Zatrudnianie pracowników pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych.

Monitor Polski

M.P.1959.69.364

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 27 lipca 1959 r.
w sprawie zatrudniania pracowników pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych.

Na podstawie § 24 ust. 2 uchwały nr 527 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1958 r. w sprawie zatrudniania pracowników pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 3, poz. 12) w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zarządza się, co następuje:
Przepisy ogólne.
Przepisy zarządzenia obowiązują w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i przez niego nadzorowanych i dotyczą pracowników pełnoletnich oraz przedsiębiorstw zatrudniających tych pracowników.
1.
Pracownicy pełnoletni, nie objęci przepisami zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół przysposobienia zawodowego, rzemiosł budowlanych, zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 85, poz. 482) i zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 sierpnia 1959 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół wyższych w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 85, poz. 483), podejmujący pracę, do której wykonywania nie posiadają wymaganych kwalifikacji zawodowych, są obowiązani do odbycia przygotowania zawodowego w formie bądź tylko wstępnego stażu pracy, bądź wstępnego stażu pracy poprzedzonego innymi formami przygotowania zawodowego, jak nauka zawodu lub przyuczanie do określonej pracy.
2.
Wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi są w stosunku do:
1)
robotników budowlanych - wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne, określone w załączniku nr 10 do układu zbiorowego pracy w budownictwie z dnia 15 marca 1958 r. dla grupy II i I,
2)
robotników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład przedsiębiorstw budowlanych i budowlano-montażowych, w których załącznik nr 1 do układu zbiorowego pracy w budownictwie z dnia 15 marca 1958 r. nie obowiązuje - wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne, określone w obowiązującym taryfikatorze kwalifikacyjnym dla kategorii IV-VII,
3)
pracowników umysłowych - praktyka zawodowa, określona w zarządzeniu nr 13 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 stycznia 1958 r. w sprawie określenia dla pracowników umysłowych wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania niektórych stanowisk w przedsiębiorstwach (Dz. Urz. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. Nr 1, poz. 3).
3.
Jeżeli przed odbyciem wstępnego stażu pracy zachodzi potrzeba zastosowania innej formy przygotowania zawodowego, przedsiębiorstwa, w zależności od rodzaju zawodu lub stanowiska pracy i wymagań określonych w taryfikatorze kwalifikacyjnym lub innych przepisach określających kwalifikacje pracowników, ustalają rodzaj przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu lub przyuczania do określonej pracy.
1.
Pracownicy, którzy przed ukończeniem nauki zawodu w zakładzie pracy osiągnęli pełnoletność, uprawnieni są do ukończenia nauki zawodu zgodnie z zawartą umową. Do pracowników tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przebiegu i programu nauki zawodu, egzaminu, rozwiązywania umów, dokształcania się i wliczania czasu dokształcania do czasu pracy oraz wynagradzania, zawarte w ustawie z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy (Dz. U. Nr 45, poz. 226), zwanej dalej "ustawą", oraz w zarządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych w celu nauki zawodu, przyuczenia do określonej pracy i odbycia wstępnego stażu pracy (Monitor Polski Nr 9, poz. 34 i Nr 51, poz. 247).
