Monitor Polski

M.P.1952.A-29.437

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI
z dnia 18 marca 1952 r.
w sprawie zatwierdzania projektów urbanistycznych, szkicowych projektów architektonicznych i podstawowych projektów budowlanych dla obszaru m. st. Warszawy i Warszawskiego Zespołu Miejskiego.

W związku z uchwałą Nr 817 Prezydium Rządu z dnia 1 grudnia 1951 r. w sprawie zatwierdzania projektów urbanistycznych i architektonicznych (Monitor Polski Nr A-102, poz. 1481) oraz uchwałą Nr 552 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. o powołaniu Naczelnego Architekta Warszawy (Monitor Polski Nr A-76, poz. 1049) zarządza się, co następuje:
§  1. Upoważnia się Naczelnego Architekta Warszawy do przedstawiania Naczelnej Radzie Odbudowy m. st. Warszawy i Prezydium Rządu projektów, podlegających zatwierdzeniu przez Prezydium Rządu.
§  2. Upoważnia się Naczelnego Architekta Warszawy do zatwierdzania projektów urbanistycznych, zastrzeżonych do zatwierdzania przez Ministra Budownictwa Miast i Osiedli w § 4 ust. 3 uchwały Nr 817 Prezydium Rządu z dnia 1 grudnia 1951 r. (Monitor Polski Nr A-76, poz. 1049).
§  3. Projekty rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, nie podlegające zatwierdzeniu na podstawie powołanej w § 2 uchwały Nr 817 Prezydium Rządu z dnia 1 grudnia 1951 r. wymagają zgody Naczelnego Architekta Warszawy.
§  4. Do Naczelnego Architekta Warszawy należy zatwierdzanie pod względem urbanistycznym i architektonicznym wszystkich szkicowych projektów architektonicznych i podstawowych projektów budowlanych dla obszaru m. st. Warszawy i Warszawskiego Zespołu Miejskiego, z wyjątkiem zastrzeżonych do zatwierdzenia Prezydium Rządu w myśl §§ 3 i 8 powołanej w § 2 uchwały Nr 817 Prezydium Rządu z dnia 1 grudnia 1951 r.
§  5. Projekty typowe, zatwierdzone lub akceptowane przez Ministra Budownictwa Miast i Osiedli, mogą być realizowane na obszarze m. st. Warszawy i Warszawskiego Zespołu Miejskiego tylko za uprzednią zgodą Naczelnego Architekta Warszawy.
§  6. Naczelny Architekt Warszawy ma prawo przy zatwierdzaniu podstawowego projektu budowlanego zastrzec sobie akceptację architektonicznych rysunków roboczych i rysunków zabytkowych wnętrz, wykonanych na podstawie zatwierdzonego projektu podstawowego.
§  7. Decyzja Naczelnego Architekta Warszawy w przedmiocie zatwierdzenia szkicowego projektu architektonicznego i podstawowego projektu budowlanego stanowi równoczesne wypowiedzenie się w sprawie zagadnień urbanistycznych, architektonicznych i ochrony zabytków, zastępując dotychczasowe oddzielne wypowiadanie się właściwych w tym zakresie organów Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy.
§  8.
1. Szkicowe projekty architektoniczne powinny - do czasu wydania odmiennych przepisów - odpowiadać warunkom określonym w Instrukcji Nr 20 Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG) o zasadach sporządzania dokumentacji technicznej dla inwestycji (zarządzenie Przewodniczącego PKPG z dnia 3 maja 1950 r.).
2. Projekty urbanistyczne i szkicowe projekty architektoniczne powinny być przedstawiane Naczelnemu Architektowi Warszawy w trzech, a dla obiektów zabytkowych w czterech egzemplarzach sformatyzowanych, nie oprawionych odbitek roboczych z opisem technicznym i dowodem przyjęcia projektu przez właściwy organ wewnętrznej kontroli dokumentacji technicznej w toku produkcji (protokół rady technicznej).
