§ 13. - Zatrudnianie pracowników pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych.

Monitor Polski

M.P.1959.3.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1963 r.
§  13.
1.
Robotnikom zatrudnionym w zakładach pracy, w których obowiązują taryfikatory kwalifikacyjne, przysługuje:
1)
w okresie odbywania przygotowania zawodowego, poprzedzającego wstępny staż pracy - wynagrodzenie zasadnicze według I (najniższej) kategorii zaszeregowania robotników,
2)
w okresie odbywania wstępnego stażu pracy - wynagrodzenie zasadnicze według II-III kategorii zaszeregowania zależnie od zawodu (rodzaju pracy), w którym robotnik odbywa wstępny staż pracy, i od stopnia posiadanego przygotowania zawodowego.
2.
Robotnikom wymienionym w ust. 1 pkt 2, którzy po ukończeniu 18 roku życia byli zatrudnieni co najmniej przez okres 3 lat w innym zawodzie lub przy innym rodzaju pracy w uspołecznionym zakładzie pracy albo w zakładzie rzemieślniczym - może być przyznana, w uzasadnionych przypadkach, w okresie odbywania wstępnego stażu pracy - IV kategoria zaszeregowania robotników.
3.
Zakład pracy, zatrudniając robotnika w celu odbycia wstępnego stażu pracy, przyznaje mu II kategorię zaszeregowania osobistego, a następnie ustala, na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej wydanej w ciągu 2 tygodni od dnia zatrudnienia, kategorię zaszeregowania zgodnie z przepisami ust. 1 pkt 2 lub ust. 2.
4.
Jeżeli czas trwania wstępnego stażu pracy przekracza 1 rok, w drugim roku stażu robotnikom, wymienionym w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, może być przyznane zaszeregowanie według kategorii bezpośrednio wyższej.
5.
Kategoria zaszeregowania osobistego, przyznana na podstawie ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 4, nie może być wyższa niż przysługująca na stanowisku, na które robotnik jest przewidziany po odbyciu wstępnego stażu pracy.
6.
Właściwi ministrowie w porozumieniu z zarządami głównymi odpowiednich związków zawodowych na podstawie przepisów ust. 1-5 określą w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia uchwały wysokość wynagrodzenia zasadniczego robotników, w okresie odbywania przygotowania zawodowego, zatrudnionych w zakładach pracy, w których nie obowiązują taryfikatory kwalifikacyjne.