2.
Pracownicy, którzy przed ukończeniem nauki zawodu w zakładzie pracy osiągnęli pełnoletność i nie skorzystali z uprawnień, o których mowa w ust. 1, oraz pracownicy, którzy osiągnęli pełnoletność przed ukończeniem przyuczania do określonej pracy, odbywają lub kończą przygotowanie zawodowe na zasadach określonych w zarządzeniu.
3.
Pracownicy, którzy osiągnęli pełnoletność przed ukończeniem wstępnego stażu pracy odbywanego po nauce zawodu w zakładzie pracy lub po przyuczeniu do określonej pracy, odbywają lub kończą wstępny staż pracy na zasadach określonych w zarządzeniu.
4.
Przedsiębiorstwo po otrzymaniu opinii komisji kwalifikacyjnej, wydanej na podstawie przeprowadzonego egzaminu, może zwolnić od obowiązku odbycia wstępnego stażu pracy pracownika, który ukończył naukę zawodu w przedsiębiorstwie zgodnie z przepisem zawartym w ust. 1.
1.
Pracownicy, którzy ukończyli szkolę wyższą, szkołę zawodową lub średnią szkołę ogólnokształcącą, określeni w § 2 ust. 1, podejmujący prace w zawodzie (na stanowisku), w którym nie posiadają wymaganych kwalifikacji zawodowych, odbywają przygotowanie zawodowe na zasadach określonych w zarządzeniu.
2.
Pracownicy, którzy nie ukończyli szkoły średniej, podejmujący pracę na stanowisku pracownika umysłowego, na którym zgodnie z przepisami ustalającymi wymagania kwalifikacyjne mogą być zatrudnieni pracownicy nie posiadający ukończonej szkoły średniej, odbywają wstępny staż pracy w zakresie potrzebnym do nabycia umiejętności i praktyki wymaganych na tym stanowisku.
1.
Obowiązkowi odbycia przygotowania zawodowego nie podlegają robotnicy, podejmujący zatrudnienie przy pracach prostych, nie wymagających kwalifikacji zawodowych.
2.
Do prac nie wymagających kwalifikacji zawodowych zalicza się prace proste objęte w obowiązujących taryfikatorach kwalifikacyjnych kategorią nie wyższą niż III.
1.
Przedsiębiorstwo wyznacza pracownika wykwalifikowanego, który kieruje pracą pracowników w czasie odbywania przygotowania zawodowego.
2.
Nauczać zawodu lub przyuczać do określonej pracy robotników pełnoletnich może pracownik posiadający świadectwo mistrzowskie oraz w uzasadnionych przypadkach robotnik wykwalifikowany, posiadający co najmniej I grupę osobistego zaszeregowania oraz zdolności pedagogiczne, upoważniony na piśmie przez dyrektora przedsiębiorstwa do szkolenia.
1.
Przedsiębiorstwo zatrudniając pracownika w celu odbycia przygotowania zawodowego zawiera z nim na piśmie umowę o pracę na okres próbny, a następnie na czas nieokreślony. W umowie tej należy określić zakres, czas trwania i formę przygotowania zawodowego oraz wysokość wynagrodzenia w okresie przygotowania zawodowego.
2.
Czas przygotowania zawodowego wlicza się do okresu zatrudnienia.
3.
Stosunek pracy pracowników odbywających przygotowanie zawodowe normują:
1)
przepisy dotyczące pracy robotników - w czasie odbywania przygotowania zawodowego na stanowiskach robotniczych,
2)
przepisy dotyczące pracy pracowników umysłowych - w czasie odbywania przygotowania zawodowego na stanowiskach pracowników umysłowych.
4.
Do rozwiązywania, w czasie trwania wstępnego stażu pracy, umów z pracownikami, którzy osiągnęli pełnoletność przed ukończeniem wstępnego stażu pracy odbywanego po nauce zawodu w przedsiębiorstwie, stosuje się przepisy art. 9 ustawy.
W razie przerw faktycznych w odbywaniu przygotowania zawodowego stosuje się przepisy § 6 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół przysposobienia zawodowego, rzemiosł budowlanych, zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 85, poz. 482).

