Zasady zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

Monitor Polski

M.P.1958.23.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 31 marca 1958 r.
w sprawie zasad zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 zarządzenia nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1958 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów o zaopatrywaniu prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego (Monitor Polski Nr 10, poz. 59) - zarządza się, co następuje:
Źródłami zaopatrzenia prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego w artykuły spożywcze i przemysłowe są:
1)
nie uspołeczniona drobna wytwórczość (przemysł prywatny, rzemiosło, chałupnictwo, przemysł domowy i ludowy) oraz składnice skupu artykułów drobnej wytwórczości;
2)
produkcja rolna w zakresie produktów dopuszczonych do skupu wolnorynkowego przez przedsiębiorstwa nie uspołecznione oraz prywatne hurtownie artykułami spożywczo-rolnymi;
3) 1
zakup od indywidualnych rybaków ryb morskich i słodkowodnych, z wyjątkiem łososiowatych (łososie, trocie), węgorzy i sandaczy;
4)
zakup od ludności przedmiotów używanych oraz towarów z przesyłek zagranicznych i towarów nabytych przez zbywających w instytucjach zajmujących się eksportem wewnętrznym;
5)
państwowe i spółdzielcze jednostki handlu hurtowego oraz uspołecznione zakłady produkcyjne w branżach, w których nie występują jednostki handlu hurtowego.
1.
Zakup przez prywatne przedsiębiorstwa handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego produktów rolnych dopuszczonych do skupu wolnorynkowego przez przedsiębiorstwa nie uspołecznione może być dokonywany:
1)
we własnym zakładzie lub na targowiskach znajdujących się na obszarze województwa łącznie z miastem wyłączonym z województwa, w którym ma siedzibę przedsiębiorstwo, a gdy przedsiębiorstwo ma siedzibę w mieście wyłączonym z województwa - również na obszarze tego województwa;
2)
na targowiskach znajdujących się na obszarze innych województw, jeżeli przedsiębiorstwo posiada uprawnienie (rozszerzone zezwolenie), wydane przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego.
2. 2
Ograniczenia do zakupu na targowiskach, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do pasz objętościowych i runa leśnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
3. 3
Zakupów, o których mowa w ust. 1, może dokonywać posiadacz zezwolenia osobiście, jego współmałżonek, członek rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z posiadaczem zezwolenia lub agent mający wydane przez właściwy organ administracji handlu prezydium rady narodowej zezwolenie na zakup produktów rolnych na rzecz określonych przedsiębiorstw posiadających rozszerzone zezwolenia wydane przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego. Wymienione osoby legitymują się oryginałem zezwolenia lub jego odpisem poświadczonym przez organ, który wydał zezwolenie.
4. 4
Zakup tkanin w metrażu i wyrobów ze złota jest zabroniony.
1.
Zakup przez prywatne przedsiębiorstwa handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego od ludności towarów pochodzenia zagranicznego i towarów nabytych przez zbywających w instytucjach zajmujących się eksportem wewnętrznym może być dokonywany tylko w ramach specjalności branżowej, na którą przedsiębiorstwo posiada zezwolenie, i pod warunkiem że do dowodu zakupu tych towarów dołączony zostanie dowód odprawy celnej lub dowód nabycia towaru w instytucji zajmującej się eksportem wewnętrznym.
2.
Jeżeli nabywana jest część artykułów wymienionych w dowodzie odprawy celnej lub w dowodzie nabycia towaru w instytucji zajmującej się eksportem wewnętrznym, posiadacze zezwoleń na prowadzenie prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego obowiązani są odnotować w swoich aktach dane dotyczące daty i numeru dowodu celnego (dowodu nabycia towaru w instytucji zajmującej się eksportem wewnętrznym), ilość towaru, na jaką jest wystawiony dowód, oraz nazwę instytucji wystawiającej dowód. Na dowodzie odprawy celnej (dowodzie zakupu towaru w instytucji zajmującej się eksportem wewnętrznym) należy odnotować ilość nabytego towaru oraz potwierdzając dokonaną adnotację czytelnym podpisem, datą oraz pieczęcią sklepu, zwrócić dowód sprzedającemu.
