Monitor Polski

M.P.1952.A-75.1200

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
z dnia 11 sierpnia 1952 r.
w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych. *

Na podstawie art. 22 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439) oraz art. 3 ust. 3 dekretu z dnia 29 marca 1951 r. o organach zastępstwa prawnego (Dz. U. Nr 20, poz. 159) zarządza się, co następuje:
§  1. Zleca się organom zastępstwa prawnego wykonywanie czynności procesowych w postępowaniu cywilnym przed Sądem Najwyższym i sądami wojewódzkimi jako sądami pierwszej i drugiej instancji w sprawach wszystkich przedsiębiorstw, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych, z tym że zlecenie powyższe dotyczy także zakładania środków odwoławczych od orzeczeń sądów powiatowych i będzie obowiązywać również w stosunku do przedsiębiorstw, które zostaną w przyszłości utworzone.
§  2. Zastępstwo sądowe w zakresie innych czynności procesowych w postępowaniu cywilnym może być objęte przez organy zastępstwa prawnego na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa w każdym stanie danej sprawy, jeżeli organy te uznają z ważnych powodów udział swój w powyższych sprawach za wskazany.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 1 października 1954 r. nin. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 3 ust. 3 dekretu z dnia 29 marca 1951 r. o organach zastępstwa prawnego (Dz.U.51.20.159) przez art. 3 dekretu z dnia 2 czerwca 1954 r. o zastępstwie sądowym władz, urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.54.25.93).