Czas trwania i programy przygotowania zawodowego.

1.
Czas trwania przygotowania zawodowego (wstępny staż pracy oraz inne poprzedzające formy szkolenia, w przypadkach określonych w § 2 ust. 3, jak nauka zawodu lub przyuczanie do określonej pracy) nie powinien być krótszy niż 3 miesiące i nie może przekraczać 2 lat.
2.
Czas trwania przygotowania zawodowego dla poszczególnych zawodów lub stanowisk pracy ustalają przedsiębiorstwa jednolicie dla całego zakładu pracy.
3.
Przedsiębiorstwo może skrócić dla poszczególnych pracowników czas trwania przygotowania zawodowego, ustalony zgodnie z ust. 2, na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej, wydanej w ciągu 2 tygodni od dnia zatrudnienia pracownika, po sprawdzeniu jego stopnia przygotowania zawodowego do pracy.
4.
Stosowanie przepisu ust. 3 do robotników zatrudnionych w celu nauki zawodu może nastąpić tylko w drodze zaliczenia im odbytej uprzednio praktyki budowlanej jako ukończonego pierwszego okresu praktycznej nauki zawodu.
1.
Nauka zawodu trwa 1 lub 1,5 roku zależnie od specjalności i może być organizowana w zawodach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia oraz w zawodach innych, ustalonych przez Ministerstwo Oświaty dla zasadniczych szkół zawodowych.
2.
Warunkiem przyjęcia pracownika dorosłego do pracy w celu nauki zawodu jest świadectwo ukończenia 7 klas szkoły podstawowej.
3.
W okresie przejściowym do 1965 r. w uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo może zatrudnić pracowników dorosłych w celu nauki zawodu, którzy nie posiadają świadectwa 7 klas szkoły podstawowej (posiadają jednak nie mniej niż 5 klas), pod warunkiem przedstawienia dokumentu stwierdzającego dokształcanie się w podstawowej szkole dla dorosłych.
4.
Przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników w celu nauki zawodu w zawodach wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia ustalają programy na podstawie wytycznych, określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 5 stycznia 1959 r. powołanego w § 3 ust. 1, skracając odpowiednio do potrzeb poszczególne okresy (lata) nauki w granicach 50% czasu ustalonego dla młodocianych.
5.
Skracanie okresów (lat) nauki zawodu, o którym mowa w ust. 4, w stosunku do czasu ustalonego dla młodocianych powinno być dokonywane w taki sposób, ażeby poszczególne okresy wynosiły co najmniej 6 miesięcy praktycznej nauki zawodu, dzieląc czas 1,5-rocznej nauki zawodu na trzy, a czas 1-rocznej nauki zawodu - na dwa okresy.
6.
Przepis ust. 4 ma zastosowanie do czasu wydania przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych opracowanych przez resort programów w zawodach wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, obowiązujących jednolicie we wszystkich przedsiębiorstwach określonych w § 1.
1.
Przyuczanie do określonej pracy trwa od 3 do 6 miesięcy.
2.
Przedsiębiorstwa mogą przyjmować pracowników dorosłych w celu przyuczenia do określonej pracy w rodzajach prac określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia.
3.
Przedsiębiorstwo może zatrudnić pracownika dorosłego w celu przyuczenia do określonej pracy w specjalności innej niż określone zostały w załączniku nr 2 do zarządzenia, pod warunkiem że rodzaj pracy nie wymaga ukończenia szkoły zawodowej lub nauki zawodu, określonej w wykazie zawodów, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
4.
Czas trwania i programy przyuczania do określonej pracy ustalają przedsiębiorstwa na podstawie wytycznych określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia wymienionego w § 3 ust. 1.
5.
Program zatwierdza dyrektor przedsiębiorstwa.
W zakresie organizacji nauki zawodu i przyuczania do określonej pracy należy stosować przepisy zawarte w § 11 i § 12 zarządzenia wymienionego w § 3 ust. 1.
1.
Czas i programy wstępnego stażu pracy po ukończeniu nauki zawodu oraz przyuczenie do określonej pracy ustalają przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami określonymi w § 14 zarządzenia wymienionego w § 3 ust. 1, skracając odpowiednio czas wstępnego stażu pracy do 50% okresu ustalonego dla młodocianych.
2.
Przedsiębiorstwo może zwolnić od obowiązku odbycia wstępnego stażu pracy robotników, którzy ukończyli naukę zawodu lub odbyli przyuczenie do określonej pracy zgodnie z przepisami zarządzenia, jeżeli pracowali co najmniej 6 miesięcy w budownictwie przed rozpoczęciem nauki albo w okresie nauki osiągnęli szczególnie dobre wyniki pracy.
3.
Zwalnia się od obowiązku odbycia wstępnego stażu robotników, którzy pracując w danym zawodzie co najmniej 2 lata uzupełnili lub podwyższyli swoje kwalifikacje w drodze nauki zawodu lub przyuczania do określonej pracy.
1.
Pracownicy dorośli zatrudnieni w celu nauki zawodu obowiązani są do dokształcania się zawodowego.
2.
Pracownicy określeni w ust. 1 mogą dokształcać się w zasadniczych szkołach zawodowych dla pracujących w szkołach przyzakładowych oraz na kursach dokształcających.
3.
Czas dokształcania zawodowego w szkole przyzakładowej ustalą odrębne przepisy.
4.
Czas dokształcania zawodowego organizowanego na kursach dokształcających nie może być niższy od 200 godzin w zawodzie, w którym czas trwania nauki wynosi 1 rok, oraz - od 300 godzin, w którym czas trwania nauki wynosi 1,5 roku.
5.
Czas dokształcania zawodowego nie jest wliczany do czasu pracy.
6.
W przypadkach uzasadnionych, jeżeli organizacja kursu wymaga oderwania pracownika od pracy, pracownik może być zwolniony od pracy zawodowej (§ 19).
7.
Czas dokształcania zawodowego organizowanego w szkole przyzakładowej może być wliczony do czasu pracy, jeżeli organizacja roku szkolnego wymaga dokształcania zawodowego pracownika w czasie godzin pracy.
8.
Pracownicy zatrudnieni w celu nauki zawodu, zgodnie i przepisem określonym w § 10 ust. 3, obowiązani są do dokształcania się w szkołach podstawowych dla dorosłych oraz do dokształcania zawodowego ustalonego zarządzeniem. W celu ułatwienia pracownikom dokształcania przedsiębiorstwo może w porozumieniu z władzami szkolnymi organizować dokształcanie łączne w szkołach przyzakładowych w wymiarze godzin ustalonym przez władze szkolne.

