§ 24. - Zatrudnianie pracowników pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych.

Monitor Polski

M.P.1959.3.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1963 r.
§  24.
1.
Przepisów uchwały nie stosuje się do zakładów górniczych, przedsiębiorstw budowlanych i budowlano-montażowych, przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz przedsiębiorstw gospodarki rolnej i leśnej, a także robotników sezonowych w przemysłach kampanijnych.
2.
Właściwi ministrowie określą w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej oraz z zarządami głównymi odpowiednich związków zawodowych w terminie 45 dni od dnia ogłoszenia uchwały zasady odbywania przygotowania zawodowego w podległych im zakładach pracy, wymienionych w ust. 1, na podstawie przepisów niniejszej uchwały z uwzględnieniem różnic wynikających ze szczególnych zadań i warunków pracy w tych zakładach.