Monitor Polski

M.P.1956.96.1056

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1957 r.

UCHWAŁA NR 707
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 1956 r.
w sprawie zatrudnienia funkcjonariuszów zwolnionych ze służby w organach bezpieczeństwa publicznego i ich materialnego zaopatrzenia.

W związku z dokonywaną likwidacją Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego i podległych mu organów terenowych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Do funkcjonariuszów zwolnionych ze służby w organach bezpieczeństwa publicznego po dniu 31 października 1956 r. stosuje się przepisy uchwały nr 782 Prezydium Rządu z dnia 1 października 1955 r. w sprawie zatrudnienia oficerów zawodowych zwolnionych ze służby wojskowej i ich materialnego zaopatrzenia (Monitor Polski Nr 88, poz. 1072) oraz przepisy uchwały nr 581 Prezydium Rządu z dnia 22 września 1956 r. o uzupełnieniu uchwały z dnia 1 października 1955 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 967).
§  2.
1. Użyte w powołanych w § 1 uchwałach określenie"oficer" oznacza również funkcjonariusza organów bezpieczeństwa publicznego.
2. Obowiązki nałożone powołanymi w § 1 uchwałami na Ministra Obrony Narodowej wykonuje w stosunku do zwolnionych ze służby w organach bezpieczeństwa publicznego funkcjonariuszów Minister Spraw Wewnętrznych.
§  3. W uchwale nr 782 Prezydium Rządu z dnia 1 października 1955 r. wprowadza się następujące uzupełnienia:
1) w skład komisji, o których mowa w § 2 ust. 1 i w § 7 ust. 2, wchodzą odpowiednio komendanci powiatowi i wojewódzcy Milicji Obywatelskiej bądź ich przedstawiciele; obowiązki nałożone uchwałą na wojskowych komendantów rejonowych oraz wojskowych komendantów wojewódzkich wykonują w stosunku do zwolnionych ze służby w organach bezpieczeństwa publicznego funkcjonariuszów komendanci powiatowi i wojewódzcy Milicji Obywatelskiej,
2) zamiast przewidzianego w § 12 ust. 1 uposażenia według posiadanego stopnia wojskowego funkcjonariusze zwolnieni ze służby w organach bezpieczeństwa publicznego otrzymują:
a) funkcjonariusze, którzy bezpośrednio po zwolnieniu podejmą pracę niżej wynagradzaną niż służba w organach bezpieczeństwa publicznego - przez okres 6 miesięcy dodatek wyrównawczy w wysokości różnicy między pobieranym ostatnio przed zwolnieniem uposażeniem (łącznie z wartością umundurowania lub ekwiwalentu za umundurowanie) a wynagrodzeniem w nowym zakładzie pracy; dodatek wyrównawczy nie przysługuje funkcjonariuszom, którzy w organach bezpieczeństwa publicznego pracowali w wyuczonym zawodzie i po zwolnieniu zatrudnieni zostali w tym samym zawodzie;
b) 1 funkcjonariusze, którzy po zwolnieniu skierowani zostali na przeszkolenie zawodowe - 50% uposażenia zasadniczego według posiadanej ostatnio grupy uposażenia przez okres trwania przeszkolenia, nie dłużej jednak niż przez 2 lata z tym, że łączna kwota otrzymywanego stypendium wraz z 50% uposażenia zasadniczego według posiadanej ostatnio grupy uposażenia nie może przewyższać pobieranego ostatnio przed zwolnieniem uposażenia;
c) funkcjonariusze, którzy po zwolnieniu nie zostali zatrudnieni w nowych zakładach pracy lub objęci przeszkoleniem - 50% uposażenia zasadniczego według posiadanej ostatnio grupy uposażenia do czasu podjęcia pracy, nie dłużej jednak niż przez rok; w razie podjęcia pracy przed upływem 6 miesięcy od zwolnienia funkcjonariusze ci otrzymują do końca okresu 6-miesięcznego zamiast 50% uposażenia zasadniczego dodatek wyrównawczy na zasadach i w wysokości określonej pod lit. a).
§  4. Funkcjonariuszom przeniesionym ze służby w organach bezpieczeństwa publicznego do służby w Milicji Obywatelskiej na gorsze warunki uposażeniowe przyznaje się na okres roku od przeniesienia dodatek wyrównawczy w wysokości różnicy między uposażeniem pieniężnym otrzymywanym ostatnio w organach bezpieczeństwa publicznego a uposażeniem pobieranym w Milicji Obywatelskiej.
§  5. Prawo do dodatku wyrównawczego, o którym mowa w niniejszej uchwale, bądź do 50% uposażenia zasadniczego nie przysługuje tym funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w organach bezpieczeństwo publicznego, którzy otrzymują zaopatrzenie emerytalne na podstawie przepisów dekretu z dnia 27 lipca 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów organów bezpieczeństwa publicznego oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 31, poz. 184).
§  6. Funkcjonariuszom i pracownikom zwolnionym ze służby w organach bezpieczeństwa publicznego po dniu 31 października 1956 r. oraz członkom ich rodzin przyznaje się prawo do leczenia w zakładach Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przez okres 1 roku od dnia zwolnienia.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 pkt 2 lit. b) zmieniona przez § 1 uchwały nr 38 z dnia 22 stycznia 1957 r. (M.P.57.8.58) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1957 r.