Zasady zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace projektowe wykonywane przez państwowe jednostki projektowania na rzecz jednostek uspołecznionych.

Monitor Polski

M.P.1960.74.343

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1960 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 7 września 1960 r.
w sprawie zasad zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace projektowe wykonywane przez państwowe jednostki projektowania na rzecz jednostek uspołecznionych.

Na podstawie § 1 uchwały nr 504 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie ustalenia zasad zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace projektowe wykonywane przez państwowe jednostki projektowania na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1960 r. Nr 12, poz. 53) zarządza się, co następuje:
Państwowe jednostki projektowania (biura projektów, samodzielne pracownie projektów), zwane dalej "biurami projektów", wykonują prace projektowe na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umów zawartych według "Ogólnych zasad zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace projektowe wykonywane przez biura projektów", stanowiących załącznik do zarządzenia.
1.
Jednostkami gospodarki uspołecznionej w rozumieniu zarządzenia są:
1)
urzędy, zakłady, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe,
2)
spółki, w których państwo, instytucje lub przedsiębiorstwa państwowe posiadają udział wynoszący co najmniej 50% kapitału zakładowego,
3)
spółdzielnie.
2.
Zasady zawarte w załączniku do zarządzenia należy stosować także w przypadkach:
1)
wykonywania prac projektowych przez biura projektów na rzecz instytucji i organizacji korzystających z dotacji państwowych,
2)
zamawiania przez jednostki państwowe prac projektowych u jednostek spółdzielczych.
3.
Nie są jednostkami gospodarki uspołecznionej w rozumieniu uchwały rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu.
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się w okresie do dnia 31 grudnia 1960 r. przepisy dotychczasowe. Z dniem 1 stycznia 1961 r. wszystkie umowy powinny być dostosowane do zasad podanych w niniejszym zarządzeniu.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

OGÓLNE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ ZA PRACE PROJEKTOWE, WYKONYWANE PRZEZ BIURA PROJEKTÓW

§ 1.
1.
Prace projektowe mogą być wykonywane tylko na podstawie uprzednio zawartych umów.
2.
Prace projektowe, za które wynagrodzenie nie przekracza 5.000 zł, mogą być wykonywane na podstawie umowy zawartej w formie pisemnego potwierdzenia zlecenia inwestora przez biuro projektów, jeżeli zlecenie to posiada cechy oferty określającej przedmiot, termin oraz warunki wykonania zamówienia.
§  2.
Przez "prace projektowe" należy rozumieć:
1)
opracowywanie lub współpracę w opracowywaniu założeń inwestycji lub remontów,
2)
opracowywanie projektów i kosztorysów dla inwestycji lub remontów,
3)
pełnienie nadzoru autorskiego,
4)
pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektów wykonanych przez biuro projektów,
5)
inne prace (studia) i usługi związane z projektowaniem.
§  3.
1.
Całość prac projektowych przewidzianych dla określonej inwestycji należy powierzać jednemu biuru projektów, zwanemu dalej "biurem kierującym", bez względu na to, czy prace projektowe będą wykonane w całości przez to biuro, czy też przez podwykonawców.
2.
W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zasady podanej w ust. 1, jeżeli obie strony wyrażają na to zgodę.
3.
Biuro kierujące koordynuje całość prac projektowych objętych umową, wykonywanych zarówno we własnym zakresie, jak i przez podwykonawców.
4.
Biuro kierujące odpowiedzialne jest za właściwe i terminowe wykonanie całości prac projektowych objętych umową. Zlecenie przez biuro kierujące wykonania prac projektowych podwykonawcom nie zwalnia tego biura od odpowiedzialności za całość prac.
5.
Powierzenie wykonania prac projektowych podwykonawcy nie będącemu państwowym biurem projektów może nastąpić wyłącznie w przypadkach dozwolonych w obowiązujących przepisach i powinno być uzgodnione z zamawiającym.
§  4.
1.
Na wykonanie każdego rodzaju prac projektowych, o których mowa w § 2, zawiera się odrębną umowę. W uzasadnionych przypadkach strony mogą objąć jedną umową wykonanie kilku rodzajów prac.
2.
Przy opracowywaniu projektów i kosztorysów (§ 2 pkt 2) powinna być zawarta umowa o wykonanie wszystkich stadiów projektu, przewidzianych dla określonej inwestycji. W uzasadnionych przypadkach może być zawarta umowa o wykonanie poszczególnego stadium projektu.
3.
Jeżeli przedmiotem umowy zgodnie z ust. 2 jest wykonanie wszystkich stadiów projektu dla określonej inwestycji, strony określają w umowie szczegółowo termin wykonania projektu wstępnego oraz wynagrodzenie za ten projekt, a terminy wykonania pozostałych stadiów oraz wynagrodzenie za te stadia określają orientacyjnie. Ostateczne wynagrodzenie i terminy wykonania pozostałych stadiów określa się w porozumieniu dodatkowym po zatwierdzeniu projektu wstępnego.
4.
Biuro projektów, które opracowało projekt wstępny, nie może odmówić zawarcia umowy o wykonanie pozostałych stadiów projektu, a zamawiający - oprócz przypadków szczególnie uzasadnionych i uzgodnionych z biurem projektów - powinien zlecać wykonanie pozostałych stadiów temu biuru, które opracowało projekt wstępny.
§  5.
1.
Zamówienie złożone przez zleceniodawcę powinno zawierać wszelkie dane umożliwiające biuru projektów opracowanie projektu umowy. Rozpatrzenie zamówienia oraz wysłanie projektu umowy przez biuro projektów powinno nastąpić w okresie nie przekraczającym 30 dni od daty otrzymania zamówienia, chyba że strony ustalą inne terminy. Jeżeli biuro nie przyjmuje zlecenia, odmowa przyjęcia powinna nastąpić w okresie nie dłuższym niż 10 dni.
2.
Podpisanie umowy bądź zgłoszenie do niej uwag przez zleceniodawcę powinno nastąpić w terminie 10 dni od daty otrzymania projektu umowy.
§  6.
1.
Umowa powinna być zawarta na piśmie i obejmować wszystkie postanowienia niezbędne dla zabezpieczenia interesów obu stron. W szczególności umowa powinna zawierać:
1)
określenie stron zawierających umowę,
2)
czas i miejsce zawarcia umowy,
3)
określenie przedmiotu umowy,
4)
określenie dokumentów stanowiących podstawę do projektowania i kosztorysowania oraz w miarę potrzeby ustalenie terminu dostarczenia danych uzupełniających w tym zakresie,
5)
ustalenie terminu wykonania prac projektowych,
6)
ustalenie miejsca i sposobu przekazania prac projektowych,
7)
ustalenie wynagrodzenia biura projektów,
8)
ustalenie sposobu zapłaty,
9)
ustalenie zakresu wykorzystania projektów i opracowań typowych, których stosowanie zamawiający zastrzega już przy zawarciu umowy, niezależnie od obowiązku uwzględnienia przez biuro projektów możliwości stosowania rozwiązań typowych w każdej fazie wykonywania projektu,
10)
inne ustalenia istotne przy wykonywaniu danej pracy.

