Zasady zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzenia za te prace.

Monitor Polski

M.P.1973.28.176

Akt utracił moc
Wersja od: 4 września 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 19 czerwca 1973 r.
w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.

W celu zapewnienia stosowania jednolitych zasad ustalania wynagrodzeń oraz zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych zarządza się, co następuje:
Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się do określania wynagrodzeń oraz zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych, które nie są przedmiotem prawa autorskiego lub do których prawa autorskie służą wydawcy, zwanych dalej "umowami".
Użyte w niniejszym zarządzeniu określenia:
1)
wydawca - oznacza jednostkę powierzającą wykonanie określonej pracy wydawniczej,
2)
wykonawca - oznacza osobę wykonującą powierzoną pracę wydawniczą.
Ustala się tabelę wynagrodzeń za prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, zwaną dalej "tabelą".
Umowa wymaga formy pisemnej oraz powinna zawierać:
1)
datę i miejsce zawarcia umowy,
2)
oznaczenie stron,
3)
przedmiot umowy, tj. dokładne określenie powierzonej do wykonania pracy wydawniczej oraz zakres praw nabywanych przez wydawcę,
4)
termin wykonania lub dostarczenia pracy,
5)
termin stwierdzenia wykonania pracy zgodnie z umową,
6)
określenie wynagrodzenia z powołaniem właściwej pozycji tabeli,
7)
termin i sposób wypłacenia wynagrodzenia,
8)
zastrzeżenie zachowania formy pisemnej przy dokonywaniu zmian umowy,
9)
stwierdzenie, że przepisy niniejszego zarządzenia obowiązują obie strony,
10)
postanowienia szczególne, wynikające z rodzaju przedmiotu umowy.
1.
Ocena zgodności złożonej lub wykonanej pracy z treścią umowy przysługuje wydawcy.
2.
Stwierdzenie przez wydawcę, że praca została wykonana zgodnie z umową, stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia.
1.
W razie stwierdzenia, że praca dostarczona nie odpowiada treści umowy lub została wykonana w nienależyty sposób, wydawca może odstąpić od umowy lub też ustalić dodatkowy termin na poprawienie pracy.
2.
W razie niedostarczenia poprawionej pracy w ustalonym terminie lub stwierdzenia, że poprawiona praca jest nadal wykonana w nienależyty sposób, wydawca może odstąpić od umowy.
3.
W razie gdy rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy prac określonych w części III tabeli poz. 26.4, 27.1 i 27.2 wykonawca ma prawo zatrzymać otrzymaną zaliczkę, z zastrzeżeniem, że jeśli suma zaliczki przekracza 25% wynagrodzenia obliczonego według dostarczonej objętości pracy, wykonawca obowiązany jest do zwrotu nadwyżki.
1.
W razie niewykonania lub niedostarczenia pracy w ustalonym umową terminie wydawca może:
1)
wyznaczyć wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin wykonania pracy,
2)
odstąpić od umowy.
2.
W wypadku określonym w ust. 1 pkt 2 wykonawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej zaliczki.
Wykonawca nie może bez zgody wydawcy przenosić na osoby trzecie obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności nie może zlecać wykonania całości lub części pracy, z wyjątkiem czynności pomocniczych (np. przepisywanie na maszynie, techniczne wykonanie rysunków itp.).
1.
Dla ustalenia wysokości wynagrodzeń za prace wydawnicze określone niniejszym zarządzeniem publikacje nieperiodyczne dzieli się na:
1)
publikacje z zakresu literatury: pięknej, naukowej, popularnonaukowej i zawodowej, podręczników, skryptów i albumów,
2)
encyklopedie i słowniki,
3)
