Zasady wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.

Monitor Polski

M.P.1985.43.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 12 grudnia 1985 r.
w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 45, poz. 241) Rada Państwa uchwala, co następuje:
1. 1
Wynagrodzenie zasadnicze sędziów Sądu Najwyższego ustala się w wysokości 58.000-70.000 zł.
2.
Ustala się dla sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa tabelę dodatków funkcyjnych, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.
3.
Członkowie Biura Orzecznictwa nie będący sędziami Sądu Najwyższego otrzymują wynagrodzenie zasadnicze według zasad obowiązujących dla sędziów sądów wojewódzkich.
1.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego sędziom Sądu Najwyższego i członkom Biura Orzecznictwa ustala Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.
2.
W ramach kwot miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianych dla danego stanowiska sędziom Sądu Najwyższego można przyznać w okresach nie krótszych niż rok wyższą grupę wynagrodzenia zasadniczego lub wynagrodzenie wyższe o kwotę nie mniejszą niż 1.000 zł, a w ramach dodatku funkcyjnego przewidzianego dla danego stanowiska sędziom Sądu Najwyższego i członkom Biura Orzecznictwa można przyznać wyższy o jedną stawkę dodatek funkcyjny; w uzasadnionych przypadkach można przyznać łącznie wyższe wynagrodzenie zasadnicze i wyższy o jedną stawkę dodatek funkcyjny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach o dwie stawki tego dodatku - w terminach 1 stycznia i 22 lipca z mocą od 1 sierpnia.
3.
Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków powołania sędziego Sądu Najwyższego lub członka Biura Orzecznictwa na stanowisko kierownicze lub awansowania na stanowisko wyższe od zajmowanego, rozszerzenia zakresu powierzonych mu czynności oraz podwyższenia przez niego kwalifikacji zawodowych.
Nowo powołanemu sędziemu Sądu Najwyższego przysługuje wynagrodzenie zasadnicze nie niższe od otrzymywanego dotychczas, mieszczące się w ramach grup ustalonych uchwałą.
 
1.
Dyrektor Biura Orzecznictwa, dyrektor Biura Prezydialnego oraz przewodniczący wydziałów w izbach otrzymują dodatek funkcyjny w stawce 6-10.
2.
Kierownik działu w Biurze Orzecznictwa otrzymuje dodatek funkcyjny w stawce 5-8.
3.
Sędzia Sądu Najwyższego otrzymuje dodatek funkcyjny w stawce 5-7.
4.
Sędzia delegowany do zastępczego pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym otrzymuje dodatek funkcyjny w stawce 1-6.
5.
Członek Biura Orzecznictwa otrzymuje dodatek funkcyjny w stawce 1-6.
W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych przysługuje tylko jeden dodatek, wybrany przez uprawnionego.
1.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa, pozostający w dyspozycji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
2.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 2% planowanych wynagrodzeń osobowych sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa, przeznaczony na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji Przewodniczącego Rady Państwa.
3. 3
Przewodniczący Rady Państwa może upoważnić Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do dysponowania funduszem nagród, o którym mowa w ust. 2.
4. 4
Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
Wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami wypłaca się miesięcznie z dołu.
W sprawach nie uregulowanych uchwałą do sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) oraz przepisy o wynagrodzeniu pracowników urzędów państwowych wydane na podstawie tej ustawy.
Do uposażeń, dodatków do uposażeń oraz innych należności sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego stosuje się przepisy o uposażeniu żołnierzy.
Tracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  5 (skreślony)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  6 TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO I CZŁONKÓW BIURA ORZECZNICTWA

Stawka dodatku funkcyjnegoMiesięczna kwota w zł
1 4.000
2 6.000
3 8.000
410.000
512.000
614.000
717.000
820.000
923.000
1025.000
1 § 1 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 30 stycznia 1987 r. (M.P.87.6.42) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1987 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 22 stycznia 1988 r. (M.P.88.4.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 1987 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 15 września 1988 r. (M.P.88.28.243) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 1988 r.

2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 30 stycznia 1987 r. (M.P.87.6.42) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1987 r.
3 § 6 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 30 stycznia 1987 r. (M.P.87.6.42) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1987 r.
4 § 6 ust. 4:

- dodany przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 30 stycznia 1987 r. (M.P.87.6.42) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1987 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 22 stycznia 1988 r. (M.P.88.4.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 1987 r.

5 Załącznik nr 1 skreślony przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 30 stycznia 1987 r. (M.P.87.6.42) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1987 r.
6 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały z dnia 30 stycznia 1987 r. (M.P.87.6.42) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1987 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 22 stycznia 1988 r. (M.P.88.4.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 1987 r.