3. Podstawowe projekty budowlane powinny być przedstawiane do zatwierdzania Naczelnemu Architektowi Warszawy dla obiektów zabytkowych w czterech, dla pozostałych obiektów w trzech egzemplarzach odbitek sformatyzowanych i oprawionych bez obliczeń statycznych i z dowodem przyjęcia, określonym w ust. 2.
§  9.
1. Projekty urbanistyczne, szkicowe projekty architektoniczne i podstawowe projekty budowlane są zatwierdzane bez zastrzeżeń lub warunkowo, w obu przypadkach przy zwrocie dwu egzemplarzy opatrzonych odpowiednią klauzulą.
2. Odmowa zatwierdzenia wymaga uzasadnienia.
3. Ewentualne zarzuty przeciwko decyzjom w przedmiocie zatwierdzenia projektu urbanistycznego oraz zatwierdzenia pod względem urbanistycznym i architektonicznym szkicowego projektu architektonicznego i podstawowego projektu budowlanego należy wnosić do Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli za pośrednictwem Naczelnego Architekta Warszawy.
§  10.
1. Wydanie przez Naczelnego Architekta Warszawy decyzji w przedmiocie zatwierdzenia rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego, szkicowego projektu architektonicznego lub podstawowego projektu budowlanego powinno nastąpić w ciągu czternastu dni, licząc od daty wpływu projektu, nie uwzględniając jednak obciążających Naczelnego Architekta Warszawy czynności w Biurze Urbanistycznym Warszawy i w Biurze Konserwatora, które łącznie nie powinny trwać dłużej niż siedem dni.
2. Czasokresy, podane w ust. 1, obowiązują Naczelnego Architekta Warszawy również w przypadkach rozpatrywania projektów przedstawianych do zatwierdzania Prezydium Rządu, nie obowiązują natomiast w razie konieczności dodatkowych opracowań urbanistycznych lub konserwatorskich.
3. Rysunki robocze przedstawiane Naczelnemu Architektowi Warszawy do akceptacji powinny być rozpatrzone w terminie nie przekraczającym dziesięciu dni.
§  11.
1. Nie zatwierdzone projekty urbanistyczne oraz nie zatwierdzone pod względem urbanistycznym i architektonicznym szkicowe projekty architektoniczne i podstawowe projekty budowlane nie stanowią dokumentacji technicznej uprawniającej do rozpoczęcia jakichkolwiek robót budowlanych.
2. Przepisy ust. 1 dotyczą również architektonicznych rysunków roboczych i rysunków wnętrz nie posiadających akceptacji Naczelnego Architekta Warszawy, jeżeli akceptacja ta została zastrzeżona.
§  12.
1. Bezpośrednio po zatwierdzeniu podstawowego projektu budowlanego pod względem urbanistycznym i architektonicznym powinno nastąpić zatwierdzenie go w pozostałym zakresie, a mianowicie: podstawowego projektu z obliczeniami statycznymi oraz podstawowego projektu instalacji wewnętrznych urządzeń cieplnych i sanitarnych.
2. Do czasu udzielenia upoważnień przewidzianych w § 12 powołanej w § 2 uchwały Nr 817 Prezydium Rządu z dnia 1 grudnia 1951 r. zatwierdzenie podstawowego projektu budowlanego z obliczeniami statycznymi oraz podstawowego projektu instalacji wewnętrznych urządzeń cieplnych i sanitarnych odbywa się w dotychczasowym trybie.
§  13. Wszystkie podstawowe projekty budowlane zatwierdzone przez władze budowlane niezależnie od daty zatwierdzenia, których realizacja nie została jeszcze rozpoczęta, powinny być przed tą realizacją przedstawione dodatkowo przez inwestorów bezpośrednich do zatwierdzenia Naczelnemu Architektowi Warszawy w myśl przepisów niniejszego zarządzenia.
§  14.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Równocześnie tracą moc sprzeczne z niniejszym zarządzeniem przepisy.