publikacje informacyjne, instruktażowe, propagandowe, reklamowe, dokumentację techniczną i gospodarczą.
2.
Do publikacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza się w szczególności: katalogi, instrukcje, karty zmian, karty katalogowe, opisy techniczne, cenniki, taryfikatory, informatory, indeksy wyrobów i materiałowe, rozkłady jazdy, spisy tele-adresowe i teleksowe, skorowidze, ulotki, prospekty, foldery, karty reklamowe, wywieszki, plakaty, plansze, afisze, kalendarze i ogłoszenia.
Wysokość wynagrodzenia za prace wydawnicze ustala się przyjmując za podstawę, w zależności od rodzaju pracy, następujące jednostki obliczeniowe:
1)
arkusz autorski zawierający 40.000 znaków typograficznych, 700 linijek poezji, 800 wierszy obliczeniowych po 50 znaków typograficznych lub 3.000 cm2 materiału graficznego,
2)
arkusz wydawniczy obejmujący zarówno tekst autorski, jak również karty tytułowe, międzyrozdziałowe, ilustracje oraz wszystkie pozostałe elementy publikacji zamieszczone przez wydawcę,
3)
arkusz drukarski zawierający 16 stron druku formatu A5,
4)
wiersz obliczeniowy zawierający 50 znaków typograficznych,
5)
kartę terminologiczną lub jej elementy: pozycja, hasło, tytuł, definicja, wyraz, termin lub dane faktograficzne,
6)
wiersz maszynopisu wymagający 60 uderzeń,
7)
stronę maszynopisu wymagającą 1.800 uderzeń,
8)
inne jednostki wymienione w rubryce 3 tabeli.
Wynagrodzenie za prace wydawnicze objęte niniejszym zarządzeniem ustala się jako wynagrodzenie jednorazowe bez względu na liczbę wydań w języku polskim i w językach obcych oraz rodzaje i wielkości nakładów.
Wynagrodzenie za opinie, koordynacje, opracowania redakcyjne, weryfikacje, pomocnicze prace redakcyjne, opracowania techniczne i korekty ustala się według objętości materiału powierzonego do opracowania wykonawcy.
1.
Wynagrodzenie za prace wydawnicze określone niniejszym zarządzeniem płatne jest w całości w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia, że praca została wykonana zgodnie z umową.
2.
Wynagrodzenie za prace wymienione w pozycjach 4, 5, 6, 18.1, 28, 30, 31, 32 tabeli może być wypłacone również w następujący sposób:
1)
do 25% wynagrodzenia w ciągu 15 dni od dnia podpisania umowy,
2)
całość wynagrodzenia w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia, że praca została wykonana zgodnie z umową, z potrąceniem zaliczki wypłaconej zgodnie z pkt 1.
3.
Wynagrodzenie za prace wymienione w pozycjach 26.4, 27.1, 27.2 tabeli może być wypłacone zgodnie z ust. 1 lub ust. 2, jak również w następujący sposób:
1)
do 25% wynagrodzenia w ciągu 15 dni od dnia podpisania umowy,
2)
75% wynagrodzenia w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia, że praca została wykonana zgodnie z umową, z potrąceniem zaliczki wypłaconej zgodnie z pkt 1,
3)
pozostała część wynagrodzenia w ciągu 30 dni od dnia przystąpienia do rozpowszechniania publikacji.
1.
Jeżeli zachodzi konieczność wykonania pracy wydawniczej nie przewidzianej w części tabeli dotyczącej danego rodzaju publikacji, stosuje się właściwą pozycję innej części tabeli.
2.
Jeżeli zachodzi konieczność wykonania pracy wydawniczej nie przewidzianej w tabeli, ustala się wynagrodzenie zgodnie z przepisami o gospodarowaniu bezosobowym funduszem płac.
Przepisy zarządzenia stosuje się do umów podpisanych po dniu jego wejścia w życie.
Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 marca 1963 r. w sprawie wynagrodzeń za prace redakcyjne i niektóre prace autorskie w zakresie wydawnictw nieperiodycznych (Monitor Polski Nr 33, poz. 170).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1