Przepisy pkt 4 i 6 nie odnoszą się do umów o wykonanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2.
Do umowy powinien być dołączony preliminarz kosztów oraz terminarz, które powinny być wzajemnie skoordynowane.
3.
Preliminarz kosztów określa wynagrodzenie biura projektów. Preliminarz kosztów powinien w sposób szczegółowy podawać podstawę prawną przyjętej wyceny. Przy opracowywaniu projektów i kosztorysów preliminarz powinien określać wynagrodzenie biura projektów za wykonanie poszczególnych stadiów. Jeżeli odbiór projektu ma być dokonywany fragmentami stanowiącymi części stadium, preliminarz powinien określać wynagrodzenie biura projektów za każdą część, która będzie oddzielnie przekazywana zamawiającemu.
4.
Terminarz określa terminy dostarczenia prac projektowych objętych umową. Przy opracowywaniu projektów i kosztorysów terminarz powinien określać terminy dostarczenia poszczególnych stadiów projektu. Jeżeli odbiór projektu ma być dokonywany fragmentami stanowiącymi części stadium, terminarz powinien określać terminy dostarczenia każdej części, która będzie oddzielnie przekazywana zamawiającemu.
5.
Przepisy ust. 1-4 należy również stosować do prac, o których mowa w § 2 pkt 3-5, ze zmianami, jakich wymaga ich specyfika, z uwzględnieniem przepisów dotyczących tych prac.
§  7.
Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
§  8.
Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy:
1)
dostarczenie danych niezbędnych do wykonywania prac projektowych,
2)
podpisanie umowy bądź zawiadomienie biura projektów w terminie określonym w § 5 ust. 2 o stanowisku zajętym wobec projektu umowy,
3)
dokonanie odbioru wykonanych prac projektowych,
4)
zapłata wynagrodzenia określonego umową.
§  9.
Do podstawowych obowiązków biura projektów należy:
1)
sporządzenie projektu umowy o wykonanie zamówionych prac projektowych,
2)
wykonanie prac projektowych zgodnie z ustaleniami umowy przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i norm,
3)
uzgadnianie projektów w przypadkach wymaganych przepisami, a ponadto obrona projektów wobec organów opiniujących, akceptujących i zatwierdzających,
4)
udzielanie zamawiającemu na jego żądanie wyjaśnień co do wykonywanych prac projektowych.
§  10.
Wynagrodzenie biura projektów za prace projektowe objęte umową ustalane jest na podstawie cenników. W razie braku ceny na daną pracę, wycenę sporządza się zgodnie z zasadami ustalonymi w części ogólnej cennika prac projektowych.
§  11.
1.
Jeżeli umowa przewiduje odbiór prac projektowych w siedzibie biura projektów, jest ono zobowiązane zawiadomić zamawiającego o wykonaniu prac projektowych.
2.
Odbiór wykonanych prac projektowych powinien być stwierdzony protokolarnie; protokół ten powinien zawierać wyszczególnienie prac projektowych przekazanych przez biuro projektów.
3.
Jeżeli zamawiający nie odebrał prac projektowych w terminie 10 dni od daty zawiadomienia, biuro projektów wysyła te prace pod adresem zamawiającego, na jego koszt i ryzyko, załączając wyszczególnienie przekazanych prac.
§  12.
1.
W razie zwłoki w terminowym dostarczeniu przez zamawiającego danych niezbędnych do wykonywania prac projektowych (§ 6 ust. 1 pkt 4) biuro projektów powinno wyznaczyć pisemnie odpowiedni termin dodatkowy na dostarczenie tych danych, a po bezskutecznym upływie tego terminu może odstąpić od umowy.
2.
W razie zwłoki biura projektów w terminowym wykonaniu prac projektowych zamawiający powinien wyznaczyć biuru projektów odpowiedni termin dodatkowy, a po bezskutecznym jego upływie może odstąpić od umowy.
3.
Wyznaczenie dodatkowego terminu lub odstąpienie od umowy nie pozbawia stron prawa dochodzenia odszkodowania.
§  13.
1.
Jeżeli wykonywanie pracy projektowej zostało przerwane na polecenie zamawiającego lub zamawiający odstąpił od umowy z innych przyczyn aniżeli określone w § 12 ust. 2, lub też biuro projektów odstąpiło od umowy na podstawie § 12 ust. 1, zamawiający jest obowiązany pokryć koszty wynikłe z tego tytułu w wysokości odpowiadającej wartości faktycznego zaawansowania pracy, co nie pozbawia biura projektów prawa dochodzenia odszkodowania.
2.
Stan zaawansowania prac w chwili ich przerwania powinien być ustalony w protokole sporządzonym z udziałem zamawiającego. O terminie sporządzania protokołu biuro projektów zawiadamia zamawiającego na piśmie.
3.
W razie nieobecności zamawiającego w wyznaczonym terminie biuro projektów sporządza komisyjnie jednostronny protokół.
§  14.
1.
Biuro projektów jest obowiązane do bezpłatnego wykonania w terminie uzgodnionym z zamawiającym wszelkich poprawek i uzupełnień założeń, projektów i kosztorysów, które powstały wskutek:
