Monitor Polski

M.P.1949.A-102.1199

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1949 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 29 listopada 1949 r.
w sprawie zastrzeżenia praw pierwszeństwa oraz rejestracji znaków towarowych za granicą przez przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie § 3 ust. 4 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 190) zarządzam, co następuje:
§  1. Państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe, jak również przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe pozostające pod zarządem państwowym oraz przedsiębiorstwa państwowo-spółdzielcze i centrale spółdzielczo-państwowe, nazywane dalej przedsiębiorstwami gospodarki uspołecznionej, o ile ich towary eksportowane na rynki zagraniczne znalazły stałych odbiorców i zachodzą warunki do stałego obrotu tymi towarami z krajami zagranicznymi, winny znaki towarowe, którymi zaopatrywane są te towary, zarejestrować w państwach, do których eksport jest kierowany.
§  2. Zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji za granicą winno nastąpić po złożeniu podania o rejestrację tego znaku w Urzędzie Patentowym R. P. w myśl przepisów zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 sierpnia 1949 r. w sprawie używania znaków towarowych przez przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-57, poz. 762).

Przedsiębiorstwo zgłaszające znak towarowy do rejestracji w jednym z państw należących do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej może również przedstawić wniosek o przyznanie pierwszeństwa do uzyskania rejestracji znaku w tym państwie według daty prawidłowego zgłoszenia znaku do rejestracji w Polsce, jeżeli zgłoszenie w państwie obcym nastąpi przed upływem sześciu miesięcy od tej daty.

Do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie Urzędu Patentowego R. P. wraz ze znakiem, stwierdzające datę pierwotnego zgłoszenia znaku, przedsiębiorstwo zgłaszające i rodzaj towarów, dla których znak jest przeznaczony oraz tłumaczenie tego zaświadczenia.

Po uzyskaniu rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym R. P. należy złożyć we właściwym urzędzie zagranicznym, dowód rejestracji tego znaku w Polsce (wyciąg z rejestru znaków towarowych) oraz tłumaczenie tego dowodu.

Zgłoszenie pierwszeństwa prawa wyłącznego używania znaku towarowego oraz wnioski o rejestrację na terenie zagranicznym należy wnosić do właściwych władz po uprzednim uzyskaniu zgody odpowiedniej placówki zagranicznej Ministerstwa Handlu Zagranicznego.

§  3. Przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej zawiadomią Ministerstwo Handlu Zagranicznego, Departament Eksportu, o dokonanym zastrzeżeniu prawa pierwszeństwa oraz o rejestracji znaku towarowego na obszarze państwa zagranicznego.

Do zawiadomienia należy dołączyć:

1) odpis decyzji władzy zagranicznej,
2) opis znakowanego towaru i opakowania,
3) dwa egzemplarze etykiety towarowej zawierającej zastrzeżony znak lub fotografię tego znaku.
§  4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.