Zatwierdzenie instrukcji o prowadzeniu ewidencji pojazdów mechanicznych przez jednostki organizacyjne administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych.

Monitor Polski

M.P.1953.A-77.923

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO
z dnia 4 lipca 1953 r.
w sprawie zatwierdzenia instrukcji o prowadzeniu ewidencji pojazdów mechanicznych przez jednostki organizacyjne administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych.

Na podstawie art. 1 i 2 pkt 4 dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o organizacji administracji i gospodarki motoryzacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) oraz art. 4 ustawy z dnia 26 lutego 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji (Dz. U. Nr 14, poz. 108 i Nr 41, poz. 310) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się instrukcję o prowadzeniu ewidencji pojazdów mechanicznych przez jednostki organizacyjne administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
1.
Instrukcja dotyczy jednostek organizacyjnych administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych.
2.
Instrukcja nie dotyczy władz i jednostek wojskowych oraz władz i organów bezpieczeństwa publicznego.
1.
Jednostki wymienione w § 2 ust. 1 powinny założyć ewidencję pojazdów mechanicznych według stanu na dzień 1 października 1953 r. w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 listopada 1953 r. oraz składać sprawozdania w terminach określonych w instrukcji.
2.
W przypadku założenia ewidencji po dniu 1 listopada 1953 r. należy do niej wprowadzić zmiany, zaszłe w czasie po dniu 1 października 1953 r. do dnia założenia ewidencji.
Wydziały komunikacji drogowej prezydiów właściwych rad narodowych są uprawnione do kontrolowania sposobu prowadzenia ewidencji, prowadzonej przez jednostki wymienione w § 2 ust. 1.
Traci moc zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 7 sierpnia 1951 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o prowadzeniu ewidencji służbowych pojazdów mechanicznych i ich etatów (Monitor Polski Nr A-75, poz. 1036).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

INSTRUKCJA O PROWADZENIU EWIDENCJI POJAZDÓW MECHANICZNYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ, ORGANIZACJI POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

