§ 14. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii. - M.P.1974.23.134 - OpenLEX

§ 14. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii.

Monitor Polski

M.P.1974.23.134

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1975 r.
§  14.
1.
Pracownikom objętym uchwałą nie przysługują dodatki pobierane dotychczas na podstawie uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent (Monitor Polski Nr 44, poz. 352).
2.
Kwota dodatków, o których mowa w ust. 1, zwiększa planowany osobowy fundusz płac. Za podstawę obliczeń kwot zwiększających planowany osobowy fundusz płac przyjmuje się wypłaty tych dodatków w miesiącu poprzedzającym miesiąc wprowadzenia zasad wynagradzania określonych uchwałą, przeliczone w skali rocznej.
3.
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do włączenia odpowiednich kwot wynikających ze stosowania uchwały Rady Ministrów podanej w ust. 1 do planu osobowego funduszu płac na 1974 r. zakładów weterynarii objętych regulacją płac.