Egzamin z zakresu przygotowania zawodowego.

1.
Po ukończeniu przygotowania zawodowego pracownicy obowiązani są złożyć przed komisją kwalifikacyjną egzamin z zakresu objętego programem.
2.
Egzaminy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracowników umysłowych przeprowadzają komisje kwalifikacyjne, powołane i działające zgodnie z przepisem § 11 zarządzenia określonego w § 8 niniejszego zarządzenia.
3.
Egzaminy robotników zatrudnionych w celu nauki zawodu, przyuczenia do określonej pracy oraz odbywania wstępnego stażu pracy po takich formach przygotowania zawodowego powinny być przeprowadzone zgodnie z przepisami §§ 16, 17 i 18 zarządzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszego zarządzenia.
4.
Przepisy dotyczące ukończenia nauki zawodu, ukończenia przyuczenia do określonej pracy, odbycia wstępnego stażu pracy oraz postępowania w razie ujemnego wyniku egzaminu określone:
1)
w § 10 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 sierpnia 1958 r. powołanego w § 8,
2)
w §§ 16, 17, 18 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 5 stycznia 1959 r. powołanego w § 3 ust. 1

mają odpowiednie zastosowanie do pracowników odbywających przygotowanie zawodowe na podstawie niniejszego zarządzenia.

Zasady wynagradzania w czasie przygotowania zawodowego.

