§ 7. - Zasady zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.

Monitor Polski

M.P.1983.37.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.
§  7.
1.
Zwalnia się jednostki-producentów z obowiązku sprzedaży materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem jednostkom obrotu, o których mowa w § 6 ust. 2, w wysokości do 1% ilości wyprodukowanej w każdym asortymencie, a wyrobów hutniczych i metali nieżelaznych - w wysokości 0,5%, z wyjątkiem węgla, koksu, paliw płynnych, metali szlachetnych oraz papieru gazetowego do druku, pisania i rysowania. Minister Gospodarki Materiałowej może zwolnić jednostki ze stosowania trybu obowiązkowego pośrednictwa w wymiarze przekraczającym 1% wyprodukowanej masy towarowej.
2.
Upoważnia się Ministra Gospodarki Materiałowej do wyłączania obrotu określonymi materiałami wymienionymi w załączniku nr 2 do uchwały z trybu obowiązkowego pośrednictwa, w miarę poprawy sytuacji zaopatrzeniowej.