TABELA WYNAGRODZEŃ ZA PRACE WYDAWNICZE W ZAKRESIE PUBLIKACJI NIEPERIODYCZNYCH

Poz.Rodzaj pracyJednostka obliczeniowaStawka w zł od doUwagi
12345
Część I. Publikacje z zakresu literatury pięknej, naukowej, popularnonaukowej, zawodowej, podręczników, skryptów i albumów.
1.1

1.2

1.3

Konspekt dzieła

Konspekt serii wydawniczej

Konspekt (program, scenariusz) albumu

konspekt

konspekt

konspekt

400-1.500

800-3.000

1.000-4.000

1) Do poz. 1.1:

stosuje się w razie

powierzenia pracy innej

osobie niż autor

książki.

2) W wyjątkowych wypadkach

na podstawie opinii o

przedstawionym

materiale, wyrażonej

przez komisję powołaną

przez wydawcę:

w poz. 1.1 - do 3.000 zł,
w poz. 1.2 - do 4.000 zł,
w poz. 1.3 - do 6.000 zł.
2.1Wybór materiału ilustracyjnegoilustracja10-60
2.2Wybór materiału ilustracyjnego do albumuilustracja20-90
2.3Wybór inkunabułu lub starodruku do reprintupozycja50-150
3.1Opiniowanie konspektu dzieła lub konspektu serii wydawniczejopinia250-1.0001) Do poz. 3.1:

w wyjątkowych wypadkach

za opiniowanie konspektu

poradnika zawodowego lub

serii wydawniczej, na

podstawie opinii komisji

powołanej przez wydawcę,

do 2.500 zł.

3.2Opiniowanie konspektu (programu, scenariusza) albumuopinia400-1.6002) Do poz. 3.2:

w wyjątkowych wypadkach,

na podstawie opinii o

przedstawionym materiale,

wyrażonej przez komisję

powołaną przez wydawcę,

do 2.500 zł.

3.3Opiniowanie ogólne dzieła w języku polskimarkusz autorski30-1003) Do poz. 3.3, 3.4 i 3.5:

nie mniej niż 300 zł za

opinię.

3.4Opiniowanie ogólne dzieła w języku obcymarkusz autorski40-130
3.5Opiniowanie szczegółowe dziełaarkusz autorski100-350
3.6Opiniowanie szczegółowe materiału ilustracyjnegoilustracja5-15
4.1Opracowanie redakcyjne dzieła oryginalnego:
a) indywidualnegoarkusz autorski250-600
b) zbiorowegoarkusz autorski300-700
4.2Opracowanie redakcyjne:
a) przekładu na język

polski

arkusz autorski300-700
b) przekładu na język

obcy lub dzieła

napisanego i

wydanego w języku

obcym

arkusz autorski500-900
4.3Redakcja poetyckaarkusz autorski500-1.000
5Opracowanie merytoryczne lub naukowearkusz autorski250-550
6Koordynacja pracy zbiorowejarkusz autorski250-600
7Opracowanie językowe pracy oryginalnej lub przekładu na język polskiarkusz autorski150-250
8Kolacjonowaniearkusz autorski100-250
9Weryfikacja przekładu na język obcy lub tekstu w języku obcymarkusz autorski500-1.000W odniesieniu do publikacji eksportowych w wyjątkowych wypadkach do 1200 zł.
10Pomocnicze prace redakcyjnearkusz wydawniczy20-160
11.1Prace kreślarskie i efektowanie materiału fotograficznegogodzina15-401) Do poz. 11.1 i 11.2:

pracochłonność liczoną w

godzinach określa komisja

powołana przez wydawcę.

11.2Rozbicie na kolory materiału graficznegogodzinado 302) Do poz. 11.2:

nie dotyczy twórców

projektów graficznych,

którzy są wynagradzani

według odrębnych

przepisów.