Zaopatrzenie w jednostkach handlu hurtowego, o których mowa w § 1 pkt 5, może się odbywać tylko na zasadach określonych w zarządzeniu.
1. 6
Organy administracji handlu prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych rozpatrują wnioski prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego w sprawie zaopatrzenia przez państwowe i spółdzielcze jednostki handlu hurtowego, a w branżach, w których nie występują jednostki handlu hurtowego - przez uspołecznione zakłady produkcyjne.
2. 7
Rozpatrzenie wniosków, o których mowa w ust. 1, przez organy administracji handlu prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych powinno następować po zasięgnięciu opinii właściwych miejscowo zrzeszeń prywatnego handlu i usług, a w miejscowościach, w których w zakresie handlu hurtowego działają tylko jednostki spółdzielcze, również po porozumieniu się z tymi jednostkami.
Uprawnień do zaopatrzenia ze źródeł uspołecznionych wymienionych w § 1 pkt 5 w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych można udzielać:
1)
prywatnym przedsiębiorstwom przemysłu gastronomicznego w zakresie podstawowych surowców i towarów handlowych, niezbędnych do produkcji i obrotu, określonych w § 7;
2)
prywatnym przedsiębiorstwom handlu detalicznego artykułami spożywczymi w miastach, osiedlach i gromadach, a także w miejscowościach uzdrowiskowo-letniskowych bądź w punktach na szlakach turystycznych - w zakresie określonym w § 8;
3)
prywatnym przedsiębiorstwom handlu detalicznego artykułami przemysłowymi - w zakresie określonym w § 9.
1.
Zaopatrzenie prywatnych przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego ze źródeł uspołecznionych (§ 1 pkt 5) w podstawowe surowce i towary handlowe obejmować może:
1)
mięso (w tym również mięso końskie), tłuszcze wieprzowe, łój, podroby, wędliny i wyroby wędliniarskie;
2)
ryby i przetwory rybne;
3)
tłuszcze roślinne (olej, margarynę, ceres) oraz jaja, mleko i przetwory mleczarskie;
4)
cukier, sól, mąki pszenne, pieczywo, kasze, strączkowe, makarony, ryż, ocet, musztardę, przyprawy, drożdże, warzywa, owoce;
5)
kawę naturalną, herbatę, kawę zbożową, cykorię, wody mineralne i gazowane, piwo, wina;
6)
papierosy, cygara, zapałki.
2.
Zaopatrzenie prywatnych przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego w poszczególne rodzaje towarów powinno być uzależnione od rodzaju zakładu gastronomicznego.
3. 8
Zaopatrzenie prywatnych przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego w napoje zawierające więcej niż 4,5% alkoholu może nastąpić tylko na podstawie zezwolenia wydanego w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 maja 1960 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz warunków i trybu ich wydawania (Dz. U. Nr 28, poz. 162).
1.
Zaopatrzenie ze źródeł uspołecznionych (§ 1 pkt 5) prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego artykułami spożywczymi może obejmować:
1)
mąki pszenne, cukier, kasze, pieczywo, wyroby mączno-cukiernicze, suchary;
2)
tłuszcze roślinne, tłuszcze zwierzęce, wyroby wędliniarskie, jaja, przetwory mleczarskie;
3)
sól, miód sztuczny, ocet, musztardę, drożdże, surogaty środków spożywczych;
4)
warzywa, owoce, fasolę, groch, marmoladę;
5)
karmelki i drażetki wszelkie, piwo, wody gazowane, papierosy, zapałki.
2.
Rozszerzenie listy towarów, o której mowa w ust. 1, może następować za zgodą Ministerstwa Handlu Wewnętrznego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Spożywczego i Skupu.