1)
wykonania prac niezgodnie z warunkami umowy,
2)
niezgodności projektu z zatwierdzonymi założeniami lub uprzednio zatwierdzonym stadium projektu,
3)
przekroczenia w kosztorysach ogólnej sumy zbiorczego zestawienia kosztów,
4)
niewłaściwego pod względem technicznym i ekonomicznym wykonania prac projektowych,
5)
niezgodności z obowiązującymi w chwili rozpoczęcia prac projektowych przepisami, normami, normatywami technicznymi i cennikami.
2.
Za okres między datą zgłoszenia przez zamawiającego poprawek i uzupełnień, określonych w ust. 1, a datą wykonania ich przez biuro projektów, zamawiającemu przysługuje odszkodowanie umowne przewidziane w § 20 ust. 2. Odszkodowanie to jednak nie może dotyczyć okresu poprzedzającego ustalony umową termin odbioru prac projektowych.
3.
Podstawę do ustalenia odszkodowania umownego w przypadkach przewidzianych w ust. 2 stanowi wynagrodzenie za prace projektowe wyodrębnione w preliminarzu kosztów i terminarzu, które ze względu na zgłoszone poprawki i uzupełnienia nie zostały zatwierdzone lub przyjęte przez zamawiającego.
4.
Biuro projektów obowiązane jest na żądanie zamawiającego do bezzwłocznego usunięcia wad w projektach i kosztorysach, ujawnionych w trakcie ich realizacji, bez względu na okres jej trwania, chyba że od daty zatwierdzenia lub przyjęcia projektów bądź od terminów przewidzianych w obowiązujących przepisach na ich przyjęcie lub zatwierdzenie do chwili rozpoczęcia robót upłynęło 5 lat.
5.
Jeżeli biuro projektów nie wykona poprawek i uzupełnień w terminach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, zamawiający może wykonać poprawki i uzupełnienia na koszt biura.
§  15.
1.
Podstawą do rozliczeń pomiędzy biurem projektów a zamawiającym jest faktura wystawiona stosownie do postanowień umowy za przekazane i przyjęte lub zatwierdzone prace projektowe.
2.
Wystawienie faktury następuje w ciągu 3 dni po otrzymaniu od zamawiającego zawiadomienia o zatwierdzeniu lub przyjęciu prac projektowych. Jeśli jednak zamawiający nie zawiadomi biura projektów o przyjęciu lub zatwierdzeniu prac projektowych w terminie przewidzianym w obowiązujących przepisach, biuro projektów wystawia fakturę w ciągu 3 dni po upływie tego terminu.
3.
Jeżeli zamawiający nie dokonał przyjęcia lub zatwierdzenia pracy projektowej we właściwym terminie, nie może przyjąć tej okoliczności za podstawę odmowy zapłaty faktury wystawionej zgodnie z przepisem ust. 2.
§  16.
1.
Faktury za pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego wystawiane są systemem narastającym w okresach kwartalnych do wysokości 90% wynagrodzenia biura projektów określonego w umowie.
2.
Podstawę do wystawienia faktury stanowi wartość robót budowlano-montażowych wykazana w fakturach wykonawców tych robót, o ile strony nie ustalą innego sposobu rozliczenia. Jeżeli biuro projektów sprawuje tylko nadzór autorski, zamawiający obowiązany jest po zakończeniu kwartału kalendarzowego podać biuru projektów wartość wykonanych robót budowlano-montażowych wykazaną w fakturach wykonawców tych robót.
3.
Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia biura projektów z tytułu pełnionego nadzoru autorskiego następuje po odbiorze końcowym robót, a w razie pełnienia nadzoru inwestorskiego - po rozliczeniu robót fakturą końcową.
§  17.
Biuro kierujące obejmuje swoją fakturą wynagrodzenie podwykonawcy. Wynagrodzenie podwykonawców zmniejsza się o wynagrodzenie na rzecz biura kierującego w wysokości 2%.
§  18.
Rozliczenia pomiędzy stronami są dokonywane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami o rozliczeniach jednostek gospodarki uspołecznionej.
§  19.
1.
Strona, która nie wykonała zobowiązania lub wykonała je nienależycie (§ 14), powinna zapłacić drugiej stronie odszkodowanie umowne.
2.
Odszkodowanie umowne należy się bez względu na wysokość szkody i nawet wtedy, gdy szkody nie można wykazać.
§  20.
1.
W razie niedotrzymania terminu dostarczenia danych niezbędnych do projektowania i kosztorysowania, określonych w umowie, zamawiający płaci biuru projektów odszkodowanie w wysokości 0,2% wartości zatrzymanego stadium lub jego części za każdy roboczy dzień opóźnienia.
2.
W razie niedotrzymania terminu wykonania prac projektowych biuro projektów płaci zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 0,2% wartości prac projektowych nie wykonanych w terminie za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Podstawę do ustalenia odszkodowania umownego stanowią pozycje preliminarza kosztów i terminarza, podlegające w myśl umowy odrębnemu odbiorowi.

