Zasady zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.

Monitor Polski

M.P.1983.37.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.

UCHWAŁA Nr 142
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 października 1983 r.
w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.

W celu stworzenia warunków do realizacji zadań zawartych w narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1983-1985 oraz w związku z ust. 13 i 15 rozdziału 3 uchwały Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 kwietnia 1983 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1983-1985 (Dz. U. Nr 24, poz. 103) oraz z art. 3 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, zwane dalej "jednostkami", mogą sprzedawać i nabywać paliwa, energię, surowce, materiały i wyroby, zwane dalej "materiałami", jak również maszyny i urządzenia, zwane dalej "maszynami", w drodze zawieranych umów sprzedaży i umów dostawy, z ograniczeniami wynikającymi z uchwały.
2.
W zakresie, o którym mowa w ust. 1, jednostki mogą sprzedawać oraz nabywać materiały i maszyny bezpośrednio lub za pośrednictwem dowolnie wybranych jednostek obrotu środkami produkcji, zwanych dalej "jednostkami obrotu".
3.
Zawieranie umów sprzedaży i dostawy następuje z zachowaniem zasad określonych w Kodeksie cywilnym i uchwale nr 207 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 26, poz. 235).
1.
Materiały o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej podlegają centralnemu bilansowaniu w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.
2.
Bilanse centralne, o których mowa w ust. 1, są głównym narzędziem rozpoznania zasobów i kształtowania ich przepływu oraz instrumentem wewnętrznej synchronizacji planów centralnych i stanowią podstawowe wytyczne w zakresie realizacji polityki zaopatrzeniowej.
3.
Bilanse centralne, o których mowa w ust. 1, są sporządzane w układzie ekonomicznym i określają główne kierunki rozchodu na:
1)
cele produkcyjne, w tym dla drobnej wytwórczości,
2)
zaopatrzenie rynku wewnętrznego,
3)
eksport,
4)
rezerwy państwowe,
5)
rezerwy bilansowe.

W bilansach, w części dotyczącej rozchodu na cele produkcyjne, mogą być ujmowane wielkości materiałów z przeznaczeniem na produkcję określonego wyrobu. W części rozchodowej bilansów należy zapewnić w pierwszej kolejności rozchód na rezerwy państwowe i rezerwy bilansowe.

