Zatwierdzenie instrukcji o prowadzeniu ewidencji służbowych pojazdów mechanicznych i ich etatów. - M.P.1951.A-75.1036 - OpenLEX

Zatwierdzenie instrukcji o prowadzeniu ewidencji służbowych pojazdów mechanicznych i ich etatów.

Monitor Polski

M.P.1951.A-75.1036

Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1951 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO
z dnia 7 sierpnia 1951 r.
w sprawie zatwierdzenia instrukcji o prowadzeniu ewidencji służbowych pojazdów mechanicznych i ich etatów.

Na podstawie art. 1 i 2 pkt 4 dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o organizacji administracji i gospodarki motoryzacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 58) oraz na podstawie art. 4 ustawy z dnia 26 lutego 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 108) zatwierdzam instrukcję o prowadzeniu ewidencji służbowych pojazdów mechanicznych i ich etatów.
Wszystkie władze i urzędy państwowe, przedsiębiorstwa, zakłady i instytucje państwowe, przedsiębiorstwa pozostające pod zarządem państwowym, centrale spółdzielczo-państwowe, spółki prawa cywilnego i handlowego, w których Skarb Państwa, przedsiębiorstwa państwowe albo osoby prawne prawa publicznego posiadają udział wynoszący ponad 50% kapitału zakładowego, Centralny Związek Spółdzielczy, centrale spółdzielni i spółdzielnie, związki, stowarzyszenia i korporacje publiczne oraz inne instytucje użyteczności publicznej, korzystające z dotacji państwowego budżetu, obowiązane są prowadzić ewidencję posiadanych służbowych pojazdów mechanicznych według załączonej instrukcji.
Instrukcja ustala, jakiego rodzaju ewidencję prowadzą dla swego pionu organizacyjnego centralne zarządy ministerstw (kierownictwa centralnych urzędów lub centrale organizacyjne) oraz prezydia wojewódzkich, powiatowych, gminnych i miejskich rad narodowych, jak również wszystkie komórki organizacyjne, które bezpośrednio gospodarują taborem pojazdów mechanicznych. Rodzaj ewidencji, jaką mają prowadzić pośrednie szczeble organizacyjne, ustalą dla swego zakresu działania właściwi ministrowie (kierownictwa centralnych urzędów i centrale organizacyjne) oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i w m. Łodzi) w porozumieniu z Ministerstwem Transportu Drogowego i Lotniczego według wskazań instrukcji.
Ewidencję pojazdów mechanicznych należy założyć w terminie nie późniejszym niż do 1 września 1951 r., jednak według stanu na dzień 1 stycznia 1951 r., wprowadzając do niej zmiany zaszłe w międzyczasie.
Przepisów niniejszego zarządzenia nie stosuje się do pojazdów mechanicznych władz i oddziałów wojskowych oraz bezpieczeństwa publicznego jak również samochodów przeznaczonych do zarobkowego przewozu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

