Zatrudnianie cudzoziemców.

Monitor Polski

M.P.1965.23.110

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1965 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 kwietnia 1965 r.
w sprawie zatrudniania cudzoziemców.

W celu ujednolicenia postępowania przy zatrudnianiu cudzoziemców zarządza się, co następuje:
1.
Cudzoziemiec, tj. obywatel państwa obcego lub bezpaństwowiec, może być zatrudniony w państwowym zakładzie pracy (urzędzie, instytucji lub przedsiębiorstwie), jeżeli:
1)
obowiązujące przepisy nie uzależniają zatrudnienia od posiadania obywatelstwa polskiego,
2)
ubiegający się o pracę posiada zezwolenie na pobyt stały w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2.
Zatrudnienia cudzoziemca przebywającego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie konwencji o małym ruchu granicznym nie uzależnia się od posiadania zezwolenia na pobyt stały.
1.
Zatrudnienie cudzoziemca w zakładzie pracy, o którym mowa w § 1 ust. 1, wymaga - w każdym wypadku - uprzedniego pisemnego zezwolenia kierownika zakładu pracy.
2.
Zezwolenie musi być uzyskane przed zawarciem umowy o pracę i przed dopuszczeniem do pracy.
3.
Zezwolenie może być w każdym czasie przez kierownika zakładu pracy cofnięte.
1.
Przed wydaniem zezwolenia określonego w § 2 zakład pracy (§ 1 ust. 1) mający zatrudnić cudzoziemca zasięga opinii właściwej ze względu na jego miejsce zamieszkania komendy wojewódzkiej (równorzędnej) Milicji Obywatelskiej, załączając ankietę cudzoziemca, która powinna zawierać:
1)
nazwisko i imię,
2)
datę i miejsce urodzenia,
3)
obywatelstwo,
4)
dane dotyczące dokumentu stwierdzającego tożsamość (seria i numer właściwego dokumentu obcego lub dowodu tożsamości cudzoziemca oraz termin jego ważności),
5)
nazwę organu, który wydał kartę stałego pobytu, i datę jej wydania,
6)
zawód,
7)
nazwę zakładu pracy, mającego zatrudnić cudzoziemca,
8)
uzasadnienie celowości zatrudnienia cudzoziemca,
9)
charakterystykę zawodową cudzoziemca.
2.
W razie negatywnej opinii komendy wojewódzkiej (równorzędnej) Milicji Obywatelskiej cudzoziemiec nie może być zatrudniony.
O każdym rozwiązaniu stosunku pracy z cudzoziemcem kierownik zakładu pracy (§ 1 ust. 1) obowiązany jest poinformować właściwą ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca komendę wojewódzką (równorzędną) Milicji Obywatelskiej.
Zaleca się centralnym organom spółdzielczym wydanie poleceń zobowiązujących podległe jednostki organizacyjne do zastosowania zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.
Minister Spraw Wewnętrznych może zwolnić niektóre zakłady pracy od obowiązku zasięgania opinii komendy wojewódzkiej (równorzędnej) Milicji Obywatelskiej w sprawie zamierzonego zatrudnienia określonych kategorii cudzoziemców.
Przepisy zarządzenia nie dotyczą cudzoziemców (stażystów, stypendystów, specjalistów) zatrudnionych na podstawie porozumień i umów międzynarodowych, jak również cudzoziemców zatrudnionych przez placówki zagraniczne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Nie wymaga zezwolenia przewidzianego w zarządzeniu dalsze zatrudnienie cudzoziemca, jeżeli nastąpiło ono na podstawie zezwolenia uzyskanego w trybie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wydanych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia - przez okres ważności tego zezwolenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.