§ 10. - Zasady zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

Monitor Polski

M.P.1958.23.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1962 r.
§  10. 9
1.
Państwowe i spółdzielcze jednostki handlu hurtowego oraz zakłady produkcyjne, zaopatrujące prywatne przedsiębiorstwa, upoważnione są do sprzedaży towarów tylko przedsiębiorstwom posiadającym właściwe uprawnienia zamieszczone w zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstwa.
2.
Jednostki handlu hurtowego obowiązane są prowadzić ewidencję ilościowo-wartościową towarów (surowców) sprzedanych prywatnym przedsiębiorstwom według poszczególnych odbiorców. Ewidencja powinna być prowadzona na bieżąco. W dowodach sprzedaży należy podawać imię, nazwisko i adres nabywcy towarów oraz numer i datę zezwolenia.
9 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1958 r. (M.P.59.6.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 sierpnia 1958 r.