Monitor Polski

M.P.1954.A-12.294

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 stycznia 1954 r.
w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. *

Na podstawie art. 22 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439) oraz art. 3 ust. 3 dekretu z dnia 29 marca 1951 r. o organach zastępstwa prawnego (Dz. U. Nr 20, poz. 159) zarządza się, co następuje:
§  1. Zleca się organom zastępstwa prawnego wykonywanie czynności procesowych w postępowaniu cywilnym przed Sądem Najwyższym oraz przed sądami wojewódzkimi jako sądami pierwszej instancji w sprawach wszystkich przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, z tym że zlecenie powyższe dotyczy zarówno przedsiębiorstw już istniejących, jak i tych, które będą w przyszłości utworzone.
§  2. Zastępstwo sądowe w zakresie innych czynności procesowych w postępowaniu cywilnym może być objęte przez organy zastępstwa prawnego na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa w każdym stanie danej sprawy, jeżeli organy te uznają z ważnych powodów udział swój w niej za wskazany.
§  3. Traci moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 1952 r. w sprawie zastępstwa sądowego przez organy zastępstwa prawnego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Monitor Polski Nr A-75, poz. 1198).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że organy zastępstwa prawnego będą wykonywały nadal czynności procesowe we wszystkich nie zakończonych dotychczas sprawach, w których przed tym dniem przedsiębiorstwa państwowe podległe Ministrowi Obrony Narodowej korzystały z zastępstwa powyższych organów.
* Z dniem 1 października 1954 r. nin. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek utraty mocy dekretu z 29 marca 1951 r. (Dz.U.51.20.159) przez art. 3 dekretu z dnia 2 czerwca 1954 r. (Dz.U.54.25.93).