4.
Bilanse centralne są sporządzane przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów, Urząd Gospodarki Materiałowej, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na podstawie propozycji składanych przez jednostki obrotu lub inne upoważnione organizacje określone w załączniku nr 1 do uchwały.
1.
Organy założycielskie jednostek produkujących paliwa, energię, surowce i materiały objęte bilansami centralnymi są obowiązane do podejmowania odpowiednich działań w celu zapewnienia przychodu ze źródeł krajowych na poziomie ustalonym w zatwierdzonych bilansach.
2.
Ustalone w centralnych bilansach materiałowych kierunki rozchodu materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem na: cele produkcyjne, eksport, rezerwy państwowe, rezerwy bilansowe, zaopatrzenie rynku wewnętrznego, a także w ramach kierunku rozchodu na cele produkcyjne - na określony wyrób są obowiązujące dla jednostek obrotu upoważnionych do obowiązkowego pośrednictwa.
3.
Rezerwami bilansowymi surowców i materiałów centralnie bilansowanych, objętych obowiązkowym pośrednictwem, dysponują odpowiednio Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Minister Gospodarki Materiałowej.
1.
Wykaz rzeczowy materiałów importowanych z państw zaliczonych do II obszaru płatniczego, przewidzianych do centralnego finansowania, zawiera załącznik nr 4 do uchwały. Ilości tych materiałów określa centralny plan roczny. Środkami na realizację tego importu dysponuje Minister Handlu Zagranicznego w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Materiałowej.
2.
Eksport materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem:
1)
dla których bilanse centralne zatwierdza Rada Ministrów, oraz maszyn budowlanych i środków transportu, wymienionych w załączniku nr 3 do uchwały, ponad ilości ujęte w bilansach centralnych wymaga każdorazowo zgody Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,
2)
dla których bilanse centralne zatwierdza Minister Gospodarki Materiałowej, ponad ilości ujęte w bilansach centralnych wymaga każdorazowo jego zgody.
W obrocie materiałami i maszynami stosuje się następujące formy reglamentacji:
1)
obowiązkowe pośrednictwo jednostek obrotu,
2)
rozdzielnictwo niektórych środków transportu i maszyn budowlanych,
3)
limitowanie zakupu oraz zużycia paliw i energii.
1.
Obowiązkowe pośrednictwo obrotu stosuje się w zakresie określonym w załączniku nr 2 do uchwały.
2.
Jednostki obrotu wymienione w załączniku nr 2 do uchwały prowadzą obrót materiałami objętymi obowiązkowym pośrednictwem, kierując się:
1)
polityką zaopatrzenia określoną w centralnym planie rocznym,
2)
centralnymi bilansami materiałowymi,
3)
wytycznymi Ministra Gospodarki Materiałowej.
3.
Jednostki-producenci oraz jednostki realizujące import centralnie finansowany są obowiązane do zawierania umów dostawy i umów sprzedaży materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem wyłącznie z jednostkami obrotu, o których mowa w ust. 2, lub za pośrednictwem tych jednostek, z wyjątkiem dostaw na cele rezerw państwowych.
4.
Jednostki obrotu mogą żądać od odbiorców materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem przedstawiania zapotrzebowań wraz z rozliczeniem przewidywanego zużycia i stanu zapasów.
5.
Jednostki obrotu, o których mowa w ust. 2, w porozumieniu z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego określą dla poszczególnych producentów roczny poziom eksportu materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem w ramach ogólnej ilości określonej z przeznaczeniem na eksport w bilansach centralnych.
6.
Odbiorcy materiałów mogą upoważnić wybrane przez siebie jednostki do występowania w ich imieniu w stosunku do jednostek obrotu.
7.
Odbiorcy materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem mogą złożyć odwołanie od decyzji umożliwiającej nabycie określonych ilości i asortymentu materiałów do jednostki obrotu, która przekazała uprawnienia do nabycia tych materiałów lub odmówiła ich sprzedaży.
8.
Nabywca materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem ma prawo dokonać zastrzeżenia w umowie, że dostawa materiału nastąpi bezpośrednio od producenta lub od przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, z pominięciem składów jednostek obrotu.
9. 1
Jednostkom obrotu, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo pierwokupu materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem obrotu, odprzedawanych przez odbiorców tych materiałów. Nieskorzystanie z prawa pierwokupu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty oznacza rezygnację z tego prawa. W wypadkach awaryjnych przedsiębiorstwo może dokonać odprzedaży tych materiałów we własnym zakresie, zawiadamiając o tym właściwą jednostkę obrotu.
10. 2
Upoważnia się Ministra Gospodarki Materiałowej do wyłączenia stosowania prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 9, niektórych materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem. Wyłączenie to nie dotyczy odbiorców dokonujących zakupu materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem w trybie ustalonym w § 10 ust. 1, 2 i 6.
1.
Zwalnia się jednostki-producentów z obowiązku sprzedaży materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem jednostkom obrotu, o których mowa w § 6 ust. 2, w wysokości do 1% ilości wyprodukowanej w każdym asortymencie, a wyrobów hutniczych i metali nieżelaznych - w wysokości 0,5%, z wyjątkiem węgla, koksu, paliw płynnych, metali szlachetnych oraz papieru gazetowego do druku, pisania i rysowania. Minister Gospodarki Materiałowej może zwolnić jednostki ze stosowania trybu obowiązkowego pośrednictwa w wymiarze przekraczającym 1% wyprodukowanej masy towarowej.
2.
Upoważnia się Ministra Gospodarki Materiałowej do wyłączania obrotu określonymi materiałami wymienionymi w załączniku nr 2 do uchwały z trybu obowiązkowego pośrednictwa, w miarę poprawy sytuacji zaopatrzeniowej.
1.
Środki transportu i maszyny budowlane wymienione w załączniku nr 3 do uchwały są objęte rozdzielnictwem.
2.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów dokonuje rozdziału środków transportu i maszyn budowlanych, o których mowa w ust. 1, oraz określa zasady składania zamówień i tryb realizacji planu rozdziału tych środków i maszyn.
1.
Zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego i koksowniczego podlega limitowaniu. Limity ustala się na okres kwartału. Jeżeli chodzi o gaz ziemny i koksowniczy, ustala się dodatkowo maksymalne zużycie dobowe. Limitowanie energii elektrycznej ogranicza się do największych odbiorców.
2.
Przez limit zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego i koksowniczego rozumie się wielkość dopuszczalnego zużycia przez odbiorcę w okresie kwartału, a jeżeli chodzi o gaz ziemny i koksowniczy - także w okresie doby.
3.
Limitowaniem zużycia obejmuje się:
1) 3
odbiorców zużywających energię elektryczną powyżej 2 GWh rocznie,
2)
odbiorców zużywających gaz ziemny w ilości średniodobowej powyżej 200 m3/h i gaz koksowniczy z sieci w ilości dobowej powyżej 400 m3/h.
4. 4
Limity zużycia energii elektrycznej oraz limity zużycia gazu ziemnego i koksowniczego ustala Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej lub upoważnieni przez niego dyrektorzy okręgowych inspektoratów gospodarki energetycznej.
5.
Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej może w uzasadnionych wypadkach ustalić limity miesięczne w I i IV kwartale.
6.
Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej może w uzasadnionych wypadkach dokonywać korekt ustalonych limitów. Korekty ustalonych limitów nie mogą być dokonywane po upływie okresu objętego limitem.
7.
Limity zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego i koksowniczego ustala się na wniosek odbiorcy, złożony na miesiąc przed kwartałem, którego dotyczy. We wniosku należy podać wielkości planowanej produkcji oraz wskaźniki energochłonności.
8.
Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej zapewni powiązanie wielkości ustalonych limitów zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego i koksowniczego z dostawami i zużyciem innych paliw.
9.
Odbiorca energii elektrycznej, gazu ziemnego i koksowniczego może złożyć odwołanie od decyzji ustalającej limit do Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej, zaopiniowane przez dyrektora okręgowego inspektoratu gospodarki energetycznej. W razie uznania odwołania za uzasadnione, Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej może zwiększyć limit.
1.
Jednostki obrotu prowadzące sprzedaż materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem oraz limitujące zużycie energii elektrycznej i paliw gazowych są obowiązane do pełnego pokrycia potrzeb związanych z:
1)
produkcją wyrobów i usług objętych zamówieniami rządowymi,
2)
produkcją wyrobów i usług w ramach programów operacyjnych,
3)
obronnością i bezpieczeństwem kraju,
4)
zadaniami realizowanymi przez jednostki statutowo zatrudniające pracowników niepełnosprawnych,
5) 5
produkcję wyrobów przetworzonych przeznaczonych na eksport do krajów, których listę ustala Minister Handlu Zagranicznego,
6) 6
realizacją osiedlowego budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą techniczną i społeczną na terenie województwa stołecznego warszawskiego.

oraz zawarcia umów sprzedaży (dostawy) na żądanie odbiorców realizujących wymienione zadania.