1.
Listy towarów dopuszczonych do nabywania ze źródeł uspołecznionych (§ 1 pkt 5) przez prywatne przedsiębiorstwa handlu detalicznego artykułami przemysłowymi ustalać będzie Ministerstwo Handlu Wewnętrznego na wniosek centralnych zarządów handlu wewnętrznego, central spółdzielczych oraz organizacji nadrzędnych jednostek zbytu innych resortów.
2.
Organy administracji handlu prezydiów wojewódzkich rad narodowych i rad narodowych miast wyłączonych z województw określają ilości i szczegółowe asortymenty towarów, o których mowa w ust. 1.
3.
Artykuły przemysłowe przeznaczone do sprzedaży prywatnym przedsiębiorstwom powinny być rozdzielane przez organy administracji handlu prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych zgodnie z wnioskami właściwych miejscowo zrzeszeń prywatnego handlu i usług.
1.
Państwowe i spółdzielcze jednostki handlu hurtowego oraz zakłady produkcyjne, zaopatrujące prywatne przedsiębiorstwa, upoważnione są do sprzedaży towarów tylko przedsiębiorstwom posiadającym właściwe uprawnienia zamieszczone w zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstwa.
2.
Jednostki handlu hurtowego obowiązane są prowadzić ewidencję ilościowo-wartościową towarów (surowców) sprzedanych prywatnym przedsiębiorstwom według poszczególnych odbiorców. Ewidencja powinna być prowadzona na bieżąco. W dowodach sprzedaży należy podawać imię, nazwisko i adres nabywcy towarów oraz numer i datę zezwolenia.
W przypadkach uznanych za uzasadnione organy administracji handlu prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych mogą udzielać upoważnień prywatnym zakładom gastronomicznym na zakup artykułów zaopatrzeniowych w określonych jednostkach uspołecznionego handlu detalicznego na zasadach ustalonych w zarządzeniu nr 354 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 23 października 1954 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie prowadzenia przez jednostki handlu detalicznego sprzedaży dla konsumentów zbiorowych oraz dla rzemieślników w zakresie artykułów przemysłowych.
Sprzedaż towarów (surowców) dla prywatnych przedsiębiorstw przez jednostki handlu hurtowego lub zakłady produkcyjne następuje za gotówkę po cenach obowiązujących dla uspołecznionych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
Zarządzenie nie narusza ograniczeń wynikających z innych przepisów dotyczących obrotu towarowego i zaopatrzenia.
Organy administracji handlu prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych dopuszczając prywatne przedsiębiorstwa handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego do zaopatrzenia ze źródeł uspołecznionych czynią o tym adnotację w zezwoleniu na prowadzenie przedsiębiorstwa.
Traci moc zarządzenie nr 81 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 8 marca 1954 r. w sprawie sprzedaży prywatnym przedsiębiorstwom handlowym artykułów spożywczych przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlowe.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1958 r. (M.P.59.6.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 sierpnia 1958 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 30 grudnia 1958 r. (M.P.59.6.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 sierpnia 1958 r.
3 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 30 grudnia 1958 r. (M.P.59.6.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 sierpnia 1958 r.
4 § 2 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 stycznia 1962 r. (M.P.62.11.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 1962 r.
5 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1958 r. (M.P.59.6.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 sierpnia 1958 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 stycznia 1962 r. (M.P.62.11.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 1962 r.

6 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 23 stycznia 1962 r. (M.P.62.11.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 1962 r.
7 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia z dnia 23 stycznia 1962 r. (M.P.62.11.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 1962 r.
8 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 23 stycznia 1962 r. (M.P.62.11.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 1962 r.
9 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1958 r. (M.P.59.6.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 sierpnia 1958 r.
10 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1958 r. (M.P.59.6.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 sierpnia 1958 r.
11 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 23 stycznia 1962 r. (M.P.62.11.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 1962 r.