1.
Robotnikom zatrudnionym w przedsiębiorstwach przysługuje:
1)
w pierwszym okresie nauki zawodu, objętym programem I roku nauczania zawodu lub w okresie przyuczania do określonej pracy - wynagrodzenie zasadnicze według IV (najniższej) grupy zaszeregowania robotników, z tym że maksymalna stawka płacy nie może przekroczyć 4,60 zł na godzinę,
2)
w pozostałych okresach nauki zawodu oraz w okresie odbywania wstępnego stażu pracy, po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy - wynagrodzenie zasadnicze według IV grupy zaszeregowania robotników.
2.
Robotnikowi w okresie wyuczania drugiego zawodu może być przyznane wynagrodzenie w takiej wysokości, w jakiej robotnik otrzymywał przed rozpoczęciem nauki, nie wyższe jednak od III grupy zaszeregowania robotników.
W okresie odbywania przygotowania zawodowego robotnikom wynagradzanym według systemu dniówkowo-premiowego może być przyznana premia za jakościowe osiągnięcia w pracy. Wysokość premii nie może przekraczać 25% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego robotnika.
1.
Robotnicy w czasie przygotowania zawodowego mogą być zatrudnieni w akordzie.
2.
Robotnicy, o których mowa w ust. 1, zatrudnieni w brygadach przy pracach akordowych otrzymują wynagrodzenie według ogólnie obowiązujących zasad wynagradzania robotników w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, z tym zastrzeżeniem że stawka osobistego zaszeregowania nie może przekraczać wysokości określonej w § 16.
3.
Robotnicy, o których mowa w ust. 1, zatrudnieni indywidualnie przy pracach akordowych otrzymują wynagrodzenie według ogólnie obowiązujących zasad wynagradzania robotników w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, z tym zastrzeżeniem że nadwyżka akordowa dla tych pracowników nie może być wyższa niż 50% stawki ich osobistego zaszeregowania określonego w § 16.
Wynagrodzenie pracowników w okresie oderwania ich od pracy i skierowania na kurs dokształcający (§ 14 ust. 6) należy obliczać według ogólnie obowiązujących przepisów w zakresie kursowego szkolenia z oderwaniem od pracy.
W jednostkach organizacyjnych, wchodzących w skład przedsiębiorstw budowlanych i budowlano-montażowych, w których załączniki nr 1 i nr 10 do układu zbiorowego pracy w budownictwie z dnia 15 marca 1958 r. nie obowiązują, robotników pełnoletnich należy wynagradzać według zasad określonych w uchwale nr 527 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1958 r. w sprawie zatrudniania pracowników pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 3, poz. 12).
Przepisy §§ 15-19 stosuje się również do pracowników, którzy mają być zatrudnieni na stanowiskach pracowników umysłowych, a odbywają przygotowanie zawodowe na stanowiskach robotniczych.
1.
Pracownikom, o których mowa w § 4 ust. 2, przysługuje w okresie odbywania wstępnego stażu pracy najniższe wynagrodzenie przewidziane dla stanowiska, na którym pracownik odbywa wstępny staż pracy.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do pracowników, o których mowa w § 4 ust. 1, odbywających wstępny staż pracy na stanowiskach pracowników umysłowych.
Pracownikom odbywającym przygotowanie zawodowe przysługują wszystkie świadczenia, z których korzysta ogół pracowników przedsiębiorstwa.
1.
Zasady wynagradzania ustalone w zarządzeniu nie dotyczą odbywających przygotowanie zawodowe:
1)
oficerów i podoficerów nadterminowych, zwolnionych z czynnej służby wojskowej w związku z redukcją Sił Zbrojnych, oraz oficerów i podoficerów zawodowych i nadterminowych zwalnianych na podstawie obowiązujących przepisów, z wyjątkiem przypadków zwolnienia oficera (podoficera) w trybie karnym lub dyscyplinarnym,
2)
osób objętych uchwałą nr 707 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1956 r. w sprawie zatrudnienia funkcjonariuszów zwolnionych ze służby w organach bezpieczeństwa publicznego i ich materialnego zaopatrzenia (Monitor Polski z 1956 r. Nr 96, poz. 1056 i z 1957 r. Nr 8, poz. 58),
3)
pracowników, którzy podejmują zatrudnienie na stanowisku pracownika umysłowego, jeżeli po ukończeniu 18 roku życia byli zatrudnieni w uspołecznionym zakładzie pracy co najmniej przez okres 3 lat, z wyjątkiem przypadków zwolnienia pracownika z przyczyn przez niego zawinionych.
2.
Pracownikom określonym w ust. 1 w czasie odbywania przygotowania zawodowego przysługuje wynagrodzenie na zasadach obowiązujących ogół pracowników zatrudnionych na stanowisku analogicznym do tego, na którym pracownik odbywa przygotowanie zawodowe. Wynagrodzenie to nie może być jednak wyższe od przysługującego na stanowisku, na którym pracownik ma być zatrudniony po odbyciu przygotowania zawodowego.