INSTRUKCJA O PROWADZENIU EWIDENCJI SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH ETATÓW

§ 1.
Celem ewidencji jest pomoc przy:
1)
wykonywaniu kontroli przydziału i wykorzystania etatów służbowych pojazdów mechanicznych,
2)
ujednostajnieniu typów pojazdów mechanicznych w poszczególnych jednostkach służbowych,
3)
planowaniu zaopatrzenia technicznego służbowych pojazdów mechanicznych.
§  2.
Na całość ewidencji służbowych pojazdów mechanicznych składają się:
1)
książki pojazdów mechanicznych prowadzone w myśl zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 16 lipca 1948 r. (Dz. T. i Z. K. Nr 24, poz. 178),
2)
duplikaty kart ewidencyjnych pojazdów mechanicznych z książek pojazdów mechanicznych, o których mowa w pkt 1, tworzące razem kartotekę ewidencyjną pojazdów mechanicznych,
3)
karty kartoteki ewidencji zbiorczej według wzoru Nr 1 stanowiącego załącznik do instrukcji,
4)
karty kartoteki ewidencji etatów według wzoru Nr 2 stanowiącego załącznik do instrukcji,
5)
karty kartoteki ewidencji ilościowej typów według wzoru Nr 3 stanowiącego załącznik do instrukcji.
§  3.
Książki pojazdów mechanicznych (§ 2 pkt 1) prowadzą w myśl powołanego w § 2 zarządzenia Ministra Komunikacji wszystkie komórki organizacyjne, które bezpośrednio gospodarują taborem pojazdów mechanicznych, bez względu na to, w skład którego szczebla organizacyjnego wchodzą te komórki organizacyjne.
§  4.
1.
Kartotekę ewidencyjną pojazdów mechanicznych (§ 2 pkt 2) prowadzą prezydia gminnych i miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów dla własnych pojazdów mechanicznych oraz dla pojazdów przedsiębiorstw gospodarki komunalnej na obszarze miasta.
2.
Ewidencję tę prowadzą również jednostki niższych szczebli organizacyjnych nadzorujące bezpośrednio gospodarkę samochodową posiadaczy pojazdów mechanicznych, które ustalają właściwi ministrowie (kierownicy centralnych urzędów i centrale organizacyjne).
§  5.
Kartotekę ewidencji zbiorczej (§ 2 pkt 3) prowadzą prezydia powiatowych rad narodowych i miejskich rad narodowych miast stanowiących powiaty dla własnych pojazdów mechanicznych oraz dla pojazdów prezydiów rad narodowych niższych stopni i dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej na obszarze powiatu (miasta). Ewidencję tę prowadzą poza tym ustalone przez właściwe władze jednostki wyższych szczebli organizacyjnych (okręgowe, krajowe) sprawujące pośredni nadzór nad gospodarką samochodową posiadaczy pojazdów mechanicznych.
§  6.
Kartoteki ewidencji etatów (§ 2 pkt 4) i ewidencji ilościowej typów (§ 2 pkt 5) prowadzą centralne zarządy ministerstw (kierownictwa centralnych urzędów lub centrale organizacyjne) dla własnych pojazdów mechanicznych oraz dla całego podległego sobie aparatu i prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi) dla własnych pojazdów mechanicznych oraz dla prezydiów rad narodowych niższych stopni i dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej na obszarze województwa.
§  7.
1.
W przypadku braku odpowiedniej ilości pośrednich szczebli organizacyjnych sprawujących nadzór w zakresie gospodarki samochodowej między komórką organizacyjną gospodarującą bezpośrednio pojazdami mechanicznymi a centralnym zarządem ministerstwa (kierownictwem centralnego urzędu lub centralą organizacyjną) prowadzenie jednej lub obu kartotek określonych w § 2 pkt 2 i 3 może być zaniechane.
2.
W przypadku, gdy określonych w ust. 1 pośrednich szczebli organizacyjnych jest więcej niż dwa, można prowadzić jedną lub obie kartoteki, określone w § 2 pkt 2 i 3 na dwóch szczeblach organizacyjnych.
§  8.
Karty kartotek, określonych w § 2 pkt 2, 3, 4 i 5, zakłada się zawsze na szczeblu bezpośrednio niższym od tego, na którym się je prowadzi, i dostarcza się wypełnione na podstawie własnej ewidencji wyższemu szczeblowi organizacyjnemu.
§  9.
1.
Zmiany techniczne w pojazdach mechanicznych, nie wymagające wymiany kart kartotek określonych w § 2 pkt 2 i 3, zgłasza się pisemnie raz na miesiąc w dowolnej formie szczeblom organizacyjnym, które te kartoteki prowadzą, w celu uaktualnienia ewidencji.
2.
Zmiany w stanie posiadania pojazdów mechanicznych do kartotek określonych w § 2 pkt 3 i 4 zgłasza się centralnemu zarządowi ministerstwa (kierownictwu centralnego urzędu lub centrali organizacyjnej) raz na kwartał według stanu z ostatniego dnia każdego kwartału do dnia 15 pierwszego miesiąca następującego kwartału.
§  10.
1.
Poszczególne karty w kartotece ewidencyjnej pojazdów (§ 2 pkt 2) i ewidencyjnej zbiorczej (§ 2 pkt 3), należy układać według rodzajów pojazdów mechanicznych, a następnie według marek i typów, natomiast karty kartoteki ewidencji etatów (§ 2 pkt 4) i ewidencji ilościowej typów (§ 2 pkt 5) należy układać jednostkami służbowymi bezpośrednio podległymi centralnemu zarządowi ministerstwa (kierownictwu centralnego urzędu lub centrali organizacyjnej), a jeżeli chodzi o ewidencję prowadzoną przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej - prezydiami rad narodowych niższych stopni.
2.
W kartotece ewidencyjnej pojazdów (§ 2 pkt 2), ewidencji zbiorczej (§ 2 pkt 3) i ewidencji ilościowej typów (§ 2 pkt 5) za każdą ostatnią kartą w danym rodzaju pojazdów należy umieścić kartę zbiorczą zawierającą sumę pojazdów mechanicznych danego rodzaju.
§  11.
Karty kartotek pojazdów mechanicznych, wycofanych z eksploatacji lub przekazanych innej jednostce służbowej na stałe, powinny być przechowywane poza właściwą kartoteką w ciągu trzech lat.
§  12.
Obowiązkowi ewidencji podlegają wszystkie posiadane przez jednostki służbowe pojazdy mechaniczne z wyjątkiem pojazdów skreślonych z inwentarza.
§  13.
1.
Jednostki mogą zaopatrywać się w druki kartotek wymienione w § 2 instrukcji w przedsiębiorstwie państwowym "Wydawnictwa Komunikacyjne" (Warszawa, ul. Kazimierzowska 52) za zwrotem kosztów wydawniczych.
2.
Do czasu wyczerpania istniejących druków zamiast kartoteki ewidencji zbiorczej (§ 2 pkt 3) można prowadzić kartotekę centralną (wzór Dorgan Nr T. S. 27) nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1951 r.

