich. W zakresie CEF realizacja uzależniona od rozstrzygnięć dotyczących CEF.
Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w GdyniStrona rządowaCEFPrzedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 9) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich. W zakresie CEF realizacja uzależniona od rozstrzygnięć dotyczących CEF.
Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu GdańskStrona rządowaCEFPrzedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 11) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich. W zakresie CEF realizacja uzależniona od rozstrzygnięć dotyczących CEF.
Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap IStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 15) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich. Celem projektu będzie zapewnienie skutecznego dostępu kolejowego do portów trójmiejskich.
Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap II - wraz z elektryfikacjąStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 16) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich. Celem projektu będzie zapewnienie skutecznego dostępu kolejowego do portów trójmiejskich.
Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Bydgoszcz - Tczew - odcinki na terenie woj. pomorskiegoStrona rządowaCEFPrzedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 21) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. W zakresie CEF realizacja uzależniona od rozstrzygnięć dotyczących CEF.
Prace na linii kolejowej Nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - SłupskStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 23) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
Rewitalizacja linii kolejowej Nr 405 odcinek Granica województwa - Słupsk - UstkaStrona rządowaRPOProjekt zgłoszony przez Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: PLK S.A.) samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 odcinek Granica województwa - Kwidzyn - MalborkStrona rządowaRPOProjekt zgłoszony przez PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
Rewitalizacja linii kolejowej Nr 229 odcinek Lębork - ŁebaStrona rządowaRPOProjekt zgłoszony przez PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
Rewitalizacja linii kolejowej Nr 211 odcinek Lipusz - Kościerzyna i Nr 212 Lipusz-BytówStrona rządowaRPOW zakresie linii Nr 211 projekt zgłoszony przez PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO (linia Nr 212 w zarządzie Miasta Bytów). Realizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
Modernizacja Wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap IIIStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 1) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
Modernizacja układu falochronów osłonowych Portu PółnocnegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 3) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
Modernizacja toru wodnego do Portu PółnocnegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 4) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
Modernizacja portu wewnętrznego w GdańskuStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 6) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
Budowa terminalu promowego w porcie GdyniaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 12) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
Pogłębienie toru podejściowego i akwenów w porcie GdyniaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 14) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
Rozbudowa sieci kolejowej i drogowej w porcie GdańskStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 19) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
Przebudowa nabrzeży w porcie GdyniaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do projektu DI (poz. 21) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-NavigationStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 24) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
Budowa systemu GMDSS administracji morskiejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 25) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu GdyniaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 27) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
Gdańsk Port Północny - budowa portu schronienia dla statków znajdujących się w niebezpieczeństwie i zagrażających katastrofą ekologiczną wraz z infrastrukturą falochronu osłonowego oraz zaporą przeciwrozlewowąStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 31) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
Rozbudowa terminalu paliwowego na falochronie Portu GdyniaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 33) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich.
Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu na obszarze ZIT miasta wojewódzkiegoStrona samorządowa/ rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie (w opracowaniu).

Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą (dalej: IZ) RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej na obszarze ZIT miasta wojewódzkiego zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymiStrona samorządowa/ rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie (w opracowaniu). Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych na obszarze ZIT miasta wojewódzkiegoStrona samorządowa/ rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoPrzedsięwzięcia będą realizowane przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie (w opracowaniu).

Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz IZ właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalane na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