§ 1.
Ewidencję pojazdów mechanicznych, wymienionych w § 6, obowiązane są prowadzić jednostki organizacyjne administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych, które gospodarują bezpośrednio pojazdami mechanicznymi bądź w których bezpośrednim zarządzie znajdują się pojazdy mechaniczne. W szczególności powinny prowadzić ją jednostki organizacyjne:
1)
władz, urzędów i instytucji państwowych;
2)
przedsiębiorstw państwowych i pod zarządem państwowym oraz banki;
3)
spółek prawa cywilnego i handlowego, w których państwo lub przedsiębiorstwa państwowe posiadają udział wynoszący ponad 50% kapitału zakładowego;
4)
central spółdzielczo-państwowych;
5)
central spółdzielni i spółdzielnie;
6)
organizacji gospodarczych oraz stowarzyszeń;
7)
organizacji politycznych i społecznych.
§  2.
1.
Ewidencja powinna obejmować wszystkie pojazdy mechaniczne, znajdujące się bezpośrednio w posiadaniu bądź w użytkowaniu jednostki organizacyjnej, bez względu na to, czy są zarejestrowane i dopuszczone do ruchu na drogach publicznych czy też nie.
2.
Ewidencja powinna również obejmować wszelkiego rodzaju przyczepy do pojazdów mechanicznych.
§  3.
Wszelkie zmiany, zachodzące w stanie posiadania pojazdów mechanicznych lub w charakterystyce i zakwalifikowaniu tych pojazdów, powinny być bieżąco uwidaczniane w ewidencji, niezależnie od obowiązku zgłaszania tych zmian do wydziału komunikacji drogowej prezydium właściwej rady narodowej.
§  4.
Na ewidencję pojazdów mechanicznych składa się:
1)
książka pojazdu mechanicznego oraz
2)
kartoteka ewidencyjna pojazdów mechanicznych.
§  5.
Książkę pojazdu mechanicznego należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.
§  6.
1.
Kartotekę ewidencyjną należy prowadzić na kartach według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do instrukcji.
2.
Wypełnione karty ewidencyjne pojazdów mechanicznych zarejestrowanych (dopuszczonych do ruchu) układa się według następującej kolejności:
1)
według rodzajów pojazdów mechanicznych (w tym samochody specjalne w alfabetycznej kolejności nazw ich rodzajów):
a)
motocykle bez wózków,
b)
motocykle z wózkami,
c)
samochody osobowe,
d)
samochody osobowe terenowe,
e)
samochody ciężarowe zwykłe,
f)
samochody ciężarowe wywrotki,
g)
samochody ciężarowe terenowe,
h)
samochody ciężarowe ciągniki siodłowe,
i)
samochody specjalne i z nadwoziami specjalnymi,
j)
samochody sanitarne,
k)
autobusy,
l)
ciągniki kołowe,
m)
ciągniki gąsienicowe,
n)
samochody o napędzie elektrycznym z sieci (trolejbusy),
o)
samochody o napędzie elektrycznym akumulatorowym,
p)
naczepy towarowe,
r)
naczepy osobowe,
s)
naczepy specjalne i z nadwoziami specjalnymi,
t)
przyczepy towarowe,
u)
przyczepy osobowe,
w)
przyczepy specjalne i z nadwoziami specjalnymi;
2)
w rodzajach - markami w kolejności alfabetycznej;
3)
w markach - typami;
4)
w typach - kategoriami I, II, III, IV, V.
3.
Wypełnione karty ewidencyjne pojazdów mechanicznych nie zarejestrowanych (tj. bez kategorii) układa się w analogiczny sposób, lecz oddzielnie.
§  7.
Karty kartoteki ewidencyjnej pojazdów mechanicznych, wycofanych z eksploatacji i przekazanych na złom lub rozebranych na części bądź przekazanych innej jednostce służbowej na stałe, powinny być przechowywane poza właściwą kartoteką przez 3 lata.
§  8.
1. 1
Jednostki organizacyjne (§ 1) obowiązane są składać na podstawie prowadzonej ewidencji sprawozdania o ilości posiadanych pojazdów mechanicznych według rodzajów, marek, typów i kategorii (§ 6) a jeżeli chodzi o samochody, naczepy i przyczepy specjalne bądź z nadwoziami specjalnymi (§ 6 ust. 2 pkt 1 lit. i), s), w) - również według ich przeznaczenia (np. chłodnie, polewaczki itp.) na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do instrukcji.
2. 2
Sprawozdania (ust. 1) są roczne, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku. Sprawozdania sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w aktach jednostki sporządzającej.
§  9.
1. 3
Sprawozdania (§ 8) składają ministerstwa, urzędy centralne oraz władze centralne organizacji politycznych i społecznych w terminie do dnia 10 marca każdego roku do Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego.
2.
Sprawozdania powinny obejmować pojazdy mechaniczne, którymi władze wymienione w ust. 1 bezpośrednio gospodarują i którymi gospodarują jednostki im podległe lub nadzorowane.
§  10.
1. 4
Jednostki organizacyjne, podległe bezpośrednio jednostkom wymienionym w § 9 ust. 1 bądź nadzorowane przez te jednostki, składają sprawozdania w terminie do dnia 10 lutego każdego roku.
2.
Sprawozdania powinny obejmować pojazdy mechaniczne, którymi jednostki wymienione w ust. 1 bezpośrednio gospodarują oraz którymi gospodarują jednostki im podległe lub nadzorowane.
§  11.
1. 5
Jednostki organizacyjne podległe jednostkom wymienionym w § 10 ust. 1 składają sprawozdania jednostkom bezpośrednio wyższym w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku.
2.
Sprawozdania powinny obejmować pojazdy mechaniczne, którymi jednostki wymienione w ust. 1 bezpośrednio gospodarują.
§  12.
Przy podziale organizacyjnym innym niż trójstopniowy jednostki, o których mowa w § 9 ust. 1, ustalą we własnym zakresie terminy składania sprawozdań, tak aby termin wymieniony w § 9 ust. 1 był zachowany.
§  13.
Jednostki organizacyjne (§ 1) mogą zaopatrywać się w druki kartoteki, wymienione w § 6 ust. 1, w przedsiębiorstwie państwowym Centrala Wydawnicza Druków (Warszawa, ul. Bielańska 18).