12.1Przepisywanie na maszynie materiałów redakcyjnych przeznaczonych do publikacji:

w języku polskim:

strona maszynopisu1) Do poz. 12:

stawki stosuje się

niezależnie od liczby

wykonywanych kopii.

a) na papierze

maszynowym

b) na papierze

kredowanym

c) na matrycy

d) z wyrównaniem

prawego marginesu

e) układ tabelaryczny

8-12

8-15

10-15

15-20

10-15

2) Do poz. 12.1 l 12.3:

za strony z dużą liczbą

wzorów stawka może być

podwyższona nie więcej

niż o 50%.

w języku obcym:3) Do poz. 12.1 i 12.3:
f) na papierze

maszynowym

g) na papierze

kredowanym

h) na matrycy

i) z wyrównaniem

prawego marginesu

j) układ tabelaryczny

9-18

12-20

12-20

20-26

12-20

przy przepisywaniu

tekstów czcionką

niełacińską wynagrodzenie

może być podwyższone o

25%.

12.2Przepisywanie nietypowych tablic, wzorów, wykresówstrona maszynopisu15-60
12.3Inne maszynopisanie:

w języku polskim:

strona maszynopisu
a) na papierze

maszynowym

6-9
b) na papierze

kredowanym

6-12
c) na matrycy8-12
d) układ tabelaryczny8-12
w języku obcym:
e) na papierze

maszynowym

8-12
f) na papierze

kredowanym

10-15
g) na matrycy10-15
h) układ tabelaryczny10-15
12.4Przepisywanie na maszynie tekstów kodowanych do optycznych czytników tekstówstrona maszynopisu25-354) Do poz. 12.4:

wynagrodzenie może być

podwyższone przy

przepisywaniu tekstów:

12.5Kontrola zakodowanego tekstu po przepisaniu na maszyniearkusz wydawniczy40-60a) obcojęzycznych lub

drukowanych nie więcej

niż o 30%,

b) o niepełnym zakodowaniu,

wymagających wprowadzania

przez maszynistkę kodów

według wytycznych

kodującego - o 20%.

13.1Opracowanie maszynopisu do składania w szpaltyarkusz wydawniczy25-801) Do poz. 13.1:

w odniesieniu do książek

zawierających materiał

ilustracyjny i

tabelaryczny do 100 zł.

13.2

13.3

13.4

Makietowanie techniczne

Opracowanie szpalt do łamania

Opracowanie maszynopisu do składania z łamaniem

arkusz drukarski

arkusz wydawniczy

arkusz wydawniczy

70-200

30-100

50-160

2) Do poz. 13.1 i 13.4:

przy opracowaniu

maszynopisu dla

optycznych czytników

tekstów stawkę podwyższa

się o:

a) 20% - przy zakodowaniu

13.5

13.6

Kontrola odbitek po łamaniu

Nadzór techniczny w drukarni

arkusz wydawniczy

arkusz wydawniczy

25-50

50-220

wszystkich miejsc

wymagających

adiustacji,

b) 10% - przy niepełnym

zakodowaniu:

stawki obejmują należność

także za kontrolę

maszynopisu po

przepisaniu.

14.1

14.2

Korekta redakcyjna

Korekta techniczna tekstu polskiego:

arkusz wydawniczy70-2001) Do poz. 14.1:

korekta zastępcza za

redaktora.

a) I korekta wraz ze

sczytaniem z

oryginałem

arkusz wydawniczy60-120
b) II korekta wraz ze

sczytaniem z

poprzednimi

odbitkami

c) III korekta i

dalsze

d) czytanie do erraty

arkusz wydawniczy

arkusz wydawniczy

arkusz wydawniczy

40-80

30-60

30-50

2) Do poz. 14.2 lit. b): w

razie sczytywania II

korekty z oryginałem

stosuje się stawki jak za

I korektę.

14.3Korekta techniczna tekstu obcojęzycznego:
a) I korekta wraz ze

sczytaniem z

oryginałem

arkusz wydawniczy90-160
b) II korekta wraz ze

sczytaniem z

poprzednimi

odbitkami

arkusz wydawniczy70-1303) Do poz. 14.3 lit. b):

w razie sczytywania II

korekty z oryginałem

stosuje się stawki jak za

I korektę.

c) III korekta i

dalsze

arkusz wydawniczy50-90
d) czytanie do erratyarkusz wydawniczy40-80
14.4Korekta odbitek z fotoskładu lub ozaliduarkusz wydawniczy-4) Do poz. 14.4:

stosuje się właściwe

stawki, podwyższone o

30-50%.