Rozwój kolei aglomeracyjnej (SKM i PKM)Strona samorządowa/ rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnegoW miarę dostępnej alokacji projekt będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach Pl 7.4 właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu. Projekty ujęte w Strategii ZIT będą dodatkowo punktowane.
Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie pomorskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych. Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw. W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą.
Budowa Muzeum II Wojny Światowej w GdańskuStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN).
Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia SztukiStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez MKiDN.
Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w GdańskuStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez MKiDN.
Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie pomorskimStrona rządowaśrodki budżetu państwa / właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Projekt wieloletni realizowany przez MKiDN.
Przekształcenie istniejącej Izby Przyjęć w Szpitalny Oddział Ratunkowy poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę oraz modernizację istniejącej płyty lądowiska dla helikopterów zgodnie z wymogami w szpitalu w SztumieStrona rządowa / Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
2) przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych:
Nazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / Strona samorządowa)Przewidywane źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
Budowa obwodnic Czerska, Malborka i Starogardu Gdańskiego w ciągu DK Nr 22Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji GDDKiA będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK. Obwodnica Starogardu jest priorytetem dla strony regionalnej.
Realizacja Obwodnicy Północnej Aglomeracji TrójmiejskiejDo określenia w przyszłościwłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 41) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich. Możliwość udziału w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Zakres wsparcia uzależniony od spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz dostępności środków.
Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 933 - 847Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 11) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów wodnych śródlądowych. Realizacja Uzależniona od dostępności środków. Projekt stanowi element rewitalizacji drogi wodnej E-70 i E-40.
Modernizacja śluz żeglugowych na drodze wodnej Nogatu i Szkarpawy i Martwej WisłyStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 16) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów wodnych śródlądowych. Realizacja uzależniona od dostępności środków. Projekt stanowi element rewitalizacji drogi wodnej E-70 i E-40.
Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków w energię elektryczną.Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 38) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
Przebudowa wejścia do Portu UstkaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 40) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
Przebudowa wejścia południowego do portu w GdyniStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 42) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
Przebudowa lokalnych źródeł energii cieplnej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz budowa urządzeń wytwarzania energii "zielonej" (Etap I I II)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane DI (poz. 49) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów morskich. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
Odbudowa budowli

regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 847 - 772

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 12) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów wodnych śródlądowych. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
Odbudowa budowli

regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 772 - 718

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 13) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów wodnych śródlądowych. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
Pomorski Trójkąt WiedzyStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowymPrzedsięwzięcia w ramach Pomorskiego Trójkąta Wiedzy będą mogły brać udział w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem ujęcia na PMDIB oraz jeśli jest zgodny z programem i inteligentnymi specjalizacjami. W przypadku nie objęcia finansowaniem właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 elementu PTW do rozważenia będzie Ich ujęcie w ramach RPO.
EURO-ARGO - Globalny System Obserwacji OceanówStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowymPrzedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do udziału w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej w ramach projektu "Radioteleskop 90m - Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej"Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym/RPOPrzedsięwzięcie będzie mogło brać udział w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 - projekt ujęty na PMDIB (lider konsorcjum w województwie kujawsko-pomorskim) oraz jeśli jest zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami. W przypadku nie objęcia finansowaniem właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 do rozważenia będzie ujęcie w RPO.
Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalneStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji działań w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na działania uwzględniające specyfikę regionalną. Przedsięwzięcia odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wyłaniane w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym. Szczegółowe zasady i sposób zastosowania ww. mechanizmu zostaną zatwierdzone przez komitet monitorujący właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020,
Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od negocjacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 z KE, ostatecznego kształtu programu oraz dostępnej alokacji.
Remont kapitalny i prace konserwatorskie wraz

z adaptacją do nowych funkcji i wyposażeniem Domu Dobroczynności/ Sierocińca (Spendhaus) Guntera Grassa

Strona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 /RPOPrzedsięwzięcie wstępnie rekomendowane przez MKiDN do realizacji. Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z MKiDN. W zakresie środków UE realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE (tryb konkursowy).
Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewle Wielkim - Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Oddział Muzeum Narodowego GdańskStrona rządowa/ samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 /RPOPrzedsięwzięcie wstępnie rekomendowane przez MKiDN do realizacji. Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z MKiDN. W zakresie środków UE realizacja uzależniona od wyników negocjacji z KE (tryb konkursowy).
Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt możliwy do objęcia programem wieloletnim MZ. Program planowany jest do procedowanla po uchwaleniu programów wieloletnich w Lublinie i Poznaniu. Realizacja programu będzie możliwa po jego ustanowieniu przez Radę Ministrów i przyznaniu środków finansowych (część 46 budżetu państwa).
Przygotowanie i realizacja pakietu przedsięwzięć pn. "Wzrost aktywności gospodarczej w bezpośrednim obszarze oddziaływania planowanej elektrowni jądrowej":

1. Grupa projektów dotyczących poprawy dostępności transportowej. 2. Grupa projektów dotyczących poprawy

warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Grupa projektów dotyczących podniesienia aktywności zawodowej mieszkańców. Grupa projektów dotyczących wzmocnienia sektora akademickiego i badawczo-rozwojowego