2. 7
Jednostki obrotu prowadzące sprzedaż materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem oraz limitujące zużycie energii elektrycznej i paliw gazowych są zobowiązane, po zapewnieniu dostaw na cele określone w ust. 1, do stosowania pierwszeństwa dostaw na cele związane ze szczególnie ważną produkcją eksportową, nie wymienioną w ust. 1 pkt 5.
3.
Minister Handlu Zagranicznego ustali listę towarów i kierunki eksportu objęte preferencją, o której mowa w ust. 2.
4.
Listę wyrobów i usług, których produkcja objęta jest zamówieniami rządowymi, oraz listę programów operacyjnych określa centralny plan roczny.
5.
Dostawcy materiałów, których obrót nie jest objęty obowiązkowym pośrednictwem, są obowiązani do stosowania w sposób obligatoryjny zasady sprzedaży w pierwszej kolejności na cele określone w ust. 1, a następnie na cele określone w ust. 2.
6.
Zaspokajanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia materiałowego, związane z wykonywaniem usług bytowych, będzie realizowane zgodnie z § 13 ust. 1 uchwały nr 96 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie poprawy warunków działalności w usługach bytowych w latach 1983-1985 (Monitor Polski Nr 29, poz. 156).
7.
Odbiorcy materiałów niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, są zobowiązani do:
1)
złożenia na zamówieniach odpowiednich oświadczeń o przeznaczeniu zamówionego materiału,
2)
przedstawienia na żądanie jednostek obrotu umów o dostawy wytwarzanych przez siebie wyrobów lub usług wymienionych w ust. 1 i 2.
8.
Przepisy ust. 7 nie dotyczą sfery obronności i bezpieczeństwa kraju oraz rezerw państwowych.
Właściwi ministrowie zapewnią stosowanie przez jednostki obrotu wymienione w załączniku nr 2 do uchwały, w stosunku do których ministrowie ci wykonują funkcje organu założycielskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz. 122, z 1982 r. Nr 45, poz. 289 oraz z 1983 r. Nr 36, poz. 289 i Nr 39, poz. 176), wytycznych Ministra Gospodarki Materiałowej w zakresie zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
1.
W razie nieprzestrzegania przepisów uchwały ustala się opłaty na rzecz budżetu w wysokości 50% wartości materiałów oraz maszyn budowlanych i środków transportu wymienionych w załączniku nr 3 do uchwały, będących przedmiotem tych działań.
2.
Opłaty, o których mowa w ust. 1, dotyczą:
1)
jednostek-dostawców dokonujących sprzedaży materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem niezgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 3 i § 7 ust. 1,
2)
producentów materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem, dokonujących eksportu tych materiałów niezgodnie z ustaleniami § 6 ust. 5,
3)
jednostek obrotu, o których mowa w § 6 ust. 1 oraz w § 13 ust. 1 pkt 3, dokonujących sprzedaży materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem, z pominięciem ustaleń zespołów nadzorczych,
4) 8
jednostek-odbiorców, które zużywały materiały na inne cele niż określiły w oświadczeniu wymienionym w § 10 ust. 7 pkt 1 lub które podały w zapotrzebowaniu niewłaściwą informację o stanie zapasów, albo odprzedały materiały objęte obowiązkowym pośrednictwem obrotu niezgodnie z przepisem § 6 ust. 9,
5)
producentów maszyn budowlanych i środków transportu objętych rozdzielnictwem, dokonujących sprzedaży niezgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 8.
3.
Minister Górnictwa i Energetyki w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Materiałowej oraz Ministrem do Spraw Cen określi dla odbiorców, którzy są objęci limitami zużycia energii elektrycznej oraz gazu ziemnego i koksowniczego, opłaty dodatkowe za przekroczenie ustalonego limitu.
4.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią straty nadzwyczajne i podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu centralnego we właściwym dla sprzedawcy urzędzie skarbowym za okresy półroczne - do dnia 20 miesiąca następującego po upływie półrocza.
1.
Minister Gospodarki Materiałowej:
1)
wyda wytyczne w sprawie zasad realizacji zaopatrzenia materiałowo-technicznego, w których określi zadania i uprawnienia zespołów nadzorczych przy jednostkach obrotu oraz wojewódzkich zespołów gospodarki materiałowej, tryb i formy dostaw dla niektórych grup odbiorców oraz zasady współpracy jednostek wykonujących funkcje obowiązkowego pośrednika w obrocie z terenowymi przedsiębiorstwami handlowymi, prowadzącymi sprzedaż hurtową tych artykułów, a także określi zasady obrotu paliwami płynnymi,
2)
powoła przy jednostkach obrotu, o których mowa w § 6 ust. 2, zespoły nadzorcze z udziałem przedstawicieli: Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrów: Gospodarki Materiałowej, Obrony Narodowej, Handlu Zagranicznego oraz Handlu Wewnętrznego i Usług, a także organu założycielskiego, nadzorującego głównych producentów danego materiału objętego obowiązkowym pośrednictwem,
3)
upoważni odpowiednie terenowe jednostki obrotu do prowadzenia obrotu materiałami objętymi obowiązkowym pośrednictwem, o których mowa w § 6 ust. 1,
4)
określi zasady i tryb rozpatrywania i załatwiania odwołań, o których mowa w § 6 ust. 7 oraz § 9 ust. 9,
5) 9
(skreślony),
6)
określi listę bilansów informacyjnych sporządzanych i zatwierdzanych przez jednostki obrotu oraz wyda wskazówki metodologiczne dotyczące zasad ich opracowywania i zatwierdzania,
7)
wyda w uzgodnieniu z zainteresowanymi ministrami wskazówki metodologiczne dotyczące zasad opracowywania norm i normatywów zapasów paliw, surowców i materiałów.
2.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Gospodarki Energetycznej ustali formę i zasady sporządzania kwartalnych sprawozdań z zużycia energii elektrycznej oraz paliw gazowych przez odbiorców objętych limitowaniem.
Treść umów zawartych przed dniem wejścia w życie uchwały, a podlegających wykonaniu w latach 1984 i 1985, należy dostosować do przepisów niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1984 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  10 LISTA CENTRALNYCH BILANSÓW ENERGII, PALIW, SUROWCÓW I MATERIAŁÓW DO CENTRALNEGO PLANU ROCZNEGO NA LATA 1984 I 1985

Lp.Symbol Systematycznego wykazu wyrobówNazwa materiałuNazwa jednostki opracowującej propozycje bilansu
1234
I. Artykuły bilansowane przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów

Bilanse zatwierdzane przez Radę Ministrów

1011, 0131-1Węgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennegoCentrala Zbytu Węgla
20141Węgiel brunatny"
30211Koks i półkoksCentrala Zaopatrzenia Hutnictwa
40221-11Gaz z koksowni i gazokoksowniKrajowa Dyspozycja Gazem
50232-11, -21, -3Gaz ziemny wysokometanowy"
60232-12, -22Gaz ziemny zaazotowany"
70231Ropa naftowaMinisterstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego (lub wskazana jednostka)
80242-211, 0246-33Paliwa silnikowe benzynowe i benzyna pirolitycznaCentrala Produktów Naftowych "CPN"
90242-211Paliwa silnikowe benzynowe"
100242-22Paliwa do silników z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnych)"
110242-3Oleje opałowe"
120311Energia elektrycznaMinisterstwo Górnictwa i Energetyki (lub wskazana jednostka)
13045 (bez 0451-3)Wyroby walcowane na gorąco gotoweCentrala Zbytu Stali "Centrostal"
14046Rury stalowe"
150471Blachy stalowe walcowane na zimno"
160472-1Blachy ocynkowane"
170472-2Blachy ocynowane białe"
180476, 0477Pręty ciągnione, szlifowane, polerowane oraz pręty łuszczone"
190531-11, 0551-15Miedź - CuCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
200531-12, 0553, 0563, 0589-4, 0533-2Cynk - Zn"
210531-13Ołów - Pb"
220531-14Cyna - Sn"
230531-31, 0552-15Aluminium - Al"
240531-41Srebro - Ag"
251126Kable elektroenergetyczneBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów "Centrokabel"
261134-12Akumulatory elektryczne kwasowe do pojazdów samochodowychCentrala Techniczno-Handlowa Maszyn i Aparatów Elektrycznych "Ema-Zbyt"
271211-2SiarkaMinisterstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego (lub wskazana jednostka)
281218-22, -23Surowe fosforoweSkładnica Surowców Fosforowych
291222-551, -552, -553Soda surowa bezwodna i ciężka w przeliczeniu na 98%Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
301222-611Soda kaustyczna w przeliczeniu na 100%Przedsiębiorstwo Zbytu Nawozów Mineralnych i Chemikaliów "Agrochem"
311231-1, -4Nawozy azotowe"
321231-2, -4Nawozy fosforowe"
331231-3Nawozy potasowe"
341263-11PolietylenPrzedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast"
351263-12, -13Polipropylen i kopolimery etylenowo-propylenowe"
361263-211, -212, -25Polichlorek winylu i kopolimery winylowe"
371263-31, -32, -34, -39Polistyren i kopolimery styrenu"
381269-1Kauczuki naturalnePrzedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Przemysłu Gumowego "Stomil"
391269-3, -4, -5Kauczuki syntetyczne"
40127Włókna chemicznePrzedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Włókienniczego "Surtex"
411371-1Opony do pojazdów samochodowych osobowychPrzedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Przemysłu Gumowego "Stomil"
421371-2Opony do pojazdów samochodowych ciężarowych, maszyn i urządzeń (bez rolniczych)"
431371-3Opony ciągnikowe"
441371-4Opony do maszyn i urządzeń rolniczych"
451422CementCentrala Zbytu Wiążących Materiałów Budowlanych
461711Tarcica iglastaCentrala Obrotu Drewnem
471722-1, -2, -3Płyty wióroweBiuro Zbytu Płyt i Sklejek "Płytozbyt"
481813-1, -3, -5Celuloza papierniczaDobrowolne Zrzeszenie Przedsiębiorstw Państwowych "Papier"
491813-4Celuloza wiskozowaZrzeszenie Przedsiębiorstw Włókien Chemicznych "Chemitex"
501814PapierDobrowolne Zrzeszenie Przedsiębiorstw Państwowych "Papier"
511815Tektura"
521911BawełnaPrzedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Włókienniczego "Surtex"
531921-110, -140, 2082-220, 4251-510Surowce przemysłu wełnianego (wełna)Zrzeszenie Przedsiębiorstw Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi
542321, 2213Skóry surowe zakonserwowane i skóry półgarbowane dla przemysłu garbarskiego (łącznie z białoskórnictwem)"
552311-2316, 2331, 2332, 2339-1, -2, -3Masa mięsno-tłuszczowa i dróbZrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Mięsnego
562358-2MasłoCentralny Związek Spółdzielni Mleczarskich
572431CukierZrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Cukrowniczego "Cukpol"
582419, 2611, 2612, 2614 (bez 2419-9)Pasze treściwe (w latach kalendarzowych)Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (lub wskazana jednostka)
592491Tłuszcze roślinne jadalneZrzeszenie Przemysłu Tłuszczowego
602551Tytoń przemysłowyCentrala Zaopatrzenia i Zbytu Przemysłu Tytoniowego
614011, 4012, 2411Ziarno zbóż podstawowych i innych krajowych konsumpcyjnych, pastewnych i siewnych oraz przetwory młynarskie z importu (w latach kalendarzowych i gospodarczych)Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego
624014-51Soja konsumpcyjnaMinisterstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (lub wskazana jednostka)
634035-2Ziarno kakaowe"
II. Artykuły bilansowane przez Urząd Gospodarki Materiałowej

Bilanse zatwierdzane przez Ministra Gospodarki Materiałowej

640213-1Smoły surowe w przeliczeniu na smołę o zawartości 5% H2OPrzedsiębiorstwo Zbytu Produktów Węglopochodnych "Węglopochodne"
650213-2Benzole surowe"
660242-100, -020, -030, -040Gazy płynne z destylacji ropy naftowejCentrala Produktów Naftowych "CPN"
670243 (bez 0243-5, -7, -9)Oleje smarowe (bez olejów specjalnych)"
680244Smary plastyczne"
690245-1Parafiny i produkty parafinowe"
700245-5Asfalty z przeróbki ropy naftowejPrzedsiębiorstwo Zbytu Produktów Węglopochodnych "Węglopochodne"
710411, 0412, 0415Rudy żelaza surowe i wzbogacone, odpady żelazodajne metalurgiczneCentrala Zaopatrzenia Hutnictwa
Żelazostopy
720423-22- żelazokrzem minimum 75%

Si

"
730423-86- żelazowanad 40"
740423-89- żelazoniob (specjalne

pozostałe)

