§ 2. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii. - M.P.1974.23.134 - OpenLEX

§ 2. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii.

Monitor Polski

M.P.1974.23.134

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1975 r.
§  2.
Upoważnia się Ministra Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnych do ustalenia:
1)
tabel:
a)
stanowisk, kwalifikacji oraz zaszeregowania pracowników działalności podstawowej,
b)
stanowisk, kwalifikacji oraz zaszeregowania pracowników technicznych, ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi,
c)
miesięcznych stawek płac zasadniczych dla pracowników w wysokości od 1.300 zł do 6.700 zł,
2) 1
dodatku funkcyjnego dla:
a)
dyrektorów wojewódzkich zakładów weterynarii zatrudnionych na stanowiskach wojewódzkich lekarzy weterynarii, wynagradzanych według zasad przewidzianych dla pracowników urzędów wojewódzkich od 2000 zł do 4000 zł miesięcznie,
b)
zastępców dyrektorów wojewódzkich zakładów weterynarii od 1500 zł do 3000 zł miesięcznie.
3)
dodatków specjalnych do wynagrodzenia zasadniczego za pracę w niektórych zakładach za wykonywanie dodatkowych zadań lub za szczególne osiągnięcia w pracy, w wysokości nie przekraczającej miesięcznie:
a)
w zakładach weterynarii nie objętych zasadami premiowania określonymi w § 5 niniejszej uchwały:
2.500 zł - dla lekarzy weterynarii lub innych pracowników działalności podstawowej z wyższym wykształceniem,
1.800 zł - dla pracowników średniego personelu weterynaryjnego,
1.000 zł - dla pracowników pomocniczego personelu weterynaryjnego,
b)
w zakładach weterynarii objętych zasadami premiowania określonymi w § 5 niniejszej uchwały:
1.500 zł - dla lekarzy weterynarii lub innych pracowników działalności podstawowej z wyższym wykształceniem,
1.000 zł - dla pracowników średniego personelu weterynaryjnego,
600 zł - dla pracowników pomocniczego personelu weterynaryjnego,
4)
dodatków dla lekarzy weterynarii posiadających stopień naukowy:

- doktora - 300 zł,

- doktora habilitowanego - 600 zł.

1 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 11 uchwały nr 114 z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie organizacji służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej (M.P.75.22.137) z dniem 19 lipca 1975 r.