Zwolnienie od obowiązku odbycia przygotowania zawodowego.

Przedsiębiorstwo może zwolnić od obowiązku odbycia wstępnego stażu pracy robotników, którzy byli już zatrudnieni w danym zawodzie lub zawodzie pokrewnym co najmniej przez okres 1 roku, lecz nie posiadają zaświadczenia komisji kwalifikacyjnej z poprzedniego miejsca pracy, stwierdzającego kategorię zaszeregowania, pod warunkiem zdania egzaminu przewidzianego w § 15.

Przepisy końcowe.

1.
Absolwenci szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących, którzy rozpoczęli naukę w innej szkole, lecz jej nie ukończyli, odbywają wstępny staż pracy zgodnie z przepisami zawartymi w zarządzeniu określonym w § 8, przy zastosowaniu przepisów przewidzianych dla absolwentów szkoły, której świadectwo ukończenia pracownik przedstawi.
2.
Pracownicy, którzy nie ukończyli szkoły wyższej lub średniej szkoły zawodowej, lecz mają za sobą znaczną część nauki, mogą odbywać wstępny staż pracy zgodnie z przepisami zawartymi w zarządzeniu określonym w § 8, przy zastosowaniu przepisów przewidzianych dla absolwentów:
1)
średnich szkół zawodowych, jeżeli pracownik odbywał naukę w szkole wyższej o takim samym lub pokrewnym kierunku nauczania, w jakim istnieją średnie szkoły zawodowe,
2)
zasadniczych szkół zawodowych, jeżeli pracownik odbywał naukę w średniej szkole zawodowej o takim samym lub pokrewnym kierunku nauczania, w jakim istnieją zasadnicze szkoły zawodowe.
Przepisów niniejszego zarządzenia nie stosuje się do osób, które podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej, nabyły kwalifikacje zawodowe stwierdzone zaświadczeniem właściwego dowódcy jednostki wojskowej i po zwolnieniu z tej służby podejmują zatrudnienie odpowiadające nabytym kwalifikacjom zawodowym.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 27 lipca 1959 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ ZAWODÓW DLA PRACOWNIKÓW DOROSŁYCH ZATRUDNIONYCH W CELU NAUKI ZAWODU

Lp.ZawódCzas nauki
1.Murarz (tynkarz)1,5 rok
2.Cieśla|1|5 "1,5 "
3.Betoniarz zbrojarz1,5 "
4.Posadzkarz1,5 "
5.Stolarz budowlany1,5 "
6.Zdun1,5 "
7.Malarz budowlany1,5 "
8.Brukarz1 rok
9.Kowal1,5 roku
10.Spawacz1 rok
11.Ślusarz1,5 roku
12.Dekarz1 rok
13.Maszynista ciężkich maszyn budowlanych i drogowych1,5 roku
14.Operator średnich maszyn budowlanych1 rok
15.Monter w specjalnościach budowlanych (w zawodzie tym należy podać bliższe określenie specjalności właściwe w danej gałęzi pracy, np. izolacji, kanalizacji, urządzeń chłodniczych, konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetowych itp.)1,5 roku
16.Elektromonter (w zawodzie tym należy podać bliższe określenie specjalności1,5 "
17.Blacharz (jw.)1,5 "
18.Tokarz1,5 "

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ PRAC I STANOWISK PRACY DLA PRACOWNIKÓW DOROSŁYCH ZATRUDNIONYCH W CELU PRZYUCZENIA DO OKREŚLONEJ PRACY

Lp.Rodzaj lub stanowisko pracyCzas nauki
1.Palacz kotłowy6 miesięcy
2.Szklarz budowlany4 miesiące
3.Betoniarz (do robót prostych)5 miesięcy
4.Operator lekkiego sprzętu budowlanego6 miesięcy
5.Kopacz-rozpieracz5 miesięcy
6.Zbrojarz (do robót prostych)5 miesięcy
7.Smarownik3 miesiące