"
750423-3- żelazochrom"
760423-4- żelazokrzemomangan"
770423-85- żelazomolibden"
780478-2Drut oponiarski (druty ciągnione jakościowe)Przedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Przemysłu Gumowego "Stomil"
790511-22Rudy manganuCentrala Zaopatrzenia Hutnictwa
800511-23Rudy chromu"
810511-25Rudy molibdenu"
820511-27Rudy wolframu"
830511-28Rutyl (rudy tytanu)"
840511-28Ilmenit (rudy tytanu)Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
850512-51Tlenek aluminium (glinu)Centrala Handlowa Metali Nieżelaznych
860531-16Rtęć - Hg"
870531-21Nikiel - NiCentrala Zaopatrzenia Hutnictwa
880531-22Mangan - MnCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
890531-24Kobalt - CoCentrala Zaopatrzenia Hutnictwa
900531-34Magnez - Mg"
910531-35Krzem - Si czysty technicznie"
920541-24Proszek kobaltu"
930532-93Antymon - SbCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
940551 (bez 0551-15), 0561 (bez 0561-911, -921) 589-1Wyroby z miedzi i stopów miedzi"
950552 (bez 0552-16, -231) 0562Wyroby z aluminium i stopy aluminium"
95a0631-0637Łożyska toczneCentrala Techniczno-Handlowa Przemysłu Precyzyjnego "Prema"
960651-19Kord stalowy (liny z drutów stalowych pozostałe)Przedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Przemysłu Gumowego "Stomil"
970651-156Liny do transporterów"
980651-5Elektrody metalowe do spawaniaCentrala Zbytu Wyrobów Metalowych "Metalzbyt"
990614-31GrzejnikiBiuro Sprzedaży Wyrobów Odlewniczych "Centrodlew"
1000656-511Wanny kąpielowe blaszane emaliowane"
1010614-511Wanny kąpielowe żeliwne"
1020614-512, 0656-513Zlewozmywaki"
1030672-11, -12Kuchnie gazoweZrzeszenie Przedsiębiorstw Handlu Artykułami Technicznymi "Elmet"
1041121-35Przewody gołe aluminiowe napowietrzneBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów "Centrokabel"
1051121-45Przewody gołe stalowo-aluminiowe napowietrzne"
1061218-811BorokalcytPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
1071221-819Węglik tantalowo-niobowy (związki talu, tantalu, toru - pozostałe)Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa
1081222-142Chloran potasu (potas i związki potasu)Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
1091232-2Związki fosforowe do mieszanek paszowychPrzedsiębiorstwo Zbytu Nawozów Mineralnych i Chemikaliów "Agrochem"
1101241-26FreonyZjednoczone Zakłady Gazów Technicznych "Polgaz"
1111241-314Alkohol butylowyPrzedsiębiorstwo Zbytu Nawozów Mineralnych i Chemikaliów "Agrochem"
1121241-318Alkohol oktylowy"
1131241-351GlicerynaPrzedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast"
1141241-352PentaerytrytZrzeszenie Przedsiębiorstw Producentów Farb i Lakierów "Polifarb"
1151242-111BenzenPrzedsiębiorstwo Zbytu Produktów Węglopochodnych "Węglopochodne"
1161243-114Paraksylen (węglowodory aromatyczne wielopierścieniowe)Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Elana"
1171246Środki ochrony roślinPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Organicznymi i Barwnikami "Chemikolor"
1181249-139Ftalan dwuoktyluPrzedsiębiorstwo Zbytu Nawozów Mineralnych i Chemikaliów "Agrochem"
1191249-6Sadze technicznePrzedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Przemysłu Gumowego "Stomil"
1201263-29Żywice poliwinylowe (polimery winylowe pozostałe)Zrzeszenie Przedsiębiorstw Producentów Farb i Lakierów "Polifarb"
1211263-6Żywice chlorokauczukowe"
1221268-21Żywice epoksydowePrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Organicznymi i Barwnikami "Chemikolor"
1231269-2, -6Lateksy kauczuków naturalnych i syntetycznychPrzedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Przemysłu Gumowego "Stomil"
1241284-21, -25Środki przeciwstukowe i depresatory (dodatki do paliw silnikowych)Centrala Produktów Naftowych "CPN"
1251289-9Środki gaśnicze pianotwórcze i proszki gaśnicze (środki chemiczne pomocnicze)Zrzeszenie Przedsiębiorstw Handlowo-Technicznych Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego "Supon"
1261336-472, -542Kleje do obuwiaPrzedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Skórzanego "Polbut"
1271361-111, -112Polwinit do przewodów izolacyjnych i oponowychPrzedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast"
1281363-12 (bez -123, -124, -129)Rury z polichlorku winylu i kopolimerówBiuro Sprzedaży Wyrobów Odlewniczych "Centrodlew"
Materiały podłogowe
1291365-1 (bez 1365-14)- wykładziny i okładziny z

tworzyw sztucznych dla

budownictwa

Biuro Sprzedaży Materiałów Budowlanych "Besar"
1301413-914- płyty posadzkowe ze

sztucznego kamienia

("lastrico")

