Monitor Polski

M.P.1955.18.186

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HUTNICTWA
z dnia 9 lutego 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia jako obowiązującego w resorcie hutnictwa cennika stosowanego w resorcie górnictwa.

Na podstawie § 6 uchwały nr 380 Prezydium Rządu z dnia 23 maja 1953 r. w sprawie opracowywania i zatwierdzania cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się cennik nr 80/G/B/53 na roboty górnicze dołowe w przemyśle węglowym jako obowiązujący dla celów kosztorysowania i rozliczania robót związanych z poszukiwaniem i eksploatacją rud żelaznych i metali nieżelaznych, a wykonywanych zarówno dla potrzeb resortu hutnictwa, jak i na zlecenie inwestorów innych resortów przez podległe resortowi hutnictwa przedsiębiorstwa, w których obowiązują:
1) zbiorowy układ pracy dla kopalnictwa rud metali,
2) warunki pracy dla kopalnictwa rud żelaznych.
§  2. Przy wykonywaniu obudowy drzwi poniżej 50 cm (pełnodrzewnej) ustala się współczynnik przeliczeniowy w wysokości:
1) 1,07 dla robocizny,
2) 1,32 dla materiałów,
3) 1,04 dla pracy maszyn

w stosunku do cen dla obudowy 50 cm podanych w cenniku, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.

§  3. W przypadku użycia dla torowisk szyn poniżej h - 93 mm należy stosować ceny, jak dla torowisk z szyn h - 93 mm.
§  4.
1. Roboty górnicze prowadzone w wyjątkowo ciężkich warunkach hydrogeologicznych, a to w przypadku:
1) kurzawek,
2) uskoków,
3) pęczniejących iłów nawodnionych,

należy rozliczyć w oparciu o ceny jednostkowe, ustalone zgodnie z zasadami i w trybie określonym w zarządzeniu nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1954 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen jednostkowych na roboty budowlano-montażowe oraz innych przygotowań umożliwiających rozliczenia za wykonane roboty na podstawie obmiarów i cen jednostkowych (Monitor Polski Nr A-68, poz. 857).

2. Ceny jednostkowe powinny być ustalone z uwzględnieniem doświadczeń wykonawcy przy robotach, o których mowa w ust. 1.
§  5.
1. Przy zawieraniu umów na roboty górnicze wycenione według cennika wymienionego w § 1 oraz przy dokonywaniu rozliczeń za te roboty należy stosować mnożniki przeliczeniowe na ceny "netto" 1953 r. (M-53) w wysokości podanej w tym cenniku.
2. Przy rozliczeniach za roboty górnicze wycenione na innych dotychczas obowiązujących podstawach należy stosować ustalone dla nich mnożniki przeliczeniowe M-53.
3. Wymienione w ust. 1 i 2 mnożniki M-53 należy w myśl zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 21 stycznia 1953 r. w sprawie przeliczenia planu inwestycyjnego i planu budownictwa na 1953 r. - każdorazowo dostosować do obowiązującego dane przedsiębiorstwo wykonawcze współczynnika zmiany cen kosztorysowych z tytułu ogólnej podwyżki płac i regulacji cen z dnia 3 stycznia 1953 r., zgodnie z metodą podaną w cenniku, o którym mowa w § 1.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1955 r., w odniesieniu zaś do robót nie rozliczonych, na które brak dokumentacji kosztorysowej - z mocą od dnia 1 stycznia 1954 r.

Minister Hutnictwa: K. Żemaitis