3.
Przepis ust. 2 nie dotyczy umów o pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
4.
W razie odstąpienia od umowy lub przerwania wykonywania prac projektowych strona, która nie wykonała zobowiązania, płaci drugiej stronie odszkodowanie umowne w wysokości 20% wartości przerwanego stadium projektu, a przy nadzorze autorskim i inwestorskim - 20% określonego umową wynagrodzenia za nadzór.
5.
Przepisy ust. 1 i 2 nie wyłączają możliwości ustalenia przez strony wyższego odszkodowania.
§  21.
Stronom przysługuje na zasadach ogólnych prawo dochodzenia odszkodowania za stratę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, jeżeli ta strata przewyższa odszkodowanie umowne.
§  22.
Strona jest zwolniona od obowiązku zapłaty odszkodowania, jeżeli udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada. Decyzja organu nadrzędnego nie stanowi takiej okoliczności, chyba że decyzję wydał organ, któremu podlegają obydwie strony.
§  23.
W stosunkach między biurem kierującym a podwykonawcą przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do biura kierującego, a przepisy dotyczące biura projektów odpowiednio do podwykonawcy, chyba że z treści przepisów wynika inaczej.
§  24.
1.
Ustalenia zawarte w ogólnych zasadach zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace projektowe wykonywane przez biura projektów obowiązują strony bez potrzeby zamieszczania ich w treści umowy.
2.
Strony ustalają w umowie, które z alternatywnych ustaleń mają zastosowanie w umowie.
3.
Strony mogą zamieszczać w umowie uzgodnione postanowienia szczególne, które nie mogą być sprzeczne z ogólnymi zasadami zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace projektowe, wykonywane przez biura projektów.
§  25.
W sprawach nie uregulowanych ogólnymi zasadami zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace projektowe mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu zobowiązań.