Monitor Polski

M.P.1953.A-70.843

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1953 r.

UCHWAŁA NR 487
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 1 lipca 1953 r.
w sprawie zastosowania wyjątkowych zasad bilansowania w przedsiębiorstwie "Warszawski Zakład Eksploatacji Kruszywa", podległym Ministrowi Żeglugi.

W celu przyspieszenia prac zmierzających do sporządzenia zamknięcia rachunkowego na dzień 31 grudnia 1950 r., a tym samym umożliwienia szybszego sporządzenia zamknięcia rachunkowego na dzień 31 grudnia 1951 r. i 31 grudnia 1952 r., tudzież zmniejszenia kosztów prac bilansowych i likwidacyjnych w tym przedsiębiorstwie Prezydium Rządu uchwala, co następuje:
§  1. Zobowiązuje się Ministra Żeglugi do wydania zarządzeń, zmierzających do:
1) sporządzenia bilansu b. "Państwowego Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych Nr 5" na dzień 31 grudnia 1950 r. w trybie uproszczonym w ciągu 2 miesięcy od chwili wydania niniejszej uchwały;
2) sporządzenia w dalszych 4 miesiącach bilansu zamknięcia na dzień 31 grudnia 1951 r. b. Zjednoczonych Zakładów Eksploatacji Żwiru oraz na dzień 31 grudnia 1952 r. Warszawskiego Zakładu Eksploatacji Kruszywa według normalnych zasad zamykania ksiąg rachunkowych.
§  2. Upoważnia się Ministra Żeglugi do zastosowania w odniesieniu do bilansu "Państwowego Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych Nr 5" na dzień 31 grudnia 1950 r. wyjątkowych zasad bilansowania, a mianowicie:
1) do zaniechania uzgodnienia kartotek materiałowych z kartotekami finansowymi i przyjęcia do bilansu na dzień 31 grudnia 1950 r. stanu zapasów materiałowych według spisów inwentarzowych po cenach obowiązujących w grudniu 1950 r., z tym że różnice będą wykazane w odrębnych pozycjach rachunku wyników za rok 1950 jako zyski lub straty nadzwyczajne;
2) do przyjęcia w bilansie na dzień 31 grudnia 1950 r. nie rozliczonych należności i zobowiązań w wysokości uzgodnionej z kontrahentami, z tym że:
a) nie uzgodnione salda rozliczeń z przedsiębiorstwami uspołecznionymi, prowadzącymi księgowość bieżącą, tj. posiadającymi zatwierdzone w trybie przepisanym bilanse za odpowiedni okres gospodarczy, przyjęte będą w wysokości wynikającej z ich zapisów księgowych, nie uzgodnione zaś salda rozliczeń z przedsiębiorstwami uspołecznionymi, posiadającymi zaległości w pracach rachunkowych, przyjęte będą w wysokości wynikającej z własnych zapisów księgowych;
b) zobowiązania publiczno-prawne przyjęte będą w wysokości stwierdzonej przez właściwe instytucje;
c) należności i zobowiązania w stosunku do osób i przedsiębiorstw prywatnych przyjęte będą w wysokości wynikającej z własnych zapisów księgowych;
d) salda rachunków bankowych przyjęte będą w wysokości stwierdzonej we właściwych wyciągach bankowych;
e) różnice ustalone na kontach osobowych w związku z zastosowaniem wyżej wymienionych zasad bilansowania będą wykazane w odrębnych pozycjach rachunku wyników za 1950 r. jako zyski lub straty nadzwyczajne;
3) do odpisania na rachunek wyników pozycji "sumy do wyjaśnienia" figurującej w księgach z roku 1950, a dotyczącej nie wyjaśnionych pozycji rachunkowych.
§  3. Bilans za rok 1950, sporządzony w sposób przewidziany w § 2, przyjęty będzie za podstawę otwarcia ksiąg Zjednoczonych Zakładów Eksploatacji Żwiru na rok 1951, a przekazanie części aktywów i pasywów nowopowstałym przedsiębiorstwom nastąpi na podstawie bilansu Zjednoczonych Zakładów Eksploatacji Żwiru według stanu na dzień 31 grudnia 1951 r.
§  4. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Żeglugi.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.