§ 2. - Zasady zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.

Monitor Polski

M.P.1983.37.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.
§  2.
1.
Materiały o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej podlegają centralnemu bilansowaniu w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.
2.
Bilanse centralne, o których mowa w ust. 1, są głównym narzędziem rozpoznania zasobów i kształtowania ich przepływu oraz instrumentem wewnętrznej synchronizacji planów centralnych i stanowią podstawowe wytyczne w zakresie realizacji polityki zaopatrzeniowej.
3.
Bilanse centralne, o których mowa w ust. 1, są sporządzane w układzie ekonomicznym i określają główne kierunki rozchodu na:
1)
cele produkcyjne, w tym dla drobnej wytwórczości,
2)
zaopatrzenie rynku wewnętrznego,
3)
eksport,
4)
rezerwy państwowe,
5)
rezerwy bilansowe.

W bilansach, w części dotyczącej rozchodu na cele produkcyjne, mogą być ujmowane wielkości materiałów z przeznaczeniem na produkcję określonego wyrobu. W części rozchodowej bilansów należy zapewnić w pierwszej kolejności rozchód na rezerwy państwowe i rezerwy bilansowe.

4.
Bilanse centralne są sporządzane przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów, Urząd Gospodarki Materiałowej, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na podstawie propozycji składanych przez jednostki obrotu lub inne upoważnione organizacje określone w załączniku nr 1 do uchwały.