Strona rządowa/ samorządowaŚrodki budżetu państwa/ RPO/ właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja pakietu uzależniona jest od decyzji o uruchomieniu budowy elektrowni jądrowej na terenie Województwa.
Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe ŻuławStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja uzależniona jest od finalizacji prac nad master planami.
Dziedzictwo kulturowe Zamku w Malborku i Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego w SztumieStrona rządowa / samorządowaMożliwości finansowania w tym określenie potencjalnych źródeł będą przedmiotem dalszej analizy po zakończeniu negocjacji programów operacyjnychWarunki realizacji do określenia w zależności od źródeł finansowania.
Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w PelplinieStrona rządowa / samorządowaMożliwości finansowania w tym określenie potencjalnych źródeł będą przedmiotem dalszej analizy po zakończeniu negocjacji programów operacyjnychWarunki realizacji do określenia w zależności od źródeł finansowania.
Sieci energetyczne w województwie pomorskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie możliwe do realizacji w ramach poszczególnych projektów objętych Project pipeline dla sektora energetyki. Realizacja Project pipeline uzależniona od ostatecznego wyniku prac nad dokumentem oraz finalizacji prac nad właściwym krajowym programem operacyjnym na lata 2014 - 2020 i dostępności środków oraz ostatecznej decyzji inwestora o realizacji projektu.
Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji programu ochrony wód Zatoki GdańskiejStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny ' na lata 2014 - 2020Możliwość udziału w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja zależna od finalizacji prac nad master planami.
Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki SłupiStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość udziału w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja zależna od finalizacji prac nad master planami.
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskimStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość udziału w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Racjonalizacja gospodarki odpadami w tym budowa i podłączenie do sieci ciepłowniczej elektrociepłowni W celu odzyskania energii z frakcji energetycznej odpadów komunalnychStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja uzależniona od przygotowania planu Inwestycyjnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i finalizacji prac dotyczących lokalizacji.
2. Oczekiwanym rezultatem realizacji przedsięwzięć wskazanych w ust. 1 jest:
1) z zakresu badania i rozwój - zwiększenie nakładów na badania i rozwój oraz wzrost poziomu innowacyjności Województwa;
2) z zakresu infrastruktury transportowej - poprawa dostępności transportowej Województwa w układzie (międzynarodowym/krajowym/regionalnym);
3) z zakresu energetyki - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Województwa;
4) z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia - poprawa dostępności usług zdrowotnych w Województwie;
5) z zakresu działań realizowanych na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie -zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego, zwiększenie efektywności energetycznej, wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach obszaru ZIT;
6) z zakresu działań skierowanych do miast subregionalnych - zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego;
7) z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego i regionalnego - poprawa dostępności do dóbr i usług kultury.
3. Podjęcie realizacji przedsięwzięć określonych w ust. 1 będzie uzależnione od:
1) wyników negocjacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, w ramach których mogą być finansowane przedsięwzięcia priorytetowe;
2) gotowości przedsięwzięć priorytetowych do realizacji;
3) dostępności środków finansowych w ramach wskazanych źródeł finansowania;
4) zgodności z kryteriami właściwymi dla danego źródła lub źródeł finansowania przedsięwzięcia;
5) niewystąpienia okoliczności skutkujących niemożnością finansowania projektów zgodnie z zasadami, w tym uniemożliwiających dofinansowanie przedsięwzięcia zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danego źródła lub źródeł finansowania;
6) w przypadku przedsięwzięć wynikających ze Strategii ZIT - wyników dalszych prac nad Strategią ZIT zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 4 ustawy wdrożeniowej, w tym pozytywnej opinii instytucji zarządzającej właściwym krajowym programem operacyjnym na lata 2014 - 2020, służącym realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, lub RPO, oraz od spełnienia przez potencjalnego wnioskodawcę ustalonych warunków przyznania dofinansowania;
7) złożenia przez podmiot realizujący przedsięwzięcie odpowiedniego wniosku do właściwej instytucji albo właściwego dysponenta w terminie i na warunkach wskazanych przez tę instytucję albo tego dysponenta, potwierdzającego gotowość realizacyjną przedsięwzięcia;
8) zdolności podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia do realizacji tego przedsięwzięcia, w szczególności do zapewnienia wkładu własnego;
9) uzgodnienia pomiędzy Stronami szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia, w tym ostatecznych źródeł jego finansowania;
10) innych niż określone w pkt 1-9 warunków formalnoprawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.
4. Przedsięwzięcia priorytetowe, o których mowa w ust. 1, są realizowane na warunkach określonych w dokumentach właściwych dla danego źródła lub źródeł finansowania, z uwzględnieniem szczegółowych warunków wskazanych w ust. 1.
5. Przyznanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w ust. 1, ich wydatkowanie i rozliczenie następuje na podstawie dokumentów właściwych dla danego źródła lub źródeł finansowania.
Art.  7