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

KARTA EWIDENCYJNA POJAZDU MECHANICZNEGO

(Strona 1)
Rodzaj .......................................................................Podwozie nr ..................................................
Marka .........................................................................Rodzaj zamieszenia
przód pojazdutył pojazdu
Typ ..........Rok produkcji ..........
Model .............
Rodzaj podwoziaIlość osi
Ciężar własny pojazdu kg ..........Ładowność użytkowa ton ..........wyszczególnienieprzednichśrodkowychtylnych
Ilość miejsc pasażerskichsiedzącychstojącychz napędem
Specjalne urządzenia nadwozia ..........bez napędu
Przeznaczenieilość kół (bez zapasowych)
Elementy urządzenia specjalnegoWyposażenie elementom urządzeń specjalnychRodzaj ogumienia .........................................................
1.1.Wymiar ogumienia ........................................................
2.2.Haki pociągowez przodu ..........
3.3.z tyłu ..........
4.4.Rodzaj hamulców
Ilość osób obsługi urządzenia specjalnego:Złącza
Data rozpoczęcia eksploatacji pojazdu
Silnik nr ..........WymienionoNastępny termin badania
Model ..........dnia ..........
na silnik nr
Moc KM ..........Ilość cylindrówdnia ..........
na silnik nr
Pojemnośćcylindrów ... cm3dnia ..........
na silnik nr
zbiorników paliwa ..........dnia ..........Kategoria
na silnik nr
Rodzaj paliwa ..........dnia ..........
Instalacja elektryczna .......... voltna silnik nr

(Strona 2)

MinisterstwoNr rejestracyjnyData otrzymaniaPowiat
urząd centralnyMiasto
Posiadacz - użytkownik pojazdu i adresMiejsce postoju, garażowania pojazdu - adres
Data zgłoszenia pojazdu do ewidencjiData wycofania - zwrotu tablicZapiski
Ważność dowodu rejestracyjnego przedłużono do:

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 6

Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego

Departament Ruchu Drogowego

Zatwierdzone przez G.U.S. dnia

31.XII.1955 r. nr 5315/55.

(Strona 1)

Jednostka sprawozdawcza

______________________

Jednostka nadrzędna

Sprawozdanie roczne

o pojazdach mechanicznych według stanu

w dniu 31 grudnia 195 .. r.

Wypełniony formularz

należy traktować

jako poufny.

Rodzaj pojazdów ..........

Lp.MarkaTypŁadowność w tonnach lub liczba miejsc pasażerskichLiczba pojazdów razemw tym
kategoriibez kategorii
IIIIIIVV
1234567891011

(Strona 2)

Lp.MarkaTypŁadowność w tonnach lub liczba miejsc pasażerskichLiczba pojazdów razemw tym
kategoriibez kategorii
IIIIIIVV
1234567891011

Sprawozdanie sporządził Kierownik

..................................... jednostki sprawozdawczej

(podpis)

............................ dnia ........... 195 .. r. ........................................

(podpis)

1 Załącznik § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 11 listopada 1957 r. (M.P.57.91.541) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 listopada 1957 r.
2 Załącznik § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 stycznia 1956 r. (M.P.56.6.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 stycznia 1956 r.
3 Załącznik § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 11 stycznia 1956 r. (M.P.56.6.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 stycznia 1956 r.
4 Załącznik § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 11 stycznia 1956 r. (M.P.56.6.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 stycznia 1956 r.
5 Załącznik § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 11 stycznia 1956 r. (M.P.56.6.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 stycznia 1956 r.
6 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 11 stycznia 1956 r. (M.P.56.6.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 stycznia 1956 r.