Zasady wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Monitor Polski

M.P.1985.43.273

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 12 grudnia 1985 r.
w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 31, poz. 138) Rada Państwa uchwala, co następuje:
1.
Przepisy uchwały stosuje się do prokuratorów oraz asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2.
Ilekroć w uchwale mowa jest o prokuratorach, rozumie się przez to także wiceprokuratorów.
Ustala się dla prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury:
1)
tabelę stanowisk oraz kwot miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały,
2)
tabele dodatków funkcyjnych, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do uchwały.
1.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego ustala:
1)
dla prokuratorów i asesorów - Prokurator Generalny,
2)
dla aplikantów - prokurator wojewódzki.
2.
W ramach kwot miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego lub stawek dodatku funkcyjnego przewidzianych dla danego stanowiska, osobie, o której mowa w § 1, można przyznać - w okresach nie krótszych niż rok - wyższe wynagrodzenie zasadnicze o kwotę nie mniejszą niż 1.000 zł albo wyższy o jedną stawkę dodatek funkcyjny lub łącznie wyższe wynagrodzenie zasadnicze i wyższy o jedną stawkę dodatek funkcyjny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach o dwie stawki tego dodatku - w terminach 1 stycznia i 22 lipca z mocą od 1 sierpnia.
3.
Prokurator Generalny może upoważnić prokuratorów wojewódzkich do podwyższania prokuratorom i asesorom wynagrodzeń, o których mowa w ust. 2.
4.
Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków powołania osoby, o której mowa w § 1, na stanowisko kierownicze lub awansowania na stanowisko wyższe od zajmowanego, rozszerzenia zakresu powierzonych jej czynności oraz podwyższenia przez nią kwalifikacji zawodowych.
5.
Prokurator prokuratury rejonowej przeniesiony do prokuratury wojewódzkiej otrzymuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego po przeniesieniu wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla stanowiska, na które został mianowany, jednakże wyższe co najmniej o 1.000 zł od dotychczas otrzymywanego.
6.
Asesorowi, który bezpośrednio przed mianowaniem na to stanowisko pobierał wynagrodzenie wyższe od przewidzianego dla asesora, za zgodą Prokuratora Generalnego może być zachowane dotychczasowe wynagrodzenie.
7.
Aplikantowi, który w ramach długotrwałego przeszkolenia wojskowego odbył praktykę w prokuraturze wojskowej, sądzie wojskowym lub jednostce organizacyjnej Wojskowej Służby Wewnętrznej - w trybie przewidzianym w przepisach o służbie wojskowej studentów i absolwentów szkół wyższych - przyznaje się z chwilą mianowania na to stanowisko wynagrodzenie w kwocie najwyższej przewidzianej dla aplikanta. Ta sama kwota wynagrodzenia zasadniczego może być przyznana aplikantowi zatrudnionemu uprzednio w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
8.
Aplikant może po roku aplikacji i złożeniu kolokwium otrzymać podwyższone wynagrodzenie - w ramach kwot miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla tego stanowiska.
1.
Dodatek funkcyjny przysługuje prokuratorom pełniącym określone funkcje oraz prokuratorom i wiceprokuratorom Prokuratury Generalnej.
2.
Dodatek funkcyjny przysługuje również prokuratorowi, któremu powierzono okresowe pełnienie funkcji.
3.
Prokuratorowi delegowanemu do pełnienia czynności w Prokuraturze Generalnej może być przyznany dodatek funkcyjny przysługujący wiceprokuratorowi Prokuratury Generalnej.
4.
W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych przysługuje tylko jeden dodatek, wybrany przez uprawnionego.
1.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych osób wymienionych w § 1, pozostający w dyspozycji Prokuratora Generalnego.
2. 1
Tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 2% planowanych wynagrodzeń osobowych osób wymienionych w § 1, pozostający w dyspozycji Przewodniczącego Rady Państwa.
3. 2
Przewodniczący Rady Państwa może upoważnić Prokuratora Generalnego do dysponowania funduszem nagród, o którym mowa ust. 2.
4. 3
Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony przez Prokuratora Generalnego w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
Wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami wypłaca się miesięcznie z dołu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą do osób wymienionych w § 1 mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) oraz przepisy o wynagrodzeniu pracowników urzędów państwowych wydane na podstawie tej ustawy.
Tracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące wynagrodzeń pracowników prokuratorskich.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  4 TABELA STANOWISK ORAZ KWOT MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PROKURATORÓW, ASESORÓW I APLIKANTÓW

StanowiskoKwota miesięcznego wynagrodzenia w zł
prokurator Prokuratury Generalnej58.000–70.000
wiceprokurator Prokuratury Generalnej46.000–66.000
prokurator wojewódzki
prokurator prokuratury wojewódzkiej
wiceprokurator prokuratury wojewódzkiej42.000–60.000
prokurator rejonowy
prokurator prokuratury rejonowej
wiceprokurator prokuratury rejonowej41.000–57.000
asesor32.000–48.000
aplikant21.000–39.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  5 TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA PROKURATORÓW

Stawka dodatku funkcyjnegoMiesięczna kwota w zł
1 4.000
2 6.000
3 8.000
410.000
512.000
614.000
717.000
820.000
923.000
1025.000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  6 TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA PROKURATORÓW

Lp.Funkcja (stanowisko)Stawka dodatku funkcyjnego
1dyrektor departamentu (Gabinetu Prokuratora Generalnego, biura)6-10
2wicedyrektor departamentu (Gabinetu Prokuratora Generalnego, biura), doradca Prokuratora Generalnego5-9
3naczelnik wydziału w Prokuraturze Generalnej4-8
4radca Prokuratora Generalnego4-8
5wizytator w Prokuraturze Generalnej3-8
6kierownik działu lub rejonu w Prokuraturze Generalnej2-7
7prokurator Prokuratury Generalnej5-7
8wiceprokurator Prokuratury Generalnej2-5
9prokurator wojewódzki 6-10
10zastępca prokuratora wojewódzkiego4-8
11naczelnik wydziału w prokuraturze wojewódzkiej3-6
12wizytator w prokuraturze wojewódzkiej2-5
13kierownik działu lub rejonu w prokuraturze wojewódzkiej2-4
14kierownik wojewódzkiego ośrodka szkolenia1-3
15rzecznik prasowy w prokuraturze wojewódzkiej1-3
16prokurator rejonowy3-6
17zastępca prokuratora rejonowego2-5
18kierownik działu lub rejonu w prokuraturze rejonowej1-2
1 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały z dnia 30 stycznia 1987 r. (M.P.87.6.43) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1987 r.
2 § 5 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały z dnia 30 stycznia 1987 r. (M.P.87.6.43) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1987 r.
3 § 5 ust. 4:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały z dnia 30 stycznia 1987 r. (M.P.87.6.43) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1987 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 22 stycznia 1988 r. (M.P.88.4.32) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1988 r.

4 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 30 stycznia 1987 r. (M.P.87.6.43) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1987 r.

- zmieniony w odniesieniu do prokuratorów i wiceprokuratorów Prokuratury Generalnej przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 22 stycznia 1988 r. (M.P.88.4.32) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 1987 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 22 stycznia 1988 r. (M.P.88.4.32) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1988 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 15 września 1988 r. (M.P.88.28.244) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 1988 r.

5 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 30 stycznia 1987 r. (M.P.87.6.43) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1987 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 22 stycznia 1988 r. (M.P.88.4.32) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 1987 r.

6 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 30 stycznia 1987 r. (M.P.87.6.43) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1987 r.