"
1311622-52- płytki kwasoodporne

wykładzinowe kamionkowe

"
1321624-1- płytki i kształtki

podłogowe kamionkowe

"
1331715-1, -2, -3- materiały podłogowe z

drewna

"
1341369-3Taniny transporterowe z tworzyw sztucznychPrzedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Przemysłu Gumowego "Stomil"
1351371-6Dętki i ochraniacze dętek do pojazdów samochodowych, ciągników i maszyn rolniczych"
1361374-1Taśmy przenośnikowe gumowe"
1371375-3, -4, -5Obuwie robocze filcowo-gumowe, wulkanizowane obuwie gumowe robocze i ochronneZrzeszenie Przedsiębiorstw Handlowo-Technicznych Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego "Supon"
1381418-6AzbestBiuro Zbytu Materiałów Izolacji Budowlanej
1391418-725Magnezyt prażonyCentrala Handlowa Materiałów Ogniotrwałych
1401418-12Kaolin (ceramiczny, papierniczy, mielony)Biuro Sprzedaży Materiałów Budowlanych "Besar"
1411432Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezoweCentrala Zbytu Wiążących Materiałów Budowlanych
1421461-1PapaBiuro Zbytu Materiałów Izolacji Budowlanej
1431462-11, -12, -13, -14Wełny: mineralna, szklana i wyroby z nich"
1441511-11Szkło płaskie ciągnioneBiuro Zbytu Szkła i Ceramiki
1451541-1Butelki szklane do artykułów spożywczych"
1461542-1Słoje szklane do artykułów spożywczych"
1471712-1Tarcica liściasta dębowaCentrala Obrotu Drewnem
1481712-2Tarcica liściasta bukowa nieparzona"
1491913, 1914, 1915Przędza bawełniana i bawełnopodobna (czesankowa, zgrzebna, odpadowa)Przedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Włókienniczego "Surtex"
1501916Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne surowe (bez tkanin kordowych i transporterowych)"
1511917, 2031, 2062-001, 2064-001Tkaniny, dzianiny, włókniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne wykończone"
1521923, 1929-1Przędza wełniana i wełnopodobna czesankowa łącznie z włóczką"
1531933Przędza lniano-konopnaPrzedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Włókienniczego "Surtex"
1542021Tkaniny transporterowePrzedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Przemysłu Gumowego "Stomil"
1552022Tkaniny oponowe"
1562211Skóry gotowe twardePrzedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Skórzanego "Polbut"
1572492-112, -119Oleje roślinne techniczne do produkcji wyrobów lakierowychZrzeszenie Przedsiębiorstw Producentów Farb i Lakierów "Polifarb"
1584032-41Sizal (włókna egzotyczne)Zrzeszenie Przedsiębiorstw Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi
1594032-41Juta (włókna egzotyczne)"
1600414-1Złom stalowy (obiegowy i zbiórkowy)Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przerobu Złomu Metali "Centrozłom"
1610414-2Złom żeliwny (obiegowy i zbiórkowy)"
1620521-1Złom miedzi i jej stopówCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
1631521-3Złom ołowiu i jego stopów"
1640521-5Złom cynku i jego stopów"
1650521-7Złom aluminium i jego stopów"
1661154-111Żarówki głównego szereguCentrala Techniczno-Handlowa Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Elektrosprzęt"
1671131-245Wkładki bezpiecznikowe topikowe"
1681154-211Świetlówki głównego szeregu"
1691881Makulatura oraz odpady z papieru i tekturyZrzeszenie Przedsiębiorstw Przetwórstwa Surowców Wtórnych
170208 (bez 2081-213, 2081-232, -244)Surowce wtórne i odpadowe dla przemysłu włókienniczego"
1712081-213

2082-213

Wyczesy wełnianeZrzeszenie Przedsiębiorstw Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi
1722212Skóry gotowe miękkiePrzedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Skórzanego "Polbut"
1732081-232, -244Zużytki wełniane i wełnopodobne (dziane i tkane)Zrzeszenie Przedsiębiorstw Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi
1742322-33Kości do celów technicznychZrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Paszowego i Utylizacyjnego "Bacutil"
1752322-1Surowce zwierzęce na pasze i do produkcji mączek"
III. Artykuły bilansowane przez inne ministerstwa
1762623Tłuszcze techniczne zwierzęce topione"
177134, 135Leki gotoweBilans sporządza i zatwierdza Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
178134Leki weterynaryjneBilans sporządza i zatwierdza Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  11 WYKAZ JEDNOSTEK OBOWIĄZKOWO POŚREDNICZĄCYCH W OBROCIE PODSTAWOWYMI PALIWAMI, SUROWCAMI, MATERIAŁAMI I WYROBAMI

Lp.Nazwa jednostki uprawnionej do obrotu w trybie obowiązkowego pośrednictwaNazwa paliw, surowców, materiałów i wyrobów objętych obowiązkowym pośrednictwem (Według Systematycznego wykazu wyrobów)Symbol Systematycznego wykazu wyrobów
1234
1Centrala Zbytu WęglaWęgiel kamienny011
Brykiety z węgla kamiennego0131-1
2Centrala Zaopatrzenia HutnictwaWęgiel marki "K"

Koks i półkoks

0113

0211

Rudy żelaza surowe i wzbogacone oraz odpady żelazodajne0411, 0412, 0415
Żelazostopy0423-22, 0423-3, 0423-4, 0423-85, 0423-86, 0423-89
Rudy manganu0511-22
Rudy chromu0511-23
Rudy molibdenu0511-25
Rudy wolframu0511-27
Rudy tytanu (wyłącznie rutyl)0511-28
Nikiel - Ni0531-21
Kobalt - Co0531-24
Krzem - Si0531-35
Proszek kobaltu0541-24
Parawolframian amonowy1221-128
Związki talu, tantalu, toru pozostałe (wyłącznie węglik tantalowo-niobowy)1221-819
Elektrody grafitowe piecowe hutnicze1248-31
Magnezyt prażony1418-725
3Centrala Produktów Naftowych "CPN"Gazy płynne z destylacji ropy naftowej0242-100, -020, -030, -040
Paliwa do silników0242-2
Oleje opałowe0242-3
Oleje smarowe (bez olejów specjalnych)0243
Smary plastyczne0244
Parafiny i produkty parafinowe0245-1
4Centrala Zbytu Stali "Centrostal"Wyroby hutnictwa żelaza (bez surówki, drutów ciągnionych, akcesorii śrubowych, akcesorii kutych, pozostałych akcesorii, rozjazdów kolejowych, odkuwek wykrojowych, zestawów kołowych, taśm i drutów oporowych)04 (bez: 042, 0478

0486-2, -3, 0495-9, 0487 0483)