Pouczenie do instrukcji.

Grupa I. Pojazdy osobowe:

a)
do przewozu podróżnych:
1)
samochody osobowe (w tym taksówki);
2)
motocykle;
3)
autobusy różnych rodzajów oraz przyczepy autobusowe;
b)
do celów specjalnych:
4)
sanitarki;
5)
więźniarki;
6)
karawany.

Grupa II. Pojazdy ciężarowe:

1)
samochody półciężarowe poniżej 1,0 tony, w tym pochodne pojazdu osobowego (samochodu, motocykla lub trójkołowca) jak również z napędem elektrycznym, z różnymi nadwoziami przystosowanymi do przewozu wyłącznie towarów;
2)
samochody ciężarowe zwykłe (nośne) lub ciągniki siodłowe z naczepem o różnych nadwoziach;
3)
przyczepy o różnych nadwoziach;
4)
ciągniki:
a)
samochodowe,
b)
typu rolniczego,
c)
terenowe;
5)
samochody ciężarowe nośne lub ciągniki siodłowe z naczepami o różnych nadwoziach i z urządzeniami usprawniającymi pracę przewozową:
a)
samowyładowawcze (w tym śmieciarki),
b)
samonaładowawcze,
c)
cysterny (w tym beczkowozy),
d)
chłodnie,
e)
samochody z kołowrotem;
6)
przyczepy z urządzeniami jak wyżej w pkt 5 lit. a), b), c), d) i e).

Grupa III. Pojazdy specjalne

(tj. pojazdy nie przeznaczone do przewozu osób lub towarów z trwale umocowanymi urządzeniami lub maszynami):

1)
pojazdy pożarnicze różnego rodzaju łącznie z beczkowozami do celów pożarniczych;
2)
dźwigi oraz kołowroty (nie przystosowane do transportu towarów);
3)
ruchome radio, kino, cyrk, sklep, biblioteka, ambulatorium, wieże tramwajowe, warsztat pogotowia technicznego, sprężarka itp.;
4)
pojazdy do wykonywania pracy podczas ruchu (tylko o ile posiadają możność rozwijania szybkości maksymalnej ponad 10 km/godz.):
a)
zamiataczki,
b)
polewaczki,
c)
zamiataczko-polewaczki,
d)
pługi odśnieżne, piaskarki itp.

Wzór Nr 1.

(Str. 1)

Nazwa i adres jednostki służbowejKarta ewidencji zbiorczejGrup kwalifikacyjnaNumer inwentarzowy pojazdu
Rodzaj pojazdu .............. Marka (typ) .............
Ładowność ............. Nr podwozia ............. Rodzaj paliwa .............
Nr rejestracyjny pojazduOd dniaOpis specjalnych urządzeń
................

Data założenia karty

Pojazd wycofany z eksploatacji
..............

Data wycofania

Podstawa wycofania
..............

Podpis

.............

Podpis

Wzór S. M. 30 stanowiący załącznik do § 2 pkt 3 instrukcji.

Wymiar karty A-6 (105 × 148 mm).

