Monitor Polski

M.P.1975.17.111

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1975 r.

UCHWAŁA Nr 91
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1975 r.
w sprawie zatrudnienia pracowników znoszonych jednostek organizacyjnych.

W związku z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego Państwa Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Pracownikom znoszonych urzędów i innych jednostek organizacyjnych należy najpóźniej w terminie do dnia 15 czerwca 1975 r. zaproponować przejście do pracy w urzędach terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego lub podstawowego albo w innych jednostkach gospodarki uspołecznionej w zależności od posiadanych przez nich kwalifikacji.
2. Pracownikom, którzy nie wyrażą w ciągu siedmiu dni zgody na przyjęcie zaproponowanej im pracy, należy wypowiedzieć umowę o pracę.
§  2. Pracownikom dotychczasowych urzędów wojewódzkich lub znoszonych urzędów powiatowych, którzy przejdą do pracy w urzędach terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, przysługuje wynagrodzenie według stawek przewidzianych dla objętych przez nich stanowisk; w razie gdyby wynagrodzenie to było niższe od dotychczas pobieranego, przysługuje im dodatek wyrównawczy w wysokości stanowiącej różnicę netto pomiędzy tymi wynagrodzeniami. Dodatek ulega zmniejszeniu lub zniesieniu w razie podwyższenia pracownikowi wynagrodzenia do wysokości wynagrodzenia otrzymywanego w urzędzie wojewódzkim lub znoszonym urzędzie powiatowym.
§  3. Pracownikom dotychczasowych urzędów wojewódzkich lub znoszonych urzędów powiatowych, którzy przejdą do pracy w urzędzie miasta i gminy na stanowisko zastępcy naczelnika miasta i gminy lub do pracy w takim urzędzie lub urzędzie gminy na stanowisko inspektora do spraw budownictwa lub referenta prawnego, a którym nie można zapewnić mieszkania służbowego, przysługuje dodatek mieszkaniowy na zasadach określonych dla naczelnika gminy i sekretarza biura urzędu gminy.
§  4.
1. Pracownikom przenoszonym do pracy w urzędach terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego lub podstawowego przysługuje zwrot kosztów przeniesienia na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, a pracownikom mającym na utrzymaniu rodziny przysługuje do chwili otrzymania mieszkania - nie dłużej jednak niż przez 2 lata - dodatek za rozłąkę w wysokości 30 zł dziennie oraz zwrot kosztów przejazdu raz w miesiącu do rodziny i z powrotem.
2. W razie gdy warunki lokalne stwarzają możliwości codziennego dojazdu do pracy, pracownikom przenoszonym przysługuje zamiast dodatku za rozłąkę prawo do bezpłatnego biletu miesięcznego na przejazd publicznymi środkami transportu.
§  5. Pracownikom dotychczasowych urzędów wojewódzkich lub znoszonych urzędów powiatowych powołanym na stanowiska kierownicze w nowo utworzonych województwach należy zapewnić w najbliższym czasie przydział mieszkań. Do czasu uzyskania przydziału mieszkania pracownikom tym przysługuje zwrot kosztów zakwaterowania w wysokości określonej przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Ministrem Finansów.
§  6.
1. Pracownikom dotychczasowych urzędów wojewódzkich i znoszonych urzędów powiatowych, którzy nie zostaną zatrudnieni w urzędach terenowych organów administracji państwowej, przysługuje pierwszeństwo w przyjmowaniu do pracy w innych jednostkach gospodarki uspołecznionej; w stosunku do tych pracowników nie mają zastosowania obowiązujące ograniczenia w zakresie zatrudniania pracowników, jednakże powinno ono następować w ramach planowanego zatrudnienia w tych jednostkach.
2. Pracownicy, którzy przejdą do pracy w innych jednostkach gospodarki uspołecznionej (§ 1), będą traktowani jako przeniesieni do nowego miejsca pracy na podstawie porozumienia zakładów pracy; pracownikom tym zalicza się okres pracy w urzędach terenowych organów administracji państwowej do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia uprawnień związanych z zatrudnieniem i ciągłością pracy, a w szczególności do dodatku za wysługę lat i do nagród jubileuszowych.
3. Jeżeli wynagrodzenie pracowników, o których mowa w ust. 2, jest niższe od dotychczas pobieranego, przysługuje im dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający dwóch lat. Dodatek ulega zmniejszeniu lub zniesieniu w razie podwyższenia pracownikowi wynagrodzenia do wysokości otrzymywanej w urzędzie wojewódzkim lub znoszonym urzędzie powiatowym.
4. Dodatek będzie wypłacany przez nowy zakład pracy na zasadach określonych przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Ministrem Finansów.
5. Pracownikom przenoszonym należy zapewnić możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego w dotychczasowym miejscu pracy, a w uzasadnionych wypadkach - przyznać ekwiwalent za urlop przysługujący w 1975 r.
§  7.
1. Pracownicy urzędów terenowych organów administracji państwowej przechodzący do pracy w innych jednostkach organizacyjnych, zwolnieni od uzupełnienia kwalifikacji, korzystają z tych zwolnień również w nowym miejscu pracy.
2. Pracownikom, którzy nie zostaną zatrudnieni w urzędach terenowych organów administracji państwowej, należy wydać zaświadczenie stwierdzające, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w wyniku reorganizacji terenowej administracji państwowej; w zaświadczeniu tym należy również podać dotychczasowe miejsce i okres zatrudnienia.
§  8. Wojewodowie zapewnią sprawny przebieg prac związanych z zatrudnieniem pracowników dotychczasowych urzędów wojewódzkich i znoszonych urzędów powiatowych i są odpowiedzialni za prawidłowe wykonanie przepisów niniejszej uchwały.
§  9. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do pracowników innych jednostek organizacyjnych znoszonych bądź zreorganizowanych w związku z nowym podziałem administracyjnym.
§  10. Ilekroć w uchwale jest mowa o wojewodach, należy przez to rozumieć również prezydentów miast stopnia wojewódzkiego.
§  11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.