15Konsultacja-ryczałt według umowy
Część II. Encyklopedie i słowniki.
16.1Program tekstowy:Do poz. 16.2:

w razie opracowania programu tekstowego jako zestawu haseł nie mniej niż 500 zł za program

a) encyklopediiprogramdo 15.000
b) słownikastrona maszynopisu150-300
16.2Program hasłowyhasło2-5
17.1Opiniowanie programu:

a) tekstowego

wiersz obliczeniowy2-41) Do poz. 17.1:

nie mniej niż 200 zł za

opinię.

b) hasłowegohasło0,70-2
17.2Opiniowanie ogólne tekstuwiersz obliczeniowy0,30-1
17.3Opiniowanie szczegółowe tekstuwiersz obliczeniowy0,40-1,502) Do poz. 17.3:

nie mniej niż 50 zł za

opinię.

18.1Opracowanie redakcyjne:
a) merytorycznewiersz obliczeniowy0,70-2,00
b) leksykograficznewiersz obliczeniowy0,50-1,40
c) naukowo-koordynacyjnewiersz obliczeniowy0,50-1,20
18.2Opracowanie kart (analiz) dokumentacyjnych:
a) w języku polskimkarta20-40
b) w języku obcymkarta20-55
18.3Sporządzanie wycinków prasowych (wybór, ujęcie, naklejenie)wycinek8-10
18.4Ekscerpcja z czasopism i książekarkusz wydawniczy przeczytanego tekstu30-60
18.5Opracowanie transkrypcji, transliteracji i wymowywyraz1-4
19.1Dokonanie wyboru materiału do weryfikacjiarkusz wydawniczy35-100
19.2Weryfikacja przekładu tekstu:
a) na język polskiwiersz obliczeniowy0,30-0,90
b) na język obcywiersz obliczeniowy0,50-1,30
19.3Weryfikacja danych faktograficznychpozycja1-6
19.4Weryfikacja bibliograficzna:
a) sprawdzanie

tekstów polskich

lub obcych

tytuł4-7
b) dodanie tytułutytuł5-8
19.5Weryfikacja Polskich Norm:
a) powołanie Polskich

Norm

hasło3-5
b) dodanie Polskiej

Normy do hasła

norma3-6
19.6Opracowanie indeksupozycja1-3
19.7Sprawdzanie krzyżowe tekstówarkusz wydawniczy300-550
20Pomocnicze prace redakcyjne:
a) alfabetyzacja kart

haseł

karta0,10-0,20
b) sprawdzanie kart

do kartotek

hasłowych

karta0,30-1,20
c) sprawdzanie

odsyłaczy

arkusz wydawniczy50-80
d) przygotowanie

opracowanego

redakcyjnie hasła

do przepisania na

maszynie

wiersz obliczeniowy0,10-0,20
e) sczytanie z

korygowaniem i

wnoszeniem znaków

nietypowych

wiersz obliczeniowy0,07-0,25
f) przygotowanie

rysunków do

kreślenia

rysunek5-7
g) inne prace

pomocnicze

arkusz wydawniczy60-160
wiersz obliczeniowy0,08-0,20
21Redakcyjne czytanie kontrolne:
a) w maszynopisiewiersz obliczeniowy0,20-0,70
b) w odbitkach

korektowych

wiersz obliczeniowy0,15-0,35
c) sprawdzenie

erratowe

wiersz obliczeniowy0,15-0,30
22Korekta:
a) technicznawiersz obliczeniowy0,15-0,30
b) redakcyjnawiersz obliczeniowy0,15-0,35
c) leksykograficznawiersz obliczeniowy0,15-0,30
23Przepisywanie materiału na maszynie:
a) czcionkami

