Zaszeregowanie do grup uposażenia oficerów czynnej służby wojskowej, wyznaczonych do prowadzenia szkolenia wojskowego w... - M.P.1957.62.381 - OpenLEX

Zaszeregowanie do grup uposażenia oficerów czynnej służby wojskowej, wyznaczonych do prowadzenia szkolenia wojskowego w szkołach wyższych.

Monitor Polski

M.P.1957.62.381

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 26 czerwca 1957 r.
w sprawie zaszeregowania do grup uposażenia oficerów czynnej służby wojskowej, wyznaczonych do prowadzenia szkolenia wojskowego w szkołach wyższych.

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowych i dydaktycznych zatrudnionych w szkołach wyższych oraz w Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach naukowych (Dz. U. Nr 41, poz. 192) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie ma zastosowanie do oficerów w czynnej służbie wojskowej, wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia szkolenia wojskowego w szkołach wyższych, a powołanych przez właściwe władze szkół wyższych do pełnienia określonych funkcji na studiach wojskowych szkół wyższych podległych Ministrom: Szkolnictwa Wyższego, Kultury i Sztuki, Oświaty, Zdrowia, Spraw Zagranicznych oraz Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej.
1.
Oficerowie określeni w § 1 otrzymują w szkole wyższej uposażenie zasadnicze według jednej z grup od 2K do 5K, wymienionych w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 192).
2.
Oficera należy zaszeregować do takiej grupy uposażenia, określonej w ust. 1, z którą związane jest wynagrodzenie netto najbliższe co do wysokości w stosunku do uposażenia ustalonego dla tegoż oficera przez Ministerstwo Obrony Narodowej stosownie do przepisu § 4 ust. 2 zarządzenia nr 201 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1951 r. w sprawie wyznaczania oficerów w czynnej służbie wojskowej do wykonywania zadań poza wojskiem.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1957 r.