(Str. 2)

Zmiany posiadacza pojazdu
Od dniaKolejny posiadaczPodstawa, dowódNr inwentarz.Miejsce stałego postoju (garażowania) woj., pow., miejscowość

Pouczenie do wzoru Nr 1

(do § 2 pkt 3 instrukcji).

Kartoteka ewidencji zbiorczej pojazdów mechanicznych.

Kartotekę ewidencji zbiorczej prowadzi się dla wszystkich samochodów będących w użytkowaniu podległych jednostek służbowych.

Każdą kartę kartoteki wypełnia się w sposób następujący:

Strona pierwsza:

1.
W nagłówku z lewej strony: "Nazwa i adres jednostki służbowej" - należy wpisać pełną nazwę jednostki służbowej i jej adres.
2.
W rubryce "Rodzaj pojazdu" - należy wpisać według rodzajów wymienionych w pouczeniu do instrukcji.
3.
W rubryce "Rodzaj paliwa" - należy wpisać (benzyna, nafta traktorowa, olej gazowy, gaz wysoko sprężony, gaz generatorowy).
4.
W rubryce "Numer rejestracyjny pojazdu" - należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, a w rubryce "Od dnia" - datę rejestracji.

Pionowe rubryki przeznaczone są na zmiany numeru rejestracyjnego i ich daty.

5.
W rubryce "Opis specjalnych urządzeń" - należy wpisać dokładne dane, określające charakter urządzenia pojazdu, np. wywrotka (skrzynia podnoszona mechanicznie), winda ręczna, elektrospawarka itp. Ta rubryka odnosi się do pojazdów grupy II pkt 5 oraz grupy III jak również grupy I pkt 2 według pouczenia do instrukcji.
6.
W rubryce "Podstawa wycofania" - należy wpisać numer pisma lub protokołu, na podstawie którego wycofano pojazd z eksploatacji, i datę jego sporządzenia.

Strona druga.

1.
W rubryce "Od dnia" - należy wpisać datę przekazania pojazdu innej jednostce służbowej.
2.
W rubryce "Kolejny posiadacz" - należy wpisać pełną nazwę jednostki, która pojazd mechaniczny przyjęła w użytkowanie.
3.
W rubryce "Podstawa, dowód" - należy wpisać numer pisma polecającego przekazanie pojazdu mechanicznego.

Wzór Nr 2.

Karta ewidencji etatów pojazdów mechanicznych................................................................Rok ..........
Nazwa jednostki służbowej zakładającej kartę
................................................................
Podległa jednostka służbowa i jej adres
Rodzaj pojazduNa 1.I.19 .....Kwartalne zmiany na koniecPrzebieg w tys. km dla każdej grupyŚredni przebieg roczny na 1 samochód w km
I kwartałuII kwartałuIII kwartałuIV kwartału
etatilośćetatilośćetatilośćetatilośćetatilośćI kw.II kw.III kw.IV kw.
Samochodyosobowe
ciężarowe
ciągniki siodłowe
specjalne strażackie
specjalne sanitarne
specjalne inne
Ciągniki drogowe
Autobusy
Motocykle
Naczepy
Przyczepy

Wzór S. M. 31 stanowiący załącznik do § 2 pkt 4 instrukcji.

Wymiar karty A-5 (148 × 210 mm)

Pouczenie do wzoru Nr 2

(do § 2 pkt 4 instrukcji).

Kartoteka ewidencji etatów pojazdów mechanicznych.

Kartotekę ewidencji etatów pojazdów mechanicznych prowadzi się na wszystkie pojazdy mechaniczne będące w użytkowaniu podległych jednostek służbowych i własnym według rodzajów pojazdów mechanicznych.

Każdą kartę kartoteki wypełnia się w sposób następujący:

