§ 1. - Zasady zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych.

Monitor Polski

M.P.1986.11.77 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1986 r.
§  1.
1.
Uchwała dotyczy zaliczania do środków trwałych środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania, przyjętych do eksploatacji po dniu wejścia jej w życie.
2.
Do środków trwałych zalicza się, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3, poszczególne środki pracy oraz inne przedmioty i urządzenia długotrwałego użytkowania, w tym również nawierzchnie dróg, ulic i placów, uzbrojenie terenu, zasadzenia wieloletnie, melioracje itp., o cenie zakupu lub koszcie wytworzenia wyższym niż 150.000 zł i okresie użytkowania ponad 1 rok.