Monitor Polski

M.P.2020.288

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2020 r.
o zatwierdzeniu decyzji w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom Straży Granicznej

Na podstawie art. 11b ust. 4 w związku z art. 11b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) postanawiam, co następuje:
§  1.  Zatwierdzam decyzję Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom Straży Granicznej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 48).
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.