1.
W rubryce "Nazwa jednostki służbowej zakładającej kartę" - należy wpisać jej pełną nazwę.
2.
W rubryce "Podległa jednostka służbowa i jej adres" - należy wpisać pełną nazwą jednostki służbowej podległej jednostce, która zakłada kartę.
3.
W rubryce "Rok" - należy wpisać rok prowadzenia kartoteki.
4.
W rubryce "Na 1.I.19 ... etat" - należy wpisać zatwierdzony etat pojazdów mechanicznych na rok bieżący ilościowo z rozbiciem na rodzaje (patrz pouczenie do instrukcji).
5.
W rubryce "Na 1.I.19 ... ilość" - należy wpisać faktyczny stan pojazdów mechanicznych w wymienionym dniu według rodzajów (patrz pouczenie do instrukcji).
6.
W rubrykach "Kwartalne zmiany na koniec kwartału I, II, III, IV etat i ilość" - należy wpisać do 15 każdego pierwszego miesiąca następnego kwartału - etat i faktyczną ilość pojazdów mechanicznych według rodzajów na ostatni dzień kwartału.
7.
W rubryce "Przebieg w tys. km dla każdej grupy I, II, III, IV kwartał" - należy wpisać do dnia 15 każdego pierwszego miesiąca następnego kwartału za kwartał ubiegły przebieg tys. km dla każdego rodzaju pojazdu wykonany w ciągu kwartału przez wszystkie pojazdy danego rodzaju według sprawozdań, nadsyłanych przez jednostki służbowe.
8.
W rubryce "Średni przebieg roczny na 1 samochód w km" - należy wpisać średni roczny przebieg w km jako iloraz ze sumy przebiegów kwartalnych w km przez średnią arytmetyczną ilości pojazdów wykazanych we wszystkich kwartałach.

Wzór Nr 3.

(Str. 1)

Karta ewidencji ilościowej typów pojazdów mechanicznychRok ..........Rok ..........
Rodzaj pojazduMarkaTyp
......................................................Nr porz. .......... kartyKwartalne zmiany w stanie ilościowym pojazdów mechanicznych
Nazwa jednostki służbowej zakładającej kartę
Symbol podległej jednostki służbowejPodległe jej jednostki służboweSiedziba jednostki podległej (miejscowość)Powiat, województwoStan na 1.I. ......Stan na koniecStan na 1.I......Stan na koniec
I kw.II kw.III kw.IV kw.I kw.II kw.III kw.IV kw.
Do przeniesienia

Wzór S. M. 32 stanowiący załącznik do § 2 pkt 5 instrukcji.

Wymiar karty A-5 (148 × 210 mm).

(Str. 2)

Symbol podległej jednostki służbowejPodległe jej jednostki służboweSiedziba jednostki podległej (miejscowość)Powiat, województwoStan na 1.I......Stan na koniecStan na 1.I......Stan na koniec
I kw.II kw.III kw.IV kw.I kw.II kw.III kw.IV kw.
z przeniesienia
Razem

Pouczenie do wzoru Nr 3

(do § 2 pkt 5 instrukcji).

Kartoteka ewidencji ilościowej typów pojazdów mechanicznych.

Kartotekę ilościową typów prowadzi się na wszystkie pojazdy mechaniczne będące w użytkowaniu podległych jednostek służbowych i własnym według rodzajów, marek i typów pojazdów mechanicznych.

Poszczególną kartę kartoteki wzór SM 32 należy wypełnić w następujący sposób:

1.
W rubryce "Rodzaj pojazdu" - należy podać według pouczenia do instrukcji.
2.
W rubryce "Marka" - należy wpisać pełną nazwę marki pojazdu.
3.
W rubryce "Typ" - należy wpisać dokładnie typ pojazdu.
4.
W rubryce "Rok" - należy wpisać rok, który ewidencja obejmuje.
5.
W rubryce "Nazwa jednostki służbowej zakładającej kartę" - należy wpisać pełną nazwę tej jednostki.
6.
W rubryce "Nr porządkowy karty" - należy wpisać Nr porządkowy karty dla tego typu samochodów w jednostce służbowej zakładającej kartę, jeżeli podległe jej jednostki służbowe nie mieszczą się na jednej karcie.
7.
W rubryce pionowej "Podległe jej jednostki służbowe" - należy podać ich pełne nazwy, a w rubryce pionowej "Siedziba jednostki podległej" - miejscowość stanowiącą jej siedzibę.
8.
W rubryce "Powiat, województwo" - należy podać województwo, w którym pojazdy mechaniczne są rejestrowane.
9.
W rubryce "Stan na 1.I..." - należy wpisać faktyczny inwentarzowy stan ilościowy.
10.
W rubryce pionowej "Stan na koniec I kw., II kw., III kw., IV kw." - należy wpisać do dnia 15 pierwszego miesiąca każdego kwartału faktyczny stan ilościowy pojazdów mechanicznych na ostatni dzień każdego kwartału.