łacińskimi

wiersz maszynopisu0,35-0,60
b) czcionkami

mieszanymi (na

dwóch maszynach)

wiersz maszynopisu0,50-0,80
24.1Opracowanie maszynopisu do składania w szpaltyarkusz wydawniczy40-110
24.2Makietowanie technicznearkusz drukarski70-200
24.3Kontrola odbitek po łamaniuarkusz wydawniczy25-40
25Konsultacja-ryczałt według umowy
Część III. Publikacje: informacyjne, instruktażowe, propagandowe, reklamowe, dokumentacja techniczna i gospodarcza.
26.1Konspekt lub program publikacji wraz z redakcyjnym nadzorem nad przebiegiem jej realizacjikonspekt400-1.0001) Do poz. 26.1:

stosuje się w razie

napisania przez inną

osobę niż autor

publikacji.

26.2

26.3

26.4

Scenariusz publikacji

Hasło, slogan

Teksty publikacji wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 3 zarządzenia

scenariusz

pozycja

arkusz autorski

wiersz obliczeniowy

500-4.000

50-600

1.600-3.600

2-4,50

2) W wyjątkowych wypadkach

po przyjęciu pracy na

podstawie opinii komisji

powołanej przez wydawcę:

w poz. 26.3 - do 2.000 zł,

w poz. 26.4 - do 4.500 zł.

26.5Tekst do 10 wierszy obliczeniowychtekst10-503) Do poz. 26.4:

nie mniej niż 100 zł za

tekst.

27.1

27.2

27.3

Przekład tekstu na język polski

Przekład tekstu na język obcy

Przekład nazw, terminów i pojęć technicznych

arkusz autorski

arkusz autorski

pozycja

1.000-2.200

1.500-3.400

4-10

1) Do poz. 27:

przy przekładzie z języków

afro-azjatyckich i na te

języki podwyższa się

stawki o 50%.

27.4Przekład na język polski haseł, zwrotów, podpisów pod ilustracjamipozycja20-1502) Do poz. 27.1:

nie mniej niż 100 zł za

przekład tekstu.

27.5Przekład na język obcy haseł, zwrotów, podpisów pod ilustracjamipozycja30-2503) Do poz. 27.2:

nie mniej niż 150 zł za

przekład tekstu.

28.1Opracowanie:
a) rozkładów jazdyarkusz wydawniczy300-1.200
b) mutacji rozkładów

jazdy

arkusz wydawniczy100-400
28.2Opracowanie spisów teleadresowych, teleksowych, skorowidzówarkusz wydawniczy200-400
28.3Opracowanie indeksów wyrobów i indeksów materiałowycharkusz wydawniczy600-1.200
29.1Opiniowanie ogólne publikacjiarkusz autorski40-1001) Do poz. 29.1:

nie mniej niż 100 zł za

opinię.

29.2Opiniowanie szczegółowe publikacjiarkusz autorski100-3002) Do poz. 29.2:

nie mniej niż 200 zł za

opinię.

30.1Opracowanie redakcyjne publikacji w języku polskim:
a) jednorodnych

b) niejednorodnych

arkusz autorski

arkusz autorski

250-550

300-650

1) Do poz. 30.1, 30.2 i 30.3

lit. a):

nie mniej niż 100

zł odpowiednio za

opracowanie lub

przystosowanie tekstu.

30.2Opracowanie redakcyjne przekładu:
a) na język polskiarkusz autorski300-600
b) na język obcyarkusz autorski500-750
30.3Przystosowanie tekstu do innej publikacji lub kolejnego wydania:
a) polskiego lub przekładu na język polskiarkusz autorski500-1.2002) Do poz. 30.3 lit. b):

nie mniej niż 150 zł za

przystosowanie tekstu.

b) obcojęzycznegoarkusz autorski600-1.500
31.1Opracowanie merytoryczne lub naukowe publikacjiarkusz autorski250-5501) Do poz. 31.1:

nie mniej niż 100 zł za

opracowanie publikacji.

31.2Opracowanie językowe publikacji w języku polskim lub przekładuarkusz autorski150-2502) Do poz. 31.2:

nie mniej niż 100 zł za

opracowanie publikacji.