5Centrala Handlowa Metali NieżelaznychWyroby przemysłu metali nieżelaznych05 (bez: 0511, 052 0531-21, -24, -35, -42 do -49, 0532, 0533-7, 0541-24, -42, -43, -49, 0556-2 do -4, -9, 0566-2 do -4, -9, 0582-52 do -54, -59, 0586-2 do -4, -92 do -94, -99)
Złom metali nieżelaznych0521-1, -3, -5, -7, -81
6Mennica PaństwowaWyroby z metali szlachetnych0521-8 (bez -81), 0531-4 (bez -41), 0541-4 (bez -41), 0556-2 do -4, -9, 0566-2 do -4, -9, 0582-52 do -54, -59, 0586-2 do -4, -9 (bez -91), 1221-74, -75, 1319-4
7Biuro Sprzedaży Kabli i Przewodów "Centrokabel"Kable i przewody112
8Centrala Techniczno-Handlowa Maszyn i Aparatów Elektrycznych "Ema-Zbyt"Akumulatory elektryczne kwasowe do pojazdów samochodowych1134-12
9Zrzeszenie Przedsiębiorstw Producentów Farb i Lakierów "Polifarb"Wyroby lakierowe płynne1312-1318
10Przedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast"Chlorek etylenu (1,2 dwuchloroetan)1241-217
Gliceryna1241-351
Tworzywa sztuczne polimeryzacyjne1263
Polichlorek winylu plastyfikowany do przewodów izolacyjnych1361-111
Polichlorek winylu plastyfikowany do przewodów oponowych1361-112
Płyty z polistyrenu spienionego (styropianu)1361-332
11Przedsiębiorstwo Zbytu Nawozów Mineralnych i Chemikaliów "Agrochem"Ftalan dwuoktylu1249-139
12Przedsiębiorstwo Zbytu Produktów Węglopochodnych "Węglopochodne"Smoły surowe w przeliczeniu na smołę o zawartości 5% H2O0213-1
Benzole surowe0213-2
Asfalty z przeróbki ropy naftowej0245-5
Benzen1242-111
13Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"Ilmenit

Borokalcyty

0511-28

1218-811

14Przedsiębiorstwo Obrotu Artykułami Przemysłu Gumowego "Stomil"Drut oponiarski0478-2
Liny do transporterów0651-156
Kord stalowy0651-19
Sadze techniczne1249-6
Kauczuki naturalne i syntetyczne1269 (bez 1269-2, -3)
Lateksy kauczuków naturalnych i syntetycznych1269-2, -6
Taśmy transporterowe z tworzyw sztucznych1369-3
Opony do pojazdów samochodowych osobowych1371-1
Opony pojazdów samochodowych ciężarowych, maszyn i urządzeń (bez rolniczych)1371-2
Opony ciągnikowe1371-3
Opony do maszyn i urządzeń rolniczych1371-4
Dętki i ochraniacze dętek1371-6
Węże gumowe tłoczne wysokociśnieniowe z przekładkami z oplotu drutu1373-54
Taśmy przenośnikowe gumowe1374-1
Tkaniny transporterowe2021
Tkaniny oponowe2022
15Biuro Zbytu Materiałów Izolacji BudowlanejPapa

Maty i płyty z wełny mineralnej

1461-1

1462-112, -114

16Centrala Obrotu DrewnemTarcica iglasta1711
Tarcica liściasta dębowa1712-1
Tarcica liściasta bukowa nieparzona1712-2
Okleiny1726-1
17Dobrowolne Zrzeszenie Przedsiębiorstw Państwowych "Papier"-Biuro Rozdzielnictwa i ZbytuCeluloza papiernicza1813-1, -3, -5
Papier (z wyjątkiem papierów pakowych)1814 (bez 1814-33, -34, -35)
Papiery kredowane1821-12
Tektura, z wyjątkiem tektury introligatorskiej, pudełkowej i pakowej1815 (bez 1815-12, -2)
18Przedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Włókienniczego "Surtex"Bawełna1911
Przędza bawełniana i wełniana1913, 1914, 1915, 1923, 1929-1
Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne surowe (bez tkanin kordowych i transporterowych)1916
Tkaniny, dzianiny, włókniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne wykończone1917, 2031, 2062-001, 2064-001
Przędza lniano-konopna1933
19Zrzeszenie Przedsiębiorstw Obrotu Surowcami Włókienniczymi i SkórzanymiWełna1921-110, -140, 2082-220, 4251-510
Zużytki wełniane i wełnopodobne2081-232, -244
Wyczesy wełniane2081-213, 2082-213
Skóry półgarbowane dla przemysłu garbarskiego (łącznie z białoskórnictwem)2213
Skóry surowe zakonserwowane dla przemysłu garbarskiego (łącznie z białoskórnictwem)2321
Skóry surowe zakonserwowane dla przemysłu futrzarskiego i filcowego4253
20Przedsiębiorstwo Obrotu Towarowego Przemysłu Skórzanego "Polbut"Kleje do obuwia1336-433, -472, -542
Skóry sztuczne i syntetyczne do obuwia1361-72, -73, -792, -81, -991
Skóry gotowe twarde2211
Skóry gotowe miękkie2212
21przedsiębiorstwa zrzeszone w Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Handlowo-Technicznych Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego "Supon"Środki ochrony osobistej0657-211, -212, -229, 0874-49, 0965-433, 1374-552
Środki chemiczne pomocnicze dla pozostałych gałęzi przemysłu osobno nie wymienione (wyłącznie środki gaśnicze pianotwórcze i proszki gaśnicze)1289-9
Odzież ochronna i robocza1374-51, 2184, 2185 (bez 2185-91), 2273-4, -5
Obuwie ochronne i robocze1375-3 do -5, 2221-4, -5, 2222-4, -5, 2224-4, -5
22Centrala Zbytu Wyrobów Metalowych "Metalzbyt"Druty ciągnione zwykłe0478-1
Spoiwa cynowo-ołowiowe w przeliczeniu na 30% cyny0533-71
Druty ze stopu cyny0569-21
Elektrody metalowe do spawania0651-5
23Biuro Sprzedaży Materiałów Budowlanych "Besar"Kleje oparte na polioctanie winylu (wyłącznie "Pronalep")1336-433
Kleje z pochodnych winylowych modyfikowane (wyłącznie "Osakryl")1336-444
Kleje oparte na kopolimerach butadienu (wyłącznie "Lateks")1336-53
Wykładziny i okładziny z tworzyw sztucznych dla budownictwa1365-1 (bez -14)
Kaolin z importu1418-12
Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe1624-1
Materiały podłogowe z drewna1715
24Biuro Zbytu Płyt i Sklejek "Płytozbyt"Płyty pilśniowe twarde laminowane i lakierowane1721-16, -17
Płyty wiórowe płasko prasowane laminowane i lakierowane1722-16, -17
25Zjednoczone Zakłady Gazów Technicznych "Polgaz"Pochodne chlorowcowe inne węglowodorów alifatycznych nasyconych (freony)1241-26
26Biuro Sprzedaży Wyrobów Odlewniczych "Centrodlew"Grzejniki słupowo-żeliwne0614-31
Wanny kąpielowe żeliwne0614-511
Zlewozmywaki0614-512
Radiatory do centralnego ogrzewania0656-321
Wanny blaszane emaliowane0656-511
Zlewozmywaki blaszane emaliowane0656-513
27przedsiębiorstwa zrzeszone w Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Handlu Artykułami Technicznymi "Elmet"Kuchnie gazowe z piekarnikiem0672-11
28Biuro Zbytu Szkła i CeramikiSzkło płaskie ciągnione1511-11
29Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przerobu Złomu "Centrozłom"Złom stalowy i żeliwny0414-1, -2
30Centrala Techniczno-Handlowa Przemysłu Precyzyjnego "Prema"Łożyska toczne0631-0637

