§ 4. - Zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

Monitor Polski

M.P.1983.31.168

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1988 r.
§  4.
Wydatki przewidziane w uchwale, dotyczące kolegiów i komisji działających przy terenowych organach administracji państwowej, pokrywa się z budżetów terenowych, a wydatki dotyczące pozostałych kolegiów i komisji, o których mowa w § 1 ust. 1 - z budżetu centralnego.