[Zakres i tryb sprawozdawczości z realizacji Kontraktu w zakresie celów i przedsięwzięć priorytetowych]

1. W terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia Kontraktu, Strony - zgodnie z właściwością wskazaną w art. 6 ust. 1 - przygotują i przekażą sobie nawzajem informacje dotyczące każdego z przedsięwzięć wskazanych w art. 6 ust. 1, z wyłączeniem przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK lub WPIK, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do Kontraktu. W przypadku, gdy w wyniku zmiany Kontraktu zostaną w nim wskazane dodatkowe przedsięwzięcia priorytetowe, termin na przygotowanie informacji o przedsięwzięciu stosuje się odpowiednio.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 1a, określające szczegółowe warunki realizacji poszczególnych przedsięwzięć, po ich zaakceptowaniu przez drugą Stronę będą stanowić załącznik nr 1b do Kontraktu. Każdorazowa zmiana załącznika nr 1b do Kontraktu wymaga uzgodnienia pomiędzy Stronami.
3. Nieprzygotowanie informacji, o których mowa w ust. 1, może skutkować usunięciem przedsięwzięcia z listy przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie. Usunięcie przedsięwzięcia priorytetowego z listy w Kontrakcie wymaga zgody Stron.
4. Minister występuje w terminie do dnia 15 lutego każdego roku do właściwych instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności z wnioskiem o przekazanie informacji o realizacji Kontraktu w roku poprzednim, w szczególności w zakresie realizowanych w tych programach przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w art. 6 ust. 1. Informacja jest przygotowywana na podstawie informacji przekazanych przez podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć priorytetowych lub danych i informacji pozyskanych w procesie zarządzania krajowymi programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności.
5. Minister występuje w terminie do dnia 15 lutego każdego roku do ministrów właściwych ze względu na zakres objęty Kontraktem z wnioskiem o przekazanie informacji o realizacji Kontraktu w roku poprzednim w zakresie celów i przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w art. 6 ust. 1, nieobjętych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, realizowanych w nadzorowanych przez nich działach administracji rządowej. Informacja jest przygotowywana na podstawie informacji przekazanych przez podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć priorytetowych lub danych i informacji pozyskanych w procesie kierowania tym działem.
6. Strona samorządowa w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku przekazuje Ministrowi informację o realizacji Kontraktu w roku poprzednim w zakresie realizowanych w tym RPO celów i przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w art. 6 ust. 1. Informacja jest przygotowywana na podstawie informacji przekazanych przez podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć priorytetowych lub danych i informacji pozyskanych w procesie zarządzania programem.
7. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Minister sporządza i przekazuje do uzgodnienia Stronie samorządowej projekt informacji o realizacji Kontraktu w roku poprzednim w zakresie celów i przedsięwzięć priorytetowych, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 1 i 2.
8. Strona samorządowa przedstawia Ministrowi uwagi do projektu, o którym mowa w ust. 7, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tego projektu. W przypadku braku uwag do projektu w tym terminie projekt uznaje się za uzgodniony. Minister rozpatruje uwagi Strony samorządowej i uzgadnia z nią ostateczny zakres informacji.
9. Minister w konsultacji ze Stroną samorządową opracowuje wzory informacji, o których mowa w ust. 4-7. Wzory te nie stanowią elementu Kontraktu.
Art.  8

[Sposób wykonywania przez Ministra monitoringu i kontroli realizacji Kontraktu w zakresie celów rozwojowych i przedsięwzięć priorytetowych]