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ MASZYN BUDOWLANYCH I ŚRODKÓW TRANSPORTU ROZDZIELANYCH W LATACH 1984 i 1985

Lp.Symbol Systematycznego wykazu wyrobów (SWW)Nazwa środków transportu rozdzielanych (według SWW)
10811-11Koparki budowlane jednonaczyniowe
20811-12Ładowarki budowlane jednonaczyniowe
31021, 1022Samochody osobowe
41023 (bez -6, -9)Autobusy
51024, 1025, 1029-1Samochody ciężarowe i ciągniki drogowe
61031-2Ciągniki kołowe dwuosiowe

ZAŁĄCZNIK Nr  4

LISTA TOWARÓW IMPORTOWANYCH Z II OBSZARU PŁATNICZEGO, PRZEWIDZIANYCH DO CENTRALNEGO FINANSOWANIA

1. Ropa naftowa

2. Oleje smarowe

3. Komponenty do olejów i smarów

4. Smary plastyczne

5. Parafiny i półprodukty parafinowe

6. Rudy żelaza surowe i wzbogacone, odpady żalazodajne metalurgiczne

7. Wyroby hutnicze

8. Żelazostopy

9. Rudy chromu

10. Rudy manganu

11. Rudy molibdenu

12. Rudy wolframu

13. Ilmenit i rutyl (rudy tytanu)

14. Tlenek aluminium (glinu)

15. Ołów - Pb

16. Cyna - Sn

17. Rtęć - Hg

18. Mangan - Mn

19. Kobalt - Co i proszek kobaltu

20. Aluminium - Al

21. Magnez - Mg

22. Krzem metaliczny - Si

23. Antymon - Sb

24. Kord stalowy

25. Fosforyty

26. Borokalcyt (rudy borowe)

27. Nawozy potasowe

28. Gazy ziębnicze - freony

29. Papier

30. Paraksylen

31. Środki ochrony roślin

32. Elektrody grafitowe

33. Sadze techniczne

34. Kauczuki naturalne

35. Kauczuki syntetyczne

36. Włókna chemiczne

37. Dodatki do paliw silnikowych - środki przeciwstukowe i depresatory

38. Wyroby przemysłu chemicznego do pasz

39. Komponenty do farb i lakierów

40. Oleje roślinne techniczne do produkcji wyrobów lakierowych

41. Alkohol oktylowy

42. Alkohol butylowy

43. Kleje i komponenty do klejów do obuwia

44. Leki gotowe, łącznie z weterynaryjnymi

45. Opony do pojazdów samochodowych ciężarowych

46. Azbest

47. Magnezyt prażony

48. Celuloza papiernicza

49. Celuloza wiskozowa

50. Bawełna

51. Przędza bawełniana i bawełnopodobna

52. Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne surowe

53. Wełna

54. Przędza wełniana i wełnopodobna

55. Wyczesy wełniane i wełnopodobne

56. Zużytki wełniane i wełnopodobne

57. Skóry surowe zakonserwowane i skóry półgarbowane dla przemysłu garbarskiego

58. Mięso

59. Śruty i makuchy

60. Tytoń przemysłowy

61. Mączki pastewne rybne

62. Tłuszcze techniczne zwierzęce topione

63. Zboża i przetwory młynarskie

64. Soja konsumpcyjna

65. Sizal

66. Juta

67. Sznurek snopowiązałkowy i do pras dla rolnictwa

68. Ziarno kakaowe

69. Tłuszcze roślinne jadalne

1 § 6 ust. 9 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 11 z dnia 7 lutego 1985 r. (M.P.85.2.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1985 r.
2 § 6 ust. 10 dodany przez § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 11 z dnia 7 lutego 1985 r. (M.P.85.2.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1985 r.
3 § 9 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 11 z dnia 7 lutego 1985 r. (M.P.85.2.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1985 r.
4 § 9 ust. 4 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 4 uchwały nr 11 z dnia 7 lutego 1985 r. (M.P.85.2.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1985 r.
5 § 10 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 50 z dnia 30 marca 1984 r. (M.P.84.10.67) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 marca 1984 r.
6 § 10 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 ust. 1 pkt 5 uchwały nr 11 z dnia 7 lutego 1985 r. (M.P.85.2.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1985 r.
7 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 50 z dnia 30 marca 1984 r. (M.P.84.10.67) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 marca 1984 r.
8 § 12 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 6 uchwały nr 11 z dnia 7 lutego 1985 r. (M.P.85.2.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1985 r.
9 § 13 ust. 1 pkt 5 skreślony przez § 1 ust. 1 pkt 7 uchwały nr 11 z dnia 7 lutego 1985 r. (M.P.85.2.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1985 r.
10 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały nr 11 z dnia 7 lutego 1985 r. (M.P.85.2.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1985 r.
11 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 ust. 3 uchwały nr 11 z dnia 7 lutego 1985 r. (M.P.85.2.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1985 r.