§ 5. - Zasady zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

Monitor Polski

M.P.1958.23.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1962 r.
§  5.
1. 6
Organy administracji handlu prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych rozpatrują wnioski prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego w sprawie zaopatrzenia przez państwowe i spółdzielcze jednostki handlu hurtowego, a w branżach, w których nie występują jednostki handlu hurtowego - przez uspołecznione zakłady produkcyjne.
2. 7
Rozpatrzenie wniosków, o których mowa w ust. 1, przez organy administracji handlu prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych powinno następować po zasięgnięciu opinii właściwych miejscowo zrzeszeń prywatnego handlu i usług, a w miejscowościach, w których w zakresie handlu hurtowego działają tylko jednostki spółdzielcze, również po porozumieniu się z tymi jednostkami.
6 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 23 stycznia 1962 r. (M.P.62.11.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 1962 r.
7 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia z dnia 23 stycznia 1962 r. (M.P.62.11.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 1962 r.