1. Minister monitoruje realizację Kontraktu w zakresie celów rozwojowych w oparciu o dane statystyki publicznej oraz wyniki analiz lub ewaluacji dotyczących w jakimkolwiek zakresie celów lub przedsięwzięć priorytetowych. Wnioski z monitoringu ujmowane są w projekcie informacji, o którym mowa w art. 7 ust. 7.
2. Minister monitoruje realizację Kontraktu w zakresie przedsięwzięć priorytetowych poprzez monitorowanie postępu w realizacji przedsięwzięć, w szczególności postępu rzeczowego i postępu finansowego, w odniesieniu do informacji dotyczących każdego z przedsięwzięć, przygotowanych przez Strony zgodnie z art. 7 ust. 1. Monitorowanie przedsięwzięć może być prowadzone w szczególności w oparciu o dane statystyki publicznej, dane dotyczące przedsięwzięć dostępne w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 69 ustawy wdrożeniowej, wyniki analiz lub ewaluacji dotyczących w jakimkolwiek zakresie przedsięwzięć priorytetowych.
3. W razie wystąpienia okoliczności lub powzięcia przez Ministra informacji o nieprawidłowej realizacji Kontraktu, Minister może przeprowadzić kontrolę nad jego realizacją sprawdzając dokumenty.
4. W celu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 3, Minister występuje z wnioskiem o udostępnienie niezbędnych dokumentów do podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć, instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, ministrów właściwych ze względu na zakres objęty Kontraktem lub Strony samorządowej.
5. Po zakończeniu kontroli, o której mowa w ust. 3, Minister sporządza informację pokontrolną.
6. Minister przekazuje informację pokontrolną właściwej instytucji zarządzającej krajowym programem operacyjnym na lata 2014 - 2020, służącym realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, instytucji zarządzającej RPO, ministrowi właściwemu ze względu na zakres objęty Kontraktem lub podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację przedsięwzięcia, zwanym dalej "podmiotem kontrolowanym".
7. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 5, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
8. Termin, o którym mowa w ust. 7, może być przedłużony przez Ministra, na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
9. Minister ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.
10. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje Minister w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 12, każdorazowo przerywa bieg terminu.
11. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, Minister pozostawia bez rozpatrzenia.
12. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Minister ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie.
13. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń Minister sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu.
14. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
15. W zakresie przedsięwzięć priorytetowych właściwych dla Strony rządowej, zgodnie z właściwością określoną w art. 6 ust. 1, Minister może wystąpić do instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności lub ministrów właściwych ze względu na zakres objęty Kontraktem z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.
16. W zakresie przedsięwzięć priorytetowych właściwych dla Strony samorządowej, zgodnie z właściwością określoną w art. 6 ust. 1, Minister może wystąpić do Strony samorządowej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.
17. Kontrole, o których mowa w ust. 15 i 16, są przeprowadzane w sposób i zgodnie z trybem właściwym dla źródeł finansowania danego przedsięwzięcia priorytetowego.
18. Po zakończeniu kontroli informacja pokontrolna w zakresie przedsięwzięć priorytetowych:
1) właściwych dla Strony rządowej - jest sporządzana przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym na lata 2014 - 2020 służącym realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności lub ministra właściwego ze względu na zakres objęty Kontraktem;
2) właściwych dla Strony samorządowej - jest sporządzana przez Stronę samorządową.
19. Podmioty wskazane w ust. 18 przekazują Ministrowi ostateczną informację pokontrolną niezwłocznie po jej sporządzeniu.
20. Minister dokonuje analizy informacji pokontrolnych sporządzonych lub otrzymanych w roku poprzednim i przekazuje wnioski z tej analizy Stronie samorządowej w terminie do dnia 31 marca. W terminie do dnia 30 kwietnia Strony uzgadniają, czy zasadne jest podjęcie działań naprawczych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu, i wskazują właściwy w tym zakresie podmiot.
21. W razie stwierdzenia przez Strony zasadności podjęcia działań naprawczych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu, Minister w imieniu Stron przekazuje właściwemu podmiotowi informację w tym zakresie.
Art.  9

[Sposób i warunki weryfikacji realizacji przedsięwzięć priorytetowych]

1. Weryfikację przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w art. 6 ust. 1, przeprowadza:
1) Minister - w przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach właściwych krajowych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach innych instrumentów zarządzanych na poziomie krajowym,
2) Strona samorządowa - w przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach innych instrumentów zarządzanych na poziomie regionalnym

- co najmniej raz w roku, na podstawie danych zawartych w informacjach, o których mowa w art. 7, lub informacjach pokontrolnych, o których mowa w art. 8 ust. 5.

2. Weryfikacja przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w art. 6 ust. 1, następuje w szczególności, gdy:
1) wyniki oceny oddziaływania na środowisko wskazują, że realizacja danego przedsięwzięcia w ustalonym zakresie rzeczowym i finansowym jest niemożliwa;
2) pojawi się alternatywne, uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie w stosunku do ustalonego przedsięwzięcia;
3) środki z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności są niewystarczające dla zapewnienia skutecznej realizacji danego przedsięwzięcia;
4) wystąpi naruszenie zasad finansowania danego przedsięwzięcia właściwych dla danego źródła finansowania;
5) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia priorytetowego odstąpi od jego realizacji.
3. W przypadku gdy w wyniku weryfikacji jedna ze Stron stwierdzi nieprawidłowości w przygotowaniu lub realizacji przedsięwzięcia priorytetowego, Strony uzgadniają działania naprawcze niezbędne do podjęcia, okres ich realizacji oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację.
4. Strony podejmują decyzję o wykreśleniu danego przedsięwzięcia z Kontraktu w przypadku uznania przez Strony, że podjęcie działań naprawczych jest niemożliwe lub niecelowe.