32Koordynacja pracy zbiorowejarkusz autorski250-600Nie mniej niż 200 zł za koordynację.
33Wybór materiału ilustracyjnegoilustracja10-60
34.1Weryfikacja danych faktograficznych, nazw, terminów, pojęć technicznychpozycja0,60-5
34.2Weryfikacja:1) Do poz. 34.2 lit. a) i
a) przekładu na język

polski

arkusz autorski250-600 34.3:

nie mniej niż 100 zł

za weryfikację.

b) przekładu na język

obcy lub tekstu w

języku obcym

arkusz autorski500-1.0002) Do poz. 34.2 lit. b):

nie mniej niż 150 zł za

weryfikację.

34.3Weryfikacja materiału ilustracyjnegoilustracja7-15
35Przeliczanie miarpozycja1-4
OBJAŚNIENIA
1.
Przez konspekt dzieła, serii wydawniczej lub konspekt (program, scenariusz) albumu rozumie się: ustalenie ogólnych założeń dzieła, ustalenie tematu, szczegółowe opracowanie układu i tematu poszczególnych części dzieła, zarówno w odniesieniu do tekstu, jak i ilustracji oraz opracowanie ogólnych założeń formy edytorskiej.
2.
Przez program tekstowy encyklopedii lub słownika rozumie się: określenie przeznaczenia dzieła, jego zakresu tematycznego, ewentualny podział na działy i poddziały, dobór materiałów z uwzględnieniem danych dotyczących materiałów źródłowych oraz wstępne ustalenia dotyczące liczby haseł w całości w poszczególnych częściach dzieła, jak również propozycje dotyczące układu i struktury haseł.
3.
Przez program hasłowy encyklopedii lub słownika rozumie się: ustalenie kryteriów doboru oraz zestawu haseł (w miarę potrzeby również zestawu wyrażeń i zwrotów związanych z danym hasłem) w układzie alfabetycznym lub systematycznym. Program powinien być opracowany na podstawie istniejących założeń programu tekstowego dzieła.
4.
Przez scenariusz publikacji rozumie się: ustalenie koncepcji publikacji, szczegółowe ustalenie układu i tematyki pracy zarówno w zakresie tekstu, jak i ilustracji, napisanie odpowiednich tekstów, dokonanie wyboru obcych tekstów cytowanych, dokonanie wyboru ilustracji, ustalenie założeń techniczno-wydawniczych (format, objętość, papier, technika druku), opracowanie makiety opisowej i sporządzenie wskazówek dla grafika i drukarni.
5.
Przez opiniowanie ogólne dzieła rozumie się ogólną ocenę dzieła, opinię co do celowości wydania i w miarę możliwości szacunkową ocenę wysokości nakładu.
6.
Przez opiniowanie szczegółowe dzieła rozumie się ocenę treści i układu, ocenę poziomu pracy i jej dostosowania do potrzeb odbiorców, wskazanie niezbędnych zmian (uzupełnień, skrótów lub poprawek merytorycznych), ocenę zgodności zastosowanych określeń, nazw, zwrotów i pojęć technicznych ze słownictwem polskim.
7.
Przez opiniowanie ogólne encyklopedii lub słownika rozumie się ocenę zgodności dzieła z założeniami programu tekstowego i hasłowego oraz z ustalonymi kryteriami poziomu opracowania na podstawie całości dzieła lub reprezentatywnie wybranych fragmentów dzieła.
8.
Przez opiniowanie szczegółowe encyklopedii lub słownika rozumie się:
1)
w stosunku do programów - szczegółową ocenę programu (przy programach tekstowych) bądź ocenę zestawu haseł lub terminów (przy programach hasłowych) i wskazanie potrzebnych uzupełnień lub skreśleń,
2)
w stosunku do kart terminologicznych - szczegółową ocenę terminów wyjściowych, ze wskazaniem terminów zbędnych lub brakujących, jak również źródeł nie wykorzystanych przy doborze materiałów, ocenę trafności znaczeniowej odpowiedników i ich uszeregowania,
3)
