Monitor Polski

M.P.1955.100.1396

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1955 r.

UCHWAŁA NR 827
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 15 października 1955 r.
w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania muzyków w uspołecznionych zakładach gastronomicznych.

Celem uregulowania i ujednolicenia warunków pracy i płacy muzyków zatrudnionych w uspołecznionych zakładach gastronomicznych (zwanych dalej "zakładami") Prezydium Rządu uchwala, co następuje:
§  1. Przyjmowanie i zwalnianie całych zespołów muzyków oraz poszczególnych członków zespołu muzyków należy do dyrektora przedsiębiorstwa gastronomicznego po uprzednim uzgodnieniu ze Związkiem Zawodowym Pracowników Kultury.
§  2.
1. Płace muzyków zatrudnionych w zakładach oparte są na systemie płacy godzinowej, przy czym wysokość stawki uzależniona jest od kwalifikacji muzyka i kategorii zakładu.
2. Muzyk otrzymuje wynagrodzenie za faktyczne godziny pracy. Za faktyczne godziny pracy należy uważać czas grania w zakładzie, z wyłączeniem czasu przewidzianego na próby w zakładzie lub poza nim.
3. Czas grania w zakładzie ustala umowa indywidualna.
§  3.
1. Ustala się następujące stawki wynagrodzenia za jedną godzinę pracy:
Lp.Kategoria zakładuStawki godzinowe w złotych
muzyk w zespolekierownik zespołu lub muzyk-solista
1Zakłady specjalne12 - 14,4013,60 - 16.-
2" I kategorii10,40 - 13,4512,00 - 14,40
3" II "7,20 - 10,409,00 - 12,00
4" III "5,60 - 7,207,20 - 9,00
2. Muzycy obowiązani są do posiadania własnych instrumentów z wyjątkiem instrumentów klawiszowych oraz instrumentów o specjalnym przeznaczeniu.
3. Za używanie własnych instrumentów nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
§  4.
1. Czas pracy muzyka zatrudnionego na pełnym etacie wynosi od 24 do 30 godzin w ciągu tygodnia, z tym że muzyk może być obowiązany do pracy w niedzielę, w zamian za co powinien otrzymać jeden dzień wolny od pracy w dzień powszedni. Ustalenie dnia wolnego od pracy następuje po porozumieniu kierownika zakładu z zespołem z góry na okres co najmniej jednego miesiąca.
2. W ciągu 4-5 godzin pracy w zakładzie muzykom przysługuje jedna 30-minutowa przerwa na posiłek oraz 5-minutowe przerwy po każdej przepracowanej godzinie. Przerwy 5-minutowe po każdej przepracowanej godzinie należą się również muzykom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin pracy.
3. Kierownik zakładu może nie częściej niż cztery razy w miesiącu rozłożyć dzienny czas grania zespołu, zatrudnionego na pełnym etacie, na dwa okresy, rozdzielone dłuższą przerwą. Kierownik może ponadto nie częściej niż dwa razy w miesiącu zarządzić - w przypadkach uzasadnionych ważną przyczyną - przesunięcie ustalonego czasu rozpoczęcia pracy, jednakże obowiązany jest zawiadomić o tym zespół na trzy dni przed wyznaczonym terminem.
§  5.
1. Muzycy zatrudnieni na pełnym etacie, z którymi zawarto umowę o pracę w wymiarze od 24 do 30 godzin w tygodniu, mają prawo do świadczeń przysługujących pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Muzycy zatrudnieni w dwóch lub więcej zakładach gastronomicznych w niepełnym wymiarze godzin których łączny czas pracy w tych zakładach wynosi od 24 do 30 godzin pracy tygodniowo, mają prawo do świadczeń, przysługujących pracownikom o pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Do muzyków zatrudnionych w mniejszym wymiarze godzin pracy należy stosować przepisy obowiązujące pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§  6.
1. Za normalną pracę nocną, wykonywaną po godzinie 22, kierownik zespołu i muzycy oprócz wynagrodzenia godzinowego otrzymują dodatek specjalny, wynoszący 10% zasadniczej płacy godzinowej ustalonej na podstawie § 2 ust. 2.
2. Za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy kierownik zespołu i muzycy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie według ogólnie obowiązujących zasad.
3. Za pracę w noc sylwestrową - niezależnie od wynagrodzenia godzinowego przysługującego na podstawie obowiązujących przepisów - kierownik zespołu i muzycy, jeżeli praca trwa co najmniej 6 godzin, otrzymują dodatek ryczałtowy w wysokości 300 zł - 500 zł w zależności od kategorii zakładu.
§  7.
1. Zespół muzyczny zatrudniony na pełnym etacie może być zatrudniony poza siedzibą zakładu najwyżej przez trzy miesiące w roku; po upływie tego czasu zespół powinien być przeniesiony z powrotem i zatrudniony w stałym miejscu pracy.
2. Muzycy delegowani do pracy w innej miejscowości otrzymują diety oraz zwrot kosztów podróży i bezpłatne zakwaterowanie według obowiązujących przepisów.
§  8. Muzycy otrzymują wyżywienie dzienne według zasad, stosowanych do pracowników w zakładach przedsiębiorstw gastronomicznych.
§  9.
1. Kierownik zespołu muzycznego odpowiedzialny jest za właściwe rozplanowanie i ścisłe wykonanie planu repertuaru uzgodnionego z kierownikiem zakładu oraz za opracowanie partytur i dostarczanie ich członkom zespołu.
2. Koszty zakupu potrzebnych materiałów nutowych oraz przewidzianych repertuarem wydawnictw muzycznych ponosi zakład.
§  10.
1. Zakład obowiązany jest wyznaczyć odpowiednie i właściwie zabezpieczone pomieszczenia dla przechowania instrumentów muzycznych oraz ponosi odpowiedzialność za całość i bezpieczeństwo zostawionych w tym pomieszczeniu instrumentów.
2. Zakład ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie w czasie pracy instrumentów stanowiących własność muzyków, o ile uszkodzenie wynikło bez winy muzyka i nie zostało spowodowane zużyciem instrumentów.
§  11. W razie śmierci muzyka, którego czas pracy w różnych przedsiębiorstwach w zawodzie muzyka bądź w zawodowych zespołach muzycznych wynosi łącznie co najmniej 10 lat, zakład obowiązany jest, niezależnie od świadczeń ubezpieczenia społecznego, wypłacić rodzinie zmarłego odprawę pośmiertną w wymiarze i na warunkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi.
§  12. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszej uchwały wzajemne prawa i obowiązki pracodawców i muzyków, zrzeszonych w Związku Zawodowym Pracowników Kultury i zatrudnionych w zakładach gastronomicznych, regulują przepisy ogólnego ustawodawstwa pracy.
§  13. Zaleca się wprowadzenie warunków pracy i płacy muzyków, ustalonych w niniejszej uchwale, również w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości.
§  14. Wykonanie uchwały porucza się właściwym ministrom.
§  15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1955 r.