ROZDZIAŁ  3

ZMIANY KONTRAKTU ORAZ ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Art.  10

[Warunki zmiany Kontraktu]

1. Kontrakt może zostać zmieniony na uzasadniony wniosek każdej ze Stron.
2. Zmiana Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Art.  11

[Warunki i sposób rozwiązania Kontraktu]

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Kontrakt z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wypowiedzenie Kontraktu, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia, w którym Strona wypowiadająca przekazuje informacje o okolicznościach stanowiących podstawę wypowiedzenia Kontraktu.
Art.  12

[Klauzula salwatoryjna]

Jeżeli którekolwiek z postanowień Kontraktu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony zobowiązują się do dokonania odpowiednich zmian w Kontrakcie.

Art.  13

[Rozwiązywanie sporów]

1. Strony zobowiązują się rozwiązywać wszelkie powstałe w związku z realizacją postanowień Kontraktu spory w sposób polubowny bez skierowania sprawy na drogę sądową.
2. Jakiekolwiek ustalenie między Stronami podjęte w trybie ust. 1, wejdzie w życie jedynie wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez Strony, pod warunkiem, że do zawarcia rozstrzygnięcia nie jest wymagana zgoda osoby trzeciej. W takim przypadku wejście w życie przyjętych ustaleń jest uzależnione od pisemnej zgody osoby trzeciej.
3. W przypadku, gdy jedna ze Stron naruszy postanowienia Kontraktu, druga Strona może wezwać Stronę naruszającą postanowienia Kontraktu do usunięcia naruszenia. Naruszenie może polegać na działaniu lub na jego zaniechaniu. Wezwanie do usunięcia naruszenia następuje w formie pisemnej.
4. Spory wynikłe z realizacji Kontraktu nierozstrzygnięte w trybie ust. 1 - 3, będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Ministra.
Art.  14

[Postanowienia końcowe]

1. Strona nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią praw i zobowiązań wynikających z Kontraktu bez zgody drugiej Strony.
2. Niniejszy Kontrakt ma charakter umowy ramowej i do chwili uzgodnienia pomiędzy Stronami, w formie załącznika 1b do Kontraktu, szczegółowych warunków realizacji poszczególnych przedsięwzięć, w tym sposobu ich finansowania, nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania Stron do realizacji poszczególnych przedsięwzięć czy też ich finansowania. W przypadku braku realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany warunków ich realizacji, żadnej ze Stron nie będą w związku z tym przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia o charakterze pieniężnym.
3. Ustalenia zawarte w Kontrakcie nie mogą być podstawą do roszczeń przeciwko Stronom, kierowanych przez inne podmioty, w tym podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć wskazanych w art. 6 ust. 1.
4. Wymiana informacji dotyczących realizacji Kontraktu odbywa się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, na adresy ustalone w odrębnej korespondencji.
5. Strony oświadczają, że nie są im znane okoliczności, które uniemożliwiają realizację przedsięwzięć priorytetowych.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Kontraktu stosuje się właściwe przepisy krajowe i unijne.
7. Kontrakt został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa są przeznaczone dla Strony Samorządowej i dwa egzemplarze dla Ministra.
Art.  15

[Wejście w życie]

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

Minister: Marszałek Województwa /

Członek Zarządu Województwa:

____________________ ____________________

Członek Zarządu Województwa:

____________________

Załącznik Nr  1A

Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6.

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego

............

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

............

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów

............

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia

............

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje)

............

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

............

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

............

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

............

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia

Ogółem

(w zł)

w tym:
2015 r.2016 r.2017 r.......
Źródło finansowania AŹródło finansowania BŹródło finansowania C

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Elementy /EtapyData rozpoczęcia (A)Data ukończenia (B)
mm/rrrrmm/rrrr

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej)

Wskaźnik produktu/rezultatuWartość bazowaOczekiwana wartość docelowa

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne

Załącznik nr 1b

Informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6.

1 Działanie uzależnione od ostatecznego kształtu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, wynikającego z negocjacji z KE.