w stosunku do tekstu haseł encyklopedycznych i tekstu definicji - szczegółową ocenę tekstu pod względem merytorycznego wyczerpania, ścisłości i jasności ujęcia oraz prawidłowości przytoczonych wzorów, symboli, dat i innych danych faktograficznych ze wskazaniem niezbędnych zmian.
9.
Przez opracowanie redakcyjne rozumie się: opracowanie merytoryczne lub - gdy wymaga tego rodzaj dzieła - opracowanie naukowe, opracowanie językowe, kolacjonowanie, tj. porównanie tekstu z oryginałem, przygotowanie materiału ilustracyjnego do opracowania graficznego, kreślarskiego lub fotograficznego, przygotowanie maszynopisu do składania oraz dokonanie korekty redakcyjnej.
10.
Przez redakcyjne opracowanie merytoryczne encyklopedii lub słownika rozumie się: analizę doboru haseł w działach, trafności odpowiedników znaczeniowych, systemu objaśnień z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w tym zakresie, poprawności ujęcia układu z uwzględnieniem takich elementów, jak: zwięzłość, przystępność, jasność.
11.
Przez redakcyjne opracowanie leksykograficzne encyklopedii lub słownika rozumie się analizę trafności ujęcia definicji pod względem ustalonej struktury haseł, poprawności stylistycznej, interpunkcyjnej, zastosowania ustalonych skrótów, sposobów podawania bibliografii, norm, jednostek miar itp.
12.
Przez redakcyjne opracowanie naukowo-koordynacyjne encyklopedii lub słownika rozumie się: redagowanie i doprowadzenie do jednorodnego ujęcia w układzie alfabetycznym materiałów opracowanych w ujęciu tematycznym w poszczególnych redakcjach specjalistycznych.
13.
Przez sprawdzanie krzyżowe rozumie się: sprawdzanie haseł encyklopedii lub słownika pod względem zgodności materiału informacyjnego podanego w hasłach tematycznie bliskich jednej lub kilku publikacji encyklopedycznych.
14.
Przez koordynację pracy zbiorowej rozumie się: przygotowanie programu prac, zaproponowanie składu autorów (tłumaczy) i opiniodawców, opracowanie harmonogramu prac, uzgodnienie poprawek porecenzyjnych, nadzór nad opracowaniem redakcyjnym całości dzieła i ustaleniem właściwej proporcji tematów w poszczególnych jego częściach, zapewnienie pracy jednorodnego charakteru i zapewnienie jednolitej terminologii.
15.
Przez przystosowanie tekstu publikacji rozumie się takie jego przepracowanie, które umożliwia użycie go do innego rodzaju publikacji.
16.
Przez wybór materiału ilustracyjnego rozumie się dokonanie wyboru oznaczonej przez wydawcę ilości ilustracji wraz z ich dostarczeniem lub dokładnym wskazaniem, gdzie te ilustracje mogą być udostępnione.
1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 sierpnia 1979 r. (M.P.79.22.127) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 września 1979 r.

Podane w tabeli stawki wynagrodzeń są nieaktualne:

- z dniem 2 lutego 1983 r. stawki wynagrodzenia za prace wydawnicze wymienione pod poz. 12.1-12.3 oraz pod poz. 23 podwyższa się o 100%; pozostałe stawki wynagrodzeń za prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych podwyższa się o 60%, zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 25 stycznia 1983 r. (M.P.83.4.28).

- z dniem 23 kwietnia 1985 r. stawki wynagrodzenia za prace wydawnicze wymienione pod poz. 12.1-12.3 oraz pod poz. 23 podwyższa się o 50%; pozostałe stawki wynagrodzeń za prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych podwyższa się o 60%, zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 18 marca 1985 r. (M.P.85.7.57).

- z dniem 4 września 1987 r. stawki wynagrodzeń za prace wydawnicze podwyższa się o 50%, zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 27 sierpnia 1987 r. (M.P.87.25.201).