Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w wojewódzkich zarządach przemysłu.

Monitor Polski

M.P.1957.83.496

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1957 r.

UCHWAŁA NR 389
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 września 1957 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w wojewódzkich zarządach przemysłu.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Przepisy uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w centralnych zarządach i zarządach (Monitor Polski Nr 33, poz. 412) stosuje się odpowiednio do pracowników wojewódzkich zarządów przemysłu.
2.
Przepisy niniejszej uchwały dotyczące wojewódzkich zarządów przemysłu stosuje się odpowiednio do miejskich zarządów przemysłu w miastach wyłączonych z województw, a przepisy dotyczące prezydiów wojewódzkich rad narodowych stosuje się odpowiednio do prezydiów miejskich rad narodowych miast wyłączonych z województw.
W wojewódzkich zarządach przemysłu ma zastosowanie tabela płac "C".
1.
Ustala się kwartalny fundusz nagród w wysokości 8% od funduszu płac pracowników wojewódzkiego zarządu przemysłu z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się pracowników zarządu.
2.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej może przyznać fundusz nagród tylko temu zarządowi, który wykonał zadania rzeczowe i finansowe co najmniej w 100%.
3.
Nagrody dla kierownika wojewódzkiego zarządu przemysłu i jego zastępców przyznaje prezydium wojewódzkiej rady narodowej za zgodą Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
4.
Nagrody dla pozostałych pracowników zarządu przyznaje kierownik zarządu, uwzględniając indywidualny wkład pracy przy wykonywaniu zadań.
1.
Podstawę do ustalenia nowego zasadniczego wynagrodzenia pracowników stanowi:
1)
płaca zasadnicza wraz z dodatkami funkcyjnym, lokalnym, służbowym i specjalnym za miesiąc wrzesień 1957 r.,
2)
miesięczny ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy za miesiąc wrzesień 1957 r.,
3)
średnia miesięczna premia otrzymywana przez pracownika w okresie od dnia 1 lipca 1956 r. do dnia 30 czerwca 1957 r.
2.
Przy ustalaniu nowego zasadniczego wynagrodzenia pracownika nie należy włączać do niego żadnych kwot wypłaconych w roku 1956 bądź 1957 tytułem wyrównania za lata ubiegłe.
3.
Wysokość nowego wynagrodzenia zasadniczego określoną zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 należy pomniejszyć o ustalony procent funduszu nagród (§ 3).
Prezydia właściwych wojewódzkich rad narodowych ustalą nowy miesięczny fundusz płac na 1957 r. dla wojewódzkich zarządów przemysłu, przyjmując za podstawę przeciętny miesięczny fundusz płac wykonany w okresie od dnia 1 lipca 1956 r. do dnia 30 czerwca 1957 r., pomniejszony o kwoty wypłacone w tym okresie tytułem wyrównania za lata ubiegłe.
W stosunku do wojewódzkich zarządów przemysłu tracą moc przepisy § 16-22 uchwały nr 463 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie organizacji i zakresu działania organów prezydiów rad narodowych w dziedzinie przemysłu (Monitor Polski Nr 69, poz. 873).
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Ministrowi Finansów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1957 r.