§ 2. - Zasady zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

Monitor Polski

M.P.1958.23.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1962 r.
§  2.
1.
Zakup przez prywatne przedsiębiorstwa handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego produktów rolnych dopuszczonych do skupu wolnorynkowego przez przedsiębiorstwa nie uspołecznione może być dokonywany:
1)
we własnym zakładzie lub na targowiskach znajdujących się na obszarze województwa łącznie z miastem wyłączonym z województwa, w którym ma siedzibę przedsiębiorstwo, a gdy przedsiębiorstwo ma siedzibę w mieście wyłączonym z województwa - również na obszarze tego województwa;
2)
na targowiskach znajdujących się na obszarze innych województw, jeżeli przedsiębiorstwo posiada uprawnienie (rozszerzone zezwolenie), wydane przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego.
2. 2
Ograniczenia do zakupu na targowiskach, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do pasz objętościowych i runa leśnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
3. 3
Zakupów, o których mowa w ust. 1, może dokonywać posiadacz zezwolenia osobiście, jego współmałżonek, członek rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z posiadaczem zezwolenia lub agent mający wydane przez właściwy organ administracji handlu prezydium rady narodowej zezwolenie na zakup produktów rolnych na rzecz określonych przedsiębiorstw posiadających rozszerzone zezwolenia wydane przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego. Wymienione osoby legitymują się oryginałem zezwolenia lub jego odpisem poświadczonym przez organ, który wydał zezwolenie.
4. 4
Zakup tkanin w metrażu i wyrobów ze złota jest zabroniony.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 30 grudnia 1958 r. (M.P.59.6.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 sierpnia 1958 r.
3 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 30 grudnia 1958 r. (M.P.59.6.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 sierpnia 1958 r.
4 § 2 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 stycznia 1962 r. (M.P.62.11.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 1962 r.